I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGOMarta PILARCZYK* POLSKI...
POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO I. Logistyka...
I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO1. 1 centralny port lotniczy...
POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO I....
I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGOpasażerskiego w polskic...
POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO ...
I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO W ruchu międzynarodo...
POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO I. Logi...
I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGOpasażerskiego w polskich port...
of 9

POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO

Gdańsk-Rębiechowo, · Katowice-Pyrzowice, · Poznań-Ławica, · Wrocław-Starachowice, · Szczecin-Goleniów, · Rzeszów-Jasionka, · Bydgoszcz-Szwederowo, · Łodź-Lublinek, · Zielona Góra-Babimost, · Szczytno-Szymany.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO

  • 1. I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGOMarta PILARCZYK* POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO Udział transportu lotniczego w obsłudze ruchu pasażerskiego w Polsce, zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych, do niedawna stanowił niewielki odsetek w ogólnym transporcie pasażerskim w Polsce. Przystąpienie Polski do UE w 2004 r. i związane z tym objęcie polskiego rynku usług lotniczych polityką „otwartego nieba” zapoczątkowało proces demonopolizacji rynku wspierany dodatkowo rosnącym popytem na usługi lotnicze w Polsce. Zapoczątkowane zmiany w obsłudze potoków pasażerskich przełożyły się również na przekształcenia w strukturze przewozów, w efekcie systematycznie wzrasta rola regionalnych portów lotniczych. Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach w 2005 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła prawie o 30%, dając łączną liczbę 11,6 mln przewiezionych pasażerów. Do przemian w znacznym stopniu przyczyniła się ekspansja zagranicznych przewoźników niskokosztowych (low-cost carriers - LCCs). Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz IATA, porty regionalne będą w stanie obsłużyć w 2030 roku nawet 63,7 mln. Wymaga to jednak znacznych inwestycji zarówno w rozwój infrastruktury lotniskowej, które mają na celu obsłużenie zwiększonego przepływu pasażerów jak i nawigacyjnej, związanej z większą liczbą samolotów. Słowa kluczowe: transport, transport lotniczy, porty, porty lotnicze, ruch pasażerski. Do niedawna liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego, zarówno w celachturystycznych, jak i biznesowych, stanowiła niewielki odsetek w ogólnym transporcie pasażerskimw Polsce. Sytuacja ta uległa wyraźnej zmianie na skutek deregulacji rynku usług lotniczychi począwszy od 2003 r. dynamicznie wzrasta rola transportu lotniczego w obsłudze ruchupasażerskiego w Polsce. Przystąpienie Polski do UE 1 maja 2004 r. i realizacja zasad polityki otwartego niebadoprowadziło nie tylko do zwiększenia siatki połączeń, ale także do wzrostu ruchu lotniczego,w tym głównie pasażerskiego. Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach w 2005 r. wzrosłaprawie o 30%, dając łączną liczbę 11,6 mln przewiezionych osób. Usytuowało to Polskę, wedługprognoz IATA, na pozycji jednego z najszybciej rozwijających się rynków usług lotniczychw najbliższych latach.* Mgr Marta PILARCZYK, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 41
