PROIECTUL: Parteneriat între maluri de Nistru pentru DezvoltareLocală, prin Încredere, Acţiune Comunitară şi Atitudin...
ПРОЕКТ: Партнерство между берегами Днестра дляместного развития, через доверие, действия сообществ и активную поз...
Durata de implementare: 7 luniDecembrie- iunie 2011
.
Realizat cu suportulfinanciar al ProgramuluiNaţiunilor Unite pentruDezvoltare din Moldova
SCOPUL PROIECTULUI:Grad sporit de încredere întremaluri de Nistru, prin soluţio-narea unor probleme sociale,parteneriate ş...
OBIECTIVELE PROIECTULUI:Ob.1. Două obiecte sociale reabi- litate: ambulatorul medical şi re- ţeaua de apă potabilă din sat...
OBIECTIVELE PROIECTULUI:Ob. 2. Două obiecte sociale reabi- litate: şcoala sătească şi punctul medical din satul Beloci, ra...
OBIECTIVELE PROIECTULUI:Ob. 3. Lideri locali dezvoltaţi şi resurseumane, apte de a-si gândi şi construi viito-rul, din sat...
Beneficiari direcţi:• Cca 3293 cetăţeni deserviţi de ambulatorul medical din sa-tul Molochişul Mare;• Cca 900 cetăţeni des...
Beneficiari indirecţi:• Beneficiari indirecţi: Turişti şi vizitatori, care se odih-nesc vara la Nistru în îprejurimileloc...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 1.Semnarea acordurilor de parteneriat cuAPL-urile şi agenţii economici din sateleMolochişu...
A C T I V I T Ă Ţ I: Activitatea 2. Anunţarea demarării proiec- tului, privind scopurile şi obiectivele lui, prin interm...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 3. Montarea reţelelor de căl-dură, apă rece şi apă caldă în ambulato-rul medical din satul...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 5. Construcţia reţelei de apro- vizionare cu apă potabilă a cetăţenilor din mahalaua"Balai...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 7. Montarea ferestrelor şi uşilor în scoala din satul Beloci.Activitatea 8. Organizarea şi...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 10. Organizare instruire mana- gementul de proiect, 6 persoane.Activitatea 11. Organizare ...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 12. Organizare instruire dezvoltare comunitară, 6 persoane.Activitatea 13. Organizarea tes...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 15. Organizare evenimente festive, privind punerea în exploatare a obiectelor sociale reab...
A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 17. Organizare masă rotundă de evaluare proiectului, la care vor participa reprezentanţi ...
REZULTATE AŞTEPTATE:Cantitative:• ambulator medical dotat, cu confort pentru prestarea serviciilor medicale de calitate pe...
REZULTATE AŞTEPTATE:Calitative:• Grad sporit de încredere între maluri de Nistru în soluţionareaproblemelor sociale, parte...
PARTENERI:SRL "Cadom Gaz" va efectua lucrările tehnice, ce ţin de reţelele inginereşti: apă potabilă,apă caldă, căldură şi...
Întrebări, comentarii, propuneri?
Valeriu RUSU director ADR Habitat”, Director de proiect.Adresă: str. Păcii 61, or. Rezina, MD5400.Telefon: +373 254 2136...
of 25

Parteneriat între maluri de Nistru pentru Dezvoltare Locală, prin Încredere, Acţiune Comunitară şi Atitudine Proactivă

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Parteneriat între maluri de Nistru pentru Dezvoltare Locală, prin Încredere, Acţiune Comunitară şi Atitudine Proactivă

 • 1. PROIECTUL: Parteneriat între maluri de Nistru pentru DezvoltareLocală, prin Încredere, Acţiune Comunitară şi Atitudine Proactivă
 • 2. ПРОЕКТ: Партнерство между берегами Днестра дляместного развития, через доверие, действия сообществ и активную позицию.
 • 3. Durata de implementare: 7 luniDecembrie- iunie 2011
 • 4. .
