Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje od 1 września 2013 r. w
partnerstwie w skład którego wchodzą:...
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
jest jednostką doradztwa rolniczego, w rozumieniu ustawy z dnia
22.10.2...
LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,
położonego w środkowo-wscho...
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013,, realizowany w
ramach Europejskiego Instrumentu ...
Obszary wsparcia w ramach
programu PL-BY-UA 2007-2013
Cele projektu
Głównym celem projektu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Ukrainy,
Wołynia...
Działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w projekcie:
•
Organizacja 10 dwudniowych szkoleń warszta...
Działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w projekcie:
•
Organizacja 5 pięciodniowych wizyt studyjn...
Działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w projekcie:
•
•
Uczestnictwo 16 gospodarstw – 8 po stro...
„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w
ramach Programu Współpracy Polska - Białoruś - Uk...
Dziękuję za uwagę
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 jest
współfinansowany ze środkó...
of 11

Prezentacja na konferencję

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Social Media      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na konferencję

 • 1. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje od 1 września 2013 r. w partnerstwie w skład którego wchodzą: • Gorochiwska Rada Rejonowa - Ukraina • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli • Wołyński Obwodowy Fundusz Dobroczynny „Wektor Europejski” – Ukraina • Organizacja społeczna Wołyńska Obwodowa Rolnicza Służba Doradcza – Ukraina projekt PBU/0791/11 pt.: „Czas dla biznesu” - Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich obwodu wołyńskiego Ukrainy i województwa lubelskiego w Polsce przez dywersyfikację produkcji rolnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa Projekt będzie realizowany w okresie: 20 miesięcy: od 1 września 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku.
 • 2. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli jest jednostką doradztwa rolniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 22.10.2004r. (Dz.U.Nr 251, poz. 257 z późn. zmianami) • samorządowa wojewódzka osoba prawna • jednostka sektora finansów publicznych
 • 3. LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego, położonego w środkowo-wschodniej części Polski. Województwo zajmuje 12 proc. powierzchni Polski (25 155 km2, jest trzecim pod względem wielkości regionem). Działalność doradcza LODR odbywa się poprzez rozbudowaną sieć Zespołów Doradztwa - znajdujących się w miejscowościach powiatowych regionu lubelskiego. Poszczególne Zespoły Doradztwa obejmują współpracą gminy wchodzące w skład danego powiatu. Lubelszczyzna jest podzielona administracyjnie na 20 powiatów ziemskich, 4 miasta na prawach powiatu oraz 213 gmin (20 miejskich, 19 miejsko-wiejskich i 174 wiejskich) - dlatego też sieć ZDR obejmuje 23 odrębne jednostki.
 • 4. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013,, realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), stanowi kontynuację i pogłębienie współpracy w obszarach przygranicznych trzech państw. Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicza, skupia się na działaniach promujących i wspierających tworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i połączeń transportowych. W ramach działania 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Priorytety programu: 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. 2. Poprawa jakości życia. 3. Sieciowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych
 • 5. Obszary wsparcia w ramach programu PL-BY-UA 2007-2013
 • 6. Cele projektu Głównym celem projektu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Ukrainy, Wołynia i Lubelskiego Polski poprzez dywersyfikację produkcji rolnej. Cele szczegółowe: • Wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich pięciu powiatów na Wołyniu i województwa lubelskiego; • Dywersyfikacja dochodów mieszkańców wsi, w tym rolników i domowników; • Zwiększenie wiedzy przedstawicieli sektora rolnego, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego w kierunku rozwijania transgranicznej informacji rynkowej. Grupą docelową projektu są mieszkańcy obszarów wiejskich obwodu wołyńskiego Ukrainy i województwa lubelskiego w Polsce.
 • 7. Działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w projekcie: • Organizacja 10 dwudniowych szkoleń warsztatowych na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiego Beneficjenci - 200 mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego Tematyka: Sprzedaż bezpośrednia, przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa – 1 dzień stacjonarny, 2 dzień wyjazd studyjny – dobre praktyki (2 przykłady)
 • 8. Działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w projekcie: • Organizacja 5 pięciodniowych wizyt studyjnych i prezentacja "dobrych praktyki" w Polsce Beneficjenci: 150 rolników z obwodu wołyńskiego Tematyka: Rolnictwo ekologiczne– 1 grupa, Ogrodnictwo w tym uprawy sadownicze – 1 grupa, rośliny jagodowe – 1 grupa, uprawa warzyw – 2 grupy) - 2 dni stacjonarne, 3 dni wyjazdy studyjne – dobre praktyki (4 przykłady) w tym wizyty na regionalnych rynkach i spotkania z lokalnymi władzami samorządowymi
 • 9. Działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w projekcie: • • Uczestnictwo 16 gospodarstw – 8 po stronie ukraińskiej oraz 8 po stronie polskiej będzie uczestniczyć w regionalnych targach rolniczych w Polsce i na Ukrainie. Wydanie broszury prezentującej przykłady „dobrych praktyk” zgodnie z tematyką organizowanych szkoleń warsztatowych i wizyt studyjnych (w języku ukraińskim i polskim): 1000 egzemplarzy. • Organizacja konferencji podsumowującej projekt – kwiecień 2015 r.
 • 10. „Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Partnera 1 Projektu: Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”.
 • 11. Dziękuję za uwagę Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Partner projektu: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 24-130 Końskowola, ul. Pożowska 8 Tel. +48 81 881 62 85, Fax. +48 81 881 66 63 wodr@wodr.konskowola.pl www.wodr.konskowola.pl

Related Documents