  • 2. POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO I. Logistyka Rys. 1. Kraje o najszybszym wzroście ruchu lotniczego w latach 2005-2009 w %. Fig. 1. Countries with the fastest growth of air traffic In years 2005-2009 in percents. Turcja 8,9% 9,2% Katar Czechy 9,5% Chiny 9,6% Polska 11,2% 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 Źródło: IATA (International Air Transport Association) Source: IATA (International Air Transport Association) Do tej porty dostępność usług lotniczych dla polskich nabywców była ograniczona wysokąceną za przeloty, jaką oferował PLL LOT na trasach międzykontynentalnych i jego spółki zależnejeuroLOT na trasach krajowych, a rozwój regionalnych portów lotniczych hamowała dominującapozycja centralnego portu lotniczego Okęcie. Do przemian na „polskim niebie” i rewitalizacji działalności portów regionalnych w znacznymstopniu przyczyniła się ekspansja przewoźników niskokosztowych (LCCs), którzy najczęściejkorzystają z lotnisk oddalonych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów od dużychaglomeracji. Porty lotnicze stanowią podstawowy element infrastruktury transportu lotniczego, a ich ofertajest sumą ofert lądujących i startujących na ich terenie przewoźników. Stanowią one nie tylkoczęść infrastruktury transportowej kraju, ale przede wszystkim wielofunkcyjne organizmydeterminujące awans techniczny, cywilizacyjny i społeczno-gospodarczy regionów, w jakich sązlokalizowane. Porty lotnicze umożliwiają dostępność komunikacyjną regionu, wpływają na jegoatrakcyjność turystyczną oraz inwestycyjną, generują miejsca pracy w obszarze działania i pozanim1 oraz zwiększają mobilność społeczeństwa. Polskie lotniska stanowią podstawowy element infrastruktury transportu lotniczego, a ichoferta jest sumą ofert lądujących i startujących na ich terenie przewoźników. Istotną rolę odgrywatu przepustowość (operacji lotniczych, pasażerów, ładunków), wyposażenie w systemy nawigacji,możliwość bezpiecznego wykonania operacji, dostępność transportowa - wszystkie te czynnikimają wpływ na wybór trasy podróżnego.2 Infrastruktura lotnicza w Polsce obejmuje obecnie:31 Szacuje się, że milion obsługiwanych pasażerów stworzy zatrudnienie dla około tysiąca osób w porcie lotniczym i czterech tysięcy poza nim. A każde 100 tys. odwiedzających to napływ 30 mln USD do kas hotelarzy, restauratorów, sklepikarzy i miast.2 FILARSKA A., GERTZ J., Stan i perspektywy rozwoju lotnisk regionalnych w Polsce, [w:] Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 2533 Informacje o kierunkach rozwoju lotnictwa cywilnego do roku 2010, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003, s.7.42
  • 3. I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO1. 1 centralny port lotniczy: Centralny Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina;2. 1 port lotniczy regionalny główny: Kraków-Balice im. Jana Pawła II;3. 10 portów lotniczych regionalnych: · Gdańsk-Rębiechowo, · Katowice-Pyrzowice, · Poznań-Ławica, · Wrocław-Starachowice, · Szczecin-Goleniów, · Rzeszów-Jasionka, · Bydgoszcz-Szwederowo, · Łodź-Lublinek, · Zielona Góra-Babimost, · Szczytno-Szymany.4. 42 lokalne porty lotnicze oraz infrastrukturę ruchu lotniczego. Systematyzacja lotnisk (zgodnie z kryteriami sieci TEN - Trans European Network) odbywasię na podstawie wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, liczby wykonywanych operacjilotniczych, odległości od innych portów lotniczych oraz prognoz ruchowo-przewozowych. W celu ujednolicenia i uściślenia systemu klasyfikacji ruchu lotniczego w Polsce wyróżniasię jego trzy poziomy (model 3-stopniowy opiera się na kryteriach przyjętych w krajach UE)4:· poziom I - przewozy międzynarodowe na liniach dalekiego zasięgu,· poziom II - przewozy międzynarodowe na liniach średniego i krótkiego zasięgu oraz przewozy krajowe na liniach o dużym natężeniu ruchu;· poziom III - przewozy na liniach o małym potoku ruchu na liniach krótkiego zasięgu dla obsługi mniejszych rejonów zurbanizowanych, małego przemysłu, ruchu turystycznego, centrów handlowych przy zastosowaniu małych samolotów. W odniesieniu do powyższej klasyfikacji, główny port regionalny powinien obsługiwaćwszystkie trzy poziomy ruchu (Kraków), natomiast pozostałe porty regionalne - poziom II i III,przewozy krajowe i międzynarodowe średniego i krótkiego zasięgu, przewozy krajowe pomiędzyportami regionalnymi oraz przewozy krajowe skierowane do HUB Warszawa-Okęcie. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt powstania portu hubowego w Katowicach (w wynikurealizacji polityki otwartego nieba) dla przewoźnika Wizz Air. Liczba odprawianych pasażerówzwiększyła się w tym porcie w okresie maj-czerwiec 2004 roku o 80% w stosunku do rokupoprzedniego. W perspektywie kilku lat port w Katowicach może stać się dużym hubem, z któregowykonywane będą loty w najdalsze zakątki świata. Natomiast biorąc pod uwagę poziom przewozów i klasę techniczną, polskie lotniska dzielisię na:5· Klasa A - Dwa porty lotnicze będące zapasowymi dla portu centralnego: Kraków i Gdańsk;· Klasa B - Porty lotnicze zakwalifikowane do grupy regionalnych na podstawie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej: Kraków, Poznań i Wrocław;· Klasa C - Porty lotnicze znajdujące się o minimum 100 kilometrów od najbliższego lotniska obsługującego samoloty o masie powyżej 10 ton. Są to: Szczecin, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra i Szczytno.4 Informacje o kierunkach rozwoju lotnictwa cywilnego do roku 2010, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003, s.8.5 FILARSKA A., GERTZ J., Stan i perspektywy rozwoju lotnisk regionalnych…op. cit., s. 253-255. 43
  • 4. POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO I. Logistyka Ważnym atrybutem portu regionalnego jest jego dostępność w regionie, skoordynowaniez arteriami ruchu lądowego (drogowego i kolejowego), szeroka i różnorodna siatka połączeń,świadczenie usług dodatkowych, a przede wszystkim obsługa pasażerów na właściwym poziomiejakościowym. Doświadczenia europejskich portów lotniczych pozwalają wysnuć tezę, iż regionalne portylotnicze w Polsce systematycznie, przy współpracy z przewoźnikami, biurami turystycznymii regionem, zwiększą ofertę usługową, co przyczyni się do dalszego ich rozwoju, wzrostu siatkipołączeń, a przede wszystkim do wzrostu ruchu pasażerskiego w tych portach. Tylko w ciąguostatnich dwóch lat ruch lotniczy w Polsce wzrósł o prawie 2/3, co prezentuje rys. 2. Rys. 2. Liczba pasażerów obsłużonych przez polskie lotniska w tys. osób w latach 2004-2005. Fig. 2. The number of the passengers serviced by Polish airports (In thousand) in years 2004-2005. 8000 7173 7000 6085 6000 5000 4000 2004 2005 3000 2000 1586 1092 841 623 672 1000 467 363 463 381419 109 136 73 93 25 39 6 18 0 Warszawa Kraków Katowice Gdańsk Wrocław Poznań Szczecin Rzeszów Bydgoszcz Łodź Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portów lotniczych. Source: self study based on informations from airports. Według prognoz IATA, w latach 2005-2009 Polska stanie się najszybciej rozwijającym sięrynkiem lotniczym na świecie, ze średniorocznym tempem wzrostu liczby pasażerów na poziomieponad 11%. Tylko w ubiegłym roku w stosunku do 2003 wzrost wyniósł ponad 28,5%, co na tleinnych krajów europejskich (ok. 6,3%) daje bardzo pozytywny wynik. W obsłudze potokówpasażerskich nadal największy udział ma Port Okęcie, który w całym 2005 roku obsłużył ponad60% ruchu lotniczego w Polsce, jednak w stosunku do 2004 r. udział ten spadł o ok. 7% i tendencjata prawdopodobnie utrzyma się w 2006 r. na korzyść portów regionalnych. Może to oznaczać, że w przyszłości to porty regionalne będą obsługiwać większość połączeń.Według prognoz ULC, w 2020 liczba odprawionych pasażerów w polskich lotniskach wyniesie 40mln osób, a w 2030 blisko 63,7 mln. Podstawowym motorem wzrostu przewozów lotniczych i rozwoju portów regionalnychw Polsce są tanie linie lotnicze (segment LCCs). W 2005 roku wielkość regularnego ruchu44
