JAMES 4:6 <ul><li>Nguni't siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, Ang Dios ay sumasalansang sa ...
DEUTERONOMY 8:11-18 <ul><li>11 Magingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Dios, sa hindi mo pagtupad ng ka...
<ul><li>12 Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog , at nakapagtayo ng mabubuting bahay, at iyong natahanan; </li></ul>
<ul><li>13 At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumam...
<ul><li>14 Ay magmataas ang iyong puso , at iyong malimutan ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egi...
<ul><li>15 Na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mg...
<ul><li>16 Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang; upang kaniyang mapangum...
<ul><li>17 At baka iyong sabihin sa iyong puso, Ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay s...
<ul><li>18 Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Dios, sapagka't siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang mag...
2 CHRONICLES 26:1-5 <ul><li>1 At kinuha ng buong bayan ng Juda si Uzzias na may labing anim na taon, at ginawa siyang har...
<ul><li>3 May labing anim na taon si Uzzias nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing limangpu't dalawang ta...
<ul><li>4 At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kaniyang amang si A...
<ul><li>5 At siya'y tumalagang hanapin ang Dios sa mga kaarawan ni Zacharias, na siyang maalam sa pangitain sa Dios: at...
Matthew 6:33 <ul><li>Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian , at ang kaniyang katuwiran ; at ang lahat ng...
Jeremiah 3:15 <ul><li>At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, na kakandili sa inyo ng kaalaman at u...
2 Timothy 4:2-4 <ul><li>2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway...
<ul><li>3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng ...
<ul><li>4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. </li></ul>
<ul><li>6 At siya'y lumabas at nakipagdigma laban sa mga Filisteo, at ibinagsak ang kuta ng Gath, at ang kuta ng Jabnia, ...
<ul><li>7 At tinulungan siya ng Dios laban sa mga Filisteo, at laban sa mga taga Arabia na nagsisitahan sa Gurbaal, at ...
<ul><li>9 Bukod dito'y si Uzzias ay nagtayo ng mga moog sa Jerusalem sa pintuang-bayan na nasa panulok, at sa pintuang-ba...
<ul><li>10 At siya'y nagtayo ng mga moog sa ilang, at humukay ng maraming balon, sapagka't siya'y nagkaroon ng maraming k...
<ul><li>11 Bukod dito'y si Uzzias ay may hukbo ng mga manglalaban, na nagsisilabas sa pakikipagdigma na pulupulutong ayon...
<ul><li>12 Ang buong bilang ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, na mga makapangyarihang lalaking matatapan...
<ul><li>13 At sa kapangyarihan ng kanilang kamay ay may isang maayos na hukbo, na tatlong daan at pitong libo at limang d...
<ul><li>14 At ipinaghanda sila ni Uzzias sa makatuwid baga'y ang buong hukbo, ng mga kalasag, at mga sibat, at ng mga tur...
<ul><li>15 At siya'y gumawa sa Jerusalem ng mga makina , na katha ng mga bihasang tao, upang malagay sa mga moog at sa k...
<ul><li>16 Nguni't nang siya'y lumakas , ang kaniyang puso ay nagmataas , na anopa't siya'y gumawa ng kapahamakan, at ...
<ul><li>17 At si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya, at kasama niya'y walong pung saserdote ng Panginoon, na...
<ul><li>18 At kanilang hinadlangan si Uzzias na hari, at nagsipagsabi sa kaniya, Hindi nauukol sa iyo, Uzzias, na magsuno...
<ul><li>19 Nang magkagayo'y si Uzzias ay naginit; at siya'y may suuban sa kaniyang kamay upang magsunog ng kamangyan; a...
<ul><li>20 At si Azarias na punong saserdote, at ang lahat ng mga saserdote, ay nagsitingin sa kaniya, at narito, siya'y...
<ul><li>21 At si Uzzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan , at tumahan sa bahay na bukod dah...
of 34

PRIDE (Tagalog)

A powerful message about PRIDE. The language is in tagalog (Filipino) format.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PRIDE (Tagalog)

