Izba Gmin w Wielkiej Brytanii
Elementy Izby Gmin <ul><li>Uwagi ogólne i zasady prawa wyborczego </li></ul><ul><li>Organizacja, tryb funkcjonowania...
Uwagi Ogólne <ul><li>Cechą charakterystyczną kształtowania się struktury władzy w Anglii było dążenie do podziału funkcji...
Uwagi Ogólne <ul><li>Izba Gmin dysponuje większością władzy. </li></ul><ul><li>Stała się organem politycznie zdominowanym ...
Zasady Prawa Wyborczego <ul><li>Określenie „wybory parlamentarne” w odniesieniu do parlamentu brytyjskiego może mieć chara...
Zasady Prawa W yborczego <ul><li>Czynnego prawa wyborczego pozbawieni są: parowie będący członkami Izby Lordów, jeżeli n...
Organizacja Izby Gmin <ul><li>Skład liczbowy Izby Gmin jest zmienny, uzależniony od liczby mandatowych okręgów wyborczych....
Organizacja Izby Gmin Posiedzenia Izby Gmin Od poniedziałku do piątku Na wniosek ministra W soboty i niedziele
Tryb Funkcjonowania Projektów prywatnych Wspólne Wyspecja -lizowane Stałe Całej Izby KOMISJE
Tryb Funkcjonowania <ul><li>Komisja Całej Izby – debata toczy się pod przewodnictwem nie spikera, a przewodniczącego kom...
Przywileje Izby Gmin <ul><li>Przywileje Izby Gmin są to uprawnienia uznawane za niezbędne do należytego wykonywania władz...
Funkcje Izby Gmin <ul><li>Konstytucja wyróżnia trzy rodzaje wnoszonych do parlamentu projektów ustaw: publiczne, prywatne...
Funkcje Izby Gmin Projekt ustawy uchwalony jest w trzech czytaniach Pierwsze czytanie polega na odczytaniu tytułu projek...
Autorzy <ul><li>Paulina Góral </li></ul><ul><li>Angelika Dąbrowska </li></ul>
Literatura i netografia <ul><li>E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje państw współcz...
of 15

Prezentacja. Izba Gmin w Wielkiej Brytanii

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja. Izba Gmin w Wielkiej Brytanii

