Европейска година на доброволчествотоАсоциация “Мария Кюри”<br />08.09.2011<br />Панаирни палати, Пловдив<br />1<br />
Асоциация “Мария Кюри”<br />НПО с нестопанска цел<br />Създаденo – 1997 година.<br />Основни дейности насочени към подкреп...
Целеви групи<br />3<br />Стари хора<br />ЦЕЛЕВИ ГРУПИ<br />Препода-ватели и обучители<br />Хора с уврждания<br />Работодат...
ЦЕЛИ<br />4<br />Нагласи<br />Обучение<br />Равнопоставеност<br />Формиране на позитивни нагласи <br />към ХУ и такива в н...
Постижения<br />5<br />Соц.интеграция чрез<br />обучение и повишаване<br />на общественото<br />внимание<br />Контакти със...
НАЦИОНЛНА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА<br />Ресурсен център Пловдив<br />Ресурсен център-<br /> Пазарджик<br />Агенция за Региона...
МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ<br />Университети,обучителни центрове за ХУ, организации на ХУ, работодателски организации,...
ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ<br />Леонардо да Винчи-1999<br />Еразмус и Грундтвиг – 2006<br />Директорат „ Заетост ,социални въпроси и ...
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ<br />ГРЮНДВИГ<br />ЕРАЗЪМ<br />КОМЕНСКИ<br />ПРОГРАМА <br />“УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” <br />LIFELONG LEAR...
Начало на програмата<br />С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 15 ноември 2006 г.<...
Лисабонска стратегия<br />2000 г.<br /><ul><li> Стратегия за развитие на Европейския съюз</li></ul>Цел:<br />Европейския с...
С устойчиво икономическо развитие
С повече и по-добри работни места
С по-силно социално единство</li></ul>Програма "Учене през целия живот"<br />
Основна цел<br />на програма “Учене през целия живот”<br /><ul><li>Засилване на приноса на образованието и обучението при ...
Обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.
Да създаде, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните членки на ЕСи да осигури добавена стойност...
ПРОГРАМА <br />“УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” <br />2007-2013<br />LIFELONG LEARNING PROGRAMME<br />Училищно образование<br />КО...
Леонардо да Винчи<br />Секторна програма<br />УЧАСТНИЦИ: <br /><ul><li> Институции или организацииза </li></ul> професи...
 Търговски и промишлени палати, </li></ul> занаятчийски организации;<br /><ul><li> Институции за професионално </li></u...
Леонардо да Винчи<br />Дейности<br />ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ<br />ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ<br /><ul><li>Трансфер на иновации
of 21

