Full monogràfic 7 AutorsSeguretat Josep Bonet Santacreu,Març 2011 E...
Les màquines en què la seva posada en servei sigui amb posterioritat al 29 de desembre de Descripció ...
Principals riscos i situacions de risca Riscos de contactes mecànics (risc de talls i atrapaments, risc de cops amb arbr...
a3) Mesures a adoptar abans de l’inici del soca, branca, etc.) i es produeix un retrocés treba...
—Caigudes en trasllats, amb la possibilitat de a5) Mesures a adoptar en l’arrencada de la caure sob...
Cal envoltar els arbres penjants utilitzant palanques o mitjans ...
b) Riscos de caigudes de branques o arbres branques que puguin caure sobre aquestes en la fase ...
Per controlar els sobreesforços i la fatiga física —Sempre que es pugui cal recolzar la motoserra amb la...
Per evitar els riscos de caiguda cal realitzar, —Roba ajustada i confortable, de colors vius o entre d’...
Cal destacar que cap equip de protecció indivi- —AENOR. Norma UNE-EN 381-8 Ropa de pro- dual contra talls...
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral ...
of 11

Prevencio_us_motoserra.pdf

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevencio_us_motoserra.pdf

 • 1. Full monogràfic 7 AutorsSeguretat Josep Bonet Santacreu,Març 2011 Enginyer tècnic agrícola Ramon Drudis i Mauri, Enginyer tècnic industrial Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida Prevenció de riscos en l’ús de la motoserraLa motoserra és un equip molt emprat en Àmbit d’aplicacióactivitats d’empreses forestals, però quetambé s’utilitza esporàdicament en L’àmbit d’aplicació correspon a les activitatsactivitats agrícoles i de jardineria. realitzades amb la motoserra en el sector forestal i, de forma esporàdica, en el sectorEntre les principals causes d’accidents de agrícola, les activitats de jardineria i altrestreball en el sector forestal figuren les activitats en què s’utilitza aquest equip.vinculades a l’ús de la motoserra. Per lesseves particularitats aquesta és una de lesmàquines més perilloses i, per tant, unapersona treballadora no formada ni entrena- Normativa d’aplicacióda en el seu ús mai no l’hauria d’utilitzar. Abans d’iniciar l’avaluació dels riscos d’una motoserra, cal comprovar la data de posada a disposició de l’equip. Si la màquina estàObjectiu del full fabricada amb anterioritat a l’any 1995 caldrà adequar-la al previst en el Reial decret Donar a conèixer als/les professionals del 1215/1997, d’equips de treball. En cas que la sector els principals riscos derivats de l’ús de la posada en servei hagi estat entre l’1 de gener motoserra i les mesures preventives que cal de 1995 i el 29 de desembre de 2009 la utilitzar per evitar-los. motoserra ha de disposar de marcatge CE i declaració de conformitat. Si la màquina no s’adapta als requisits exigibles pel Reial decret 1215/1997 d’equips de treball, és necessari requerir al fabricant l’adequació al Reial decret 1435/1992 sobre aproximació de les legislacions dels estats membres de la Unió Europea sobre màquines. En tot cas, cal que l’empresari/ària adeqüi l’equip al Reial decret 1215/1997 d’equips de treball.