 • 5. Realizat cu suportulfinanciar al ProgramuluiNaţiunilor Unite pentruDezvoltare din Moldova
 • 6. SCOPUL PROIECTULUI:Grad sporit de încredere întremaluri de Nistru, prin soluţio-narea unor probleme sociale,parteneriate şi implicare înprocesele de dezvoltare comu-nitară a localităţilor MolochişulMare şi Beloci din raionul Rîb-niţa. 2
 • 7. OBIECTIVELE PROIECTULUI:Ob.1. Două obiecte sociale reabi- litate: ambulatorul medical şi re- ţeaua de apă potabilă din satul Molochişul Mare raionul Rîbni- ţa, într-o perioadă de 7 luni. 3
 • 8. OBIECTIVELE PROIECTULUI:Ob. 2. Două obiecte sociale reabi- litate: şcoala sătească şi punctul medical din satul Beloci, raionul Rîbniţa într-o perioadă de 7 luni. 4
 • 9. OBIECTIVELE PROIECTULUI:Ob. 3. Lideri locali dezvoltaţi şi resurseumane, apte de a-si gândi şi construi viito-rul, din satele Molochişul Mare şi Beloci, cucunoştinţe şi abilităţi consolidate în cadrulcursurilor, organizate de ADR „Habitat”, peperioada realizării proiectului şi după imple-mentarea lui. 5
 • 10. Beneficiari direcţi:• Cca 3293 cetăţeni deserviţi de ambulatorul medical din sa-tul Molochişul Mare;• Cca 900 cetăţeni deserviţi de punctul medical din satul Be-loci;• Cca 100 copii, care învaţă în şcoala din satul Beloci;• 97 cetăţeni din mahalaua "Balaia" a satului MolochişulMare, conectaţi la reţeaua de apă potabilă;• 17 persoane din rândul tinerilor, instruite în domeniile:management de proiect, dezvoltare comunitară, ma-nagementul ONG-lor. 6
 • 11. Beneficiari indirecţi:• Beneficiari indirecţi: Turişti şi vizitatori, care se odih-nesc vara la Nistru în îprejurimilelocalităţilor, vizate de proiect
 • 12. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 1.Semnarea acordurilor de parteneriat cuAPL-urile şi agenţii economici din sateleMolochişul Mare şi Beloci. 8
 • 13. A C T I V I T Ă Ţ I: Activitatea 2. Anunţarea demarării proiec- tului, privind scopurile şi obiectivele lui, prin intermediul unei mese rotunde, la care vor participa reprezentanţi din localităţile, vizate de proiect, parteneri, reprezentanţi ai mass-media şi PNUD Moldova.
 • 14. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 3. Montarea reţelelor de căl-dură, apă rece şi apă caldă în ambulato-rul medical din satul Molochişul Mare.Activitatea 4. Reabilitarea grupului sanitarin ambulatorul medical din satulMolochişul Mare.
 • 15. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 5. Construcţia reţelei de apro- vizionare cu apă potabilă a cetăţenilor din mahalaua"Balaia“ a satului Molo- chişul Mare Activitatea 6. Reabilitarea punctului medical din satul Beloci: instalare geamuri termopachet şi montare reţele inginereşti: aprovizionare cu apă potabilă, apă caldă şi căldură; reabilitare grup sanitar.
 • 16. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 7. Montarea ferestrelor şi uşilor în scoala din satul Beloci.Activitatea 8. Organizarea şi selectarea persoanelor în grupurile de instruire pe domeniile: Management de proiect; Managementul ONG-urilor; Dezvoltare comunitară.
 • 17. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 10. Organizare instruire mana- gementul de proiect, 6 persoane.Activitatea 11. Organizare instruire Mana- gementul ONG-urilor, 6 persoane.
 • 18. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 12. Organizare instruire dezvoltare comunitară, 6 persoane.Activitatea 13. Organizarea testelor examene de competenţă profesională.Activitatea 14. Înmânarea certificatelor de competenţă profesională beneficiarilor
 • 19. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 15. Organizare evenimente festive, privind punerea în exploatare a obiectelor sociale reabilitate din satele Molochişul Mare şi Beloci.Activitatea 16. Organizarea a două cafenele publice cu prezenţa a câte 20 persoane fiecare în satele Molochişul Mare şi Beloci, privind elaborarea participativă a Planurilor Locale de Dezvoltarea Comunitară Integrată a acestor localităţi.
