Author: wanchalerm sotawong


ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ

ตัวอย่างการสร้างข้อสอบ

ตัวอย่างการออกแบบข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ให้ครบทั้ง 6 พฤติกรรม...


Macbook Pro Retina

Macbook Pro Retina

เครื่องเปิดไม่ได้