PorażeniemózgoweKamila Miedzińska
Definicja MPDZ zdefiniowano jako pojęcie zbiorcze obejmującegrupę niepostępujących, lecz o zmiennym obrazieklinicznym, ze...
Rodzaje MPDWyróżnia się kilka podstawowych postaci porażeniamózgowego: Porażenie połowicze (hemiplegia). Zaburzenie posta...
 Porażenie czterokończynowe . Zaburzenia postawy i ruchów dotyczącałego ciała: głowy, tułowia i kończyn. Dzieci mają zazw...
Etiologia Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcegomożna podzielić na trzy grupy, w zależności odtego, kiedy wystąpiło us...
W okresie okołoporodowym, główne przyczyny uszkodzeniamózgu to: krwawienia śródczaszkowe u noworodka hiperbilirubinemia ...
Gdy płód znajduje się jeszcze w łonie matki, jegorozwijający się mózg może ulec uszkodzeniom na skutek:. zaburzeń migracj...
Po porodzie także może dojść do pewnych zaburzeń, mogących stać sięprzyczyną MPD. Dotyczą one zarówno pierwszych chwil życ...
Terapia Mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem niewyleczalnym. Terapiaopiera się na łagodzeniu dyskomfortów wynikaj...
We wszystkich koncepcjach terapeutycznych wielką wagęprzywiązuje sie do ćwiczeń
Nie istnieje rehabilitacja standardowa, która byłaby skutecznadla wszystkich pacjentów Leki mogą być stosowane w celu kon...
Do najczęściej stosowanych terapii zalicza się:metoda Bobath metoda Petö metoda Domana metoda Vojty metoda skafandra k...
Metoda Domana W Polsce rodzice bardzo wierzą w metodę Domana.Jednak z punktu widzenia uczciwości medycznej niepowinna być...
Metoda Vojty dotyczy dzieci z tzw. grupy ryzyka. Jest również opartana ćwiczeniach biernych. Należy uciskać odpowiedniepu...
Metoda Bobath najmocniej poparta medycznymi dowodami naukowymi.Jest metodą ćwiczeń czynnych. Rehabilitanci ucząprawidłowo...
Metoda Petö jest metodą czynnego usprawniania. Dzieci pracują wgrupach, wykonując rytmiczne ćwiczenia na polecenietzw. dy...
Są osoby, które korzystają z rehabilitacji metodą skafandrakosmicznego założenie skafandra normalizuje napięcie mięśniowe...
Edukacja Nauczanie indywidualne uważa się za korzystną formę pomocy dladzieci, które nie mogą chodzić do szkoły. Ma jedna...
 Szkoły integracyjne zaczęły powstawać jako wyrazwielkiej społecznej potrzeby tworzenia środowisk, wktórych dzieci zdrowe...
Szkolnictwo integracyjne, choć szybko sierozwija, budzi jednak opory i wątpliwości
Cele edukacyjne Kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takichjak: słuchanie, pisanie, czytanie, ra...
Cele edukacyjne Uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego ikulturowego -wdrażanie do obsługi prostych urządzeń t...
of 22

Prezentacja porażenie mózgowe

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja porażenie mózgowe

 • 1. PorażeniemózgoweKamila Miedzińska
 • 2. Definicja MPDZ zdefiniowano jako pojęcie zbiorcze obejmującegrupę niepostępujących, lecz o zmiennym obrazieklinicznym, zespołów ruchowych w następstwieuszkodzenia lub zaburzenia rozwojowego mózgu wewczesnym stadium jego rozwoju
 • 3. Rodzaje MPDWyróżnia się kilka podstawowych postaci porażeniamózgowego: Porażenie połowicze (hemiplegia). Zaburzenie postawy, ruchów inapięcia mięśniowego dotyczy jednej strony ciała: prawej lublewej. Jedna strona jest słabsza. Charakteryzuje się specyficznymspastycznym (zgięciowym) ustawieniem ręki i nogi. Czasami postronie zaburzonej występują trudności z czuciem, dotykiem,ciężarem; mogą być także ograniczenia w polu widzenia. Porażenie obustronne (diplegia). Obejmuje najczęściej kończynydolne. Ręce są dość sprawne, choć precyzyjne ruchy: pisanie,szycie, majsterkowanie mogą sprawiać trudności. Chodzenie jestbardzo utrudnione; dzieci poruszają się charakterystycznie, napalcach, z przywiedzionymi kolanami; czasami chorzy musząsobie pomagać balkonikiem albo kulami.
