Tema: Kontabiliteti dhe raportimi
financiar i huave te bankes
 Punoi: Rovena Lepi
1. PËRMBAJTJA E TEMËS

Në çdo shoqëri tregtare, aktivet dhe pasivet financiare përbejnë një numër të
konsiderueshëm të z...
1. PËRMBAJTJA E TEMËS
 Për arsyen e mësipërme, për një pasqyrim më të saktë të vlerës ekonomike të
aktiveve e të pasiveve...
Instrumentat Financiare & E.I.R.
 ▪ E ardhura neto nga interesat (N.I.I.) eshte nje prej treguesve me te rendesishem
te p...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Perkufizime
 Kosto e amortizuar e aktiveve/detyrimeve financiare esht...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
1- Ekuacioni baze:
 Vlera e mbartur = Vlera aktuale e flukseve te prits...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
2- Vlera e mbartur ne hyrje:
Disbursimi




Ne shumicen e rasteve, ...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Tarifat financiare te sherbimit
Pjese perberese e E.I.R.
(Psh. Pregati...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Kostot e transaksionit
 Kosto shtese te lidhura ne menyre direkte me ...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Llogaritja e fluksit te parase
 Per llogaritjen e E.I.R.duhen marre p...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Llogaritja e E.I.R.
Per llogaritjen e E.I.R. mjafton te zgjidhet ekuac...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Ka raste ne te cilat E.I.R. = Normen e kontrates:

 Ne rastet kur in...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Llogaritja e interesit te perllogaritur
 E ardhura nga interesat sipa...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit
 Me 31/12/2007 Banka akordon nje hua 3-vjecare prej € 100,000 me norme ...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit














Hyrjet kontabel gjate njohjes fillestare:
D...
nca midis te ardhures kontraktuale nga interesi dhe the ardhures kontabel nga interesi eshte sa kosto e transaksionit plus...
Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit













Hyrjet kontabel ne daten fillestare te postim...
of 17

Prezantim rovi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Economy & Finance      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantim rovi

