jest nauką traktującą o sposobach działańsłużących rozwiązywaniu problemów.(S. Palka)
Badania ilościowe Badania jakościowe
Pozytywy: poznawanie współzależności między zmiennyminiezależnymi i zależnym badania porównawcze z uwzględnieniem takich...
Pozytywy: W badaniach możemy podejmować problematykę konkretnych osób-doświadczenia, przeżycia Pozwala na podejmowanie t...
Badania jakościowe:szczegółowy opisfaktów i zjawisk, ichinterpretacjaBadania ilościowe:dokładny pomiarfaktów, zjawisk
 Metoda badań - zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegówkoncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całoś...
 Eksperyment pedagogiczny Testy osiągnięć szkolnych Metoda socjometryczna Analiza dokumentów Metoda sondażu Metoda d...
 Obserwacja prowadzona w specjalnie zorganizowanychwarunkach. Postawa eksperymentatora ma charakterinterweniujący w badan...
Badania socjometryczne dotyczą najczęściej:- identyfikowania osób wymagających specjalnej uwagi,- klasyfikowania wg różnyc...
Nazywane są często testami wiadomości nazwa ta jest niezbyt fortunna. Ograniczatest tylko do zdolności pamięciowych. Tymcz...
 nie jest metodą samodzielną metodą przybiera ona przeważnie –poza wykorzystaniem jej w opracowaniachhistorycznych-chara...
1. Techniki sondażu z zastosowaniem ankiety – technikaankiety audytoryjnej, pocztowej, prasowej, w tymankieta anonimowa i ...
1. Rozmowa indywidualna i grupowa2. Rozmowa bezpośrednia i pośrednia3. Rozmowa oparta na słuchaniu biernym lubczynnym
 analiza życia jednostek, opis ich sytuacji rodzinnej, szkolnej,życiowej, która może mieć związek z naszym przedmiotem ba...
 Metoda etnograficzna Metoda studium przypadku Metody zbierania materiałów:- Obserwacja uczestnicząca- Otwarty wywiad p...
I. Faza budowania koncepcji badawczej1. Określenie zakresu badań2. Studia nad literaturą kwerendaII. Faza projektowania wa...
 Arkusz obserwacji zajęć Kwestionariusz wywiadu Kwestionariusz ankiety
 ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Imię i nazwisko nauczyciela: .....................................................................
 Ankieta- Obszerna ale niepogłębiona wiedza- informuje niewyjaśnia- Adresowana dodużych grup- Kafeterie pytańzamkniętych ...
Prezentacja metody badań
Prezentacja metody badań
of 21

