TEACHING MANUAL
Name of the teacher : Sarannya K.M Std : IX . B
Name of the school : NSSHS Kudassanad Age : 14
Name of ...
9) tImi-¯n-p-Ån h¨v cmk-{]-hÀ¯--§Â S-¡p¶p.
10) ]ZmÀ°-§sf kzmwio-I-cn¨v ico-c-¯n-m-hy-amb ]pXnb ]ZmÀ°-§Ä nÀ½n-¡p¶ {]hÀ¯--...
IV. Meta cognitive knowledge on the various chemical reactions through,
a. recognising the various compounds like ammonia...
Consolidation
`qansb hyXy-kvX-am-¡p-¶Xp Pohsâ kv]Ài-am-Wv. BZna `qan Np«p ]gp¯
Hcp {Kl-am-bn-cp-¶p. tImSn-¡-W-¡nv hÀj-§Ä...
tImi-¯n n¶v hyXykvX Pohn-IÄ ]cn-W-an-¡p¶p
CONSOLIDATION
CSn-an-¶Â, AÄ{Sm-h-b-eäv Inc-W-§Ä, Aán-]ÀÆX kvt^mS--§Ä F¶nh
ÂI...
Activity III
A[ym-]nI Ip«n-Isf {Kq¸p-I-fm¡n Xncn-¡p-¶p. Hmtcm {Kq¸npw tNmZy-§-f-
S-§nb BIvd-dn-hnän ImÀUvkv ÂIp-¶p. AXn-...
kqN-I-§Ä
 tImi-¯n-p-Ånse cmk-{]-hÀ¯---§Ä GsXms¡?
 D]-Nbw F¶m-se´v?
 A]-Nbw F¶m-se´v?
 tImi-¯n-p-Ånse cmk-{]-hÀ¯--§...
fn n¶pw DuÀÖw kzX-{´-am-Ip-¶-Xp-t]m-epÅ hnL-S {]hÀ¯--§sf A]-N-b-
sa¶pw ]d-bp-¶p. Ch-c­pw
tNÀ¶ D]m-]-N-b-amWv Pohsâ AS-b...
of 8

Name of the teacher saranya km

lesson plan
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Name of the teacher saranya km

  • 1. TEACHING MANUAL Name of the teacher : Sarannya K.M Std : IX . B Name of the school : NSSHS Kudassanad Age : 14 Name of the subject : Poh-imkv{Xw Strength : 29/30 Name of the unit : Poh-sâ AS-bmfw Date : 13/6/2014 Lesson : Poh-sâ BhnÀ`m-hw. Curricular Statement nco-£Ww, NÀ¨, Bib hnn-a-bw sN¿Â, nK-a--¯n-se-¯Â, {]mtbm-KnI nÀÆ-Nw cq]o-I-cn-¡Â F¶n-h-bn-eqsS Pohsâ BhnÀ`m-h-s¯-¡p-dn-¨pÅ ]Tw. Contant Analysis Term - Poh³, BZn-a-`q-an, cmk-]-cn-Wm-aw, kzt]m-jn, ]c-t]m-jn-IÄ, ssPh-ssh-hn[yw, APo-hnb LS-I-§Ä, tImiw, D]-N-bw, A]-Nbw, D]m-]-Nbw. Facts - 1 ) aäp {Kl-§-fnÂn¶pw `qansb hyXy-kvX-am-¡p-¶Xv Pohsâ km¶n-[y-am-Wv. 2) BZna `qan Np«p-]-gp¯ Hcp {Kl-am-bn-cp¶p. 3) tImSn-¡-W-¡nv o­p- n¶ cmk ]cn-Wm-a-¯n-eqsS `qan-bn Poh³ BhnÀ`-hn¨p. 4) DuÀÖhpw {Zhyhpw D]-tbm-Kn¨v kzbw Blmcw nÀ½n-¡m³ Ign-bp-¶-hsb kzt]m-jn-IÄ F¶p ]d-bp- ¶p. 5) Blm-c-¯n-p-th­n kzt]m-jn-Isf B{i-bn-¡p¶ Pohn-Isf ]c-t]m-jn-IÄ F¶p ]d-bp¶p. 6) kqcy-{]-Im-iw, hmbq, a®v, Pew F¶o APo-hob LS-I-§-fmWv Poh³sâ ne-n¸nv B[mcw. 7) ]ZmÀ°-§-sfbpw DuÀÖ cq]-§-sfbpw kzoI-cn-¡p-hmpw Poh {]hÀ¯--§Ä¡mbn Ahsb {]tbm-P--s¸- Sp-¯p-hm-p-apÅ Ign-hns Poh³ F¶p ]d-bp¶p. 8) Pohsâ ASn-Øm--L-SIw tImi-amWv.
