leyyeue 17 Je<ee&veblej Peeueer leer yeeleceer keÀvHeÀce& ! ...
of 1

namantar news

it is about bal thackrey and Dr. Baba Saheb Ambedakar university naming issue
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - namantar news

  • 1. leyyeue 17 Je<ee&veblej Peeueer leer yeeleceer keÀvHeÀce& ! þekeÀjs veeceeblejeuee DevegkegÀue, efJejesOe HeÀkeÌle keÀeBûesmeer efIemee[IeeF&uee! jefJe efYeueeCescegyeF&(16 ces):13 peevesJeejer 1994 jespeer keÀeBûesme®es lelkeÀeefueve vesles Mejo HeJeej ³eebveer [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj cejeþe efJeÐeeHeerþ DeMee veeceebleje®eer bIees<eCee kesÀueer.cegyeF&men mebHetCe& cenejeä^ele leCeeJe Hemejuee.veeceeblejeuee efMeJemesves®ee keÀ[Jee efJejesOe ue#eele Ieslee keÀesCel³eener #eCeer obieueer Ye[keÀleerue DeMeer bMeke̳elee nesleer.efMeJemewevekeÀ DeeefCe YeercemewevekeÀ ner le³eejerle nesles.megoJeeves leer obieue Ie[ueer®e veener.³eeceeies Mejo HeJeejeb®e efve³eespeve,jeceoeme f f wDeeþJeues,efMeJemesvee ÒecegKe yeeUemeensye þekeÀjs ³eeb®ee meb³ece,cenejeä^eleerue Deece peveles®ee mecebpemeHeCee DeMeer DeveskeÀ keÀejCeb nesleer.l³ee®eyejesyej l³ee SkeÀeyeeleceer®eener Keejer®ee keÀe nesFvee Jeeìe efve½eerle neslee. Peeueb Deme keÀer,13 peevesJeejer 1994 ³ee®e efoJeMeer efMeJemesveeÒecegKeeb®eer IeeìkeÀesHej (Heef½ece) ³esLeerue ceeefCekeÀueeue kebÀHeeGb[ceO³es meYeenesleer.efMeJemesveeÒecegKeebveer vesnceer®³ee oCeke̳eele meYee Iesleueer.ogmeN³ee efoJeMeer Pee[gve meeN³ee Je=ÊeHe$eebveer þUkeÀ ceLeȳeele yeeleæceer íeHeueer leerDeMeer...,þekeÀjW®ee veeceeblejeuee efJejesOe keÀe³ece!cee$e l³ee®e efoJeMeer®³ee owevekeÀ DeeHeueb ceneveiej ®ee ceLeUe neslee ..,þekeÀjs veeceeblejeuee DevegkegÀue..,efJejesOe fHeÀkeÌle keÀeBûesmeer efIemee[IeeF&uee!³ee®e yeeleceerves SkeÀ JeeoU Gþueb DeeefCe ³esT Ieeleuesue SkeÀ JeeoU Meæceuebner. DeeHeueb ceneveiejmeeþer þekeÀjW®³ee l³ee meYes®eb efjHeeseìie ceer kesÀue nesleb.je$eer 11 ®³ee megceejeme þekeÀjs veeceeblejeuee DevegkegÀue DeMeer yeeleceer ceer f ¥mees[ueer.je$eHeeUer®es GHemebHeeokeÀ efoJeekeÀj MespeJeU ³eebveer p³eemle efjmkeÀ vekeÀes cnCegve l³ee yeeleceeruee Meesu[j pees[ueb.les cnCepes efJejesOe HeÀkeÌle keÀeBûesmeerefIemee[IeeF&uee !ow.ceneveiej®es les efoJeme Del³eble JeeoUer nesles.ceneveiej cnCepes Hegjesieeceer ®eUJeUer®es cegKeHe$e mecepeueb peele nesleb.