i
Urząd Mšasta
„uz/ Jiyi-Jtju_ „r"
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39_ 20-016 Lublin, tel. :...
i przedszkolach na terenie Miasta Lublin w poprzednim miesiącu kalendarzowym na
podstawie wydanych decyzji administracyjny...
of 2

Pomoc panstwa w zakresie dozywiania

Objęcie pomocą w formie posiłku osób bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomoc panstwa w zakresie dozywiania

  • 1. i Urząd Mšasta „uz/ Jiyi-Jtju_ „r" Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39_ 20-016 Lublin, tel. : +48 B1 466 3900, fax: +48 81 466 3901, e-mail: oswiata@iublin. eu ŻĹIQÄ “m” OW-PE-l.4460.2.1.2014 Lublin, 29 maja 2014 r. P. T. Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin Szanowni Państwo Dyrektorzy, Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 maja br. do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. wpłynęło pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, dotyczące możliwości objęcia dodatkowych osób pomocą w formie posiłku, bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa wzakresie dożywiania" w latach 2014-2020. W związku z powyższym, mając na względzie dobro dzieci i uczniów uczęszczających do lubelskich szkół i placówek, znajdujących się wtrudnej sytuacji materialnej i życiowej, jednocześnie mając świadomość zbliżającego się końca roku szkolnego, proszę o rozważenie możliwości objęcia tą formą pomocy dodatkowych uczniów, jeszcze w roku szkolnym 2013/2014. Informacje o potrzebie objęcia dziecka lub ucznia pomocą w formie posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego, należy przekazywać do poszczególnych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z pkt IV Wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Miasta Lublin w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 960lXXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Miasta Lublin w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posilku, odpowiednio dyrektor szkoly lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Udzielenie powyższej formy pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym można przyznać pomoc na wskazanych zasadach, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkolach Numer dokumentu Mdok: I85222/05i2O l 4
  • 2. i przedszkolach na terenie Miasta Lublin w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Po otrzymaniu zawiadomienia od dyrektora szkoly lub przedszkola pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie jest zobowiązany zdiagnozować sytuację rodziny pod katem zasadności objęcia ucznia dożywianiem bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowisko wego i wyda wania decyzji administracjdnej. " Zr, :~`. “l`lĘP(: l. DYHĘ l< l Ol lA lrliyd/ :ialu (rwy i &Vychorveznia mgr iwona Nowakowska Numer dokumentu Mdok: l85222l05l20l4