Author: Thomas E Meyer President Thomas E Meyer & Associates