 • 2. Les màquines en què la seva posada en servei sigui amb posterioritat al 29 de desembre de Descripció 2009 han de tenir el marcatge CE i la declaració de conformitat i, en cas que no s’adaptin al La motoserra, que també és coneguda com a Reial decret 1215/1997 d’equips de treball, cal serra de cadena, és una màquina utilitzada per requerir al fabricant la seva adequació al Reial tallar arbres i fusta. Consta d’una serra de decret 1644/2008 sobre comercialització i cadena que està unida a un motor que la fa posada en servei de les màquines, que girar produint el tall. substitueix l’esmentat Reial decret 1435/1992. En aquesta eina podem destacar les següents parts: 1. Protector de l’empunyadura posterior 2. Empunyadura posterior 3. Accelerador Marcatge CE. 4. Dispositiu de desblocatge de l’accelerador 5. Empunyadura davantera Les principals normatives que tenen relació 6. Protector de l’empunyadura davantera amb la motoserra són les següents: 7. Protector de la barra guia 8. Barra guia 9. Serra de cadena —Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, 10. Recollidor de cadena sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 5 6 dels equips de treball. 4 —Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, 7 sobre la protecció de la salut i la seguretat 3 dels treballadors davant dels riscos derivats o que es puguin derivar de 2 l’exposició a vibracions mecàniques. 8 9 1 —Reial decret 286/2006, de 10 de març, 10 Parts d’una motoserra. sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos A més, les motoserres cal que tinguin instal·lat: relacionats amb l’exposició al soroll. —Fre de cadena. —Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, —Fre d’inèrcia. pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. Condicions d’utilització de les motoserres —Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel A causa de l’especial perillositat d’aquesta qual es modifica el Reial decret 1311/2005, màquina, s’ha de reservar la seva utilització a de 4 de novembre, sobre la protecció de la persones que hagin realitzat una formació salut i la seguretat dels treballadors davant teòrica i pràctica, que els capaciti per conèixer dels riscos derivats o que es puguin deri- els seus riscos i les mesures preventives a var de l’exposició a vibracions adoptar. El/la motoserrista ha de llegir mecàniques. atentament el manual d’instruccions de la màquina. Paral·lelament els/les motoserristes s’han de sotmetre, prèviament al seu ús i de forma periòdica, a una vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu treball.2 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 3. Principals riscos i situacions de risca Riscos de contactes mecànics (risc de talls i atrapaments, risc de cops amb arbres i branques...).b Riscos de caigudes de branques o arbres en la fase de treball.c Riscos de projeccions de fragments o partícules durant el funcionament de la Cal mantenir una distància de seguretat entre el/la motoserrista i la resta de persones. motoserra.d Riscos a causa de les vibracions en l’ús de la motoserra. a2) Dispositius de seguretat en les motoserrese Risc de pèrdua auditiva. Les motoserres han de disposar de:f Riscos de contactes elèctrics. —Fre de cadena i protector de la mà esquerra (protector de l’empunyadura davantera), queg Riscos de cremades en el contacte amb frena la cadena quan s’escapa la mà esquerra parts de la motoserra a altes en rebotar o retrocedir la motoserra. temperatures, especialment durant el —Fre d’inèrcia que actua sobre el fre de cadena manteniment de la motoserra. en cas de produir-se una rebotada de la motoserra, aturant-la de manera immediata.h Risc d’incendi relacionat especialment amb el combustible de la motoserra i també amb el lloc de treball.i Riscos a causa de les males postures i esforços que es realitzen durant el treball.j Risc de caigudes durant la seva utilització. Actuació d’un fre d’inèrcia durant la rebotada de la motoserra. —Dispositiu de desblocatge de l’accelerador.Mesures preventives i de protecció Perquè la cadena es posi en marxa, cal prémer- lo conjuntament