GEMKANPRAMUKA KWARTIR NASIONAL Jalanlv4edan limLrNo 6 . Jakdna10110.Indonesia ...
KE5EPA(AIAX BERSAMA {|TAAA EADAI{ ...
2PARA neneErgLaihal+alFb.€al berlhn: PlrA<tedebihdahulu Bahwawilar.h Nes.ta Xstuan R€plblik lndot6i. s@B...
Parl3(1) Kegbt n sebae3im.a dih.k{d dal.n Pael 2 dilakeJ. ddgan pdanban.n mated kunk!tun penanggulangan bd€na ...
kedudukd, tu8.r de tahg8li8 jawab masiry- a. MEnjas. da. 5ling menehargai nasiry PIHAK dengan iubun...
.5- talt{la!t Pad a{11 Pelakenaan X6epakatan...
of 6

Naskah kerjasama kwarnas gerakan pramuka dengan bnpb dan unit siaga bencana

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naskah kerjasama kwarnas gerakan pramuka dengan bnpb dan unit siaga bencana

  • 1. GEMKANPRAMUKA KWARTIR NASIONAL Jalanlv4edan limLrNo 6 . Jakdna10110.Indonesia lvlerdeka roro| 00C Jakall!, AFil20l2 l, : MoU densan BNPBds Unn Siaga Bencda L KetoaKwanir DaemnGemkm Pramuka 2. KetusK*aftn Cablnc CeFko PFmuka Kmi snpaiko dengm homat batwa dalan uFya penberdayaan ancsola CeEtan Pdmukadalm penmgguldgd bencma,dengan hal kamisdpaikanbebeapa sebagai KNm6 Geraks Pmuka lelah neniliki crhis ce.ier PEnuka Peduli sert! menandatansani k6epEkdan bdsda (MoU) densan Badil Nasional PenangguluganBencana(BN?B) pada ian8aal9 Desmber 2011, Tentane dalamPcndssulansan Kerjasama Bencana.Sehubungd dengmhal iesebutasar Kwardadan (waEab dlpat menindaklujuri kerjasama diDsksuddengan Badm Pendgguldgd Benam Daerah(BPBD) di wilalah naing nasing. (MoU 2. Kwmas cerakanPmmuka telah menedirkan Tebis Pmnuka Peduli Petunjuk Penancculsgln Bencsa Nomor: 248Tahun2010,sehubungd dengan kani nu hadpkd Kwann yangbelum Benoana dapat memilikiUnit Siasa aga. nembentok Unit SiagaBacea di masins-msins yans Kwartirseslaikerentuan adadi Juknis, sertanelaporkd kepada Kwsmd Gersku Pmnuka untukdapatdimdukkd dald datardg adadi Crisis c€nter Prmuka Peduli. 3 . MoU Kwarnasde.san BNPB sertaJuknis PFmuka Pedul Pd anggu i langanBencda dalat di dowload di WebsiteKwamd. Demikid al6 perhatidseia keiaama Ka*ak, Kamiucapkuterima kaih. dyaniigsih M.Sc (PH) SW, L Kdua Kwmas 6€nkanPrmuka 2. wala KwmasBidansAbdinas danSiaga Bencsa ferpr(021)3507645Fax. : (021)3s07647E-ma:kwarnas@pramukaolid.kr€rnas@cenrdn.net.id.Hom€pago:htlpJ/vwpfamuka.orid
  • 2. KE5EPA(AIAX BERSAMA {|TAAA EADAI{ PEMIXGGUTAIGAX CAXA I{ASIONAI SE DEiGAI{ IWASN8 NAIIOI{AIGCnA|(AN ?RAMU(A oMoR: MoU.7t /B P8[2/20l1 r{oMoR :ol4 /P(-i/rou/2or1 tELlAl!|G BEI{CAI{A KRASAMA DAIAM PEMI{GGULAIIIGAT{Pada ini,lun.t br|!!.] s€mbilan hln o*mber tahu D€ Ribu bulan sebel- bstenpat dilakarla,yansb€rLndat n8e di baEh ini :1. k. fatchultladi, HE DhL : sfh€t ro Penscllan8nn Bo@4, dal.m hal ini b€dindakunbk da d n.ma B:da asLn.l P€Engsllansan8€n(d vitE bertedodulondi lal.n li }l lEnd! No.36, ,akrd Poel ddiur.va debut PIHAX xlsAlu.2, Poi Di di H.AzrulAMr, MPH : |(etE K€rdr Na$ml @6lan P@ul6 dahm hal ini bstind.* d.n unarl alas nama xMrtr _ Naion.l GeEkln PEmla ydns berl€dudukln di ,ahn Medan Med€h Inur Na6, JaLrta PlEt €lanjuhF dis.6ut PIHAX KEDUAPIHAXXE5ATU dan PII|AX KEDUA *@E t€rpieh disehn *b4al PIHA( dan *6abeEama*m sdanjuEy. .rebut *ba€ri PAfiAflHAK
