Πολυτεχνείο
1973
Πόσα
χρόνια
πέρασαν
από τότε;
1973-
2014
41 χρόνια
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1836 και είναι το πιο παλιό και πιο
φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελ...
ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ
«ΤΟ ΠΟΥΛΙ» ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
• ,
NOMIKH 1973
«ΛΛίίγγοο αακκόόμμαα
θθαα ιιδδοούύμμεε ττιιςς ααμμυυγγδδααλλιιέέςς νν’’ ααννθθίίζζοουυνν
τταα μμάάρρμμααρραα νναα λλάάμμ...
Όταν σφίγγουν το χέρι ο ήλιος είναι
βέβαιος για τον κόσμο,
όταν χαμογελάνε ένα μικρό χελιδόνι
φεύγει μες απ’ τ’ άγρια γ...
«Χειροκροτήστε δεν θα μας
χτυπήσουν φίλοι!»
Κόντρα στα πρόσωπα οι μπούκες
σιωπηλές,
Χειροκροτήστε, είμαστε άοπλοι και ...
Φίλοι ακούστε!
Μη χειροκροτάτε πια,
μαζί με τα νεκρά παιδιά,
πεθαίνει η λευτεριά.
«Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους
τοίχους
μπορεί να ’ναι κι από αίμα
όλο το κόκκινο στις μέρες μας
είναι αίμα»
Γιάννης Ρ...
Πύλη πρωί Σαββάτου
Κατεστραμμένη πύλη
Εισβολή στην Κύπρο
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΤΝ
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
Polutexneio 1973
of 72

Polutexneio 1973

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polutexneio 1973

 • 1. Πολυτεχνείο 1973 Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε;
 • 2. 1973- 2014
 • 3. 41 χρόνια
 • 4. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1836 και είναι το πιο παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Tο 1873 εγκαταστάθηκε σε συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας, στα μισοτελειωμένα, ακόμη, κτίρια της οδού Πατησίων και ονομάστηκε "Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο", προς τιμή των μεγάλων ευεργετών Γ. Aβέρωφ, N. Στουρνάρη, E. Tοσίτσα, των οποίων η γενέτειρα ήταν το Mέτσοβο, μια μικρή ιστορική πόλη στην Ήπειρο.
 • 5. ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ
 • 6. «ΤΟ ΠΟΥΛΙ» ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ • ,
 • 7. NOMIKH 1973
 • 8. «ΛΛίίγγοο αακκόόμμαα θθαα ιιδδοούύμμεε ττιιςς ααμμυυγγδδααλλιιέέςς νν’’ ααννθθίίζζοουυνν τταα μμάάρρμμααρραα νναα λλάάμμπποουυνν σσττοονν ήήλλιιοο ττηη θθάάλλαασσσσαα νναα κκυυμμααττίίζζεειι λλίίγγοο αακκόόμμαα νναα σσηηκκωωθθοούύμμεε λλίίγγοο ψψηηλλόόττεερραα» (ΓΓιιώώρργγοοςς ΣΣεεφφέέρρηηςς))
 • 9. Όταν σφίγγουν το χέρι ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο, όταν χαμογελάνε ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μες απ’ τ’ άγρια γένια τους όταν κοιμούνται δώδεκα άστρα πέφτουν απ’ τις άδειες τσέπες τους, όταν σκοτώνονται η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με ταμπούρλα Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη
 • 10. «Χειροκροτήστε δεν θα μας χτυπήσουν φίλοι!» Κόντρα στα πρόσωπα οι μπούκες σιωπηλές, Χειροκροτήστε, είμαστε άοπλοι και χίλιοι, Κόντρα σε κείνη τη φωνή κάννες στητές. Κ. Μητροπούλου
 • 11. Φίλοι ακούστε! Μη χειροκροτάτε πια, μαζί με τα νεκρά παιδιά, πεθαίνει η λευτεριά.
 • 12. «Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να ’ναι κι από αίμα όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα» Γιάννης Ρίτσος
 • 13. Πύλη πρωί Σαββάτου
 • 14. Κατεστραμμένη πύλη
 • 15. Εισβολή στην Κύπρο
 • 16. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΤΝ
 • 17. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
 • 18. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Related Documents