Politici naţionale sectoriale de dezvoltare INGA COJOCARU, ADR Nord
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Cadrul...
Priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 2. Diversificarea e...
Priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) 1. Reabilitarea infrastructurii fi...
POLITICI SECTORIALE Pr. I Reabilitarea infrastructurii fiziceMăsura1.1 Extinderea şi reabilitarea sistem...
Pr. I Reabilitarea infrastructurii fizice Măsura 1.2 Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale, ...
Pr. I Reabilitarea infrastructurii fizice Măsura 1.3 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare ale ...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Pr.II Div...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Pr.II Div...
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Pr.II Diversifi...
Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice3.1 Sporirea accesului...
Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticeMăsura 3.1 Sporir...
Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticeMăsura 3.1 Spori...
Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticeMăsura 3.3 Sporir...
Pr. IV Eficienţa energetică a clădirilor publice•HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr.833 din 10.11.2011cu privire laProgramul naţional...
Mulţumesc !
of 16

Politici naţionale sectoriale de dezvoltare

Politici naţionale sectoriale de dezvoltare
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politici naţionale sectoriale de dezvoltare

 • 1. Politici naţionale sectoriale de dezvoltare INGA COJOCARU, ADR Nord
 • 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Cadrul politicilor strategice sectoriale de dezvoltare•Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova IntegrareaEuropeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014•Strategiile şi Planurile Naţionale Sectoriale•Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN)
 • 3. Priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 4. Eficienţa energetică a clădirilor publice
 • 4. Priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională NORD (SDR Nord) 1. Reabilitarea infrastructurii fizice1.1 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.1.2 Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale, in special adrumurilor care se conectează la artere naţionale şi la alte porţiuni de drumurirenovate.1.3 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare ale aeroporturilor de laBălţi şi Mărculeşti.1.4 Stimularea activităţilor transfrontaliere prin sporirea investiţiilor in creareapunctelor de trecere dintre Moldova şi Romania, aflate pe teritoriul RDN.
 • 5. POLITICI SECTORIALE Pr. I Reabilitarea infrastructurii fiziceMăsura1.1 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare•Strategia modernizării şi dezvoltării sistemelor comunale de alimentare cu apăşi de canalizare, Nr. 7/1 din 14.05.1999 ;•Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din RM, Nr.662 din 13.06.2007,•Planul de Investiţii (Anexa II) a Planului de Acţiuni pe anii 2010-2015, pentruimplementarea Strategiei AAC şi politicilor în sectorul AAC din RM (proiect);•Strategia naţională de finanţare a sistemelor de alimentare cu apă şicanalizare în localităţile urbane şi rurale din RM (proiect);•Obiectvele de Dezvoltare a Mileniului (ODM) adoptată in septembrie 2000 laSummitul Mileniului de către 191 de ţări;•Directiva CE 98/83 privind calitatea apei destinate consumului uman;•Directiva CE 91/271 privind epurarea apei reziduale urbane;
 • 6. Pr. I Reabilitarea infrastructurii fizice Măsura 1.2 Reconstrucţia, reabilitarea şi amenajarea drumurilor regionale, in special a drumurilor care se conectează la artere naţionale şi la alte porţiuni de drumuri renovate.•Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017;•Strategia naţională pentru siguranţă rutieră HG nr.1214 din 27.12.2010
 • 7. Pr. I Reabilitarea infrastructurii fizice Măsura 1.3 Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aeroportuare ale aeroporturilor de la Bălţi şi Mărculeşti.•Programul naţional de securitate aeronautică aprobat prin HotărîreaGuvernului nr.149 din 09.02.1998Măsura 1.4 Stimularea activităţilor transfrontaliere prin sporirea investiţiilor in crearea punctelor de trecere dintre Moldova şi Romania, aflate pe teritoriul RDN•Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat pentru anii2011 – 2013, HG Nr. 1210 din 27.12.2010.
 • 8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Pr.II Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat2.1 Dezvoltarea formării continue. Sprijin pentru calificarea şi recalificareaprofesională a populaţiei ocupate din mediul rural.2.2 Stimularea ÎMM prin dezvoltarea serviciilor de informare si consultare pentruIMM (industrie, servicii, turism etc.) şi susţinerea creării incubatoarelortehnologice şi aplicării tehnologiilor inovative (frigidere, sere, industria deprelucrare etc.)2.3 Sprijinirea întreprinderilor cu potenţial de export, care implementeazăstandardele internaţionale de calitate.2.4 Stimularea asocierii şi cooperării tuturor actorilor din sectorul agroindustrial,în scopul asigurării echităţii în relaţia dintre producătorii de materie primă,procesatori şi comercianţi