amb l’accelerador.a) Riscos de contactes mecànics (risc de —Sistema captador o recollidor de la cadena, que talls i atrapaments, risc de cops amb conjuntament amb el protector de arbres i branques...) l’empunyadura posterior protegeixen la mà dreta en cas que es trenqui la cadena o quea1) Distàncies de seguretat surti de la barra guia. —Dispositiu d’aturada del motor fàcilment En primer lloc, cal evitar la presència d’altres accessible per la mà dreta. persones a l’entorn del / de la motoserrista i la —Funda o carcassa de protecció de la cadena pel seva àrea de treball; no obstant això, sempre hi transport, també conegut com a protector de la ha d’haver com a mínim una altra persona que barra guia. Mai s’ha de transportar una pugui auxiliar en cas d’accident i que ha de motoserra sense aquesta protecció. romandre a una distància de seguretat suficient del lloc de treball del / de la motoserrista.3 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 4. a3) Mesures a adoptar abans de l’inici del soca, branca, etc.) i es produeix un retrocés treball d’aquesta barra cap amunt i cap enrere, amb el risc de tall que això comporta. Per prevenir-lo, Abans de començar a treballar amb la serra de la serra de cadena ha de disposar d’un fre cadena: d’inèrcia eficaç, cal subjectar-la correctament (mai amb una sola mà), evitar el contacte del—S’ha de verificar que la cadena està quart superior de la punta de la barra guia amb correctament tensada. Cal fer-ho amb el motor objectes durs i no tallar mai amb la punta. aturat i amb guants protectors. La cadena no ha de penjar per la part inferior de la barra guia i ha de poder moure’s estirant-la amb la mà.—També cal comprovar que la cadena para de moure’s si es deixa el comandament del gas.—Cal controlar que el fre de cadena funciona correctament: amb el motor a ralentí, cal Cal evitar que el quart superior de la punta de la barra guia de la motoserra toqui el tronc per evitar que reboti. prémer el protector salvamans cap a l’espasa i accelerar a fons breument, comprovant que la cadena no es mou; si la cadena es mou, el fre —Estirades. Es produeixen quan la màquina estira de cadena no funciona i cal reparar-lo. amb força cap endavant durant el tall, i poden—Cal controlar que el fre d’inèrcia funciona desequilibrar la persona treballadora. Com a correctament; per comprovar-ho cal mantenir la mesura preventiva cal subjectar amb força i en motoserra sobre una soca a certa altura, cal posició estable la motoserra. soltar l’empunyadura davantera deixant que la motoserra caigui pel seu propi pes girant sobre l’empunyadura del darrera que està subjectada; quan la cadena toca la soca, el fre de cadena s’ha d’activar. Els/les motoserristes han d’anar equipats amb les proteccions pertinents (pantalons, calçat, casc...) relacionats a l’apartat Equips de Cal subjectar fermament la motoserra i de forma estable a fi protecció individual (EPI). d’evitar que les estrebades de la motoserra puguin desequili- brar el/la treballador/a. L’esmolat de la cadena s’ha de realitzar seguint —Retrocés. Es pot produir quan es talla un tronc les instruccions del fabricant de la màquina i o branca amb la part superior de la barra guia, sempre amb el fre de cadena bloquejat. ja que la motoserra pot recular amb el consegüent risc de tall o pèrdua d’equilibri. Per L’operador/a de la motoserra ha de disposar de prevenir-ho cal subjectar fermament la formació específica. Atesa la perillositat de la motoserra i estar preparat en tot moment. màquina, aquesta persona ha de ser un opera- dor qualificat (persona que té coneixements i aptitud per l’ús de la motoserra, els perills particulars associats a la seva utilització i les precaucions que cal prendre per limitar aquests perills).a4) Mesures preventives a adoptar en les situacions de risc. Cal subjectar fermament la motoserra i mantenir-se en posició d’equilibri a fi d’evitar retrocessos de la màquina. El/la motoserrista ha de conèixer les possibles reaccions de la motoserra, entre les quals cal destacar: —Caigudes mentre s’està tallant amb la motoserra i s’hi està