 • 4.  Porażenie czterokończynowe . Zaburzenia postawy i ruchów dotyczącałego ciała: głowy, tułowia i kończyn. Dzieci mają zazwyczaj dużetrudności z utrzymaniem głowy oraz z kontrolą mięśniokoruchowych (nie mogą dowolnie fiksować wzroku); mogą teżwystępować trudności w gryzieniu, połykaniu i wykonywaniuruchów artykulacyjnych, z powodu porażenia mięśni języka, gardła,warg. Dzieci nie utrzymują postawy pionowej, w zależności odzaburzenia mogą tylko leżeć, pełzać albo siedzieć. Do rzadziej spotykanych należy postać pozapiramidowa MPDNajbardziej charakterystyczną cechą są ruchy mimowolne,zwłaszcza obejmujące mięśnie twarzy, artykulacyjne i całej głowy. W innej postaci zwanej móżdżkową, cechą wyróżniającą jest tzw.drżenie zamiarowe: przy próbie wykonywania ruchu (np. sięgania)występuje drżenie kończyny. W niektórych postaciach długoutrzymującym się objawem jest wiotkość mięśniowa.
 • 5. Etiologia Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcegomożna podzielić na trzy grupy, w zależności odtego, kiedy wystąpiło uszkodzenie mózgu.Dotyczą one zazwyczaj okresu prenatalnego,okołoporodowego i noworodkowego
 • 6. W okresie okołoporodowym, główne przyczyny uszkodzeniamózgu to: krwawienia śródczaszkowe u noworodka hiperbilirubinemia u dziecka – za wysoki poziom bilirubiny we krwi urazy i infekcje okołoporodowe urazy biochemiczne patologie łożyska: przodujące, odklejenie się łożyska przedwczesne odejście wód płodowych niedokrwienie i niedotlenienie okołoporodowe związane z bezdechemdziecka, niedodmą nieprawidłowy przebieg porodu (np. powikłania w wyniku krwotoków,wypadnięcie pępowiny, poród kleszczowy, z zastosowaniem próżnociągu,anomalie łożyska, toniczne i długotrwałe skurcze macicy, ułożeniepośladkowe płodu, „szybki uliczny poród”) zastosowanie narkozy
 • 7. Gdy płód znajduje się jeszcze w łonie matki, jegorozwijający się mózg może ulec uszkodzeniom na skutek:. zaburzeń migracji korowej zaburzeń rozwoju układu nerwowego zaburzeń genetycznych (aberracje chromosomalne) infekcji wewnątrzmacicznych, takich jak toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia,WZW, kiła, wirusy opryszczkowe, grypa, świnka i zakażeń wrodzonych zatruć ciążowych ciąża mnoga konflikt serologiczny, dotyczący grupy krwi i czynnika Rh wad układu rodnego kobiety poronienia zagrażającego plamień i krwawień z dróg rodnych podczas ciąży stosowania przez matkę leków (gentamycyna, streptomycyna) i używek podczasciąży encefalopatii niedotleniowo-niedokr
 • 8. Po porodzie także może dojść do pewnych zaburzeń, mogących stać sięprzyczyną MPD. Dotyczą one zarówno pierwszych chwil życia, jak ipoczątkowych miesięcy, czy też lat. Problemem może być wówczas infekcje wirusowe i bakteryjne u dziecka zatory i zakrzepy w naczyniach mózgowych mała masa urodzeniowa wylewy śródczaszkowe u dziecka toksyczne działanie leków zamartwica wodogłowie drgawki gorączkowe urazy mechaniczne w wyniku wypadków lubmaltretowania dziecka hiperbilirubinemia hipoglikemia objawowa zatrucia
 • 9. Terapia Mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem niewyleczalnym. Terapiaopiera się na łagodzeniu dyskomfortów wynikających z objawów, a takżerehabilitacji ruchowej. Nieoceniona w przypadku mózgowego porażeniadziecięcego jest rehabilitacja ruchowa. Stawia się głównie na poprawieniekomfortu fizycznego i psychicznego dziecka, zwiększenie jego własnychmożliwości, łagodzenie nieprzyjemnych objawów, zapobieganie powikłaniom(przykurczom, zapaleniom płuc, odleżynom, odparzeniom, zaburzeniommowy, obniżeniu nastroju, bólowi związanego ze skurczem mięśni).
