METABOLIZAM VODE I ELEKTROLITA
Koji deo telesne tečnosti ima najvecu
zapreminu
a)Intravaskularni
b) Ekstracelularni
c) Intracelularni
RASPORED VODE U
ORGANIZMU
INTRACELULARNA 2/3 EKSTRACELULARNA
1/3
Intersticijumska
3/4
Intravaskularna
1/4
Razlika izmedju osmolarnosti i osmolalnosti?
Osmolalnost tečnosti je koncentracija svih
rastvorenih materija u njoj.
Osmotska ravnoteža se uspostavlja prolaskom
vod...
• Promene količine vode u organizmu se
klinički manifestuju kao hipernatremija i
hiponatremija. Promene koncentracije Na...
Bubrežna ekskrecija vode:
arginin-vasopresin ili antidiuretički hormon se
sintetiše u hipotalamusu, a izlučuje ga zadnji...
METABOLIZAM NATRIJUMA
•Natrijum se aktivno izbacuje iz ćelija u ECT radom Na+,K+-ATPaze;
85 - 90% Na+ nalazi se u ECT.
...
HIPOVOLEMIJA:
Povećana filtracija osmotski aktivnih materija –
glikoze, manitola i ureje, nedostatak aldosterona,
dijab...
ŠTA JE TREĆI PROSTOR ?
Misli se na lumen creva u ileusu, supkutano tkivo u
opekotinama, retroperitonealni prostor u akutnom
pankreatitisu, peri...
KLINIČKA SLIKA HIPOVOLEMIJE
• Žedj
• Smanjen turgor kože, suve sluzokože
• Slabost, grčevi mišića, bol u stomaku i
gru...
DIJAGNOZA
• Raste odnos urea / kreatinin
• Javlja se metabolička acidoza ili alkaloza.
• Hematokrit je snižen
• Urinar...
HIPONATREMIJA
je stanje u kome je nivo Na+ u plazmi < 135 mmol/L
UZROCI:
• Terapija diureticima
• Edematozna stanja
•...
KLINIČKA SLIKA
Zbog manjka Na+ u ECT, voda ulazi u ćelije, posebno
u ćelije mozga. Dolazi do pojave moždanog edema, sa
...
HIPERNATREMIJA
Nivo Na+ u plazmi > 145 mmol/L
UZROCI:
•povećan unos soli
•smanjen osećaj žedji (primarna hipodipsija) ...
KLINIČKA SLIKA
nije dramatična ukoliko bolesnik pije dovoljno vode.
U suprotnom nastaje žedj, slabost, konvulzije, letar...
U kojim slučajevima ćemo se odlučiti za fiziološki
rastvor, a kada za nazogastričnu sondu ?
Ako imate pacjenta muskarca ...
METABOLIZAM KALIJUMA
•Kalijum je glavni intracelularni katjon. Nivo K+ u
ECT je 3.5 - 5.0 mmol/L, a u ICT oko 150 mmol/L...
HIPOKALEMIJA
Nivo K+ u plazmi < 3.5 mmol/L
Uzroci :
-Upotreba diuretika
- Lečenje dijabetesne kome insulinom+glikozom,...
KLINIČKA SLIKA
Slabost, pareza i paraliza mišića - uključujući dijafragmu,
paralitički ileus
EKG PROMENE: Proširenje QR...
HIPERKALEMIJA
Nivo kalijuma >5.0 mmol/L nastaje usled:
• Pseudohiperkalemije pri venepunkciji – kada je poveska suviše
...
KLINIČKA SLIKA
Gubitak p-talasa, proširenje QRS, AV –blok i blok
grane, visok T-talas . Ventrikularna fibrilacija i
asi...
TERAPIJA
Treba otkriti i lečiti osnovnu bolest ili ukloniti lek koji dovodi do
hiperkaliemije.
• Hemodijaliza- vrlo efi...
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
of 25

Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma

Hipervolemija, hipovolemija, hiper- i hiponatremija, hiper- i hipokalemija
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma

 • 1. METABOLIZAM VODE I ELEKTROLITA
 • 2. Koji deo telesne tečnosti ima najvecu zapreminu a)Intravaskularni b) Ekstracelularni c) Intracelularni
 • 3. RASPORED VODE U ORGANIZMU INTRACELULARNA 2/3 EKSTRACELULARNA 1/3 Intersticijumska 3/4 Intravaskularna 1/4
 • 4. Razlika izmedju osmolarnosti i osmolalnosti?
 • 5. Osmolalnost tečnosti je koncentracija svih rastvorenih materija u njoj. Osmotska ravnoteža se uspostavlja prolaskom vode kroz ćelijsku membranu. Glavne ekstracelularne čestice su Na+, Cl- i HCO3-, dok su K+ i organski fosfati (ATP, kreatin-fosfat i fosfolipidi) dominantni u intracelularnoj tečnosti.
