Politici naţionale dedezvoltare regională INGA COJOCARU, ADR Nord
Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) pentru anii 2008-2011 identifică d...
Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale Planul Operaţional Regional (POR) este parte complementară a Strategiei de...
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) OBIECTIVE STRATEGICE Obţinerea unei dezvoltă...
PRIORITĂŢILEStrategiei Naţionale de Dezvoltare Regională (SNDR) Prioritatea 1: Dezvoltarea instituţională Pr...
Strategia de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) OBIECTIVE STRATEGICERegiunea va fi una competiti...
Priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) SDR Nord se axează pe 3+1 priorităţi de activitate pentru ...
Planul Operaţional Regional Nord (POR Nord)Planul Operaţional Regional, conţine programe, proiecte şi activităţiprioritare...
Planul Operaţional Regional (POR)Planul Operaţional Regional conţine o repetare succintă a viziuniistrategice, priorităţil...
Structura actuala POR• Introducere1. Nivelul strategic:  Viziunea de dezvoltare a RD  Priorităţi ...
Structura actuala POR Dezvoltarea resurselor umane; Dezvoltarea IMM si a infrastructurii de afaceri; Protecția me...

Ce se propune nou in POR1. Includerea capitolului de planificarea si programare strategica pentru fiecare program se...
Ce se propune nou in PORAspecte cheie privind dezvoltarea si managementul in sectorulrespectiv din regiune;Etapele si ți...
Pașii următori - martie-iulie Organizarea prezentărilor in microregiuni privind planificarea si programarea regional...
Documentul Unic de ProgramDocumentul Unic de Program (DUP) este un document de programare petermen scurt a implementării ...
Proiecte incluse în POR Nord 2010-2012
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR)Pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională vor fi utilizatem...
of 18

Politici naţionale de dezvoltare regională

Politici naţionale de dezvoltare regională
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politici naţionale de dezvoltare regională