 • 1. Tema: Kontabiliteti dhe raportimi financiar i huave te bankes  Punoi: Rovena Lepi
 • 2. 1. PËRMBAJTJA E TEMËS  Në çdo shoqëri tregtare, aktivet dhe pasivet financiare përbejnë një numër të konsiderueshëm të zërave të aktiveve a pasiveve të tyre. Veçanërisht në institucionet financiare, për shkak të veprimtarisë së tyre ato zëne edhe një peshë më të madhe. Kjo për dy arsye; së pari krijimi i portofoleve tregtare në këto institucione është jetik dhe pjesë e veprimtarisë së përditshme të tyre; dhe së dyti portofolet e biznesit në një pjesë shumë të madhe përbëhen nga aktivet dhe pasivet financiare. Për shkak të kësaj peshe që aktivet e pasivet financiare zënë në bilancet e shoqërive tregtare dhe në veçanti të ndërmjetësve financiarë (institucioneve financiare), ndikimi i tyre në vlerën ekonomike të aktiveve, pasiveve e për rrjedhojë edhe të kapitalit është i madh. Është kaq i madh sa lëvizjet e çmimeve të tregut mund të jenë të tilla sa kapitali ekonomik i shoqërisë të rezultojë shumë më i vogël madje dhe negativ, ndërkohë që ai kontabël mund të jetë pozitiv dhe shumë i madh.
 • 3. 1. PËRMBAJTJA E TEMËS  Për arsyen e mësipërme, për një pasqyrim më të saktë të vlerës ekonomike të aktiveve e të pasiveve financiare të shoqërive tregtare e sidomos të institucioneve financiare si nga pikëpamja kontabël ashtu edhe nga këndvështrimi i rregulluesve të veprimtarive financiare janë përcaktuar standarde dhe rregulla për vlerësimin e aktiveve e pasiveve financiare gjatë krijimit dhe mbajtjes së tyre në përbërje të portofoleve të ndryshme të tregtimit apo të biznesit. Por një vlerësim i tillë mund të arrihet në qoftë se aktivet dhe pasivet financiare kategorizohen sipas disa parimeve dhe kritereve në disa kategori specifike, vlerësimi i të cilave do të bëhet me të njëjtën mënyrë dhe rregullimi i diferencave në bilanc apo në pasqyrën e të ardhurave e shpenzimeve do të jete i njëllojtë për të gjitha aktivet e së njëjtës kategori.
 • 4. Instrumentat Financiare & E.I.R.  ▪ E ardhura neto nga interesat (N.I.I.) eshte nje prej treguesve me te rendesishem te performances se institucioneve financiare  ▪ Interesi eshte nje tregues kuptimplote ne vleresimin e instrumentave financiare (po aq sa dhe ne llogaritjen e fair value)  ▪ Aplikimi i metodes se normes efektive te interesit (E.I.R.),i detyrueshem prej I.F.R.S.,shkaktoi kompleksitet dhe shmangie nga llogaritja e interesit e orientuar nga klienti (e ardhur ose shpenzim).
 • 5. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Perkufizime  Kosto e amortizuar e aktiveve/detyrimeve financiare eshte vlera me te cilen instrumentat finaciare vleresohen ne hyrje minus ripagesat e principalit, plus/minus amortizimin e akumuluar duke perdorur metoden e interesit efektiv.  Metoda e interesit efektiv eshte metoda e llogaritjes se kostos se amortizuar te nje aktivi/detyrimi financiar dhe e shperndarjes se te ardhurave/shpenzimeve nga interesi pergjate periudhes me te cilen lidhen.  ▪ Norma efektive e interesit eshte norma e cila diskonton krejtesisht flukset e ardhshme te parase gjate jetes se pritshme te instrumentit financiar ose gjate nje periudhe me te shkurter kur konsiderohet me e pershtatshme.
 • 6. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit 1- Ekuacioni baze:  Vlera e mbartur = Vlera aktuale e flukseve te pritshem diskontuar me ane te E.I.R E.I.R. Per t’u llogaritur  2. Hapat e implementimit :  a)Llogaritja e vleres se mbartur ne hyrje  b)Percaktimi i skedulit te flukseve te parase duke marre ne konsiderate te gjitha kushtet e kontrates.  c)Llogaritja e interesit te perllogaritur  d)Rishikimi i flukseve te parase
 • 7. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit 2- Vlera e mbartur ne hyrje: Disbursimi     Ne shumicen e rasteve, kjo eshte fair value e instrumentit ne hyrje* ) + Kosto transaksioni - Komisjone (komisjonet qe jane pjese perberese e E.I.R.) Vlera e mbartur *Per rastet ne te cilat shuma e disbursuar ≠ vlera e drejte (p.sh. Huate me norma nen-treg (off-market interest rate loans), duhet llogaritur vlera e drejte .
 • 8. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Tarifat financiare te sherbimit Pjese perberese e E.I.R. (Psh. Pregatitja e dokumentacionit, vleresimi I kushteve financiare te huamarresit) Tarifat Lidhen me ofrimin e sherbimit Psh. Tarifat e keshillimit) Lidhen me nje transaksion specifik (Psh. Tarifat e pregatitjes se syndicated loans) Instrumentat financiare me kosto te amortizuar: Kapitalizuar dhe njohur ne PASH nepermjet amortizimit te interesit Instrumentat financiare me Vleren e Drejte: Postohen direkt ne PASH PASH shperndarje lineare pergjate periudhes se sherbimit Postuar direkt ne PASH
