.. —_/
'°_A! —<°*"""_"-"5’?
, V , ,,SLEPE SVKVR___NY“ L
USPESNYCH MANAZERU A MAJITELU
www. palarinum, cz
?¥? “iéx1i, EiEnviaiiiifigénliiiyE. ;afifi.1§3§iffi ! "‘%. I.. i-§Iii, .7l17T‘iA1‘ii. ,ifiii; . : f': §f; ‘~: ;.'iTi‘1i_I“;...
Kaidvjsme 1'1spé§n'/ , ale také PA 1-AT'N U5’;
vane ’NIxN SAL
kaidy z (lspéénych mé svou slepou skvrnu.
www. paI...
Nékteré slepé skvrny t'1spé§n'/ ch manaierfi PA'—AT' N U ‘:1
van: ‘NAN SAL
1. Neméme néstupce ani zéstupce, nase dét...
Oxford Top Manager PA'—AT'N'—'M
- ve spolupréci s Univerzitou v Oxfordu
- sjejich profesory
- jejich metodou
- 3—lety...
3'. .LI jr: .|. t(e. :=a . fg5_; g;4;: ;;; “T: f,-~»g{gjfi¥>§}
- Dotace tady jsou a budou
- Finny se déli na dvé skupiny ...
F’ALATINLJf/ I
7 rad Top managerflm
1. Zaplat’ sobé
2. Limituj néklady
3. Zajlstl se pred ztrétou
4. Vlastni své by...
Dékuji za pozorn ost
Tamara Sindelarova. Partner
Mobil: 736 532 785
Em ail: sindelar0va@palatinurn cz
Pavel Prochazl<...
Dove
4:’ PIIEDSTAVENI KONCEPTU
<7 VNIMANI KATEGORIE HAND 3. BODY
Kategorie vniména
spiée pragmaticky,
protoie. ..
. ..z pohledu
spotrebitelky
vétéi...
vi. ~ . EBITEL; A
. ~" I 2
I. I ' ‘~ *' 5;: 5"} V“
. /I‘ "1. iK. ,., _
1 I 1
4= “ ‘ , _ -,4
~, g’ fl‘
- - ~ -...
. | U:t; ;. spci zéiiitek
S dermcrtologickou pé C« 3:" 7.
C
I
53
Del : uje
<':
.1 .1
ll 5 E
§ it.
'« §
‘s...
.~y r'eAoA oo, vE DERMASPA vYrvoi§ENA VE
SPOLUPRACI s PANELEM EXPERTU
Panel expertfl byl sloienyl z dermatologfi a odborni...
i: : -
I"I"li<
: Divine parfemace byly vytvofeny ve
spolupraci s na§i expertkou no vuné, Ann
Gottlieb. Ann vytvare...
Obohaoené o omega oleje pro zérfci.
§
.1
av oovE DIERM/ §SPA REAGUJE NA
ZAKLADNI POTREBY SPOTREBITELEK
Goodness3
Kaid...
$ Pl? |'S_TUP DOVE V
K PECI o POKOZKU
:3 POKOZKA MA 3 VRSTVY
0 pokoika (epidermis)
/ I / pokoika
0 skara (dermis, corium)
0 podkoini tkafi (hypodermis,
s...
6 f)
I_: i"I
Stratum
granulosum
I (keratohyalin)
V Stratum spinosu
' (desmosomy) »‘ . ‘
...
at FUNKCE KUZE
-hraniéni organ
-oddéluje vnitfni a vnéjsi prostredi
-ochrannv kryt pro jiné télesné organy
-plocha: l,5...
‘T1
(‘:3
ITI
F I"|
Ko‘z'ni hydrolipidovv systém
ochrcinny’ koini’ hydrolipidovv p| c’i§t'
Emulze potu + koini maz
chran...
:1 MODEL HYDROLIPIDOVE BARIERY
, ,CihIy" — bufiky stratum corneum
, ,MaltcI“ — pfirozené
hydrataéni faktory (NMFS), ...