recolzat, amb la—Rebotada o kick back. Es produeix quan el possibilitat de caure-hi damunt amb el quart superior de la punta de la barra guia de la consegüent risc mecànic; cal evitar aquesta motoserra contacta amb un objecte dur (tronc, posició i buscar-ne una de més estable.4 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 5. —Caigudes en trasllats, amb la possibilitat de a5) Mesures a adoptar en l’arrencada de la caure sobre la motoserra; aquests trasllats motoserra sempre s’han de fer amb la cadena aturada. Hi ha tres mètodes d’arrencada de la motoserra: —Amb la motoserra al terra (és el mètode més segur). —Amb la motoserra mantinguda entre les cames. —Amb la motoserra a les mans (solament per a professionals). a6) Mesures preventives per evitar els riscos durant l’abatiment dels arbres En trasllats llargs cal aturar la motoserra. —Cal evitar la presència d’altres persones a la—Excés de trajectòria, en acabar, després de zona. tallar una branca amb força acceleració, la —Cal fer un estudi previ de l’arbre i l’entorn motoserra segueix la trajectòria per inèrcia, (centre de gravetat, direcció natural de caiguda, amb el risc de tall corresponent; per prevenir-ho direcció i velocitat del vent...). cal adequar l’acceleració a la branca que cal tallar i posicionar-se correctament. Abans d’abatre qualsevol arbre cal verificar la velocitat i Per evitar excés de trajectòria de la màquina, cal adequar direcció del vent. l’acceleració en funció de la branca que s’ha de tallar. —Cal dirigir l’arbre cap a la zona elegida, tenint en—Desviaments de trajectòria, quan una branca compte els condicionants del punt anterior, que estava en tensió colpeja la motoserra amb efectuant tres talls: el conseqüent risc de tall. En aquests casos, a més de la utilització d’EPI, cal intentar preveure 1. Tall direccional superior. els riscos ocasionats per branques amb tensió. 2. Tall direccional inferior. 3. Tall d’abatiment —Cal tenir en compte les particularitats d’alguns arbres (arbres petits, arbres molt grans...). —En finalitzar el tall d’abatiment, cal retirar-se cap enrere uns metres, en diagonal a la direcció de caiguda, abans que l’arbre colpegi a terra. Durant el desbrancatge cal tenir en compte les branques en tensió. Talls que cal realitzar per tal d’abatre un arbre.5 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 6. Cal envoltar els arbres penjants utilitzant palanques o mitjans mecànics. Direccions de retirada en funció de la caiguda de l’arbre. a7) Mesures preventives a realitzar durant el desbrancatge: Actuacions en cas de quedar un arbre penjant: —Cal assegurar-se que l’arbre està en posició Aquesta és una situació indesitjable i perillosa estable, abans de començar. que cal evitar sempre que es pugui, però en —En llocs en pendent, amb possibilitat de que què, si ens la trobem, cal actuar de la manera l’arbre rodi, cal situar-se en la zona elevada. següent: —Cal evitar estar dins del radi d’acció de branques i matolls sotmesos a tensions i que—Si l’arbre és petit cal voltejar-lo amb una palan- puguin colpejar el motoserrista durant el ca o eina adequada. Mai s’ha de fer rodar desbrancament. l’arbre cap a l’operari/ària. —Cal col·locar-se al costat oposat de la branca—Si no es pot voltejar manualment, cal utilitzar que s’ha de tallar, deixant enmig el tronc com a mitjans mecànics o animals de tir. protecció.—Mai no s’ha de tallar l’arbre que sosté l’arbre —Cal preveure els moviments sobtats que pugui penjant. realitzar l’arbre durant el procés de—Mai no s’ha de fer caure un altre arbre sobre desbrancament. l’arbre penjant —Cal posicionar les cames fora de la trajectòria—Mai no s’ha de treballar en l’àrea on és probable de tall. que caigui l’arbre penjant. NO NO Cal col·locar-se al costat oposat de la branca que s’ha de tallar. No s’ha de fer caure un altre Mai no s’ha de tallar arbre sobre l’arbre penjant. l’arbre que sosté l’arbre penjant. NO En el desbrancatge cal preveure els moviments sobtats de l’arbre. En la fase de trossejat, en pendents, cal tallar sempre des de la part superior per evitar que el tronc us emporti. No