 • 1. Politici naţionale dedezvoltare regională INGA COJOCARU, ADR Nord
 • 2. Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) pentru anii 2008-2011 identifică dezvoltarea regională drept unul din cele cinci priorităţi naţionale şi exprimă responsabilitatea asumată de Guvern la implementarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării regionale. Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) este principalul document sectorial de planificare a politicii regionale administrate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (aprobată în martie 2010). Strategia de Dezvoltare Regională NORD (SDRN) reprezintă un document de politici publice care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a regiunii (aprobată în martie 2010).
 • 3. Cadrul Strategic al Dezvoltării Regionale Planul Operaţional Regional (POR) este parte complementară a Strategiei de Dezvoltare Regională, în conformitate cu Legea cu privire la Dezvoltare Regională nr. 438-XVI din 28.12.2006 (aprobat în iunie 2010). Documentul Unic de Program (DUP) este un document de programare pe termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, ce includ programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională care urmează a fi realizate în perioada 2010-2012 (HG 26 august 2010) . Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR)
 • 4. Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) OBIECTIVE STRATEGICE Obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întregteritoriul Republicii Moldova; Reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintreregiuni şi din interiorul lor; Consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentrudezvoltarea social-economică a regiunilor; Susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi acolectivităţilor locale, orientate spre dezvoltarea social-economică alocalităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programelenaţionale, de sector şi regionale de dezvoltare.
 • 5. PRIORITĂŢILEStrategiei Naţionale de Dezvoltare Regională (SNDR) Prioritatea 1: Dezvoltarea instituţională Prioritatea 2: Creşterea regională durabilă Prioritatea 3: Guvernanţa strategică
 • 6. Strategia de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) OBIECTIVE STRATEGICERegiunea va fi una competitivă, cu o economie dinamică şi diversificată.Regiunea va deveni atractivă pentru investiţii şi, ca urmare, vor apăreaoportunităţi pentrucrearea noilor locuri de muncă.Spiritul antreprenorial va fi încurajat şi susţinut.Potenţialul industrial al regiunii va fi valorificat la cote maxime.Toate mijloacele şi resursele vor fi canalizate spre asigurarea unui nivel sporital calităţii vieţii. Va fi asigurat un climat social armonios prin imbinarea diversităţii valorilorinterculturale.Dezvoltarea economică nu va dăuna mediului inconjurător, regiunearămanand un loc sănătos pentru trai şi recreaţie.
 • 7. Priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) SDR Nord se axează pe 3+1 priorităţi de activitate pentru implementarea obiectivelor strategice: 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 4. Eficienţa energetică a clădirilor publice
 • 8. Planul Operaţional Regional Nord (POR Nord)Planul Operaţional Regional, conţine programe, proiecte şi activităţiprioritare, planificate pentru a fi implementate într-o perioadă de trei ani.Planul Operaţional Regional se referă la primul ciclu de implementare aStrategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada 2010 –2012, comparativ cu Strategia de Dezvoltare Regională, care este undocument strategic pe termen mediu, elaborat pentru o perioadă de şapteani.
 • 9. Planul Operaţional Regional (POR)Planul Operaţional Regional conţine o repetare succintă a viziuniistrategice, priorităţile şi măsurile incluse în SDR.Acesta include o listă de programe elaborate pentru implementareapriorităţilor stabilite în SDR.Programele sunt concepute în aşa fel încât să acopere toate măsurilestipulate în SDR.POR include şi activităţile prioritare care vor fi întreprinse de către ADRpentru facilitarea implementării programelor.
 • 10. Structura actuala POR• Introducere1. Nivelul strategic:  Viziunea de dezvoltare a RD  Priorităţi si masuri2. Nivelul operațional – 8 programe  Dezvoltare si modernizarea sistemelor de apa si canalizare;  Modernizarea si ameliorarea drumurilor regionale si locale;  Dezvoltarea infrastructurii serviciilor aeroportuare si crearea punctelor de trecere a frontierei
 • 11. Structura actuala POR Dezvoltarea resurselor umane; Dezvoltarea IMM si a infrastructurii de afaceri; Protecția mediului ambiant si prevenirea calamitaților naturale; Imbunatatirea atractivității turistice; Activitati transversale privind implementarea SDR
 • 12. 
 • 13. Ce se propune nou in POR1. Includerea capitolului de planificarea si programare strategica pentru fiecare program sectorial inclus in POR;2. Capitolul planificarea si programarea strategica va include următoarele sub-capitole:  Principiile strategice sectoriale;  Descrierea aplicării obiectivelor strategiei sectoriale naționale in implementarea programului respectiv in regiune;  Descrierea specificului regional in implementarea programului in baza corelării obiectivelor naționale in sector cu necesitaților locale;
 • 14. Ce se propune nou in PORAspecte cheie privind dezvoltarea si managementul in sectorulrespectiv din regiune;Etapele si țintele care trebuie sa fie atinse la fiecare etapa;Componentele cadrului de planificare si programare strategica:dezvoltarea instituționala; soluții tehnice de implementare;recuperarea costurilor si finanțarea programului; informarea siconștientizarea;Etapele de implementarea si proiritizarea investițiilorFise de proiecte.
 • 15. Pașii următori - martie-iulie Organizarea prezentărilor in microregiuni privind planificarea si programarea regionala (noțiuni POR) Crearea grupurilor de lucru in fiecare raion pentru activitatea de planificare si programarea Crearea grupului de lucru regional sectorial unde vor fi delegați membri din grupul de lucru raional; Colectarea informație necesare privind planificarea si programarea strategica (AAC, MID); Elaborarea studiului de evaluare a situației curente in regiune in domeniul EFICIENŢEI ENERGETICE (EE); Elaborarea/ actualizarea POR 2013-2015.
 • 16. Documentul Unic de ProgramDocumentul Unic de Program (DUP) este un document de programare petermen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în bazastrategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, ceinclud programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională careurmează a fi realizate în perioada de 3 ani.În baza analizei Strategiilor de dezvoltare regională şi a Planuriloroperaţionale regionale ale Regiunilor de dezvoltare Nord, Centru şi Sud sestabilesc proiectele prioritare pentru finanţare din mijloacele Fondului naţionalpentru dezvoltare regională.
 • 17. Proiecte incluse în POR Nord 2010-2012
 • 18. Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR)Pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională vor fi utilizatemijloacele Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, constituit dinalocaţiile anuale din bugetul de stat, ca linie distinctă pentru politica dedezvoltare regională, care constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetuluide stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specialăprevăzute de legislaţie.În Fond sunt atrase şi mijloace din sectorul public şi cel privat la nivellocal, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloace oferite deprogramele de asistenţă din partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv aUniunii Europene.

Related Documents