Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor
SudSud
ATRAGEREA INVESTIATRAGEREA INVESTIȚȚIILOIILOR IȘR IȘ
CCREAREA PA...
Regiunea de Dezvoltare Sud (Regiunea de Dezvoltare Sud (RDSRDS) acoperă) acoperă
partea de sud şi sud-est a Republicii Mol...
Agenţiile de Dezvoltare Regională Sud, Nord i Centruș
sunt instituţii publice necomerciale, subordonate
Ministerului Dezvo...
Misiune:
 implicarea în programarea strategică a dezvoltării social-
economice a regiunii;
 gestionarea competentă şi ef...
Activitatea ADR Sud este:
coordonată de Consiliul Regional de
Dezvoltare Sud, care întruneşte 32
membri,
ghidată de Stra...
PARTENERIATE ÎN DEZVOLTAREAPARTENERIATE ÎN DEZVOLTAREA
REGIONALĂREGIONALĂ
Parteneriate pentru implementarea proiectelor
re...
 ADR este nucleul parteneriatelor încheiate între diver i actori deș
dezvoltare regională;
 În proces de implementare se...
În cooperare cu GIZ Moldova, au fost implementate 2
proiecte investi ionale în regiune:ț
 “Aprovizionarea cu apă potabilă...
A fost semnat acordul de finan are Întreț MDRC iș GIZ conform
căruia, cu suportul financiar al Agen iei Interna ionale deț...
 ADR a ini iat rela ii de parteneriat cu diverse organiza ii dinț ț ț
RM: ODIMM, Centrul Contact Cahul, Pro-Europa, Camer...
PARTENERIATE ÎN IMPELEMENTAREA
PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE
 A fost elaborată Strategia managementului de eurilor înș...
PARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUIPARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUI
INVESTI IONALȚINVESTI IONALȚ
În cadrul Forumului investiţ...
 ADR Sud este partener activ al ambasadelor acreditate în
Republica Moldova (Polonia, Cehia)
 ADR Sud mediator al select...
Prezentare parteneriate si atragerea investitiilor
of 14

Prezentare parteneriate si atragerea investitiilor

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare parteneriate si atragerea investitiilor