s’ha de treballar en l’àrea on és probable que caigui l’arbre penjant.6 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 7. b) Riscos de caigudes de branques o arbres branques que puguin caure sobre aquestes en la fase de treball línies, i esbrinar les seves característiques. El pas següent és l’establiment d’una zona a Abans de començar, cal verificar que no hi hagi l’entorn de la línia, ben delimitada i branques que puguin caure, i si és així, evitar senyalitzada, on no es pugui treballar, si no es treballar en aquests llocs en dies ventosos. deixa sense tensió la línia, a causa del risc de contacte elèctric. Cal seguir les mesures preventives per evitar els riscos durant l’abatiment dels arbres i seguir g) Riscos tèrmics en el contacte amb parts les actuacions en cas que es quedi un arbre de la motoserra a altes temperatures, penjant, ja comentades en el punt anterior. especialment durant el manteniment de la motoserra El/la motoserrista s’ha de protegir amb casc de seguretat i calçat com el descrit en l’apartat Es donen normalment durant les tasques de Equips de protecció individual. manteniment de la motoserra; per aquesta raó caldrà deixar-la refredar i dur guants si ésc) Riscos de projeccions de fragments o necessari. partícules durant el funcionament de la motoserra h) Risc d’incendi relacionat especialment amb el combustible de la motoserra i Les motoserres expulsen els fums també amb el lloc de treball d’escapament cap endavant per evitar les projeccions de fragments o partícules durant el Per prevenir el risc d’incendi: seu funcionament. A més d’això, el/la —Cal disposar de recipient adequat per dur el motoserrista ha de dur pantalla facial tal i com combustible (autoritzat pel transport de s’especifica a l’apartat Equips de protecció productes combustibles). individual. —Evitar fumar. —Cal aturar el motor abans de repostar.d) Riscos deguts a les vibracions en l’ús de —Cal posar en marxa la motoserra a una la motoserra distància mínima de 3 metres del lloc on s’ha carregat el combustible. Les motoserres han de disposar de sistema —Cal disposar de mitjans d’extinció d’incendis en antivibració, que redueix les vibracions el lloc de treball. transmeses de la màquina a les mans. i) Riscos deguts a males postures i esforços Entre les principals mesures per disminuir que es realitzen durant el treball l’exposició a les vibracions hi ha les següents:—Utilitzar motoserres que produeixen menys Abans de començar a treballar amb la serra de vibracions. Cal destacar les importants millores cadena: de les serres de cadena modernes en relació amb les antigues. —Cal comprovar la lubricació de la cadena,—Reduir el temps d’exposició. apuntant la punta de l’espassa cap a un objecte clar i verificant que la motoserra desprèn unae) Risc de pèrdua auditiva mica d’oli. —S’hauria de verificar que la cadena està ben Entre les mesures per controlar aquest risc hi esmolada; si ho està, penetra sense esforç en la ha la d’utilitzar motoserres menys sorolloses, fusta. reduir el temps d’exposició al soroll i com a —Cal disposar d’útils i accessoris necessaris per mesura final, la utilització d’equips de protecció facilitar el treball (tascons, pinces per enlairar o individual de les oïdes. moure troncs, palanques...)f) Riscos de contactes elèctrics Cal fer una inspecció prèvia de la presència de línies elèctriques aèries que puguin interferir en el treball, especialment en l’abatiment d’arbres i7 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 8. Per controlar els sobreesforços i la fatiga física —Sempre que es pugui cal recolzar la motoserra amb la utilització de la motoserra cal realitzar a un tronc, branca o sobre la cama, per alleujar les mesures preventives següents: l’esforç de l’esquena i els braços.—Durant la jornada de treball cal fer aturades —Cal agafar correctament la motoserra en funció periòdiques per descansar i recuperar-se de la del tipus de tall, procurant mantenir els canells fatiga. rectes en relació als avantbraços.