The Porsuelo NFP WaySa wakas, meron palang Natural Family Planning(NFP) method na gawa ng Pilipino para sa Pilipino.Subok ...
Nong Ely & Nang FelingPorsuelo
 Sa pamamagitan ng may-akdang si Ms LindaValenzona at sapaglalathala ng SalesianaBooks (Don Bosco Press,Inc.), nailahad a...
 Ang pamamaraang itoay ni-review ng pitong(7) doktor matapositong magamit at ma-develop sa field...atmai-dokumento gamitn...
 Ang unang gumamit nito ay ang mga kasamahan sa trabaho niTatay Ely sa Del Monte Corporation, at ang mga kapitbahay nila ...
The PORSUELO NFP WayAt the Bukidnon hospital, Sr. Helen got Feling started onfamily planning. Not just some Rhythm, but th...
 Ibinahagi nila ito sa pamamagitan ng couple-by-couple athouse-to-house na pagtuturo sa pamamagitan ng communityat Church...
The PORSUELO NFP WayAngstrongestfeature ngpamama-raang itoay angpagpapati-bay nito sapagsasamang mag-asawa dahilito aysina...
1. Itala ang nabasangtemperatura sa pamamagitanng paglalagay ng tuldok sagitna ng kahon ng chart, nanatutugma sa nakatalan...
BBT3) Upang may partisipasyonang asawang lalaki sapamamaraan na ito,maaring siya ang magtalang nakuhang temperaturang kany...
Responsableng Pagpapamilya-Natural na Pamamaraan saPagplano ng Pamilya“Fertility awareness”Cervical mucusSympto-thermal me...
 Hanggang ngayon nagtuturo pa rin si Nanay Feling sa mgatrainors ng NFP 
Para sakaragdagan atkumpletongimpormasyonat materyales,pumunta sarp-nfp.orgResponsableng Pagpapamilya-Natural na Pamamaraa...
of 13

porsuelo nfp way

Natural Family Planning - the Porsuelo method (Eli and Feling Porsuelo)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - porsuelo nfp way

 • 1. The Porsuelo NFP WaySa wakas, meron palang Natural Family Planning(NFP) method na gawa ng Pilipino para sa Pilipino.Subok na ito at ginagamit na mula pa noong 1966.Ang nag-develop ngpamamaraan na ito ay angmag-asawang sina Tatay Ely atNanay Feling Porsuelo. Silaitong nasa litrato, kasama sinaDr. John at Dr. Evelyn Billings(ang nag-develop ng BillingsOvulation Method). Sila ay mgamiyembro ng Vatican PontificalCouncil on Family.
 • 2. Nong Ely & Nang FelingPorsuelo
 • 3.  Sa pamamagitan ng may-akdang si Ms LindaValenzona at sapaglalathala ng SalesianaBooks (Don Bosco Press,Inc.), nailahad ang:1. Kasaysayan ng Porsuelomethod,2. Ang mga Values ng PorsueloNFP way,3. Ang mga katangian ngpamamaraan na ito,4. at ang mga materyal nakailangan para sapamamahagi ng PorsueloNFP way.
 • 4.  Ang pamamaraang itoay ni-review ng pitong(7) doktor matapositong magamit at ma-develop sa field...atmai-dokumento gamitng 4,000 users.Ang mag-asawang Elyat Feling Porsuelo langang Pilipino saPontifical Council onFamily. Sila ay kinilalasa kanilang "pioneeringwork" sa grassrootslevel.
 • 5.  Ang unang gumamit nito ay ang mga kasamahan sa trabaho niTatay Ely sa Del Monte Corporation, at ang mga kapitbahay nila niNanay Feling sa Philips, Bukidnon.
 • 6. The PORSUELO NFP WayAt the Bukidnon hospital, Sr. Helen got Feling started onfamily planning. Not just some Rhythm, but the modernscientifically-based Basal Body Temperature, or BBT asit was called some years after.   • Ang Basal BodyTemperature (BBT) ay angpagkuha ng temperatura ngkatawan ng isang babaepagkagising sa umaga okahit makaraan ng higit satatlong (3) oras na• Noon pa man, ito’y 98%epektibo bilangpamamaraan sa pagpaplanong pamilya.
 • 7.  Ibinahagi nila ito sa pamamagitan ng couple-by-couple athouse-to-house na pagtuturo sa pamamagitan ng communityat Church network 
 • 8. The PORSUELO NFP WayAngstrongestfeature ngpamama-raang itoay angpagpapati-bay nito sapagsasamang mag-asawa dahilito aysinamahanngvalues.
 • 9. 1. Itala ang nabasangtemperatura sa pamamagitanng paglalagay ng tuldok sagitna ng kahon ng chart, nanatutugma sa nakatalangtemperatura sa kaliwangbahagi ng chart.Ikonekta ngguhit ang mga tuldok sa bawataraw na kumukuha ngtemperatura.2. Kung ang temperatura ay nasapagitan ng dalawang maaringnabasang temperatura, kuninat itala ang pinakamataas nanabasang temperatura.(hal.36.4 at 36.5, itala ang 36.5degrees).BBT
 • 10. BBT3) Upang may partisipasyonang asawang lalaki sapamamaraan na ito,maaring siya ang magtalang nakuhang temperaturang kanyang asawa. Ngunitmaari din naman itonggawin lamang ng asawangbabae sa panahong walaang kanyang asawa.4) Itala ang pagkakasakit oanumang salik na maaringmaka-apekto sa pagtaas ngtemperatura. Ang mgapagbabagong ito ay mayepekto sa interpretasyonng fertility temperaturepattern.Responsableng Pagpapamilya-Natural na Pamamaraan saPagplano ng Pamilya“Fertility awareness”
 • 11. Responsableng Pagpapamilya-Natural na Pamamaraan saPagplano ng Pamilya“Fertility awareness”Cervical mucusSympto-thermal method
 • 12.  Hanggang ngayon nagtuturo pa rin si Nanay Feling sa mgatrainors ng NFP 
 • 13. Para sakaragdagan atkumpletongimpormasyonat materyales,pumunta sarp-nfp.orgResponsableng Pagpapamilya-Natural na Pamamaraan saPagplano ng Pamilya

Related Documents