 • 10. We wszystkich koncepcjach terapeutycznych wielką wagęprzywiązuje sie do ćwiczeń
 • 11. Nie istnieje rehabilitacja standardowa, która byłaby skutecznadla wszystkich pacjentów Leki mogą być stosowane w celu kontrolowania ataków epileptycznych i skurczy mięsni. Zaopatrzenie ortopedyczne np. ortezy mogą być zastosowane w celu utrzymania stopy wewłaściwym ułożeniu w czasie gdy dziecko stoi lub chodzi. Specjalnie wykonane ortezymogą ułatwić pacjentowi wykorzystanie rąk. Różnorodny sprzęt rehabilitacyjny i przystosowane zabawki mogą być zastosowane w celuumożliwienia pacjentowi zabawy w czasie ćwiczeń usprawniających ich ciało. Czynności takie jak pływanie lub jazda konna mogą pomóc we wzmocnieniu osłabionychmięśni i rozluźnieniu mięśni napiętych. Ponad to pacjenci cierpiący z powodu dziecięcegoporażenia mózgowego mogą wymagać różnorodnych rodzajów terapii by przezwyciężyćograniczenia wynikające z ich choroby. Fizjoterapia pomaga w rozwinięciu siły mięśniowej na przykład nóg i tułowia, jak równieżpomaga w rozwinięciu takich umiejętności jak chód, siad i utrzymywanie równowagi.Terapia zajęciowa rozwija czynności motoryki małej takie jak umiejętność ubrania się,jedzenia, pisania i innych zajęć życia codziennego . Terapia logopedyczna może pomóc pacjentom w rozwinięciu umiejętności komunikacji, zeszczególnym skupieniem się na mowie, która może być utrudniona przez problemywynikające z napięcia mięśniowego w obrębie języka i gardła.
 • 12. Do najczęściej stosowanych terapii zalicza się:metoda Bobath metoda Petö metoda Domana metoda Vojty metoda skafandra kosmicznego Oprócz tego zaleca się również wykorzystywanie ortez, zapobiegającychpatologicznemu układaniu stóp i wspomaganiu czynności kończyn górnych, atakże innych ułatwiających poruszanie się i samoobsługę, urządzeńrehabilitacyjnych. W przypadku zaburzeń chodu i równowagi, zachęca się dozakładania dziecku specjalnych ochraniaczy i kasków.
 • 13. Metoda Domana W Polsce rodzice bardzo wierzą w metodę Domana.Jednak z punktu widzenia uczciwości medycznej niepowinna być ona polecana. W niektórych krajach jejstosowanie jest zabronione. ". Metoda Domana bardzoangażuje rodzinę (wymaga obecności 5 osób), ale opartajest jedynie na ćwiczeniach biernych.Równie popularna jest
 • 14. Metoda Vojty dotyczy dzieci z tzw. grupy ryzyka. Jest również opartana ćwiczeniach biernych. Należy uciskać odpowiedniepunkty na ciele dziecka, a ono broniąc się przed bólem -ucieka, wykonuje ruchy ciała, zmienia pozycje.