 • 1. Izba Gmin w Wielkiej Brytanii
 • 2. Elementy Izby Gmin <ul><li>Uwagi ogólne i zasady prawa wyborczego </li></ul><ul><li>Organizacja, tryb funkcjonowania i przywileje Izby Gmin </li></ul><ul><li>Funkcje Izby Gmin </li></ul>
 • 3. Uwagi Ogólne <ul><li>Cechą charakterystyczną kształtowania się struktury władzy w Anglii było dążenie do podziału funkcji państwowych. </li></ul><ul><li>Parlament brytyjski, zgodnie z określeniem tradycyjnym, to król, Izba Lordów i Izba Gmin. </li></ul><ul><li>Izba Gmin jest organem przedstawicielskim, do którego należy władza ustawodawcza, finansowa i kontrola nad gabinetem. </li></ul><ul><li>Izba Gmin to organ praktycznie podporządkowany gabinetowi, którego premier jako lider partii mającej większość w parlamencie posiada skuteczną możliwość oddziaływania na parlament. </li></ul>
 • 4. Uwagi Ogólne <ul><li>Izba Gmin dysponuje większością władzy. </li></ul><ul><li>Stała się organem politycznie zdominowanym przez jedną z partii politycznych. </li></ul><ul><li>Podwójny charakter Izby Gmin określa jej skład, rolę w systemie organów państwowych i tryb funkcjonowania. </li></ul><ul><li>Tradycyjna dwuizbowość parlamentu brytyjskiego jest dziś bardziej pozorna niż rzeczywista. </li></ul>
 • 5. Zasady Prawa Wyborczego <ul><li>Określenie „wybory parlamentarne” w odniesieniu do parlamentu brytyjskiego może mieć charakter mylący. </li></ul><ul><li>Izba Gmin nie ma określonego czasu trwania kadencji w sposób trwały. </li></ul><ul><li>Rozwiązanie parlamentu i jednoczesne określenie daty wyborów powszechnych formalnie należy do panującego i wykonywane jest w formie podpisanej i ogłoszonej przez niego proklamacji. </li></ul><ul><li>Wybory parlamentarne przeprowadzane są nie później niż w ciągu 20-25 dni od wydania proklamacji. </li></ul>
 • 6. Zasady Prawa W yborczego <ul><li>Czynnego prawa wyborczego pozbawieni są: parowie będący członkami Izby Lordów, jeżeli nie zrzekli się tytułu nie neutralizowani cudzoziemcy; umysłowo chorzy; skazani w czasie odbywania kary. </li></ul><ul><li>Głosowanie nie jest obowiązkowe. </li></ul><ul><li>Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu, kto nie jest pozbawiony prawa głosowania i ukończył 21 lat z wyjątkiem: bankrutów, osób skazanych na ponad rok pozbawienia wolności i kleru. </li></ul><ul><li>Wybory są równe. </li></ul>
 • 7. Organizacja Izby Gmin <ul><li>Skład liczbowy Izby Gmin jest zmienny, uzależniony od liczby mandatowych okręgów wyborczych. </li></ul><ul><li>Obecnie Izba Gmin liczy 659 posłów, obradujących w sali opactwa westminsterskiego. </li></ul><ul><li>Izba Gmin obraduje na sesjach. Otwiera je mowa tronowa, w której podane są przyczyny zwołania izby. </li></ul><ul><li>Izba Gmin obraduję w ciągu roku około 9 miesięcy. </li></ul>
 • 8. Organizacja Izby Gmin Posiedzenia Izby Gmin Od poniedziałku do piątku Na wniosek ministra W soboty i niedziele
 • 9. Tryb Funkcjonowania Projektów prywatnych Wspólne Wyspecja -lizowane Stałe Całej Izby KOMISJE
 • 10. Tryb Funkcjonowania <ul><li>Komisja Całej Izby – debata toczy się pod przewodnictwem nie spikera, a przewodniczącego komisji budżetowej. </li></ul><ul><li>Komisje stałe – wbrew nazwie nie posiadają one ( z pewnymi wyjątkami) stałego składu, stałej kategorii spraw. </li></ul><ul><li>Komisje wyspecjalizowane – mają charakter formy kontroli parlamentarnej nad egzekutywą. </li></ul><ul><li>Komisje wspólne – są to, jak sama nazwa wskazuje, komisje obu izb. </li></ul><ul><li>Komisje projektów prywatnych - skład tych komisji i postępowanie przed nimi uzależnione jest od charakteru projektu. </li></ul>
 • 11. Przywileje Izby Gmin <ul><li>Przywileje Izby Gmin są to uprawnienia uznawane za niezbędne do należytego wykonywania władzy. Każda z izb korzysta z przywilejów dla obrony swej własnej godności. </li></ul>Wynagrodzenie za pracę Strzeżenie własnego składu Swobodne wykonywanie mandatu Suwerenne prawo do regulowania zasad swej organizacji
 • 12. Funkcje Izby Gmin <ul><li>Konstytucja wyróżnia trzy rodzaje wnoszonych do parlamentu projektów ustaw: publiczne, prywatne i mieszane. </li></ul><ul><li>Te pierwsze mają charakter ogólnych unormowań, podczas gdy projekty prywatne dotyczą interesów partykularnych . </li></ul><ul><li>Projekty mieszane określają przedsięwzięcia o ogólnonarodowym charakterze. </li></ul>
 • 13. Funkcje Izby Gmin Projekt ustawy uchwalony jest w trzech czytaniach Pierwsze czytanie polega na odczytaniu tytułu projektu i określeniu dnia, w którym odbędzie się drugie czytanie. Drugie czytanie polega na przedłożeniu przez wnioskodawcę wniosku o przyjęciu ustawy. Trzecie czytanie obejmuje przedłożenie sprawozdania komisji na plenum izby.
 • 14. Autorzy <ul><li>Paulina Góral </li></ul><ul><li>Angelika Dąbrowska </li></ul>
 • 15. Literatura i netografia <ul><li>E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, UMCS 1997, str. 21-39. </li></ul><ul><li>Blog, http://simon-wendy.weddingannouncer.com/localactivities.html </li></ul>