—Cal elegir la motoserra menys pesant possible, —Cal utilitzar les cames per fer esforços i procu- sempre que estigui dins dels paràmetres rar que la força que es fa amb les lumbars sigui correctes de longitud de barra guia i potència mínima (amb l’esquena recta i vertical) necessaris per realitzar les tasques. —Cal evitar que la motoserra es quedi enganxada—Durant el treball, cal mantenir la motoserra el durant un tall atès que, en aquest cas, l’esforç més a prop possible del cos per reduir l’esforç que s’ha de fer per desenganxar-la és dels braços. important. Així, durant el trossejat i el desbrancament cal estudiar en primer lloc on són les tensions internes del tronc o branca, per tallar pel costat adequat. Cal fer primer un tall de descàrrega pel costat on hi ha compressió i desprès un tall de separació per l’altre costat. En l’ús de la motoserra cal mantenir l’esquena en posició vertical. Cal utilitzar estris mecànics per manipular els troncs. Per tal d’evitar l’atrapament de la barra guia de la màquina, primer cal fer un tall de descàrrega pel costat on hi ha la compressió i després un altre tall de separació, al costat contrari. j) Risc de caigudes durant la utilització de la motoserra Cal fer una inspecció prèvia del lloc de treball, verificant les seves irregularitats i els perills de l’entorn, els llocs de pas i altres obstacles, per saber per on s’ha de transitar de manera segura. Cal mantenir els canells rectes en relació amb els avantbraços.8 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 9. Per evitar els riscos de caiguda cal realitzar, —Roba ajustada i confortable, de colors vius o entre d’altres, les mesures preventives d’alta visibilitat per poder ser fàcilment següents: localitzat.—Utilitzar calçat amb sola antilliscant.—Treballar amb una tècnica correcta, que busqui en tot moment l’estabilitat del cos, especialment en llocs on hi hagi risc de lliscar.—Cal evitar llocs inestables (treball en escales, llocs amb molt pendent sense prendre mesures...).—Cal evitar treballar amb postures forçades i, especialment, tallar per damunt de l’espatlla. Motoserrista amb els EPI corresponents. Aquestes proteccions es poden millorar, NO especialment en les situacions més perilloses, amb guants i jaqueta resistents al tall de motoserra, polaines antitall i ulleres de seguretat. NO Pels equips protectors contra talls per serres de cadena hi ha tres classes (per calçat hi ha una quarta classe i per guants i jaquetes una classe 0) en funció de la velocitat de la serra de cadena: Cal evitar treballs amb Cal evitar treballar en llocs postures forçades. inestables. Classe 0: 16 m/s (per guants i jaquetes) Classe 1: 20 m/s Les caigudes també poden produir-se amb Classe 2: 24 m/s motiu d’estirades, retrocessos, caigudes Classe 3: 28 m/s mentre s’està tallant i caigudes en trasllats, ja Classe 4: 32 m/s (per calçat) comentats en l’apartat de riscos de contactes mecànics. Cal seleccionar la classe en funció de la velocitat de la serra de cadena.Equips de protecció individual En relació als pantalons de protecció contra talls de motoserra hi ha tres tipus, de menor a Per utilitzar la motoserra cal anar equipat amb major protecció: els equips de protecció individual següents:—Casc de seguretat per evitar danys per la Tipus A caiguda d’objectes (branques esqueixades, Tipus B copes dels arbres trencades, estelles, branques Tipus C seques, etc.). També pot oferir una certa protecció en cas de rebotada de la motoserra. Els de tipus A i B estan destinats a utilitzar-se—Protectors auditius. en treballs forestals ordinaris, per motoserristes—Pantalla facial contra projecció d’objectes o professionals degudament informats i cops de branques. entrenats, i els de tipus C estan destinats a—Guants resistents que protegeixen del fred, i persones que no treballen habitualment amb també de riscos mecànics en la manipulació de motoserres o en situacions especials com, per la cadena durant l’esmolat. exemple, treballs en alçada.—Calçat de seguretat resistent al tall per serra de cadena o motoserra, amb soles antilliscants i que protegeixin de la humitat.