Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
Caracteristica generală a SUERD Principiul “3 DA”- da pentru o mai bună coordonare a fondurilor disponibile- da pen...
Statele semnatare a SUERD 8 state membre a UE: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Slovac...
Relevanţa SUERD pentru RM HG nr. 694 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Contribuţiei (propunerilor) Republicii M...
Structura SUERDSUERD este structurată pe patru piloni, în total avînd 11 domenii prioritare:1. Interconectarea regiunii Du...
Structura de guvernanţă a Strategie La nivel european- Comisia Europeană (DG Regio) – cu rol de coordonare,monitorizare,...
Structura de guvernanţă a Strategie La nivel naţional- Coordonatorii naţionali/ punctele naţionale de contact –asigură ...
Reponsabilitatea reprezentanţiilor instituţiilor(experţi) pe domeniile prioritare SUERD1. Elaborarea unei structuri de luc...
2. Realizarea acțiunilor și respectarea termenilor limităIdentificarea proiectelor relevante pentru domeniulcoordonatTra...
3. Contribuții la dezvoltarea politicilor relevantedomeniului coordonatElaborarea de recomandări către factorii de decizi...
4. Garantarea vizibilității rezultatelor și asigurarea uneicomunicări eficienteUtilizarea canalelor media pentru a inform...
5. Raportarea privitor la progresele înregistrateÎntocmirea de rapoarte exhaustive/detaliate cătrecoordonatorul național ...
Rolul Coordonatorului Național• Coordonează implementarea SUERD la nivel național• Monitorizează implementarea acţiuni...
Structura operaţională SUERD în Republica Moldova (în varianta de concept) ...
Modul de Implementare/ Evaluare aSUERD Acțiuni Proiecte
Acțiunile Au ca scop implementarea prevederilor din SUERD și planul de acțiuni sub aspect soft Nu necesită neapăr...
Proiectele Reprezintă aspectul hard core al SUERD Este necesar să se încadreze în sfera de acțiune a SUERD (nu or...
Principalele cerințe pentru proiecte Să demonstreze un impact imediat, cu beneficii pentru regiune Să aibă un imp...
of 18