  • 2. 9) tImi-¯n-p-Ån h¨v cmk-{]-hÀ¯--§Â S-¡p¶p. 10) ]ZmÀ°-§sf kzmwio-I-cn¨v ico-c-¯n-m-hy-amb ]pXnb ]ZmÀ°-§Ä nÀ½n-¡p¶ {]hÀ¯--§sf D]- Nbw F¶p ]d-bp¶p. 11) hnL-S {]hÀ¯--§-sf A]-Nbw F¶p ]d-bp¶p. 12) D]m-]-N-bs¯ Poh-sâ-apJy AS-bm-f-ambn ]cn-K-Wn-¡p¶p. Minor Concept: - `qan-bn Pohsâ DÛhw. kzt]m-jn-I-fp-sSbpw ]c-t]m-jn-I-fp-sSbpw khn-ti-j-X-IÄ. Poh³ ne-nÀ¯p-¶-Xn APo-hnb LS-I-§Â¡pÅ ]¦v. D]-N-b, A]-Nb {]{In-b-IÄ. Minor Concept: ]-cnk-c-¯p-n¶v ]ZmÀ°-§-sfbpw DuÀÖ cq]-§-sfbpw kzoI-cn- v¡p-hmpw Poh {]hÀ¯--§Ä¡mbn Ahsb {]tbm-P--s¸-Sp-¯p-hm-p-apÅ Ign-hmWv Poh³ F¶ {]Xn-`m-k-¯n-eqsS Pohn-I-sfÃmw {]I-Sn-¸n-¡p-¶-Xv. Learning outcome : Enables the pupil to develop, I. Factual knowledge on the structure of earth through, a. recalling the new terms like universe, celestial bodies etc; Facts and concepts mentioned in the content analysis. b. recognising the various chemical reactions takes place in earth. II. Conceptual knowledge about the various chemical reaction in the earth. a. recalling the various chemical reactions. b. recognising the various reactions takes place in the earth. c. explaining the various reactions takes place in the ocean. d. Comparing the various reactions takes place in earth and ocean. III Procedural knowledge on the various chemical reactions through, a. differentiating the parts of earth and various activities takes place on earth.
  • 3. IV. Meta cognitive knowledge on the various chemical reactions through, a. recognising the various compounds like ammonia, methane, hydrogen etc. b. evaluating various chemical reactions that leads to formation of first cell c. communicating through presenting the group work. Pre-requisite : Pohsâ ASn-Øm--L-S-I-amWv tImiw teaching learning resources 1) Pohsâ DÛ-hs¯ ImWn-¡p¶ NmÀ«v 2) Pohsâ AS-bm-f-s¯-Im-Wn-¡p¶ NmÀ«v. 3) ]mT-]p-kvXIw 4) A[ym-]I klmbnv Classroom Interaction Procedure Expected Response Introduction ½-sfÃmw `qan-bn Pohn-¡p¶ Poh-Pm-e-§-fm-Wv. Zi-e£ hÀj-§Ä¡p-ap- ³]p]pÅ `qan-sb-¡p-dn¨v n§Ä Nn´n-¨n-«pt­m? C¶v ½Ä NÀ¨ sN¿m³ t]mIp- ¶Xv BZna `qan-sb-¡p-dn¨pw Pohsâ BhnÀ`m-h-s¯-¡p-dn¨pw BWv. Pohsâ BhnÀ`mhw (CB) A[ym-]nI tNmZy-§Ä D¶-bn-¨p-sIm­v Ip«n-Isf ]mT-`m-K-¯n-te¡v F¯n-¡p-¶p. BZn-a-`qan F§sbpÅ-Xm-bn-cp¶p? `qan-bn Poh³ BhnÀ`-hn-¨Xv Ft¸mÄ? A[ym-]nI Ip«n-I-fp-ambn Bi-b-hn-n-abw S-¯p-¶p.