 • 6. • Promene količine vode u organizmu se klinički manifestuju kao hipernatremija i hiponatremija. Promene koncentracije Na+ se klinički manifestuju kao poremećaji količine ICT, ECT i IVT. • Unos vode se odvija preko mehanizma žedji. Žedj nastaje preko osmoreceptora u hipotalamusu koje stimuliše porast koncentracije rastvorenih materija u plazmi. • Eliminacija vode odvija se putem urina, stolice i isparavanjem - preko kože i respiratornog trakta.
 • 7. Bubrežna ekskrecija vode: arginin-vasopresin ili antidiuretički hormon se sintetiše u hipotalamusu, a izlučuje ga zadnji režanj hipofize. U distalnim tubulima prouzrokuje reapsorpciju vode iz lumena distalnog tubula. Glavni stimulus za sekreciju ADH je hiperosmolarnost ekstracelularne tečnosti koja dovodi do promena volumena osmoreceptorskih ćelija hipotalamusa. Prag za lučenje ADH je 280 - 290 mosmol/kg.
 • 8. METABOLIZAM NATRIJUMA •Natrijum se aktivno izbacuje iz ćelija u ECT radom Na+,K+-ATPaze; 85 - 90% Na+ nalazi se u ECT. •Dnevni unos Na+ je oko 150 mmol, što premaša potrebe organizma. •Ekskrecija natrijuma: Na Na+K +2Cl Na+ Cl Na /K
 • 9. HIPOVOLEMIJA: Povećana filtracija osmotski aktivnih materija – glikoze, manitola i ureje, nedostatak aldosterona, dijabetes insipidus, dijareja i povraćanje, febrilnost, hiperventilacija, toplotni udar, fizički napor, sekvestracija vode u "treći prostor“. Hipovolemija i hipotenzija , preko baroreceptora, dovode do povećane aktivnosti sistema renin-angiotenzin- aldosteron i konstrikcije aferentnih arteriola, što smanjuje glomerularnu filtraciju. Angiotenzin II i aldosteron povećavaju reapsorpciju natrijuma.
 • 10. ŠTA JE TREĆI PROSTOR ?
 • 11. Misli se na lumen creva u ileusu, supkutano tkivo u opekotinama, retroperitonealni prostor u akutnom pankreatitisu, peritonealna šupljina u peritonitisu.
 • 12. KLINIČKA SLIKA HIPOVOLEMIJE • Žedj • Smanjen turgor kože, suve sluzokože • Slabost, grčevi mišića, bol u stomaku i grudima • Posturalna hipotenzija i tahikardija • Oslabljen puls v.jugularis • Hipovolemijski šok – bledi i hladni ekstremiteti, cijanoza, oligurija, hipotenzija, tahikardija, konfuzija, stupor, koma
 • 13. DIJAGNOZA • Raste odnos urea / kreatinin • Javlja se metabolička acidoza ili alkaloza. • Hematokrit je snižen • Urinarna koncentracija Na+ u hipovolemiji je obično niska • Osmolalnost i spec. težina urina su visoke, osim kada je uzrok hipovolemije dijabetes insipidus. LEČENJE Sastoji se u nadoknadi vode, oralnim putem ili putem i.v. davanja 0.9% NaCl. U teškim slučajevima koristi se 0.45% NaCl. Kada je hipovolemija udružena sa hiponatremijom može se koristiti 3% NaCl. Ukoliko se radi o krvarenju primenjuje se transfuzija.
 • 14. HIPONATREMIJA je stanje u kome je nivo Na+ u plazmi < 135 mmol/L UZROCI: • Terapija diureticima • Edematozna stanja • Bubrežna insufcijencija - • Sindrom povećane sekrecije ADH (SIADH) • Adisonova bolest • Primarna polidipsija
 • 15. KLINIČKA SLIKA Zbog manjka Na+ u ECT, voda ulazi u ćelije, posebno u ćelije mozga. Dolazi do pojave moždanog edema, sa glavoboljom, mučninom, letargijom, stuporom, konvulzijama. Kada nivo Na+ < 120 mmol/L nastaje koma. DIJAGNOZA Koncentracija natrijuma u krvi je niska. Osmolalnost plazme je niska. Osmolalnost i specifična težina urina je niska, osim kod SIADH. LEČENJE Hiponatremiju sa hipovolemijom (povraćanje, toplotni udar, Adisonova bolest) lečimo i.v. davanjem fiziološkog rastvora NaCl. Hiponatremiju u edematoznim stanjima lečimo diureticima Henleove petlje. Hiponatremiju u primarnoj polidipsiji, SIADH i bubrežnoj insuficijenciji lečimo restrikcijom unosa vode.
 • 16. HIPERNATREMIJA Nivo Na+ u plazmi > 145 mmol/L UZROCI: •povećan unos soli •smanjen osećaj žedji (primarna hipodipsija) •gubitak vode iz organizma. Povećan unos soli nastaje pri preteranom davanju rastvora hipertonog NaCl ili NaHCO3. Smanjena žedj- primarna hipodipsija nastaje zbog oštećenja osmoreceptora u hipotalamusu. Gubitak vode nastaje pri fizičkom naporu, toplotnom udaru, febrilnim stanjima, dijareji i povraćanju, pri upotrebi diuretika, u dijabetes insipidusu, dijabetes melitusu i poliuričnoj fazi bubrežne insuficijencije.
