Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 P...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna wartość projektu...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obserwatorium Dolnośląs...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu: ...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania zaplanowane do ...
Badanie (1/9): Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności Eta...
<ul><li>Badanie (2/9): Analiza potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy i edukacji </li></ul><ul>...
<ul><li>Badanie (3/9): Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej </li></ul><ul><li>badanie losów absolwentów i absolwente...
Badanie (4/9): Badanie rynku edukacji wyższej i kształcenia ustawicznego Etap 1. Inwentaryzacja instytucji kształcenia ...
<ul><li>Badanie (5/9): Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych </li></ul><ul><li>identyfikowanie pracodawców zatrudniaj...
<ul><li>Badanie (6/9): Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Ślą...
<ul><li>Badanie (7/9): Badanie zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko – wiejskich do podjęcia zatrudnienia </li...
<ul><li>Badanie (8/9): Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem s...
<ul><li>Badanie (9/9): Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska </li>...
Utworzenie Platformy Informacyjnej Gromadzenie raportów, publikacji, artykułów, opracowań na temat rynku pracy i edukacji...
Wydawanie Informatora (kwartalnika) Cykliczna publikacja zawierająca informacje związane tematyką rynku pracy i edukacji n...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>kontak...
of 18

Prezentacja 27.04.11

Prezentacja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 27.04.11

 • 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2. Projekt realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Uchwałą nr 3582/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.11.2009 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI
 • 3. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogólna wartość projektu na lata 2009 – 2013 5 020 910,27 zł
 • 4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji Realizacja projektu wynika z potrzeby zbudowania jednego spójnego systemu informacyjnego w naszym regionie. Nie wypracowano dotychczas skutecznej metody wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami rynku pracy.
 • 5. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu: dostarczanie rzetelnych informacji na temat rynku pracy i edukacji, które pomogą w lepszym prowadzeniu działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczania i zapobiegania bezrobociu na Dolnym Śląsku
 • 6. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania zaplanowane do realizacji: Badania i analizy: I. Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności. II. Analiza potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy i edukacji. III. Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej. IV. Badanie rynku edukacji wyższej i kształcenia ustawicznego. V. Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych. VI. Analiza struktury, kierunków i typów alternatywnych form zatrudnienia. VII. Badanie zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko – wiejskich do podjęcia zatrudnienia. VIII. Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. IX. Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska.
 • 7. Badanie (1/9): Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności Etap 1: ZGROMADZENIE I ANALIZA INFORMACJI O RYNKU OFERT PRACY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Badanie desk research oraz analiza ogłoszeń o pracę (prasowych, internetowych oraz z PUP N=15660 ogłoszeń). Etap 2: DIAGNOZA OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W STOSUNKU DO ZASOBÓW RYNKU PRACY Badanie ilościowe (CATI) na próbie warstwowo-losowej N=1514 przedsiębiorstw. Etap 3: DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH I INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Badanie jakościowe - 58 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z przedstawicielami przedsiębiorstw, uznanych za kluczowe (w tym innowacyjne) dla gospodarki województwa. Etap 4: DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z PERSPEKTYWY STRATEGICZNYCH BRANŻ GOSPODARKI Badanie ilościowe (CATI) na próbie warstwowo-losowej N=300 przedsiębiorstw z branż strategicznych oraz badanie jakościowe - 30 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z przedstawicielami tych przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 8. <ul><li>Badanie (2/9): Analiza potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy i edukacji </li></ul><ul><li>Celem badania jest zebranie kompleksowych informacji na temat: rynku pracy (zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego w poszczególnych powiatach naszego województwa. </li></ul><ul><li>Badanie zostało podzielone na dwie, uzupełniające się części: </li></ul><ul><ul><li>pierwszy etap zakłada szeroką analizę dostępnych danych zastanych, </li></ul></ul><ul><ul><li>w  tym głównie danych statystycznych i administracyjnych, </li></ul></ul><ul><ul><li>drugi etap obejmuje przeprowadzenie badań jakościowych wśród przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji rynku pracy, edukacji i wykluczenia społecznego (łącznie 105 wywiadów z OPS, PUP, instytucjami szkoleniowymi, PCPR, UMWD, Kuratorium Oświaty, DOPS i.in.) </li></ul></ul>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 9. <ul><li>Badanie (3/9): Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej </li></ul><ul><li>badanie losów absolwentów i absolwentek ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym, ich ścieżek edukacyjnych, zawodowych, powodzenia na rynku pracy, samooceny w roli pracowników (etap 1 , 600 wywiadów