³ee yeeleceerveblej Flejmeieȳee®e Je=ÊeHe$eeb®³ee ÒeefleveerOeerveer ceneveiej®es mebHeeokeÀ efveefKeue JeeieUs ³eebvee ìes®ee³euee meg©Jeele kesÀueer.JeeieUsner ef®e[ues DeeefCe l³eebveer ceuee PeeHeueb. bl³eeb®eb cnCeCeb nesle keÀer meieUs HesHejJeeues þekeÀjW®ee efJejesOe keÀe³ece Demeu³ee®³ee yeelec³ee osleensle DeeefCe leg®e DeMeer keÀMeer yeeleceer efoueer?Kejb lej DeeHeCe keÀe³eyeeleceer efoueer ns JeeieUWvee ®eebieue®eb þeTkeÀ nesleb. Hejbleg ³ee yeeleceerceeieerue KejsHeCee peeCegve IesC³ee®ee l³eeb®ee Òe³elve neslee.ceePe SJe{®e æ cnCeCeb nesle keÀer,ceerþekeÀjW®³ee DeveskeÀ meYee SskeÀu³eele.Hejbleg keÀeue®³ee l³eeb®³ee Yee<eCeele vesnceer®ee DeeJesMe veJnlee.yengleskeÀ Mejo HeJeej DeeefCe þekeÀjs ³eeb®³eele keÀenerlejerDeb[jmìBe[ie Peeue DemeeJeb. f b 14 peevesJeejer 1994 uee mebO³eekeÀeUer þekeÀjW®eer HegC³eele meYee nesleer.þekeÀjs HegC³ee®³ee nÎerle Heesn®eu³eeveblej mLeeefvekeÀ Heeseuemeebveer fl³eebvee efJevebleer kesÀueer keÀer,ke=ÀHe³ee legcner meYee IesT vekeÀe.DeMeeves JeeleeJejCe leeHesue.þekeÀjWveerner keÀOeer veJns leer Heeseuemeeb®eer efJevebleer ceev³e kesÀueer DeeefCe les meYee s fve Ieslee®e HegC³eelegve Hejleues. ner ceeefnleer efceUlee®e JeeieUWveer ceuee MeeyeemekeÀer efoueer.les cnCeeues..,DeeHeCe efouesueer yeeleceer yejesyej Deens veenerlej þekeÀjsmenpeemenpeer ceeIeejer efHeÀjues vemeles. FkeÀ[s efoJemeYejele l³ee yeeleceerves Yeueleer®e efkeÀce³ee kesÀueer nesleer.efMeJemesvee®³ee MeeKee-MeeKeebJej ,oefueleeb®³ee Jeml³eebceO³es l³eeyeeleceer®es keÀefìipe ueeieues nesles.þekeÀjs veeceeblejeuee DevegkegÀue cnìu³eeJej efMeJemewevekeÀ keÀMeeuee oie[ G®eueleerue? leer®e efmLeleer efYecemewevekeÀeb®eer b f fPeeueer.þekeÀjW®ee efJejesOe veener cnìu³eeJej l³eebveerner megmkeÀeje mees[uee. efMeJeMekeÌleer-efYeceMeeqkeÌle®eer ceesì yeebOeueer peele Demeleevee ow.meecevee®³ee DeûeuesKeelegve efo.14 ces2011 uee mJele: yeeUemeensye þekeÀjWveer®e leeryeeleceer keÀvHeÀce& keÀsueer.meecevee®³ee mebHeeoefkeÀ³eele þekeÀjWveer efueefnue³e keÀer,[e@.yeeyeemeensye Deebyes[keÀj cejeþJee[e efJeÐeeHeerþ Demee veeceefJemleeje®ee ÒemleeJeDeeHeCe®e Mejo HeJeejebHeg{s þsJeuee neslee.efjHeeqyuekeÀve vesles je. meg. ieJeF& ns meg×e l³eeuee mee#eer nesles. DeMee leNnWves leyyeue 17 Je<ee&veblej leer yeeleceer keÀvHeÀce& Peeueer. jefJe efYeueeCes 9892069941 email-rhbhilane@rediffmail.com

Related Documents