Prezentacia na Asociacia Marie Curie

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia na Asociacia Marie Curie

 • 1. Европейска година на доброволчествотоАсоциация “Мария Кюри”<br />08.09.2011<br />Панаирни палати, Пловдив<br />1<br />
 • 2. Асоциация “Мария Кюри”<br />НПО с нестопанска цел<br />Създаденo – 1997 година.<br />Основни дейности насочени към подкрепа на хора с увреждания и лица в неравностойно положение<br />Фокус върху професионално обучение, консултиране, наставления,менторинг програми и проучвания и анализи<br />2<br />
 • 3. Целеви групи<br />3<br />Стари хора<br />ЦЕЛЕВИ ГРУПИ<br />Препода-ватели и обучители<br />Хора с уврждания<br />Работодатели<br />Сдружения на <br />работодатели<br />
 • 4. ЦЕЛИ<br />4<br />Нагласи<br />Обучение<br />Равнопоставеност<br />Формиране на позитивни нагласи <br />към ХУ и такива в неравностойно положение<br />Насърчаване на <br />соц. ангажираност <br />на работодатели, законодатели и др. социални партньори чрез PR кампании, семинари и конференции<br />Учебни програми <br />и обучителни материали , съобразени с конкретните и индивидуални нуждите на целевата група и менторинг програми<br />Дейностти промотиращи и прилагащи политиките на ЕС за равнопоставеност<br />
 • 5. Постижения<br />5<br />Соц.интеграция чрез<br />обучение и повишаване<br />на общественото<br />внимание<br />Контакти със <br />законодатели<br />Валоризационни дейности<br />на европейско ниво<br />Национална и Европейска<br />Кампании и <br />Конференции<br />Менторинг програми<br />на работното място<br />Нагласи и <br />Обучение<br />Лобиране и <br />добри практики<br />Менторинг и <br />Достъпност <br />Работодателски<br />мрежи<br />Виртуални платформи <br />за обучение<br />Архитектурна, <br />Технологична, <br />поведенческа<br />
 • 6. НАЦИОНЛНА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА<br />Ресурсен център Пловдив<br />Ресурсен център-<br /> Пазарджик<br />Агенция за Регионално<br />Развитие<br />МТСП<br />Инспекцията по труда<br />ЦРЧР<br />ПУ „П. Хилендарски“<br />МУ Пловдив<br />СУ „Климент Охридски“<br />ТУ Габрово<br />Община Пловдив<br />Община Пазарджик<br />Община Сливен<br />Община Панагюрище<br />6<br />
 • 7. МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ<br />Университети,обучителни центрове за ХУ, организации на ХУ, работодателски организации,местни власти от:<br />Гърция, <br />Великобритания, <br />Румъния, <br />Унгария, <br />Словения, <br />Словакия, <br />Австрия, <br />Германия,<br />Белгия,<br />Полша, <br />Италия, <br />Испания, <br />Португалия, <br />Ирландия, <br />Финландия, <br />Кипър<br />7<br />
 • 8. ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ<br />Леонардо да Винчи-1999<br />Еразмус и Грундтвиг – 2006<br />Директорат „ Заетост ,социални въпроси и равни възможности“-2005<br />Фар - 2008 <br />7ма Рамкова програма-2007<br />Учене през целия живот- 2007-2013<br />8<br />
 • 9. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ<br />ГРЮНДВИГ<br />ЕРАЗЪМ<br />КОМЕНСКИ<br />ПРОГРАМА <br />“УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” <br />LIFELONG LEARNING PROGRAMME<br />2007-2013<br />
 • 10. Начало на програмата<br />С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 15 ноември 2006 г.<br />Програма "Учене през целия живот"<br />Срок на действие:<br />1 януари 2007 - 31 декември 2013 <br />
 • 11. Лисабонска стратегия<br />2000 г.<br /><ul><li> Стратегия за развитие на Европейския съюз</li></ul>Цел:<br />Европейския съюз да се превърне в най-конкурентната икономика в света:<br /><ul><li>Основана на знания;
 • 12. С устойчиво икономическо развитие
 • 13. С повече и по-добри работни места
 • 14. С по-силно социално единство</li></ul>Програма "Учене през целия живот"<br />
 • 15. Основна цел<br />на програма “Учене през целия живот”<br /><ul><li>Засилване на приноса на образованието и обучението при осъществяване на Лисабонската стратегия
 • 16. Обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.
 • 17. Да създаде, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните членки на ЕСи да осигури добавена стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.</li></ul>Програма "Учене през целия живот"<br />
 • 18. ПРОГРАМА <br />“УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” <br />2007-2013<br />LIFELONG LEARNING PROGRAMME<br />Училищно образование<br />КОМЕНСКИ<br />Висшеобразование<br />ЕРАЗЪМ<br />Секторни програми<br />Професионално образование и обучение<br />ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ<br />Образование за възрастни<br />ГРЮНДВИГ<br />
 • 19. Леонардо да Винчи<br />Секторна програма<br />УЧАСТНИЦИ: <br /><ul><li> Институции или организацииза </li></ul> професионално образование и <br /> обучение (ПОО);<br /><ul><li>Институции, отговорни за </li></ul> изготвянето на политики за ПОО на<br /> местно, регионално и национално<br /> ниво; <br /><ul><li>Малки и средни предприятия;
 • 20. Търговски и промишлени палати, </li></ul> занаятчийски организации;<br /><ul><li> Институции за професионално </li></ul> консултиране и ориентиране;<br /><ul><li>Изследователски центрове.</li></ul>Професионално образование и обучение<br />
 • 21. Леонардо да Винчи<br />Дейности<br />ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ<br />ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ<br /><ul><li>Трансфер на иновации
 • 22. Партньотсва
 • 23. Подготвителни визити
 • 24. Развитие на иновации
 • 25. Мобилност
 • 26. Тематични мрежи
 • 27. Съпътстващи дейности</li></li></ul><li>Мобилност<br />Целеви групи<br /><ul><li> Лица, преминаващи първоначално професионално обучение </li></ul> /практика/<br /><ul><li> Лица, намиращи се на пазара на труда /практика/.</li></ul>Програма "Учене през целия живот"<br /><ul><li> Професионалисти в областта на ПОО /обмен/</li></li></ul><li>Леонардо да Винчи<br />Практика<br />УЧЕНИЦИ<br />ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА<br />3-26 седмици<br />2-39 седмици<br />
 • 28. Мобилност<br />Обмен<br />СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО <br />ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ<br />1-6 седмици<br />Програма "Учене през целия живот"<br />
 • 29. Партньор с продукт<br />Приемащ партньор 2<br />Приемащ партньор 1<br />Трансфер на иновации<br />Цел<br />Адаптиране и разработване на иновативен продукт, изработен и финансиран със средства от европейски програми <br />Програма "Учене през целия живот"<br />
 • 30. За контакти:<br />Програма "Учене през целия живот"<br />ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 31000 СофияТел. (+359 2) 9155 010Факс: (+ 359 2) 9155 049 hrdc@hrdc.bg<br />
 • 31. БЛАГОДАРЯ ВИ<br />ЗА<br />ВНИМАНИЕТО!<br />21<br />

Related Documents