Prezentarea SUERD

Prezentarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea SUERD

 • 1. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
 • 2. Caracteristica generală a SUERD Principiul “3 DA”- da pentru o mai bună coordonare a fondurilor disponibile- da pentru coordonarea mecanismelor existente- da pentru idei noi Principiul “3 NU”- nu sunt alocaţi bani suplimentari pentru implementarea Strategiei- nu sunt create instituții adiţionale- nu este elaborată legislaţie complementară
 • 3. Statele semnatare a SUERD 8 state membre a UE: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Slovacia, şi Slovenia 6 state care nu sunt membre a UE: Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Muntenegru, Serbia, Ucraina şi Republica Moldova
 • 4. Relevanţa SUERD pentru RM HG nr. 694 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Contribuţiei (propunerilor) Republicii Moldova la SUERD:• Îmbunătăţirea conectivităţii în regiunea Dunării• Protecţia mediului şi gestionarea apelor• Dezvoltarea socio-economică RM alături de Austria contribuie la implementarea Strategiei Dunării pe prioritatea nr. 9 „Investiţia în oameni şi capacităţi”
 • 5. Structura SUERDSUERD este structurată pe patru piloni, în total avînd 11 domenii prioritare:1. Interconectarea regiunii Dunării (1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi multimodalităţii; 2. Încurajarea energiilor mai durabile; 3. Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni)2. Protejarea mediului în regiunea Dunării (4. Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor; 5. Gestionarea riscurilor de mediu; 6. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor)3. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării (7. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei; 8. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor; 9. Investiţia în oameni şi capacităţi)4. Consolidarea regiunii Dunării (10. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării; 11. Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor puse de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave)
 • 6. Structura de guvernanţă a Strategie La nivel european- Comisia Europeană (DG Regio) – cu rol de coordonare,monitorizare, raportare şi evaluare- Grupul la nivel înalt (High Level Group) – din care facparte reprezentanţii statelor membre UE (la nivel de secretarde stat sau director general), cu drept de vot, grupul avînd caatribuţii orientarea politică şi prioritizarea- Coordonatorii domeniilor prioritare (PAC) – fiecare dincele 11 domenii prioritare este coordonat de două state dinregiune, care asigură implementarea Strategiei
 • 7. Structura de guvernanţă a Strategie La nivel naţional- Coordonatorii naţionali/ punctele naţionale de contact –asigură coordonarea în fiecare ţară şi propun aspecte practiceale activităţii- Reprezentanţii instituţiilor (experţi) pe domeniile prioritareSUERD – reprezintă instituţii sectoriale, avînd scopul de arealiza acţiuni în contextul strategiei, de a identifica proiecte,participa la şedinţele tematice a Steering Group (şedinţacoordonatorilor pe domeniile prioritare unde sunt discutateactivităţile şi proiectele în cadrul strategiei)
 • 8. Reponsabilitatea reprezentanţiilor instituţiilor(experţi) pe domeniile prioritare SUERD1. Elaborarea unei structuri de lucru operaționale Leadership pe domeniul coordonat Identificarea părților interesate la nivel local, național, internațional (sectorul privat, ONG, autorități publice, coordonatori pe domenii similare din alte state, etc.) Stabilirea unui orar de lucru între părțile implicate în implementarea domeniului prioritar
 • 9. 2. Realizarea acțiunilor și respectarea termenilor limităIdentificarea proiectelor relevante pentru domeniulcoordonatTranspunerea în practică a acțiunilorAsigurarea unui bun flux de proiecteMonitorizarea aplicării acțiunilor și proiectelorAcordarea de asistență tehnică și consultanță pentrurealizarea de proiecte relevante
 • 10. 3. Contribuții la dezvoltarea politicilor relevantedomeniului coordonatElaborarea de recomandări către factorii de decizie privitorla îmbunătățirea participării Republicii Moldova la SUERDși impulsionarea procesului de implementare a strategiei.
 • 11. 4. Garantarea vizibilității rezultatelor și asigurarea uneicomunicări eficienteUtilizarea canalelor media pentru a informa părțileinteresate și opinia publică privitor la rezultatele obținute încadrul SUERD;Informarea părților interesate și publicului larg privitor laevenimentele relevante.
 • 12. 5. Raportarea privitor la progresele înregistrateÎntocmirea de rapoarte exhaustive/detaliate cătrecoordonatorul național după modelul tipizat.
 • 13. Rolul Coordonatorului Național• Coordonează implementarea SUERD la nivel național• Monitorizează implementarea acţiunilor în contextul SUERD• Determină frecvenţa şedinţelor, rapoartelor, mecanismele de monitorizare• Raportează către factorii de decizie la nivel naţional privitor la implementarea SUERD în Republica Moldova• Oferă suport politic procesului de implementare
 • 14. Structura operaţională SUERD în Republica Moldova (în varianta de concept) Primul Ministru Coordonatorul Naţional Biroul SUERD Advisory Board/ Coordonatorul pe Consiliu Consultativ Domeniul Prioritar 9 ADR Experţii pe Domenii Prioritare Centru, Sud, Nord 11 grupuri de lucru Părţi Interesate*: Grup de lucru la - NGOPărţi interesate: - Sectorul Privat nivel de instituţie- Primari - Autorităţi Publice-Preşedinţi de raion - Mediul Academic- Sectorul Privat - Donatori;- Sectorul Asociativ - Coordonatori pe Domenii- Donatori prioritare din alte state- Mediul Academic SUERD etc.
 • 15. Modul de Implementare/ Evaluare aSUERD Acțiuni Proiecte
 • 16. Acțiunile Au ca scop implementarea prevederilor din SUERD și planul de acțiuni sub aspect soft Nu necesită neapărat cheltuieli financiare Vizează comunicarea, identificarea părților interesate, vizibilitatea în cadrul SUERD Oferă suport pentru un proces deja inițiat
 • 17. Proiectele Reprezintă aspectul hard core al SUERD Este necesar să se încadreze în sfera de acțiune a SUERD (nu orice proiect transfrontalier poate fi considerat parte a SUERD) De obicei necesită finanțare (fonduri naționale, programe specifice, investiții private, donatori, etc.)
 • 18. Principalele cerințe pentru proiecte Să demonstreze un impact imediat, cu beneficii pentru regiune Să aibă un impact asupra la toată macro-regiunea sau o parte din ea Să fie realiste, fezabile, sustenabile, etc. Să aibă la bază principiul win-win, adică toate părțile implicate în proiect să aibă de cîștigat Să vizeze prevederile Strategiei (exemple de iniţiative sunt indicate în Planul de Acţiuni elaborat de Comisia Europeană)

Related Documents