 • 9. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Kostot e transaksionit  Kosto shtese te lidhura ne menyre direkte me pervetesimin, emetimin ose shitjen e instrumentit financiar.  Kosto shtese : Kosto te cilat nuk do te shkaktoheshin nese instrumenti financiar nuk do te ishte pervetesuar, emetuar ose shitur.  Shembuj te kostove te transaksionit qe perfshihen ne llogaritjen e E.I.R.:  Tarifat qe u paguhen agjenteve, konsulenteve, vleresuesve te kolateraleve.  Ne rastin e instrumentave vleresuar me kosto te amortizuar:Kostot e transaksionit kapitalizohen dhe postohen ne PASH nepermjet amortizimit te interesit.  Ne rastin e instrumentave financiare te vleresuar me vleren e drejte pemes PASH: Kostot e transaksionit postohen drejtperdrejt ne PASH
 • 10. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Llogaritja e fluksit te parase  Per llogaritjen e E.I.R.duhen marre parasysh te gjitha kushtet e kontrates kur parashikohen flukset e parase.       Shembuj te kushteve te kontrates qe duhen marre parasysh: Norma e pershkallezuar e interesit Ndryshimi me normen e ndryshueshme te interesit. Norma preferenciale e interesit ( zbatuar per nje periudhe te shkurter ). Parapagimet,opcioni i thirrjes (call) dhe te ngjashme me to. Ne rastin e normave te pandryshueshme te interesit, llogaritja e flukseve te parase duhet bere duke perdorur vetem ate norme fikse.  Ne rastet e normave te ndryshueshme te interesit, flukset e parase duhen llogaritur duke perdorur normen e interesit ne fuqi ne daten e llogaritjes se E.I.R.Fluksi i parase duhet te rillogaritet me normen e re sa here qe kjo norme ndryshon.
 • 11. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Llogaritja e E.I.R. Per llogaritjen e E.I.R. mjafton te zgjidhet ekuacioni i meposhtem Ku: C.A: Vlera e drejte C.F.:Fluksi i parase
 • 12. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Ka raste ne te cilat E.I.R. = Normen e kontrates:   Ne rastet kur instrumenti vleresohet me kosto te amortizuar dhe per te nuk jane paracaktuar flukse parash te pritshem,pritet qe norma efektive e interesit te jete e barabarte me te.   Ne te tilla raste:  Vlera e mbartur barazohet me vleren sipas kontrates.  Tarifat dhe kostot e transaksionit postohen drejtperdrejt ne PASH   Shembuj te instrumentave te tille jane:  Llogarite qarkulluese  Kartat e kreditit  Llogarite e depozitave pa afat  Te drejta afatshkurtra per arketim
 • 13. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Llogaritja e interesit te perllogaritur  E ardhura nga interesat sipas kontrates = Balanca e klientit x Normen e interesit te kontrates   Llogaritje lineare e bazuar ne kushtet e kontrates (Actual/360, 30/360 etc.)   E ardhura nga interesi per qellime kontabiliteti t2= (Vlera e mbarturt1 x (1+E.I.R.)Actual/365)- Vlera e mbarturt1   Llogaritje e funksionit eksponencial   E ardhura nga interesi per qellime kontabiliteti - te ardhuren nga interesi sipas kontrates = Amortizimin  Kosto e amortizuart2 = Vleren e mbarturt2-Pagesa  E ardhura nga interesi per huate per te cilat eshte bere impairment( korigjim vlere) llogaritet duke perdorur E.I.R. mbi vleren e rekuperueshme
 • 14. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Me 31/12/2007 Banka akordon nje hua 3-vjecare prej € 100,000 me norme kontrate 10%. Gjithashtu Banka u paguan brokerave nje tarife € 800 dhe arketon nga klienti nje tarife pjesemarrjeje (participation fee) € 1,500.  Vlera e kontrates: 100,000  Korigjimi kontabel: (700)  Carrying amount: 99,300  Shuma e disbursuar e huase 100,000  Kosto transaksioni 800  Tarifa te arketuara (1,500)  Shuma ne hyrje 99,300
 • 15. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit               Hyrjet kontabel gjate njohjes fillestare: Disbursimi: Dr Llogaria e huase1-balance klienti Cr Arka 100,000 Pagesa e kostos se transaksionit: Dr Llogaria e huase2- E.I.R. korigjim Cr Arka 800 Pagesa e tarifes se angazhimit (Commitment fee): Dr Arka Cr Llogaria e huase2- E.I.R. korigjim 100,000 800 1,500 1,500
 • 16. nca midis te ardhures kontraktuale nga interesi dhe the ardhures kontabel nga interesi eshte sa kosto e transaksionit plus tarifen e kapita Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit  Shembull-shembull i thjeshte llogaritjeje Norma efektive e interesit = 10.27%= Ekuacioni i zgjidhur per Diferenca midis te ardhures kontraktuale nga interesi dhe the ardhures kontabel nga interesi eshte sa kosto e transaksionit plus tarifen e kapitalizuar.
 • 17. Kosto e Amortizuar dhe Norma Efektive e Interesit              Hyrjet kontabel ne daten fillestare te postimit (31/12/2008) Postimi i interesit te kontrates: Dr Llogaria1 e huase-balance klienti Cr Te ardhura nga interesi 10,000 Korigjimi i te ardhures nga interesi: Dr Llogaria2 e huase-E.I.R. korigjimi Cr Korigjimi i te ardhures nga interesi 229.51 Pagesa e klientit: Dr Arka Cr Llogaria1 e huase-balance klienti 10,000 10,000 229.51 10,000