  • 5. I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGOpasażerskiego w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i zagranicznym, rozkładowymi czarterowym na 12 polskich lotniskach komunikacyjnych wyniosła 11,6 mln osób - z czego taniprzewoźnicy przewieźli w sumie w całym 2005 r. 3,23 mln osób6, czyli 31,3 % wszystkich pasażerówkorzystających z przewozów w ruchu rozkładowym (o 22,8% więcej niż rok wcześniej).7 Rys. 3. Udział polskich portów lotniczych w obsłudze ruchu pasażerskiego w 2005 r. w procentach. Fig. 3. Polish airports participation In passenger traffic services In year 2005 in percents. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Source: self study based on informations from annual report of The Civil Aviation Office (CAO). Rys. 4. Stan oraz prognozy na kolejne lata ruchu pasażerskiego w polskich portach w mln osób. Fig. 4. Present condition and the prognosis for next years passenger traffic In Polish airports (In million of people). 70 63,7 60 50 40 30 20,3 16,4 18,3 20 14,3 11,6 9 10 5,8 6,3 6,6 7,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2030 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ULC oraz www.rzeczpospolita.pl. Source: self study based on informations from The Civil Aviation Office (CAO) and www.rzeczpospolita.pl.6 http://www.ulc.gov.pl7 W pierwszym kwartale 2006 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 2,7 mln pasażerów, czyli o 34 % więcej niż w tym samym okresie 2005 roku. Największy przyrost liczby przewiezionych pasażerów w stosunku do tego samego okresu 2005 roku zanotował port lotniczy w Warszawie (210 tys. więcej pasażerów), Krakowie (128 tys. więcej), który wyprzedził Gdańsk (85 tys. więcej) i Wrocław (63 tys. więcej). 45
  • 6. POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO I. Logistyka Rys. 5. Liczba pasażerów przewiezionych przez linie lotnicze między Polską a Wielką Brytanią w tys. osób w latach 2003-2005. Fig. 5. The number of the passengers cared by airlines between Poland and Grate Britain In thousands of people In years 2003-2005. 1836 2000 1800 1600 1348 1400 1200 990 1000 2003 800 512 578 505 488 2004 600 412 2005 400 200 7 0 Ogólna liczba przewiezionych przewiezionych pasażerów przez linie przez segment tradycyjne LCCs Źródło: "Rzeczpospolita": Lot i British Airways tracą pasażerów, 25-26 stycznia 2006 r. Source: "Rzeczpospolita": Lot i British Airways tracą pasażerów, 25-26 stycznia 2006 r. Dla porównania, rok wcześniej linie niskokosztowe posiadały jedynie 13 % udziału w rynkuprzewozów regularnych, a wielkość przewozów osiągnęła 1,1 mln pasażerów. Tanie linie lotniczew 2005 roku wygenerowały 95,34 % ogólnego wzrostu w ruchu regularnym, a tylko 4,66 %przewoźnicy tradycyjni. Udział przewoźników niskokosztowych w rynku przewozów pasażerskichzwiększył się o 18,3 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego przy jednoczesnymspadku udziału w rynku przewoźników tradycyjnych. Rys. 6. Liczba pasażerów obsłużonych przez tanie linie lotnicze w Polsce w tys. osób. Fig. 6. The number of the passengers serviced by low cost airlines in Poland in thousands of people. 1200 1200 1000 800 600 2004 500 470 416 2005 400 350 260 201 200 115 0 25 0 52 0 Wizzair Centralwings Sky Europe Easy-Yet Ryanair Germanwings Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych przewoźników. Source: self study based on informations from web sites of the carriers.46
