Rapoarte, proporŃii, proporŃii, procentePrezentarea noŃiunilor teoretice noŃiunilor Profesor C...
Rapoarte Raportul a două numere a şi b cu b ≠ 0 este acâtul...
Exemple de rapoarte Probabilitatea realizării unui eveniment nrcazurilo rfavorabil e p(A)= ...
ProporŃii Egalitatea a două rapoarte se numeşte proporŃie. In proporŃia a = c numerele a, b, c, d sunt b d...
Proprietatea fundamentală a proporŃieiIn orice proporŃieprodusul extremilor = produsul mezilor. a c ...
Aflarea unui termen necunoscut al unei proporŃii produsul mezilorun extrem= celălalt extrem ...
ProporŃii derivate cu aceiaşi termeni ProporŃiile derivate cu aceiaşi termeni se obŃin din proporŃia dată prin: - schimba...
ProporŃ ProporŃii derivate cu alŃi termeni Moduri de a obŃine proporŃii derivate cu alŃi termeni: a ...
Şir de rapoarte egale Prin şir de rapoarte egale se înŃelege un număr finit de rapoarte, astfel încât oricare două rapoa...
ProcenteSe numeşte raport procentual un raport deforma p = p % unde p este număr raŃional 100pozitiv.pozitiv. ...
of 10

Prezentare (1) [compatibility mode]

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare (1) [compatibility mode]

  • 1. Rapoarte, proporŃii, proporŃii, procentePrezentarea noŃiunilor teoretice noŃiunilor Profesor Cristian IOVCIU
  • 2. Rapoarte Raportul a două numere a şi b cu b ≠ 0 este acâtul neefectuat dintre a:b ; notatie b Numerele a şi b se numesc termenii raportului. Rezultatul impartirii (eventual fractie zecimala) lui a la b se numeste valoarea raportului.
  • 3. Exemple de rapoarte Probabilitatea realizării unui eveniment nrcazurilo rfavorabil e p(A)= nrcazurilo regalposib ile Titlul unui aliaj masa metalului preŃios T= masa aliajului ConcentraŃia unei substanŃe C= masa soluŃiei masa substanŃei Scara unui plan distanŃa din desenS= distanŃa din teren
  • 4. ProporŃii Egalitatea a două rapoarte se numeşte proporŃie. In proporŃia a = c numerele a, b, c, d sunt b dtermenii proporŃiei, iar b ≠ 0 şi d ≠ 0. a şi d se numesc extremi , iar b şi c mezii proporŃiei.
  • 5. Proprietatea fundamentală a proporŃieiIn orice proporŃieprodusul extremilor = produsul mezilor. a c = a×d =b×c b d
  • 6. Aflarea unui termen necunoscut al unei proporŃii produsul mezilorun extrem= celălalt extrem produsul extremilorun mez= celălalt mez
  • 7. ProporŃii derivate cu aceiaşi termeni ProporŃiile derivate cu aceiaşi termeni se obŃin din proporŃia dată prin: - schimbarea mezilor între ei - schimbarea extremilor între ei - inversarea rapoartelor
  • 8. ProporŃ ProporŃii derivate cu alŃi termeni Moduri de a obŃine proporŃii derivate cu alŃi termeni: a c a ⋅k c⋅k a⋅k c = = = b⋅k d⋅k b d b⋅k d a +b c+d = a c b d = a+b c+d a c = b d a −b c −d = a c b d = b−a d−c a a+c a a−c = = b b+d b b−cunde a, b, c, d, k sunt numere raŃionale şi avem condiŃiile ca numitorii fiecărui raport să fie diferiŃi de zero.
  • 9. Şir de rapoarte egale Prin şir de rapoarte egale se înŃelege un număr finit de rapoarte, astfel încât oricare două rapoarte din şir să formeze o proporŃie. Proprietate: Dacă a1 , a2 ...an , b1 , b2 ...bn ∈ Q astfel încât b1 ≠ 0 , b2 ≠ 0 ,..., bn ≠ 0 , b1 + b2 + ... + bn ≠ 0 a1 a2 aatunci = b1 b2 = ... = n = k , bnsi in plus , fiecare raport este egal cu raportul a1 + a2 + ... + an b1 + b2 + ... + bn
  • 10. ProcenteSe numeşte raport procentual un raport deforma p = p % unde p este număr raŃional 100pozitiv.pozitiv. pAflarea a p% dintr-un număr cunoscut 100 × a dintr-Aflarea unui număr când cunoaştem p% din el: el: Dacă p% dintr-un număr necunoscut x este b, atunci dintr- necu 100 × b x = pCalculul raportului procentual a = p = p% b 100

Related Documents