Prezentacja metody badań

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja metody badań

 • 1. jest nauką traktującą o sposobach działańsłużących rozwiązywaniu problemów.(S. Palka)
 • 2. Badania ilościowe Badania jakościowe
 • 3. Pozytywy: poznawanie współzależności między zmiennyminiezależnymi i zależnym badania porównawcze z uwzględnieniem takich zmiennychjak wiek, płeć, pochodzenie itp. korzystanie ze statystyki w interpretacji wyników badańNEGATYWY: nie ukazują kontekstu badanych zjawisk ograniczają się do powierzchownej rejestracjizewnętrznych zachowań nadmiernie koncentrują się na dużej liczbie danych ianalizie statystycznej
 • 4. Pozytywy: W badaniach możemy podejmować problematykę konkretnych osób-doświadczenia, przeżycia Pozwala na podejmowanie takich zagadnień, które dotycząposzczególnych ludzi, jednostkowych przypadków, a także zjawiskzłożonych treściowo i znaczeniowo. Np. styl życia Można także poznawać zjawiska- zmienne o charakterze procesuspołecznego Np. TransformacjaNegatywy: Subiektywizm Podważana jest wiarygodność tych badań z powodu braku możliwościpowtórzeń Trudności w analizie mało skatagoryzowanych danych
 • 5. Badania jakościowe:szczegółowy opisfaktów i zjawisk, ichinterpretacjaBadania ilościowe:dokładny pomiarfaktów, zjawisk
 • 6.  Metoda badań - zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegówkoncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całośćpostępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonegoproblemu naukowego.A. Kamiński Technika badań - czynności praktyczne, regulowane staranniewypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanieoptymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów.A. Kamiński Narzędzie badawcze - jest przedmiotem służącym do realizacjiwybranej techniki badań.T. Pilch
 • 7.  Eksperyment pedagogiczny Testy osiągnięć szkolnych Metoda socjometryczna Analiza dokumentów Metoda sondażu Metoda dialogowa Metoda biograficzna
 • 8.  Obserwacja prowadzona w specjalnie zorganizowanychwarunkach. Postawa eksperymentatora ma charakterinterweniujący w badane zjawiska, zaś postawa obserwatorajest bierna w stosunku do badanej rzeczywistości.M. Łobocki Metoda naukowego badania określonego wycinkarzeczywistości wychowawczej, polegająca na wywoływaniu lubtylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie donich nowego czynnika i obserwowanie zmian powstałych podjego wpływem.W. Zaczyński
 • 9. Badania socjometryczne dotyczą najczęściej:- identyfikowania osób wymagających specjalnej uwagi,- klasyfikowania wg różnych kategorii wyboru,- ustalenia struktury wewnętrznej grupy,- mierzenia wielkości wpływu jednych osób na drugie.
 • 10. Nazywane są często testami wiadomości nazwa ta jest niezbyt fortunna. Ograniczatest tylko do zdolności pamięciowych. Tymczasem testy dotyczą różnychpoziomów wiedzy i umiejętności. Zgodnie z taksonomią mogą one obejmować: proste odtwarzanie pamięci rozumienie umiejętność rozwiązania znanego problemu umiejętność rozwiązania nowego problemu krytyczną ocenę sytuacji zdolność do syntezy.
 • 11.  nie jest metodą samodzielną metodą przybiera ona przeważnie –poza wykorzystaniem jej w opracowaniachhistorycznych-charakter metody uzupełniającej, a nie podstawowej. Dzieje się takczęsto z powodu braku możliwości jednoznacznej interpretacji badanychdokumentów, a tym samym pewnego niedosytu co do trafnej i rzetelnej ichanalizy. analiza dokumentów polega na uporządkowaniu i interpretacji zawartych w nichtreści pod kątem problemu( celu) badawczego lub także hipotezy roboczej. dotyczy ona w dużej mierze nie tylko materiału otrzymanego w procesiezainicjowanych specjalnie badań, lecz także w wyniku działań nie związanychbezpośrednio z podejmowanym procesem badawczym. Zależy to od rodzajudokumentu poddanego analizie. obejmuje nie tylko materiały archiwalne w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale takżeaktualne wytwory dzieci i młodzieży, jak : rysunki, zeszyty szkolne, listy,pamiętniki czy twórczość literacka.
 • 12. 1. Techniki sondażu z zastosowaniem ankiety – technikaankiety audytoryjnej, pocztowej, prasowej, w tymankieta anonimowa i jawna2. Techniki sondażu z zastosowaniem wywiadu tj.częściowo lub całkowicie swobodnego i wywiaduustrukturalizowanego czy skategoryzowanego orazwywiadu jawnego i ukrytego a także wywiaduindywidualnego i zbiorowego
 • 13. 1. Rozmowa indywidualna i grupowa2. Rozmowa bezpośrednia i pośrednia3. Rozmowa oparta na słuchaniu biernym lubczynnym
 • 14.  analiza życia jednostek, opis ich sytuacji rodzinnej, szkolnej,życiowej, która może mieć związek z naszym przedmiotem badania jest zbliżona do studium indywidualnego przypadku może być to: autobiografia (dana osoba sama opisuje swoje losy);psychobiografia (analiza osobowości); biografia tematycza (analizalosów danej osoby pod kątem związanym z naszym przedmiotembadań); historiografia (analiza losów osoby w danych warunkachhistorycznych); socjobiografia (analiza losów danej osoby w danychwarunkach społeczno-kulturowych)
 • 15.  Metoda etnograficzna Metoda studium przypadku Metody zbierania materiałów:- Obserwacja uczestnicząca- Otwarty wywiad pogłębiony (wywiad narracyjny,historia mówiona)- Dyskusja grupowa
 • 16. I. Faza budowania koncepcji badawczej1. Określenie zakresu badań2. Studia nad literaturą kwerendaII. Faza projektowania warsztatu badawczego1. Etap wyboru terenu badań, doboru próby2. Budowa narzędzi badawczychIII. Faza realizacji badań1. Opracowanie harmonogramu badań2. Gromadzenie materiałów empirycznychIV. Faza analityczno-opisowa1. Opracowanie i porządkowanie materiałów2. Opis i analiza danych empirycznych3. Weryfikacja założeń badawczych i hipotez
 • 17.  Arkusz obserwacji zajęć Kwestionariusz wywiadu Kwestionariusz ankiety
 • 18.  ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Imię i nazwisko nauczyciela: .................................................................................................................. Rodzaj zajęć: ........................................................................................................................................... Data:......................................................................................................................................................... Klasa ( grupa ): ........................................................................................................................................ Temat zajęć: ............................................................................................................................................ Hospitujący: ............................................................................................................................................ Cele zajęć:............................................................................................................................................................................................................................ Cel hospitacji: ..................................................................................................................................... Metody pracy: .......................................................................................................................................... OBSERWACJA ZAJĘĆ TAK NIE CZĘŚCIOWO UWAGI1. Dostosowanie zadań do możliwości uczniów2. Zainteresowanie uczniów tematem3. Aktywność uczniów podczas zajęć dociekliwość stawianie pytań wnioskowanie współdziałaniekomunikacja4. Motywacja ucznia do pracy wewnętrzna/zewnętrzna5. Ocena pracy uczniów samoocena ocena nauczyciela6. Ewaluacja – czy cele zostały osiągnięte
 • 19.  Ankieta- Obszerna ale niepogłębiona wiedza- informuje niewyjaśnia- Adresowana dodużych grup- Kafeterie pytańzamkniętych lubpółotwartych Wywiad- Umożliwia zgłębienietematu- Oparty naindywidualnychprzypadkach- Bazuje na otwartychpytaniach

Related Documents