  • 7. I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO W ruchu międzynarodowym uczestniczą zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, przy czym udziałtych pierwszych znacząco wzrasta (w 2005 r. spośród 9,5 mln ogólnej liczby pasażerów, Polacystanowili ok. 5,5 mln, oznacza to wzrost o 47% w stosunku do roku poprzedniego a w grupiecudzoziemców o ok. 30% - 4 mln osób8). Dane te świadczą o rosnącej roli transportu lotniczegow podróżach turystycznych do Polski. Jednak ruch na poszczególnych lotniskach nie wzrastał równomiernie. Najbardziej dynamicznierozwijały się lotniska: Kraków-Balice (89%) i Katowice-Pyrzowice (75%), które posiadają u siebiebazy LCCs takich jak SkyEurope i Wizz Air. Natomiast największy wolumen wzrostu pasażerówzanotowało Okęcie, jednak udział tego lotniska w obsłudze całego ruchu obniżył się z 68% w 2004do 61% w 2005 r. Rys. 7. Struktura procentowa ruchu w polskich portach lotniczych według kierunków i rodzajów w 2005 r. Fig. 7. Percent structure of traffic In Polish airports by the directions and kinds in year 2005. krajowy 15% 28% 11% zagraniczny czarterowy zagraniczny regularny/linie tradycyjne zagraniczny 46% regularny/LCCs Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki w Warszawie. Source: self study based on informations from Institute of Tourism In Warsaw. Na rynku przewozów krajowych panowała stagnacja, ruch utrzymał się na poziomiez poprzedniego roku. Tendencję wzrostową wykazywał natomiast segment przewozówczarterowych, którego sytuacja nie uległa pogorszeniu na skutek konkurencji LCCs, głównie dziękinienakładaniu się na siebie szeregu kierunków obsługiwanych przez LCCs i najbardziej popularnychw Polsce kierunków czarterowych (Egipt, Tunezja, Turcja) lub nakładania się w niewielkim stopniu(Grecja, Hiszpania). Aby polskie regionalne porty lotnicze mogły wykorzystać szanse w postaci wzmożonegoruchu pasażerskiego, niezbędne są inwestycje, które zwiększą przepustowość portów i wpłyną naunowocześnienie ich całej infrastruktury. Ich rozbudowa to nie tylko szansa rozwoju portu, alei całego regionu. Problemem jest jednak kwestia własności gruntów, na jakich część polskich portów jestzlokalizowanych (właścicielem większości polskich lotnisk jest Przedsiębiorstwo Państwowe PortyLotnicze).Udziały PP PL w portach lotniczych wyglądają następująco9:· Warszawa, Rzeszów, Zielona Góra: 100%· Kraków: 63,6%8 http://www.ulc.gov.pl9 Czy będzie konkurencja wśród polskich lotnisk?, Gazeta Prawna, 14 czerwca 2005 r. 47
  • 8. POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGO I. Logistyka· Poznań: 63,6%· Szczecin: 59,2%· Wrocław: 47,6%· Gdańsk: 37,6%· Szczytno (Mazury): 32,5%· Bydgoszcz: 27,9%· Katowice: 20,07%· Łódź: 0%. Inwestowanie na obcych gruntach jest bardzo ryzykowne, a pozyskiwanie funduszy unijnychczy kredytów może odbywać się wyłącznie z pozycji właściciela. Z dotacji unijnych wysokościok. 400 mln euro w latach 2007-2013 może skorzystać 8 polskich lotnisk, które są częściątranseuropejskich sieci transportowych: Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów,Kraków, Katowice. Pozostałe porty lotnicze, które współużytkują nieruchomości należące do AgencjiMienia Wojskowego, mogą korzystać jedynie z regionalnych programów operacyjnych. Szansądla tych portów jest komunalizacja wykorzystywanych gruntów, ale do tego potrzebna jest jednakpodstawa prawna, której jeszcze nie ma. Jak wynika z raportu firmy PMR, Polish Construction Reviev, inwestycje w rozbudowę portówlotniczych w Polsce wzrosną w 2006 r. do niemal 440 mln zł, z czego ok. 190 mln zł zabsorbujelotnisko Okęcie, 120 mln zł Kraków, 71 mln zł Katowice, 23 mln zł Wrocław, 17, 5 mln zł Gdańsk,7, 5 mln zł Poznań. Najbardziej konieczne są inwestycje w infrastrukturę lotniskową, które mają na celu obsłużeniezwiększonego przepływu pasażerów oraz nawigacyjną, związane z większą liczbą samolotów. Rys. 8. Inwestycje w rozbudowę portów lotniczych w Polsce w wybranych miastach w 2006 r. w mln zł. Fig. 8. Investments In enlargement of Polish airports In selected Cities In year 2006 in million zl. 190 120 71 17,5 23 7,5 Warszawa Kraków Katowice Gdańsk Wrocław Poznań Źródło: www.pmrpublications.com. Source: http:// www.pmrpublications.com. Ważne jest również to, że wskazane inwestycje pociągają za sobą szereg innych, równieważnych, takich jak rozbudowa i dopasowanie infrastruktury drogowej i kolejowej, a takżew sąsiedztwie lotnisk, biur, bazy hotelowej oraz wielu innych usług. Przystąpienie Polski do Wspólnot Europejskich, związana z tym realizacja polityki otwartegonieba oraz ekspansja tanich linii lotniczych przyczyniły się do dynamicznego rozwoju ruchu48