 • 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor SudSud ATRAGEREA INVESTIATRAGEREA INVESTIȚȚIILOIILOR IȘR IȘ CCREAREA PARTENERIATELORREAREA PARTENERIATELOR ÎN REGIUNEAÎN REGIUNEA DE DEZVOLTAREDE DEZVOLTARE SUDSUD
 • 2. Regiunea de Dezvoltare Sud (Regiunea de Dezvoltare Sud (RDSRDS) acoperă) acoperă partea de sud şi sud-est a Republicii Moldova,partea de sud şi sud-est a Republicii Moldova, învecinîndu-se cu România şi Ucraina.învecinîndu-se cu România şi Ucraina. Teritoriul RDS includeTeritoriul RDS include 88 raioane:raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni,Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia şi seCimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia şi se întinde pe o suprafaţă deîntinde pe o suprafaţă de 73797379 km2 sausau 22 %22 % din suprafaţa totală a ţării.din suprafaţa totală a ţării. Populaţia regiunii constituiePopulaţia regiunii constituie 543,1 mii543,1 mii dede persoane.persoane.
 • 3. Agenţiile de Dezvoltare Regională Sud, Nord i Centruș sunt instituţii publice necomerciale, subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale i Construcţiilor,ș create pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Regională şi a Planului Operaţional Regional. ADR Sud a fost lansată oficial la 20 aprilie 2010
 • 4. Misiune:  implicarea în programarea strategică a dezvoltării social- economice a regiunii;  gestionarea competentă şi eficientă a programelor/proiectelor finanţate din fondurile alocate pentru dezvoltarea regională;  iniţierea programelor pentru promovarea strategică a regiunilor. Rol:  de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a întreg teritoriului regiunilor Sud, Centru i Nord, urmărindș înlăturarea dezechilibrelor dintre zonele regiunilor în
 • 5. Activitatea ADR Sud este: coordonată de Consiliul Regional de Dezvoltare Sud, care întruneşte 32 membri, ghidată de Strategia de Dezvoltare Regională Sud. Strategia stabileşte 3 priorităţi de bază în dezvoltarea RDS : o Reabilitarea infrastructurii fizice; o Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat; o Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
 • 6. PARTENERIATE ÎN DEZVOLTAREAPARTENERIATE ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂREGIONALĂ Parteneriate pentru implementarea proiectelor regionale din FNDR: APL I și II, ONG-uri. rteneriate cu mass - media: Portalul StiriLocale.md, omedia-SRL, Curier de Cantemir, Contacte.md, etc eneriate în plan extern, pentru atragerea sti iilor: GIZ, EPTISA, BirdLife international, Agen iaț ț onală din Cehia, Ambasadele acreditate în RM,etc Parteneriate cu actori în Dezvoltarea Regională- ODIMM, BCI, Centrul PRO-Europa, Contact-Cahul, etc Parteneriate cu ministerele de resort: Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii,etc
 • 7.  ADR este nucleul parteneriatelor încheiate între diver i actori deș dezvoltare regională;  În proces de implementare se află 5 proiecte , în sumă de 124 068 200 lei, cu implicarea a peste 30 de parteneri;  Au fost finalizate 7 proiecte de dezvoltare regională, în sumă de 61 704 471 lei, cu implicarea a peste 20 de parteneri.
 • 8. În cooperare cu GIZ Moldova, au fost implementate 2 proiecte investi ionale în regiune:ț  “Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s.Roşu”; „Optimizarea capacităţilor operaţionale ale Î.M."Apă-Canal”, or. Cahul“. Valoarea totală este de peste 5 milioane de lei
 • 9. A fost semnat acordul de finan are Întreț MDRC iș GIZ conform căruia, cu suportul financiar al Agen iei Interna ionale deț ț cooperare a Germaniei (GIZ), în semestrul II al anului 2013 va fi ini iată implementarea a 2 proiecte de dezvoltare regională:ț „Construc ia sistemului de canalizare în s. Ro u” înț ș valoare de 720 000 euro; „Reabilitarea sta iei de tratare din or. Cahul”ț în valoare de 445 000 euro.
 • 10.  ADR a ini iat rela ii de parteneriat cu diverse organiza ii dinț ț ț RM: ODIMM, Centrul Contact Cahul, Pro-Europa, Camera de Comer din or. Hînce ti, Moldcell, .a.ț ș ș  În parteneriat au fost organizate activită i pentru dezvoltareaț capacită ilor, schimb de experien ă, vizite de studiu,ț ț elaborarea de strategii, studii de fezabilitate, instruiri pentru membrii CRD, APL I i II, ONG-uri, etc.ș
 • 11. PARTENERIATE ÎN IMPELEMENTAREA PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE  A fost elaborată Strategia managementului de eurilor înș Regiunea Sud i constituirea Asocia iei managementuluiș ț de eurilor solide în cadrul proiectuluiș „Guvernarea deşeurilor în Republica Moldova” ;  Parteneriat în cadrul proiectului CO-WANDA privind managementul deşeurilor navale pe Dunăre;  Colaborare cu Asocia ia Bird Life International, filialaț Ucraina privind implementarea proiectului "Consolidarea instrumentelor economice i juridice pentruș conservarea biodiversită ii stepei, adaptarea laț schimbările climatice i atenuarea efectelorș acestora. (Biodiversitatea stepei)" (atrase surse financiare în RDS circa 11,8 mii Euro);  În parteneriat cu Corpul Păcii am ob inut finan are pentruț ț proiectul: „Cimişlia oraş curat, colectăm deşeurile separat” (surse financiare în valoare de 40,3 mii lei);
 • 12. PARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUIPARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUI INVESTI IONALȚINVESTI IONALȚ În cadrul Forumului investiţional în Dezvoltare Regională ,,Crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud”, desfăşurat în perioada 25-26 octombrie 2012 au fost semnate acorduri de parteneriat:  Între Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) şi Provincia di Novara din Italia,care vine să stabilească un parteneriat de succes între ambele părţi şi să creeze mecanisme de facilitare a parteneriatelor bilaterale între agenţii economici şi comunităţi locale din Provincia di Novara, din Italia şi Regiunea de Sud, din Republica Moldova.  Al doilea acord de colaborare semnat între ADR Sud şi BirdLife International, filiala din Ucraina, vine să faciliteze crearea unei reprezentanţe BirdLife International în Republica Moldova.
 • 13.  ADR Sud este partener activ al ambasadelor acreditate în Republica Moldova (Polonia, Cehia)  ADR Sud mediator al selectării proiectelor finan ate de cătreț ambasada Poloniei (7 proiecte locale aprobate spre finan are de către ambasada Poloniei)ț  Agen a Na ională de Dezvoltare a Cehiei a contribuit laț ț actualizarea strategiei de dezvoltare a regunii Sud. În prezent, se lucrează asupra efectuării studiului de fezabilitate în domeniul managementului de eurilor .ș   Ambasada Cehiei este partener în proiectele de Dezvoltare Regională (primăria Cimi lia)ș

Related Documents