  • 3. 2PARA neneErgLaihal+alFb.€al berlhn: PlrA<tedebihdahulu Bahwawilar.h Nes.ta Xstuan R€plblik lndot6i. s@B 3ss6fis, Seologit hldmlosJs den.€Efrs netupakanwilatai EwM beEF balt disebabkn oleh dan alam, non alam m.upun oleh nanlsla *htngg. da|m psancsuangannva mem€.lukandndakanya.g @pat,teren6n4 terc4anlr, ratoodindl danterpadu Bahwa BNPB 6d.tah Lembaga Pemedntah Non |(sentenan yang dibentux berdae*an PeFtuEn P.aliden Nomot a T$un 2@ eba€.imana diamanatkan Nomor24-rah$ tenE|€ PaH€{Illan8rn Benana. dalan Pel 10 Undane-Und.ng Bahu KMr r aaonal Gmkan PEmukanemahmi, men€ha€.I, dan menCakul tuE s dan frruJl sr,lPBebagsimanadlamana*and.ld UndangljndanaNomor24 Tah$ 2OOZ Pedtsl€n Ped€rint3h Noms 2l rahun 2004, Pe6tuEn P€medntdh Nomor22Tahun2OOa, Peno6n PenedntahNomor23 Tahun2003d:n Perat!6n Pr6iden Nom.raTahun 2004. d. Bah@BNPB menahaml, mensh.rgal m€n3.*uit!€4 dantun3! Gedlan PEmulG dlrftan.rtGr dalafr unda.eu.dang Nmd 12 Tahln 2010cnbng sebacnhana e. BahE PARA PIHAK hdganggap pen! uritlk menlnch.rkdrhubtnganl€isaha vang sud.h Erlaln *hl.g€. pelatenaan pda.ggulanganh€@na ol.h PARA PIHAkdap.l dilakan.k n *€ia epaq teioeanlslr, t rkordinan dd t.lpadu.Berdda*an halhal t€6€&ut di atag PARAPIHAI(*pak t utti bekerjasna d.lanpeiyelenge.EanpenanglulaGanben6na ddCe *etetlan*etedian *bagri b€.iklt : MAIGUDDAI{IUUAII(11 Maksud(eepaldar Bers.na lnl adalahuntul hen*nlana kerls. PARA dl PIHAI( penanggula|€an bldang 6en6na.(2) rujuan ke€palct . Be6ma ini seba3aipedoma. dalao penangiguaqanoenGna secaE elat ten6na, trrcrc4islrj IIIIGKUPI(BIASAMA Pasl2Llngkupketiasana Ke*pa*atan seHha ini mellplti peny.lengeaEanpenanCguEn8anbencanaVansmenakupr€etutanPendidikan Ke€iatan dan OpeEsronal.
  • 4. Parl3(1) Kegbt n sebae3im.a dih.k{d dal.n Pael 2 dilakeJ. ddgan pdanban.n mated kunk!tun penanggulangan bd€na dan disuaikin deng.n peEtuEn da. pedoma. yais bedaku PARA basl PIHAK{2) Keglatanshiealmana dinaksd dalamPel 2 t€Ebut, dihlsanala. dengan keshpan PIHA( KFDUA urtuk penaruBulaman b€n.ana dan keh{tuhan PIHAKrcsAIU esai densar pebtu€nda. pedofanyan8 beilaku-(3) (esiatarP€ndidika. sebagalnah:dlma*rd dalam Psal2 dihlenalan 56!aldencan pe€t!€n danpedoman yanSberlakubagiFAiA PIHAX.(4) Keclatan opeErdal cbasahanadlmakuddalam P*a! 2 dilalsanakai suar densan peEt!6n danpedomanFn3 benakudi PIHA(rcsATu.