  • 9. I. Logistyka POLSKIE REGIONALNE PORTY LOTNICZE W OBSŁUDZE RUCHU PASAŻERSKIEGOpasażerskiego w polskich portach lotniczych. Stanowi to wielką szansę dla polskiego lotnictwacywilnego, jak również dla całej polskiej gospodarki. Wymaga to jednak determinacji władzcentralnych i samorządowych zarówno w kwestiach formalno-prawnych, jak i finansowych. Biorąc pod uwagę strukturę geograficzną w zakresie połączeń regularnych, nadalpodstawowym kierunkiem przewozów pozostanie Europa Zachodnia, a w ramach tego obszarutakie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Zwiększeniu powinien ulec udział przewozówdo Europy Południowej w wyniku większej i bardziej zróżnicowanej oferty przewoźników segmentuLCCs. Głównym kierunkiem pozaeuropejskim pozostaną takie regiony jak północny Atlantyk(zwłaszcza pomiędzy Polską a USA i Kanadą). Olbrzymi potencjał w nadchodzących latach upatrujesię również w obsłudze przewozów pasażerskich w kierunku Dalekiego i Środkowego Wschodu(Chiny, Japonia, Singapur, Tajlandia i Indie). Do końca 2007 r. polskie lotniska muszą spełnić wymagania związane z przystąpieniem Polskido układu z Schengen, w związku z tym terminale muszą mieć możliwość oddzielenia pasażerówpodróżujących do państw obszaru Schengen od tych lecących do państw trzecich, to z kolei wymagainwestycji. Z drugiej strony niebezpiecznie rośnie również konkurencja za zachodnią granicą Polski,gdzie powstaje gigantyczny port lotniczy Berlin Brandenburg International (BBI), którego budowazostanie prawdopodobnie zakończona w 2011 r. Lotnisko będzie wówczas w stanie przyjąć 22 mlnpasażerów rocznie. Jeżeli w tym czasie nie powstanie w Polsce nowy centralny port lotniczy,potencjał polskiego lotnictwa cywilnego może okazać się zbędny. LITERATURA:[1] Czy będzie konkurencja wśród polskich lotnisk?, Gazeta Prawna, 14 czerwca 2005 r.[2] DZIEDZIC T., ŁOPACIŃSKI K., Rynek lotniczy 2005, Instytut Turystyki w Warszawie, Wiadomości Turystyczne, Warszawa 2005.[3] FILARSKA A., GERTZ J., Stan i perspektywy rozwoju lotnisk regionalnych w Polsce, [w:] Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.[4] Informacje o kierunkach rozwoju lotnictwa cywilnego do roku 2010, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.[5] SZYMAJDA I., Konkurencja w transporcie lotniczym. Prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego, Wydawnictwo Libera, Warszawa 2002.[6] TŁOCZYŃSKI D., Skutki liberalizacji rynku usług transportu lotniczego dla regionalnych portów lotniczych, [w:] Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.[7] http://www.ulc.gov.pl[8] http://www.pmrpublications.com POLISH REGIONAL AIRPORTS IN THE SERVICE OF PASSENGER TRAFFICThe participation of air transport in the service of Polish passenger traffic in area of tourism as well asbusiness travels has been slight in the totality of passenger traffic. From the year 2004 Poland take a part ofEuropean Union. In that case the process of demonopolization of transportation market, connected withpolitics of "Open Air" has been began. Initiating changes in the service of passenger flows transformedalso the structure of transportation. In result systematically increase the role of regional airports. Expansionof foreign low-cost carriers take a big part of the transformation of this market. According to prognosis ofThe Civil Aviation Office (CAO) and IATA, the Polish regional airports could service to over 63 millions ofpassengers in the year 2030. However it demend considerable investment at airoprts infrastructure and airnavigation.Key words: transport, air transport, ports, airports, passenger traffic. 49

Related Documents