4 SUCH/ Poi<oZKA
Obsah vody
- V kL°Jii je i5 % celkové vody
— Pokles pod l0 % = > sucha kflie
Funkce vody
Sucha kui...
<1! Pfiznaky suché kL°JZe
0 chybéni lesku, pritomnost
supin, nepravidenost koiniho
povrchu — prasklinky.
zéervenani
-...
<3’ Duvody suché kL°J2e
I. Z fyziologického duvodu (vék, harmony,
<': asté myti’)
II. V nepriznivych podminkach (hor...
at RESENI PRICIN SUCHE Poi<oZi<Y
I) zabrénit ztrétéim —
prevence
2) nahradit ztréty — Iéébci
TERAPEUTICKA SUBSTITUCE SL...
:9 IDEALNI PODMINKY STRATUM CORNEUM
- korneocyty (bur'1l<y rohové vrstvy) se skladaji z
proteinu keratinu, za idealnich ...
:o: %A'i'. , 2:1:
Zvysena hydratace vede 1
l<e zvysené aktivaci - « Z S
filogfinézy ‘ Vzestup NMFs
— proteolytického enz...
:9 tiéi ouvoov PRO KAZDODENNI PEG
0 POKOZKU
Obnova hydratace skrze vsechny
vrstvy stratum corneum (SC) optimalni
kombinac...
4' co DELA CELL-MOISTURISERSW PRO NASI
POKOZKU
Cell-Moislurisers‘”‘— l2HSA. spolu s vysokou hladinou hydrataénich lét...
$ DOVE Dermaspo
of 31

Prezentace na web palatinum + dove

Prezentace/PPT
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace na web palatinum + dove

 • 1. .. —_/ '°_A! —<°*"""_"-"5’? , V , ,,SLEPE SVKVR___NY“ L USPESNYCH MANAZERU A MAJITELU www. palarinum, cz
 • 2. ?¥? “iéx1i, EiEnviaiiiifigénliiiyE. ;afifi.1§3§iffi ! "‘%. I.. i-§Iii, .7l17T‘iA1‘ii. ,ifiii; . : f': §f; ‘~: ;.'iTi‘1i_I“;1‘ZI! “L-E. Divize Palatinum »_-/ »-_=4=, -,jL_A4T_I‘-35-‘I-, ~4 - zaméfujeme se na trénink manaierfl a obchodnikfi jii 20 let Divize Campus CA§| /IPLJS - zaméfujeme se na dotace EU pro vzdéléni a investiéni kolenl pro tlvot . projekty Fakta - 100 mil. obrat - 250 Iidi - cca 50 tis. proékoleny’/ ch roéné - firma auditované PWC a prévni kanceléfi BSN ww w, palarinum. cz :1: u , ;:_‘<“; "lv», .slI_L, _.‘I‘i}}1‘<‘1
 • 3. Kaidvjsme 1'1spé§n'/ , ale také PA 1-AT'N U5’; vane ’NIxN SAL kaidy z (lspéénych mé svou slepou skvrnu. www. paIarinum. cz
 • 4. Nékteré slepé skvrny t'1spé§n'/ ch manaierfi PA'—AT' N U ‘:1 van: ‘NAN SAL 1. Neméme néstupce ani zéstupce, nase déti firmu pfevzit nechtéji, neumi. 2. Podnikéni/ kariéra nemé V3’/ stup ani konec. 3. EU jako megatrend se nés tolik netyké. 4. Nedostatek systémové komunikace. 5. Absence business p| énL°J na 8 let, skékéni po pfileiitostech. 6. Nedostateéné V3’/ chova, trénink generace Y. 7. Nevime, jak motivovat zkusené zaméstnance. www. paIarinum. cz