 • 2. JAMES 4:6 <ul><li>Nguni't siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, Ang Dios ay sumasalansang sa mga palalo , datapuwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. </li></ul>
 • 3. DEUTERONOMY 8:11-18 <ul><li>11 Magingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Dios, sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos , at ng kaniyang mga kahatulan , at ng kaniyang mga palatuntunan , na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito: </li></ul>
 • 4. <ul><li>12 Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog , at nakapagtayo ng mabubuting bahay, at iyong natahanan; </li></ul>
 • 5. <ul><li>13 At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami; </li></ul>
 • 6. <ul><li>14 Ay magmataas ang iyong puso , at iyong malimutan ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin; </li></ul>
 • 7. <ul><li>15 Na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan, at uhaw na lupa, na walang tubig; na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian; </li></ul>
 • 8. <ul><li>16 Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang; upang kaniyang mapangumbaba ka , at kaniyang subukin ka , na pabutihin ka sa iyong wakas: </li></ul>
 • 9. <ul><li>17 At baka iyong sabihin sa iyong puso, Ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. </li></ul>
 • 10. <ul><li>18 Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Dios, sapagka't siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan ; upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. </li></ul>
 • 11. 2 CHRONICLES 26:1-5 <ul><li>1 At kinuha ng buong bayan ng Juda si Uzzias na may labing anim na taon, at ginawa siyang hari na kahalili ng kaniyang ama na si Amasias. </li></ul><ul><li>2 Kaniyang itinayo ang Eloth at isinauli sa Juda, pagkatapos na ang hari ay makatulog na kasama ng kaniyang mga magulang. </li></ul>
 • 12. <ul><li>3 May labing anim na taon si Uzzias nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing limangpu't dalawang taon sa Jerusalem: at ang pangalan ng kaniyang ina ay Jecholia na taga Jerusalem. </li></ul>
 • 13. <ul><li>4 At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kaniyang amang si Amasias. </li></ul>
 • 14. <ul><li>5 At siya'y tumalagang hanapin ang Dios sa mga kaarawan ni Zacharias, na siyang maalam sa pangitain sa Dios: at habang kaniyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Dios. </li></ul>
 • 15. Matthew 6:33 <ul><li>Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian , at ang kaniyang katuwiran ; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. </li></ul>
 • 16. Jeremiah 3:15 <ul><li>At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. </li></ul>
 • 17. 2 Timothy 4:2-4 <ul><li>2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo . </li></ul>
 • 18. <ul><li>3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; </li></ul>
 • 19. <ul><li>4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. </li></ul>
 • 20. <ul><li>6 At siya'y lumabas at nakipagdigma laban sa mga Filisteo, at ibinagsak ang kuta ng Gath, at ang kuta ng Jabnia, at ang kuta ng Asdod; at siya'y nagtayo ng mga bayan sa lupain ng Asdod, at sa gitna ng mga Filisteo. </li></ul>2 Chronicles 26:6-21
 • 21. <ul><li>7 At tinulungan siya ng Dios laban sa mga Filisteo, at laban sa mga taga Arabia na nagsisitahan sa Gurbaal, at sa mga Meunim. </li></ul><ul><li>8 At ang mga Ammonita ay nagsipagbigay ng mga kaloob kay Uzzias; at ang kaniyang pangalan ay lumaganap hanggang sa pasukan ng Egipto; sapagka't siya'y lumakas na mainam. </li></ul>
 • 22. <ul><li>9 Bukod dito'y si Uzzias ay nagtayo ng mga moog sa Jerusalem sa pintuang-bayan na nasa panulok, at sa pintuang-bayan sa libis, at sa pagliko ng kuta, at mga pinagtibay. </li></ul>
 • 23. <ul><li>10 At siya'y nagtayo ng mga moog sa ilang, at humukay ng maraming balon, sapagka't siya'y nagkaroon ng maraming kawan; sa mababang lupa rin naman, at sa kapatagan; at siya'y may mangbubukid at manggagawa sa ubasan sa mga bundok at sa mga mabungang bukid; sapagka't siya'y may hilig sa bukiran. </li></ul>
 • 24. <ul><li>11 Bukod dito'y si Uzzias ay may hukbo ng mga manglalaban, na nagsisilabas sa pakikipagdigma na pulupulutong ayon sa bilang ng kanilang kabilangan na ginawa ni Jehiel na kalihim, at ni Maasias na pinuno, sa kapangyarihan ni Hananias, na isa sa mga punong kawal ng hari. </li></ul>
 • 25. <ul><li>12 Ang buong bilang ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, na mga makapangyarihang lalaking matatapang, ay dalawang libo at anim na raan. </li></ul>
 • 26. <ul><li>13 At sa kapangyarihan ng kanilang kamay ay may isang maayos na hukbo, na tatlong daan at pitong libo at limang daan, na nakikipagdigmang may malakas na kapangyarihan, upang tulungan ang hari laban sa kaaway. </li></ul>
 • 27. <ul><li>14 At ipinaghanda sila ni Uzzias sa makatuwid baga'y ang buong hukbo, ng mga kalasag, at mga sibat, at ng mga turbante, at ng mga sapyaw, at ng mga busog, at ng mga bato na ukol sa panghilagpos. </li></ul>
 • 28. <ul><li>15 At siya'y gumawa sa Jerusalem ng mga makina , na katha ng mga bihasang tao, upang malagay sa mga moog at sa kuta upang magpahilagpos ng mga pana at mga malaking bato. At ang kaniyang pangalan ay lumaganap na mainam : sapagka't siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. </li></ul>
 • 29. <ul><li>16 Nguni't nang siya'y lumakas , ang kaniyang puso ay nagmataas , na anopa't siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Dios; sapagka't siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. </li></ul>
 • 30. <ul><li>17 At si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya, at kasama niya'y walong pung saserdote ng Panginoon, na mga matapang na lalake: </li></ul>
 • 31. <ul><li>18 At kanilang hinadlangan si Uzzias na hari, at nagsipagsabi sa kaniya, Hindi nauukol sa iyo, Uzzias, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan; lumabas ka sa santuario; sapagka't ikaw ay sumalangsang; ni di magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Dios. </li></ul>
 • 32. <ul><li>19 Nang magkagayo'y si Uzzias ay naginit; at siya'y may suuban sa kaniyang kamay upang magsunog ng kamangyan; at habang siya'y nagiinit sa mga saserdote, ang ketong ay lumabas sa kaniyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon, sa siping ng dambana ng kamangyan, </li></ul>
 • 33. <ul><li>20 At si Azarias na punong saserdote, at ang lahat ng mga saserdote, ay nagsitingin sa kaniya, at narito, siya'y may ketong sa kaniyang noo , at kanilang itinulak siya na madalian mula roon; oo, siya nama'y nagmadaling lumabas sapagka't sinaktan siya ng Panginoon. </li></ul>
 • 34. <ul><li>21 At si Uzzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan , at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong: sapagka't siya'y nahiwalay sa bahay ng Panginoon; at si Joatham na kaniyang anak ay katiwala ng bahay ng hari, na humahatol sa bayan ng lupain. </li></ul>

Related Documents