 • 20. A C T I V I T Ă Ţ I:Activitatea 17. Organizare masă rotundă de evaluare proiectului, la care vor participa reprezentanţi ai mass-media, ONG- urilor, comunităţilor, PNUD Moldova şi APL-urilor.
 • 21. REZULTATE AŞTEPTATE:Cantitative:• ambulator medical dotat, cu confort pentru prestarea serviciilor medicale de calitate pentru cca 3293 cetăţeni, rezidenţidin localităţile: Molochişul Mare, Molochişul Mic, Garaba, Vadul Turcului, Stroieşti din raionul Râbniţa şi cca 5000vizitatori şi turişti, care se odihnesc vara la Nistru în iprejurimele localităţilor, deservite de ambulatorul medical din satulMolochişul Mare;• reţea centralizată de apă potabilă de calitate pentru 97 cetăţeni din mahalaua "Balaia" a satului Molochişul Mare;• punct medical dotat, cu confort pentru prestarea serviciilor medicale de calitate pentru cca 900 cetăţeni, rezidenţi aisatului Beloci, raionul Râbniţa;• şcoală cu confort pentru instruirea a cca 100 copii din satul Beloci, raionul Râbniţa;• două ONG-uri cu capacităţi de a contribui la dezvoltarea satelor Molochişul Mare şi Beloci din raionul Râbniţa,constituite şi înregistrate ;• 6 persoane cu cunoştinţe şi abilităţi în managementul proiectelor;• 6 persoane cu cunoştinţe şi abilităţi de management ONG-uri;• 6 persoane cu cunoştinţe şi abilităţi în domeniul dezvoltării comunitare;• Planuri Locale de Dezvoltare Comunitară Integrată pentru localităţile Molochişul Mare şi Beloci din raionul Râbniţa,elaborate;
 • 22. REZULTATE AŞTEPTATE:Calitative:• Grad sporit de încredere între maluri de Nistru în soluţionareaproblemelor sociale, parteneriate şi implicare în procesele de REZULTATE AŞTEPTATE:dezvoltare comunitară între APL, ONG-urile din localităţile MolochişulMare, Beloci din raionul Râbniţa şi ADR „Habitat”;• Cetăţeni cu atitudine proactivă de a-şi gândi şi construi viitorul;• ADR „Habitat” cu abilităţi şi experienţă consolidate în domeniulparteneriatelor cu APL şi ONG–uri din localităţile din raionul Râbniţa.
 • 23. PARTENERI:SRL "Cadom Gaz" va efectua lucrările tehnice, ce ţin de reţelele inginereşti: apă potabilă,apă caldă, căldură şi gaze naturaleAPL din satul Molochişul Mare raionul Râbniţa va asigura contribuţia comunităţii dinpartea agenţilor economici şi resusele locale, necesare pentru proiect: nisip, piatră, cimentpentru fântâinile de ramificare şi distribuţie reţea apă potabilă, transportul resurselor şicoordonarea întrebărilor, ce ţin de racordarea la reţelele de aprovizionare cu gaze naturale.APL din satul Beloci raionul Râbniţa va asigura contribuţia comunităţii din parteaagenţilor economici şi resusele locale, necesare pentru proiect: nisip, ciment pentruinstalarea geamurilor, reparaţia punctului medical, transportul resurselor şi coordonareaîntrebărilor, ce ţin de racordarea la reţelele de aprovizionare cu gaze naturale;
 • 24. Întrebări, comentarii, propuneri?
 • 25. Valeriu RUSU director ADR Habitat”, Director de proiect.Adresă: str. Păcii 61, or. Rezina, MD5400.Telefon: +373 254 21360,email: adr.habitat@gmail.com http://www.habitat.md

Related Documents