 • 17. KLINIČKA SLIKA nije dramatična ukoliko bolesnik pije dovoljno vode. U suprotnom nastaje žedj, slabost, konvulzije, letargija, stupor, koma, smrt ( Na+ u plazmi > 180 mmol/L) DIJAGNOZA Otkriva se merenjem koncentracije natrijuma u krvi. LEČENJE Nadoknadjujemo vodu po formuli: [(koncentracija Na+ - 140) 140] x (0.4 x težina); Prebrza nadoknada tečnosti može dovesti do edema mozga. Voda se nadoknadjuje u obliku 5% rastvora glikoze, redje u vidu fiziološkog rastvora ili nazogastričnom sondom.
 • 18. U kojim slučajevima ćemo se odlučiti za fiziološki rastvor, a kada za nazogastričnu sondu ? Ako imate pacjenta muskarca od 102 kg, sa natrijumom 171 mmol/l, koliko tecnosti treba da primi da bi se postigla normalna natriemija ?
 • 19. METABOLIZAM KALIJUMA •Kalijum je glavni intracelularni katjon. Nivo K+ u ECT je 3.5 - 5.0 mmol/L, a u ICT oko 150 mmol/L. •U metabolikoj acidozi H+ ulazi u ćeliju u zamenu za K+. Obrnuto u metaboličkoj alkalozi, kalijum ulazi u ćelije. •Oštećenje ćelija dovodi do izlaska kalijuma u ECT. •K+ se eliminiše iz organizma putem bubrega. Sekreciju kalijuma reguliše aldosteron i koncentracija K+ u plazmi.
 • 20. HIPOKALEMIJA Nivo K+ u plazmi < 3.5 mmol/L Uzroci : -Upotreba diuretika - Lečenje dijabetesne kome insulinom+glikozom, β2-adrenergički agonisti, , laksativi, nazogastrična sukcija -Dijaliza - Transfuzija -Nagli rast ćelija (tumori), vilozni adenom creva, VIP-omi, -Znojenje, dijareja, povraćanje -Primarni hiperaldosteronizam i Kušingov sindrom -Hiperreninemija, renalna tubularna acidoza, metabolička alkaloza,
 • 21. KLINIČKA SLIKA Slabost, pareza i paraliza mišića - uključujući dijafragmu, paralitički ileus EKG PROMENE: Proširenje QRS, negativan T talas, ST depresija, izražen U-talas, i ventrikularna aritmija. DIJAGNOZA: Na osnovu EKG-a, odredjivanja nivoa K+u krvi LEČENJE: • Oralna nadoknada kalijuma: Kalijum-hlorid. Kalijum–bikarbonat i kalijum-citrat dovode do pada pH kod pacjenta. • I.V. terapija: Daje se maksimalno 20 mmol KCL / h putem infuzije. Jedino u slučaju paralize ili ventrikularnih aritmija kalijum treba davati brže.
 • 22. HIPERKALEMIJA Nivo kalijuma >5.0 mmol/L nastaje usled: • Pseudohiperkalemije pri venepunkciji – kada je poveska suviše stegnuta ili kada pacjent nekoliko puta zgrči šaku pre davanja krvi, kao i zbog hemolize ili tromboze. • Razaranja ćelija - hemolize, tumora, rabdomiolize, mišićnog naprezanja • Metaboličke acidoze • Hiperkalemijske periodične paralize - mutacije gena za Na+ kanal • Hipoaldosteronizma, Addisonove bolesti, KAH • Pseudohipoaldosteronizma – rezistencije tkiva na dejstvo aldosterona • Akutne i hronične bubrežne insuficijencije ili litijaze • Upotrebe mnogih lekova (digitalis, diuretici koji štede kalijum, ACE inhibitori…)
 • 23. KLINIČKA SLIKA Gubitak p-talasa, proširenje QRS, AV –blok i blok grane, visok T-talas . Ventrikularna fibrilacija i asistolija. Kada nivo kalijuma predje 7,5 mmol/l , može doći do smrtnog ishoda. DIJAGNOZA Težina hiperkalijemije se procenjuje na osnovu koncentracije K+ u plazmi i EKG-promena.
 • 24. TERAPIJA Treba otkriti i lečiti osnovnu bolest ili ukloniti lek koji dovodi do hiperkaliemije. • Hemodijaliza- vrlo efikasno snižava nivo kalijuma, ali je rezervisana za najteže slučajeve. • Kalcijum-glukonat i.v. privremeno smanjuje razdražljivost ćelijske membrane. Ovo je privremena terapija, dok druge mere ne počnu da deluju. • Insulin (10 - 20 jedinica kristalnog insulina u 5- ili 10% rastvoru glikoze) dovodi do ulaska kalijuma u ćelije. I.V. bikarbonat (30 mmol u 1 litru tečnosti) kao i β-2 adrenergički agonisti imaju slično dejstvo. • Diuretici Henleove petlje – furosemid i bumetanid • Natrijum polistiren sulfonat – je smola koja vezuje kalijum u crevima

Related Documents