 • 5. Oxford Top Manager PA'—AT'N'—'M - ve spolupréci s Univerzitou v Oxfordu - sjejich profesory - jejich metodou - 3—lety rozvojovy program pro budoucl Top managery ve veku 30-40 let UNIVERSITY OF www. paIarinum. cz
 • 6. 3'. .LI jr: .|. t(e. :=a . fg5_; g;4;: ;;; “T: f,-~»g{gjfi¥>§} - Dotace tady jsou a budou - Finny se déli na dvé skupiny — dotované a nedotované - Kdo zvlédne proces kvalitné, nemusi mit obavy (funguje jako uvéry ve firmé) - Partner pro dotace musi mit razitko kvality — poskytujlci prévni ochranu pro obtliné situace - Dotace jsou trojlho typu: - EU - éeské - bruselské - Pro vyrobni firmy dotace zamérené na: - POVEZ zaméstnévéni lidi stéze stroje investice poradenstvi. .. ww w, palarlnum. cz
 • 7. F’ALATINLJf/ I 7 rad Top managerflm 1. Zaplat’ sobé 2. Limituj néklady 3. Zajlstl se pred ztrétou 4. Vlastni své bydleni 5. lnvestuj do nemovitosti 6. Zajlstl se na dobu , ,po podnikéni, kariére“ 7. Zvysuj svou schopnost vydélévat www. palatinum. cz
 • 8. Dékuji za pozorn ost Tamara Sindelarova. Partner Mobil: 736 532 785 Em ail: sindelar0va@palatinurn cz Pavel Prochazl<a_ CEO obil. 602 777 8211 Email prochazI<a@palatinum. c:z '. vww ptL'iiIinuIri. <.*
 • 9. Dove
 • 10. 4:’ PIIEDSTAVENI KONCEPTU
 • 11. <7 VNIMANI KATEGORIE HAND 3. BODY Kategorie vniména spiée pragmaticky, protoie. .. . ..z pohledu spotrebitelky vétéina produktifi naplnuje zakladni poti"ebu hydratace. Dostupné produkty vzbuzuji dojem, 2e plni tu samou funkci a neni mezi nimi zésadni rozdil. .. . ..co2 ma za nésledek postupnou komoditizaci cele kategorie. , ,Péc': e“ je pro hréée na trhu zékladni vstupenkou do této kategorie. .. . ..Doveje nyni pripraven vytrhnout spotrebitelky z apatie a nabidnout jim néco vice!
 • 12. vi. ~ . EBITEL; A . ~" I 2 I. I ' ‘~ *' 5;: 5"} V“ . /I‘ "1. iK. ,., _ 1 I 1 4= “ ‘ , _ -,4 ~, g’ fl‘ - - ~ - - ! ‘“~“ ' . 3 . ./,4 , J ' - , —— Y T K "*5 . I.-'- ’ ’ -/ — 1/ . . “'l ‘tn 5 . ._. ... ._. ‘ _ * '_ - - 'n’ '1 ‘II ".1 !1 PI “ LE Lamr I“ ' I: 'r 5-:1 E ", _ 0 ""'"" ‘ ~~~ - - “"": ‘ -‘: »». ?,". -5.-ilaii%§"« - / x z— T? - , ., 11 VI fl Evokuji pocit rozmc: zlovc': ni, jc1ké ' Odbornik nds uji§fuje o kvoliléi VyVO| OVClllVeTS| TOUhU VI . , V. , V . . . V . . _} _ ZOZIVCJII pri novsteve spa ; _c1 duveryhodnosli produklu :1 fi Vy'rcizné stoupé zéjem o nékup Cl pouiivani luxusnich produldfi no télo, proloie u ien vyvoléivaji emoce ci vjemy, které jim masové kosmelikci nedévd.
