17 de maigCINEMA MEDITERRANI – 19:00 h.Ponents:PRESSUPOST 2013SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORISra. Mònica Miquel i SerdàA...
AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS*BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2012*COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2012*ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/...
BALANÇ ECONÒMICACTIU PASSIU2012 2011 2012 2011Immobilitzat 50.179.113,25 € 50.531.940,85 € Fons Propis 51.522.717,45 € 49....
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIALDESPESES INGRESSOS2012 2011 2012 2011Despeses de Personal 5.466.259,41 € 5.643.18...
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIACOMPONENTS 31/12/2012 31/12/20111. Fons líquids 8.505.322,18 € 6.559.197,10  €2. Drets pen...
PRESSUPOST 2013INGRESSOS DESPESESCAPITOL 2013 % CAPITOL 2013 %1 IMPOSTOS DIRECTES 8.761.250,00  € 48,47% 1 DESPESES DE PER...
Les 5 principals inversionssuposen el 95% del total%BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 61,71%ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 724.355,86 € 23,...
1.898.500€62%724.355,86€24%191.648,67€ 6%161.388,35€ 5% 100.708,63€ 3%BIBLIOTECAADEQUACIO NUCLI ANTICPLANEJAMENTCENTRE LES...
TOTAL INVERSIONS PROGRAMADESLes 10 principals inversionssuposen el 85% del total %BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 33,71%CONSTRUC...
TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES1.898.500,00  34%1.206.696,49  21%966.759,50  17%309.251,25    6%289.967,39  5%262.000,00    5...
TOTAL INVERSIONS PROGRAMADESConstrucció nova biblioteca Construcció nou pavelló Adequació Nucli Antic
Gràcies per la vostra atenció
of 12