kwestionariuszowych z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych), </li></ul><ul><li>badanie dolnośląskich przedsiębiorców oferujących praktyczną naukę zawodu, szczególnie w zakresie: szans i warunków przyjmowania stażystów, praktykantów oraz młodocianych pracowników (etap 2 , 375 wywiadów CATI z pracodawcami oferującymi praktyczną naukę zawodu), </li></ul><ul><li>zbadanie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego zwłaszcza w kontekście rozpowszechnienia, dostępności, popularności i adekwatności kształcenia na tym poziomie oraz jakości jego oferty (etap 3, analiza danych wtórnych i etap 4, 68 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami szkół). </li></ul>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 10. Badanie (4/9): Badanie rynku edukacji wyższej i kształcenia ustawicznego Etap 1. Inwentaryzacja instytucji kształcenia ustawicznego i wyższego w województwie dolnośląskim oraz ich oferty edukacyjno – szkoleniowej (analiza dokumentów źródłowych - desk research); Etap 2. Charakterystyka sposobu funkcjonowania instytucji kształcenia ustawicznego i wyższego w województwie dolnośląskim (125 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz 4 zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami instytucji kształcenia ustawicznego i wyższego); Etap 3. Badanie losów dolnośląskich absolwentów i absolwentek szkół wyższych na rynku pracy (604 wywiady CATI , 60 pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz 3 zogniskowane wywiady grupowe z absolwentami); Etap 4. Analiza oferty szkolnictwa wyższego i ustawicznego pod kątem zapotrzebowania na pracowników z danych branż – analiza porównawcza. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11. <ul><li>Badanie (5/9): Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych </li></ul><ul><li>identyfikowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, </li></ul><ul><li>identyfikowanie ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych, </li></ul><ul><li>identyfikowanie szkoleń organizowanych dla osób niepełnosprawnych, </li></ul><ul><li>utworzenie katalogu instytucji ułatwiających znalezienie pracy osobom niepełnosprawnym, </li></ul><ul><li>zebranie informacji na temat podejmowania edukacji ponadgimnazjalnej i wyższej przez osoby niepełnosprawne, </li></ul><ul><li>zdiagnozowanie poziomu wykształcenia pracujących niepełnosprawnych oraz wypracowanie rozwiązań z jednej strony mogących ułatwić podejmowanie pracy zawodowej przez nich i zapobiegania marginalizacji zawodowej, a z drugiej ułatwić pracodawcom ich zatrudnianie. </li></ul>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 12. <ul><li>Badanie (6/9): Analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku </li></ul><ul><li>diagnoza struktury i rodzajów alternatywnych form zatrudnienia, </li></ul><ul><li>określenie poziomu zainteresowania pracodawców i pracowników alternatywnymi formami zatrudnienia, określenie udziału tych form zatrudnienia na dolnośląskim obszarze. </li></ul><ul><ul><li>analiza potencjału i barier rozwoju alternatywnych form zatrudnienia w województwie dolnośląskim oraz identyfikacja działań mogących zwiększyć wykorzystanie tych form przez pracodawców i pracobiorców. </li></ul></ul>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13. <ul><li>Badanie (7/9): Badanie zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko – wiejskich do podjęcia zatrudnienia </li></ul><ul><li>Badanie zostanie przeprowadzone pod kątem określenia: </li></ul><ul><li>przyczyn bierności zawodowej, </li></ul><ul><li>poziomu mobilności geograficznej, </li></ul><ul><li>analizy kwalifikacji zawodowych tej grupy. </li></ul>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 14. <ul><li>Badanie (8/9): Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym </li></ul><ul><li>Badanie zostanie przeprowadzone pod kątem podejmowanych działań w tym zakresie m. in. przez instytucje pomocy i integracji społecznej, oraz pod kątem możliwości współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej z publicznymi służbami zatrudnienia. </li></ul>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 15. <ul><li>Badanie (9/9): Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska </li></ul><ul><li>Badanie ma na celu dostarczenie rzetelnej informacji na temat konsekwencji otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska oraz regionalnego systemu edukacji, w szczególności w zakresie: </li></ul><ul><li>identyfikacji zajęć i zawodów, w których Dolnoślązacy najczęściej podejmują pracę w Niemczech lub są zainteresowani jej podjęciem, </li></ul><ul><li>pomiaru i opisu atrakcyjności potencjału dolnośląskiej siły roboczej dla niemieckiego rynku pracy, </li></ul><ul><li>oceny mobilności geograficznej obywateli obu krajów, szczególnie w zakresie podejmowania pracy za granicą w Polsce i w Niemczech, </li></ul><ul><li>identyfikacji barier w swobodnym przepływie siły roboczej, w szczególności ocena znaczenia barier kulturowych, psychologicznych, rodzinnych, geograficznych, ekonomicznych, językowych i innych. </li></ul>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 16. Utworzenie Platformy Informacyjnej Gromadzenie raportów, publikacji, artykułów, opracowań na temat rynku pracy i edukacji w ramach portalu internetowego znajdującego się pod adresem: www.obserwatorium.dwup.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 17. Wydawanie Informatora (kwartalnika) Cykliczna publikacja zawierająca informacje związane tematyką rynku pracy i edukacji na terenie Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 18. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>kontakt: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wałbrzych, ul.Ogrodowa 5b tel. 74 8866560 , 74 8866506 e-mail: obserwatorium@dwup.pl www.obserwatorium.dwup.pl

Related Documents