 • 13. . | U:t; ;. spci zéiiitek S dermcrtologickou pé C« 3:" 7. C I 53 Del : uje <': .1 .1 ll 5 E § it. '« § ‘s“ ~ (3 ,1 “M __ _ A _[ Dow " . I K 7 _ (-2
 • 14. .~y r'eAoA oo, vE DERMASPA vYrvoi§ENA VE SPOLUPRACI s PANELEM EXPERTU Panel expertfl byl sloienyl z dermatologfi a odbornikfi ve svété spa, ktefi byli schopni zajistit podporu a odborné znalosti pri tvorbé Fady Dermaspa. STEPHANIE CAPUCINE DR YUKO DR DENISE DR CHRISTINE DR MARIE- SZABO no FUKANO, MD STEINER LAFFORGE GABRIELLE Spa consultant Beauty Blogger Dermatologists Dermoioiogisi Dermo- FERNEINY phormocologist Dermatologist O 0 0: O 0 0
 • 15. i: : - I"I"li< : Divine parfemace byly vytvofeny ve spolupraci s na§i expertkou no vuné, Ann Gottlieb. Ann vytvarela nékteré z nejprodavanéjsich vuni pro mnoho znamych zna<": ek, véetné Dior, Marc: Jacobs nebo Calvin Klein. Dow ' ‘ -~-
 • 16. Obohaoené o omega oleje pro zérfci. § .1 av oovE DIERM/ §SPA REAGUJE NA ZAKLADNI POTREBY SPOTREBITELEK Goodness3 Kaidodenni pé<‘, e sametové hebkou a ténovanou pokoiku. Pro suchou pohoiku Uplifiad+ Zpevnénl pokozky Bohaty, saténové jemnyt gel pro posilnénou a pevnou pokoiku. . E Pro véschny typy pnkoiky Youlhful Vrlaily Péée o zralou pokozlcu § Dow Posilnéné o koncentrované sérum pro pruznéjéi 7 -L-_| ~_; :3 a mladistvéji vypadajici plet’. I j “"“ __ Pro zralou a velmi suchou pokaiku ‘M .3;-" “ 1-‘ Intensive Intenzivni péée o mce Intenzivni hydratace. pro pokozku vyiivenou do hloubky. Pro valmi suchou pokoiku Surrmer Revived Tonovaci l<rémy Aktivované vyzivujicimi pfirodnimi pigmenty pro vaéi denni dévku slunléka. Pro svétlejéi/ trravéi polcfiku
 • 17. $ Pl? |'S_TUP DOVE V K PECI o POKOZKU
 • 18. :3 POKOZKA MA 3 VRSTVY 0 pokoika (epidermis) / I / pokoika 0 skara (dermis, corium) 0 podkoini tkafi (hypodermis, subcutis, tela subcutanea) -tlousfka kfiiez 0,5 — 4 mm
 • 19. 6 f) I_: i"I Stratum granulosum I (keratohyalin) V Stratum spinosu ' (desmosomy) »‘ . ‘ L12 Stratum basale
 • 20. at FUNKCE KUZE -hraniéni organ -oddéluje vnitfni a vnéjsi prostredi -ochrannv kryt pro jiné télesné organy -plocha: l,5 ai 2,0 m2, tvori pfibliiné IO % télesné hmotnosti Kfiie = nejvétsi orgén Iidského téla
 • 21. ‘T1 (‘:3 ITI F I"| Ko‘z'ni hydrolipidovv systém ochrcinny’ koini’ hydrolipidovv p| c’i§t' Emulze potu + koini maz chrani kuii pred prunikem skodlivin z prostfedi
 • 22. :1 MODEL HYDROLIPIDOVE BARIERY , ,CihIy" — bufiky stratum corneum , ,MaltcI“ — pfirozené hydrataéni faktory (NMFS), voda
 • 23. 4 SUCH/ Poi<oZKA Obsah vody - V kL°Jii je i5 % celkové vody — Pokles pod l0 % = > sucha kflie Funkce vody Sucha kuie pod elektronovym mikroskopem - Funkénost epidermalni bariéry - Ohybnost a pruinost kuie — Prostfedi pro hydrolytické enzymy
 • 24. <1! Pfiznaky suché kL°JZe 0 chybéni lesku, pritomnost supin, nepravidenost koiniho povrchu — prasklinky. zéervenani - drsnost a nerovnost koinilwo povrchu - pocit sucha, napéti, svédéni, pichani ai bolestivost kfiie