(s) Nahal t€knls opeBidalyang b€lum di.tlr dalam Ke*pilaian B€Ema i.i a*an Kerema op€Esionalanran PARA dlanrrkblh lanjutdeffan Perjanlian PIHAK{5J Untuk pela&snaan(Elakatdn Be,nna inl, PIHAK JA nenunju* Wahl rctla IG Xwamas sidans Ps.g3hdianMasyackatda. siagaBe.ffi d:n wakil Ken)aKwamat BldaneKepmlk4n dan5.1a, IUGASOAI{I4iIG6UII6 JAWAA Pel4 k€dudut n, tlsas da r eung jamb n.E g_ a. Menja€! dan stitE men8har€ai masingPihakdeGan huhun€rnkenitEan. b. Membantu PIHA( KEDUA dalam p€.epalan tuJuank bijatan P€msinrah pada ti4kat nasrd:i, regional dan intemasionalguna pereu6.4an risiko bscan., meLlui k@rdinasidan krmhilcsi dener. insta.a lsloit Linnr. ee€ efektif untuk p€rryelacigaEanpenansFlansrnbenana *suai tleas dan tanssune iMb masins{asbs Pjhak c. Melakenabn l€tismE d€n8an PlliAl( XEDUA dbidan8 pendidi*ln pena48llanFn haeB d.. pu8lEn8in r6lko bB6nd. d, Mengajukan pemintaan d!kun8"n pes.d kep.d. PIHAK KEDUA Fsuai kemampuannlzdalaman8lapenameula.ganbenana, e. Berkoordindi dan be*omunikasi Fda ef€tdf dalam penyelengigaEan pehangs!lansanbqena, balk pada pE benen., eat t .€rFp dadat benena dan pas6 bendra s4ai t!e6 dantanEEu.g lawabmasitE{sing-
  • 5. kedudukd, tu8.r de tahg8li8 jawab masiry- a. MEnjas. da. 5ling menehargai nasiry PIHAK dengan iubunSankenltEan. b. Mendukun8 PIHA( KESATU dalam p€.yelengga@. psaneEulan8an ben€na dengan ingrdk n keteEediaa snbe. daya,kaDosltas !€En PIHA KEDUA neD n daD K sefr b€rlanda*an pada prinslprdnslp b.ntuan *enanldaan yang memenlhi sEndar.kualib3danaklnrabilitasnasional mauoln lntemdi.nal. c. Membeikan duklns.o personel kegadasatuan R@|cl Cepat Ps3nsglranc Ben€na lsRc4s), *e.j kebutuhanb!k pada p€be@na mlpun e.t tan*6p daru€t ben6.a, lntuk geiggunaa.nya beEda dilaMb kendali opeEsi PIHAK PEMAAYAAX Pael5(1) PembEyzan yangimbul ab pelaksanadKeo.*aBn B&ma |nl menjadi tancgunc jawab PIHA( KTSAIU*panjang tidak tedadl dtpllk !l pdbi:rya.n dengananggaEn(2) Dukungarpmblayaanoleh PlttA( (ESATU *batahana dibaksrrdpada.Ft (1) slai dengankebutuhan Fn3 dippakati olehPARAPIHAK, IAIIIGKA WA(rU P:Fl5{1) rGegakairn seEma ini b€rbku unr!* j.n€ta w.lt! s tlnal lahun telhihlic seFl tansgalditandata.ganioleh PAfiAPIHAX.12) Pelalsan*n Ke*p.kar-.n B€efr. rhr dieluas ekuFnekuFnenya *ftall dal.n 1 PERUB.CfiA(1) ApdbilaPAAAPIHAI(menginginkanperubahanat6 KepaktEn B..sama ini, maka PABA PIHAKmengajukanpehberilahuans€ tertllls *ldbat lambatnF 1 (itt!)(2) Perubahan sebacainana dlmakud padaaFt {1) ditla.sla dabm sat! Addqdth yangdedpaken ba€ian tldak te4riehkan dalt K*pakaEn BeEda.
  • 6. .5- talt{la!t Pad a{11 Pelakenaan X6epakatan Beema ini Fna meny.nghn keiatan, pehblavaan, hsillit e hak dan kdaliban serta halhal laln .*an djaba*a. dd diatlr leblh lanjut dalan Perjanjian K€.jsama teEe.djd y€ns berp€doma. pada Kesepakat Beem..{2) Apabidterdrprrpe$aaan genatslcn i(eseoalaran yaru tjmbuldrld p€lak!.nadn Be6ama ini,akandieleikdoleh PARAPIHAX@EnusrsaEh. nanns{ai.e sd. bunyinFsena BeEma ini dib!* dalamErckap 2 {dua),Kesepakatsnmempunyai hoklmyang ke*uatan samasetelahditandatdgani .las neleEi y.ns culup dioemlkianPARA telah mtrandaiaiaanl Ke*pakat n B€em. ini padaha.i,tanglFl, PiHAr(bulanda. t6hundrlakartaseper$ydnatelahdls.6u*andi arasuntukd.rat disunatan SelEtan. ubma &dan Nasional PenancautaEan Ben@na