Pressupostos 2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupostos 2013

 • 1. 17 de maigCINEMA MEDITERRANI – 19:00 h.Ponents:PRESSUPOST 2013SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORISra. Mònica Miquel i SerdàAlcaldessa de CubellesSr. José M. ÉcijaRegidor d’Hisenda Local2013
 • 2. AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS*BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2012*COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2012*ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012*PRESSUPOST 2013*INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013*INVERSIONS TOTALS PROGRAMADES
 • 3. BALANÇ ECONÒMICACTIU PASSIU2012 2011 2012 2011Immobilitzat 50.179.113,25 € 50.531.940,85 € Fons Propis 51.522.717,45 € 49.468.470,47 €Deutors2.917.312,38 € 3.231.000,47 €Deutes a llarg termini5.399.279,86 € 5.916.145,96 €InversionsFinanceres6.246,81 € 4.664,37 €Creditor a curt termini4.685.997,31 € 4.943.686,36 €Tresoreria 8.505.322,18 € 6.560.697,10 €TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 € TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 €Fons de maniobra Autonomia financera2012   2011   2012   2011  6.742.884,06 € 4.852.675,58 € 83,63% 82,00%
 • 4. COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIALDESPESES INGRESSOS2012 2011 2012 2011Despeses de Personal 5.466.259,41 € 5.643.184,28 € Impostos  8.831.489,06 € 8.266.060,41 €Serveis exteriors 4.451.509,19 € 4.328.553,31 € Taxes 1.983.618,99 € 1.953.889,39 €Transferències i subvencions2.763.829,44 € 2.715.065,89 € Transferències i subvencions 3.633.582,41 € 3.822.732,55 €Amortitzacions i provisions 1.632.948,58 € 1.403.510,18 € Altres ingressos  358.205,79 € 448.015,52 €Despeses d´altres exercicis 132.577,98 € 122.675,15 € Ingressos d´altres exercicis 51.249,23 € 106.049,05 €Despeses financeres  124.617,50 € 175.800,52 € Ingressos financers 252.969,81 € 272.846,59 €Resultat2.055.320,93 € 480.804,18 € Ingressos extraordinaris 1.515.947,74 € 0,00 €TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 € TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 €CASH FLOW 2012 20113.688.269,51 € 1.884.314,36 €
 • 5. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIACOMPONENTS 31/12/2012 31/12/20111. Fons líquids 8.505.322,18 € 6.559.197,10  €2. Drets pendents de cobrament 4.869.055,39  € 5.107.560,73 €3. Obligacions pendents de pagament 3.445.459,38  € 3.333.283,15  €I. Romanents de tresoreria total 9.928.918,19  € 8.333.474,68  €II. Saldos de dubtós cobrament 2.102.401,29  € 2.028.833,46  €III. Excès de finançament afectat 3.624.892,75  € 2.313.419,15  €IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I‐II‐III) 4.201.624,15  € 3.991.222,07  €III. + IV. Romanent ‐ saldos de dubtós cobrament 7.826.516,90  € 6.304.641,22  €
 • 6. PRESSUPOST 2013INGRESSOS DESPESESCAPITOL 2013 % CAPITOL 2013 %1 IMPOSTOS DIRECTES 8.761.250,00  € 48,47% 1 DESPESES DE PERSONAL 6.157.641,65   € 34,06%2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00   € 0,25% 2D. CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS4.701.306,99   € 26,01%3TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 2.209.205,00   € 12,22% 3 DESPESES FINANCERES 109.866,94   € 0,61%4TRANSFERÈNCIES CORRENTS3.691.304,62   € 20,42% 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.097.712,23   € 17,14%5 INGRESSOS PATRIMONIALS 252.000,00   € 1,39% 6 INVERSIONS REALS  3.250.004,50   € 17,98%6ALINEACIÓ D´INVERSIONS REALS1.750.000,00   € 9,68% 7TRANFERÈNCIES DE CAPITAL96.280,00   € 0,53%7TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL898.458,14   € 4,97% 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53   € 0,03%8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53   € 0,03% 9 PASSIUS FINANCERS 658.041,16   € 3,64%9 PASSIUS FINANCERS 463.635,71   € 2,56%Total INGRESSOS  18.076.500,00 € 100,00% Total DESPESES 18.076.500,00 € 100,00%
 • 7. Les 5 principals inversionssuposen el 95% del total%BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 61,71%ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 724.355,86 € 23,54%PLANEJAMENT 191.648,87 € 6,23%CENTRE D’INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 5,25%ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 100.708,63 € 3,27%PRINCIPALS INVERSIONSPRESSUPOST 20133.076.601,71 € 100,00%INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013
 • 8. 1.898.500€62%724.355,86€24%191.648,67€ 6%161.388,35€ 5% 100.708,63€ 3%BIBLIOTECAADEQUACIO NUCLI ANTICPLANEJAMENTCENTRE LES DONESENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETICINVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013
 • 9. TOTAL INVERSIONS PROGRAMADESLes 10 principals inversionssuposen el 85% del total %BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 33,71%CONSTRUCCIO PAVELLÓ 1.206.696,49 € 21,43%ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 966.759,50 € 17,17%ENDERROC EDIFICIS MPALS. 309.251,25 € 5,49%ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 289.967,39 € 5,15%PLANEJAMENT 262.000,00 € 4,65%CANALITZACIÓ T. SANTA MARIA 230.683,63 € 4,10%ARRANJAMENT VIA PÚBLICA 193.391,47 € 3,43%CENTRE INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 2,87%MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 112.824,96 € 2,00%TOTAL INVERSIONS 5.631.463,04 € 100,00%
 • 10. TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES1.898.500,00  34%1.206.696,49  21%966.759,50  17%309.251,25    6%289.967,39  5%262.000,00    5%230.683,63  4%193.391,47  3%161.388,35  3%112.824,96  2%BIBLIOTECACONSTRUCCIO PAVELLOADEQUACIO NUCLI ANTICPROJ. ENDERROC ED. MNPALSENLLUMENAT I ESTALVIENERGETICPLANEJAMENTCANALITZACIO T. SANTA MARIAARRANJAMENT VIA PUBLICACENTRE LES DONESMILLORES INSTAL‐LACIONSESPORTIVES
 • 11. TOTAL INVERSIONS PROGRAMADESConstrucció nova biblioteca Construcció nou pavelló Adequació Nucli Antic
 • 12. Gràcies per la vostra atenció

Related Documents