 • 9. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Pr.II Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privatMăsura 2.1 Dezvoltarea formării continue. Sprijin pentru calificarea şi recalificareaprofesională a populaţiei ocupate din mediul rural•Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015(Hotărîrea Guvernului nr.605 din 31.05. 2007)•Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Programul naţional de abilitareeconomică a tinerilor nr. 664 din 03.06.2008(PNAET)Măsura 2.2 Stimularea ÎMM prin dezvoltarea serviciilor de informare si consultare pentru IMM(industrie, servicii, turism etc.) şi susţinerea creării incubatoarelor tehnologice şi aplicăriitehnologiilor inovative (frigidere, sere, industria de prelucrare etc.)•Programul de stat de susţinere a dezvoltării întreprinderilor Mici şi mijlocii pentru anii 2009-2011•Hotarirea Guvernului cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectoruluiîntreprinderilor mici şi mijlocii nr. 538 din 17.05.2007
 • 10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord Pr.II Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privatMăsura 2.3 Sprijinirea întreprinderilor cu potenţial de export, careimplementează standardele internaţionale de calitate.•Programul de dezvoltare strategică 2012-2014•Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.92Măsura 2.4 Stimularea asocierii şi cooperării tuturor actorilor din sectorulagroindustrial, în scopul asigurării echităţii în relaţia dintre producătorii dematerie primă, procesatori şi comercianţi.• Legea cu privire la parteneriatul public privat nr. 179/10.07. 2008 cuprivire la parteneriatul public-privat• Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr. 81-XV din18.03.2004
 • 11. Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice3.1 Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovarea educaţieiecologice.3.2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide,inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor modernede stocare a deşeurilor nereciclabile.3.3 Sporirea securităţii ecologice în regiune, prin promovarea activităţilorde stopare a degradării solurilor şi elaborarea unor programe deanticipare şi răspuns la stările extreme de vreme.3.4 Reabilitarea edificiilor turistice si promovarea integrării lor in circuiteleturistice internaţionale.
 • 12. Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticeMăsura 3.1 Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovareaeducaţiei ecologice.Măsura 3.2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilorsolide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelormoderne de stocare a deşeurilor nereciclabile.Măsura 3.3 Sporirea securităţii ecologice în regiune, prin promovareaactivităţilor de stopare a degradării solurilor şi elaborarea unor programede anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme.Măsura 3.4 Reabilitarea edificiilor turistice si promovarea integrării lor incircuitele turistice internaţionale.
 • 13. Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticeMăsura 3.1 Sporirea accesului la informaţia de mediu şi promovareaeducaţiei ecologice.•Strategia mediului (proiect)•HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 605 din 02.11.2001 privind aprobareaConcepţiei politicii de mediu a Republicii Moldova.Măsura 3.2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilorsolide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelormoderne de stocare a deşeurilor nereciclabile.•HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 486 din 02.05.2007 cu privire laaprobarea Concepţiei salubrizării localităţilor din Republica Moldova
 • 14. Pr. III Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turisticeMăsura 3.3 Sporirea securităţii ecologice în regiune, prin promovareaactivităţilor de stopare a degradării solurilor şi elaborarea unor programede anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme.•HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 606 din 28.06.2000 privind aprobareaProgramului naţional de valorificarea deşeurilor de producţie şi menajere•HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 593 din 01.08.2011 cu privire laaprobarea Programului naţional privind constituirea reţelei ecologicenaţionale pentru anii 2011-2018 Măsura 3.4 Reabilitarea edificiilor turistice si promovarea integrării lor incircuitele turistice internaţionale•Strategia turismului (proiect)
 • 15. Pr. IV Eficienţa energetică a clădirilor publice•HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr.833 din 10.11.2011cu privire laProgramul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020•(proiectul) HOTĂRÎRII GUVERNULUI privind Fondul pentruEficienţă Energetică
 • 16. Mulţumesc !

Related Documents