—Pantalons de protecció contra tall de motoserra. Aquesta protecció s’ha de solapar amb el material de protecció de l’interior del calçat. Pictograma dels EPI de protecció contra tall de motoserra.9 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 10. Cal destacar que cap equip de protecció indivi- —AENOR. Norma UNE-EN 381-8 Ropa de pro- dual contra talls de serres de cadena pot tección para usuarios de sierras de cadena assegurar una protecció completa contra accionadas a mano. Parte 8: Métodos de aquest risc, però donen un important grau de ensayo para polainas protectoras contra sierras protecció. de cadena. Madrid: AENOR, 1997. —AENOR. Norma UNE-EN 381-9 Ropa de pro-Bibliografia tección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 9: Requisitos para—Asociación Española de Normalización y polainas protectoras contra sierras de cadena. Certificación (AENOR). Norma UNE-EN ISO Madrid: AENOR, 1997. 11681-1 Maquinaria forestal. Requisitos de seguridad y ensayos de sierras de cadenas —AENOR. Norma UNE-EN 381-10 Ropa de portátiles. Parte 1: Sierras de cadena para uso protección para usuarios de sierras de cadena forestal. Madrid: AENOR, 2009. accionadas a mano. Parte 10: Métodos de ensayo para las chaquetas protectoras. Madrid:—AENOR. Norma UNE-EN ISO 11681-2 Maqui- AENOR, 2003. naria forestal. Requisitos de seguridad y ensa- yos de sierras de cadena portátiles. Parte 2: —AENOR. Norma UNE-EN 381-11 Ropa de Sierras de cadena para la poda de árboles. protección para usuarios de sierras de cadena Madrid: AENOR, 2009. accionadas a mano. Parte 11: Requisitos para las chaquetas protectoras. Madrid: AENOR,—AENOR. Norma UNE-EN 381-1 Ropa de pro- 2003. tección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 1: Banco de ensayos —AENOR. Norma UNE-EN ISO 17249 Calzado para verificar la resistencia al corte por una de seguridad resistente al corte por sierra de sierra de cadena. Madrid: AENOR, 1994. cadena. Madrid: AENOR, 2005.—AENOR. Norma UNE-EN 381-2 Ropa de pro- Bibliografia web: tección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 2: Métodos de —PÉREZ DE LARRAYA SAGÜES, CARMELO. ensayo para protectores de las piernas. Madrid: Manual de seguridad. La motosierra. Instituto AENOR, 1995. Navarro de Salud Laboral, Gobierno de Nava- rra, 2003.—AENOR. Norma UNE-EN 381-3 Ropa de pro- http://www.cfnavarra.es/insl/ tección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 3: Métodos de —POULIOT, CLAIRE; DUCHESNE, DONALD y ensayo para el calzado. Madrid: AENOR, 1996. TASCHEREAU, CHARLES. Abbatage manuel. 2a edición. Comission de la Santé et de la—AENOR. Norma UNE-EN 381-4 Ropa de pro- Sécurité du Travail du Québec, 2007. tección para usuarios de sierras de cadena http://www.csst.qc.ca accionadas a mano. Parte 4: Método de ensayo para guantes protectores contra sierras de —VELAZQUEZ TERRÓN, JOSE ÁNGEL y PIERA cadena. Madrid: AENOR, 2000. DELGADO, FRANCISCO JAVIER. Trabajos forestales. Motosierras y desbrozadoras.—AENOR. Norma UNE-EN 381-5 Ropa de pro- Consejería de Economía y Empleo, Junta de tección para usuarios de sierras de cadena Castilla y León, 2009. accionadas a mano. Parte 5: Requisitos para http://www.prevencioncastillayleon.com/ los protectores de las piernas. Madrid: AENOR, 1995.—AENOR. Norma UNE-EN 381-7 Ropa de pro- tección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos para guantes protectores contra sierras de cadena. Madrid: AENOR, 2000.10 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
 • 11. Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral Sepúlveda, 148-150 08011 Barcelona Tel. 932 285 757 www.gencat.cat/alafeinacaprisc Centres de Seguretat i Salut Laboral Barcelona Pl. Eusebi Güell, 4-5 08034 Barcelona Tel. 932 055 001 Girona C/ de l’Església de Sant Miquel, 11 17003 Girona Tel. 972 208 216 Lleida Polígon Industrial “El Segre” C/ J. Segura i Farré, 728-B 25191 Lleida Tel. 973 200 400 Tarragona C/ Riu Siurana, 28 B (Camp Clar) 43006 Tarragona Tel. 977 541 455 Avís legal Aquesta obra està subjeta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca11 Full monogràfic 7 Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra

Related Documents