  • 4. Consolidation `qansb hyXy-kvX-am-¡p-¶Xp Pohsâ kv]Ài-am-Wv. BZna `qan Np«p ]gp¯ Hcp {Kl-am-bn-cp-¶p. tImSn-¡-W-¡nv hÀj-§Ä o­p- n¶ cmk-]-cn-Wm-a- ¯n-eqsS GXm­v 3500 Zi-e£w hÀj-§Ä¡p ap¼mWv `qan-bn Poh³ BhnÀ`-hn- ¨Xv F¶v Icp-X-s¸-Sp-¶p. PRESENTATION Activity - I Pohsâ D¸-¯nsb ImWn-¡p¶ NmÀ«v A[ym-]nI {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. NmÀ«v nco-£n-¡p-hmpw nK-a--§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-hmpw A[ym-]nI Bh-iy-s¸-Sp- ¶p. BZna `qan (Np-«p-]-gp¯ {Klw) CSn-an-¶Â, AÄ{Sm-h-b-eäv Inc-W- §Ä, Aán-]ÀÆ-X-§Ä ssl{U-P³ + aosYbv³ + Atam-Wnb + ocmhn ssPh-kw-bp-à-§Ä `qan XWp-¡p¶p kap-{Z-§Ä ag ssPh kwbp-à-¯-§Ä kap-{Z-¯n Aenªp tNcp¶p BZys¯ tImiw D­m- Ip¶p Ip«n-IÄ NmÀ«v nco-£n¨v nK-a--§Ä kb³kv Ub-dn-bn tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p.
  • 5. tImi-¯n n¶v hyXykvX Pohn-IÄ ]cn-W-an-¡p¶p CONSOLIDATION CSn-an-¶Â, AÄ{Sm-h-b-eäv Inc-W-§Ä, Aán-]ÀÆX kvt^mS--§Ä F¶nh ÂInb DuÀÖ-¯m BZna `qan-bpsS A´-co-£-¯n D­m- bn-cp¶ ssl{U-P³, aosY-bv³, Atam-Wnb, ocmhn XpS-§nb hmX-I-§Ä {]Xn-{]-hÀ¯n¨v ssPh-kw-bp- à-§Ä D­mbn `qan XWp¯v XpS-§n-b-t¸mÄ s]bvXn-d-§nb s]cp-a-g-bn kap-{Z-§Ä cq]-s¸-«p. Ah-bn h³tXm-Xn Aenªp tNÀ¶ ssPh-kw-bp-à-§Ä nc-´cw {]Xn-{]-hÀ¯n-¨-Xnsâ ^e-ambn BZys¯ tImiw D­m- bn. ]n¶oSv AXn n¶pw hyXykvX Pohn-IÄ ]cn-W-an-¨p-­m- bn. Activity - II A[ym-]nI Ip«n-I-tfmSv tNmZy-§Ä tNmZn-¡p-¶p. DuÀÖw D¸m-Zn-¸n-¡p- ¶-Xnepw `£Ww ]mIw sN¿p-¶-Xnepw kky-§fpw P´p-¡fpw F§s hyXym-k-s¸- «n-cn-¡p¶p? D¯-c-§Ä {Kq¸p-Xe NÀ¨-bn-eqsS Is­- ¯m³ A[ym-]nI Bh-iy-s¸-Sp- ¶p. {Kq¸p-Xe Ah-X-c-W-¯np tijw A[ym-]nI t{ImUo-I-cn-¡p-¶p. Ip«n-IÄ NÀ¨ sNbvXv D¯-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p- ¶p. CONSOLIDATION DuÀÖ-hpw, {Zhyhpw D]-tbm-Kn¨v kzbw Blmcw nÀ½n-¡m³ Ign-bp-¶-hsb kzt]m-jn-I-sf-¶pw, Blm-c-¯n-p-th­n kzt]m-jn-Isf B{i-bn-¡p¶ Pohn-Isf ]cn-t] m-jn-I-sf¶pw ]d-bp¶p Poh {]hÀ¯--§Ä Ap-tbm-Py-amb ]pXnb Ap-Iq-e--§fpw hyXn-bm--§fpw ssPh sshhn-[y-¯np Imc-Wm-bn. kzt]m-jn-IÄ (CB) ]c-t]m-jn-IÄ