 • 15. Metoda Bobath najmocniej poparta medycznymi dowodami naukowymi.Jest metodą ćwiczeń czynnych. Rehabilitanci ucząprawidłowo układać dziecko, właściwie zmieniaćpozycję. Najważniejsze, żeby prawidłowe odruchy zostały"zapisane" w mózgu dziecka
 • 16. Metoda Petö jest metodą czynnego usprawniania. Dzieci pracują wgrupach, wykonując rytmiczne ćwiczenia na polecenietzw. dyrygenta. Wymagane są specjalne meble zeszczebelkami, które pomagają wznieść się dziecku dogóry. Metoda stosowana jest u dzieci, które rozumiejąpolecenia. Ćwiczenia wykonywane są zawsze w tej samejsekwencji, co ma ułatwić ich zapamiętywanie
 • 17. Są osoby, które korzystają z rehabilitacji metodą skafandrakosmicznego założenie skafandra normalizuje napięcie mięśniowe,jednak koszty tej terapii, w porównaniu z efektami, sąniewspółmiernie wysokie. Dzieci z MPD potrzebująrehabilitacji przez całe życie. Tylko w pewnym momencieżycia można mówić o poprawie ich stanu fizycznego.Jeśli dziecko dojrzewa, rosną jego mięśnie i kości. Zdarzasię jednak, że dochodzi do regresu, wtedy dziecko musiusiąść na wózku inwalidzkim.
 • 18. Edukacja Nauczanie indywidualne uważa się za korzystną formę pomocy dladzieci, które nie mogą chodzić do szkoły. Ma jednak ograniczenia -pozbawia dziecko naturalnego kontaktu z grupą rówieśniczą.Szkoły specjalne funkcjonują przy szpitalach, sanatoriach i centrachrehabilitacyjnych albo razem z internatami. Są przystosowane, a takżenastawione na indywidualizację nauczania, uwzględniającą możliwościintelektualne, percepcyjne i ruchowe. Szkolnictwo specjalnewypracowało metodykę nauczania wobec dzieci z mpd, u którychdodatkowo występują: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, kłopotymanualne, padaczka oraz dysfunkcje intelektualne różnego stopnia.Minusem jest skupienie w jednym miejscu dzieci niepełnosprawnych,powodujące ich izolację społeczną.
 • 19.  Szkoły integracyjne zaczęły powstawać jako wyrazwielkiej społecznej potrzeby tworzenia środowisk, wktórych dzieci zdrowe będą miały okazję uczyć siętolerancji, a dzieci niepełnosprawne będą doświadczaćradości i trudów normalnego życia społecznego.
 • 20. Szkolnictwo integracyjne, choć szybko sierozwija, budzi jednak opory i wątpliwości
 • 21. Cele edukacyjne Kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy, takichjak: słuchanie, pisanie, czytanie, rachowanie, obserwowanie, odtwarzanie itworzenie -uwrażliwienie dzieci na uważne słuchanie wypowiedzi innych osób; -uczenie poprawnej wymowy i wyrażanie swoich myśli w formie zdania -rozwianie percepcji słuchowej, percepcji słuchowo-wzrokowej orazkoordynacji wzrokowo-ruchowej -usprawnianie małej motoryki kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej i umiejętnościwchodzenia w interakcje społeczne: -kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi-przygotowanie douczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym -wdrażanie do rozwiązywania problemów pojawiających się w życiucodziennym
 • 22. Cele edukacyjne Uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego ikulturowego -wdrażanie do obsługi prostych urządzeń technicznych -rozwijanie aktywności muzycznej wyrażającej się w śpiewie,zabawach muzyczno-ruchowych, słuchanie różnej muzyki Uświadomienie konieczności dbania o zdrowie, higienę ibezpieczeństwo -dostarczanie wiedzy na temat własnego ciała, jegomożliwości i ograniczeń -uwrażliwianie na bezpieczeństwo i wyrabianie umiejętnościunikania zagrożeń

Related Documents