 • 25. <3’ Duvody suché kL°J2e I. Z fyziologického duvodu (vék, harmony, <': asté myti’) II. V nepriznivych podminkach (horko, klimatizace, tvrda voda, UV zareni, detergenty, depilace voskem, diety)
 • 26. at RESENI PRICIN SUCHE Poi<oZi<Y I) zabrénit ztrétéim — prevence 2) nahradit ztréty — Iéébci TERAPEUTICKA SUBSTITUCE SLOZEK i<o2Ni BARIERY — lipidy (ceramidy, cholesterol, NMK, .. .) — hydrataéni faktory (urea, glycerin, ac. Iacticum) : > obnova hydratace
 • 27. :9 IDEALNI PODMINKY STRATUM CORNEUM - korneocyty (bur'1l<y rohové vrstvy) se skladaji z proteinu keratinu, za idealnich podminek obsahuji dostatek pfirozenych hydrataénich faktorfi (NMFS) - jsou obklopené silnou vrstvou lipidL°J stratum corneum I Komeocyty C33 Tvoieny keratinem (protein), ko'mi' bunky _ , poskytuji kon stru kce v SC Filagnn ‘T Kliéové bilkovina v procesu rohovaléni kfiie (Iroini povrch se neusléle . obnovuje) cl tvorbé koinr’ bariéry NMFs Udiui hydratuci v buiice a Iegului vlhkost ‘ v stratum corneum Lipidy Vaiou korneocyty k sobé. poskytuji llexibilitu, pfirozené udriuji vlhkost VSC F-a-. v.-logs A. v. .-_"u'-'. t.-‘sit Journal of Dennotobgy. 2014. 77‘ la] 2 9-25
 • 28. :o: %A'i'. , 2:1: Zvysena hydratace vede 1 l<e zvysené aktivaci - « Z S filogfinézy ‘ Vzestup NMFs — proteolytického enzymu I “ ’ ’ A IC1mI00kY3e“0) md Z0 V Stratum comeum (SC), nasledek zvy’/ §eni’ vlhkost ‘den’, je Zodpovédny Z0 I _) 7 ') J V) 9 ) ‘J I .1 VéZ. O]. ICI’-I(O. pClCIIY I(L"Ji'e, coi degradacifilagrinu na ‘_ _’ __ g - ’_‘_ ~’ ‘deg 0PI| mCfI| ZUJeFeQ’UI0C| _ aminokyseliny produkujici ‘ J V'hk05I' V I0h0Ve V"5IVe- NMFS. V Filagrin je kliéovou bilkovinou v procesu rohovateni kuie (koini povrch se neustale obnovuje) a tvorbé koini bariéry. VéI§i vlhkost vede ke zvy'§eni tvorby NMFs, z| ep§uje schopnost kfiie vézat vodu, coi optimalizuje hydratcici kfiie
 • 29. :9 tiéi ouvoov PRO KAZDODENNI PEG 0 POKOZKU Obnova hydratace skrze vsechny vrstvy stratum corneum (SC) optimalni kombinaci zvlhéujicich sloiek — okluziva : (oleje), humektanty (glycerol, urea). emoliencia (krémy, locia) Podpora pfirozené obnovy Uiasny smyslovy poiitek l hydrolipidové bariéry dodanim - Zkusenost ovlivfiuje at vyiivy novymi technologiemi, pouiivani ; napf. peroxisome pro| iferatorem— - Proto spotfebitelé activated receptors (PPAR maximalné oceni pé<': i o Activators) nebo Ce| |— pokoiku a poznaji jeji Moisturisersw vyhody Dermcr + 80
 • 30. 4' co DELA CELL-MOISTURISERSW PRO NASI POKOZKU Cell-Moislurisers‘”‘— l2HSA. spolu s vysokou hladinou hydrataénich létek a Zivin produkuji kvalitni korneocyty a vytvateji vhodné prostfedi pro aktivitu t”ilagrinc': zy— enzymu, ktery pfeménuie filagrin na pfirozené hydrataéni taktory a posiluje koini bariéru udriovénim vlhka Uvnitf bunék.
 • 31. $ DOVE Dermaspo

Related Documents