  • 6. Activity III A[ym-]nI Ip«n-Isf {Kq¸p-I-fm¡n Xncn-¡p-¶p. Hmtcm {Kq¸npw tNmZy-§-f- S-§nb BIvd-dn-hnän ImÀUvkv ÂIp-¶p. AXn-p-tijw X¶n-cn-¡p¶ tNmZy- §Ä¡v D¯cw Is­- ¯m³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. Ip«n-IÄ {Kq¸p-I-fmbn Xncn-bp-¶p. NÀ¨ sNbvXv D¯-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p. kqNI-§Ä F´mWv Poh³? Pohsâ ne-n¸nv B[m-c-am-bn-«pÅ APo-hnb LS-I-§Ä GsXms¡? Pohsâ ASn-Øm nÀ½mW LSIw CONSOLIDATION kqcy{]-Im-iw, hmbp, a®v, Pew XpS-§nb APo-hnb LS-I-§-fmWv Pohsâ ne- n¸n-m-[m-cw. ]cn-k-c¯p n¶v ]ZmÀ°-§fpw DuÀÖ-cq-]-§-tfbpw kzoI-cn- ¡p-hmpw Poh {]hÀ¯--§Ä¡mbn Ahsb {]tbm-P--s¸-Sp-¯m-p-apÅ Ign-hmWv Poh³ F¶ {]Xn-`m-k-¯n-eqsS Pohn-I-sfÃmw {]I-Sn-¸n-¡p-¶-Xv. AXnv Ahsb {]m]vX-am-¡p-¶Xv Pohsâ ASn-Øm LS-I-amb tImi-¯nsâ khn-ti-j-X-bm- Wv. kqcy-{]-Im-iw, hmbp, a®v (CB) Pew, APo-hnb LS-I-§Ä Activity – IV Pohsâ AS-bm-fs¯ ImWn-¡p¶ Hcp NmÀ«v A[ym-]nI {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. NmÀ«v nco-£n-¡p-hmpw hni-I-ew sN¿p-hmpw Ip«n-I-tfmSv Bh-iy-s¸- Sp-¶p.
  • 7. kqN-I-§Ä  tImi-¯n-p-Ånse cmk-{]-hÀ¯---§Ä GsXms¡?  D]-Nbw F¶m-se´v?  A]-Nbw F¶m-se´v?  tImi-¯n-p-Ånse cmk-{]-hÀ¯--§Ä D]m-]-Nbw (Po-hsâ apJy AS-bm-fw) D]-Nbw A]-Nbw (nÀ½mW {]hÀ¯-w) hnL-S {]hÀ¯w DZm: {]Imi kwtÇ-jWw DZm: ss¥t¡m-Psâ hnL-Sw amwky kwtÇ-jWw CONSOLIDATION Hmtcm Poh-tIm-i-¯nepw nc-h[n cmk-{]-hÀ¯--§Ä S-¡p-¶p. Ch-bn NneXv e`y-amb ]Zm-À°-§sf kzmwio-I-cn¨v ico-c-¯n-m-h-iy-amb ]pXnb ]ZmÀ°§Ä nÀ½n-¡p¶ {]hÀ¯--§-fmWv DZm: {]Imk kwtÇ-jWw amwky kwtÇ-jWw C¯-c-¯n-epÅ nÀ½mW {]hÀ¯--§sf s]mXpsh D]-N-b-sa-¶pw, t]mj-I-L-S-I-§- Ip«n-IÄ NmÀ«v nco-£n¨v kqN-I-§-fpsS ASn-Øm--¯n D¯-c-§Ä Is­- ¯p-¶p.
  • 8. fn n¶pw DuÀÖw kzX-{´-am-Ip-¶-Xp-t]m-epÅ hnL-S {]hÀ¯--§sf A]-N-b- sa¶pw ]d-bp-¶p. Ch-c­pw tNÀ¶ D]m-]-N-b-amWv Pohsâ AS-bm-f-ambn ]cn-K-Wn-¡p-¶-Xv. Chalk Board Summary Pohsâ BhnÀ`mhw kzt]m-jn-IÄ ]c-t]m-jn-IÄ APo-hnb LS-I-§Ä þ kqcy-{]-Im-iw, hmbp, Pew, a®v Pohsâ AS-bmfw þ D]-N-bw, A]-Nbw REVIEW QUESTIONS 1. Pohsâ DÛ-h-s¯-¡p-dn¨v hni-Zo-I-cn-¡p-I. 2. kzt]m-jn-I-sf-¡p-dn¨pw ]c-t]m-jn-I-sf-¡p-dn¨pw hni-Z-am-¡p-I. 3. tImi-¯nsâ khn-ti-j-X-IÄ Pohsâ apJy AS-bm-f-ambn amdp-¶-sX-§s? FOLLOW UP ACTIVITY 1. Pohsâ D¸-¯n-sb-¡p-dn¨v Hcp Ipdn¸v X¿m-dm-¡p-I.