Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor
PRIN COOPERARE SPRE
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Sud
Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) acoperă
partea de sud şi sud-est a Republicii Moldova,
învecinîndu-se cu România şi Ucrai...
Agenţiile de Dezvoltare Regională Sud, Nord și Centru sunt
instituţii publice necomerciale, subordonate Ministerului
Dezvo...
Misiune:



implicarea în programarea strategică a dezvoltării socialeconomice a regiunii,
gestionarea competentă şi...

Activitatea ADR este ghidată de Strategia de
Dezvoltare Regională Sud.
Strategia stabileşte 3 priorităţi de bază în de...



2 apeluri de propuneri de proiecte desfă șurate în
anii 2010 și 2012
11 proiecte cu o valoare totală de peste 178...







Aprobate spre finanțare în 2013 8 proiecte investiționale,
inclusiv 6 din FNDR;
Bugetul alocat (FNDR)-...








Finanţarea proiectelor investiţionale (Roşu, apă-canal
Cahul); în valoare de peste 5133 mii lei
Actualiz...

Organizarea campaniei de conștientizare
în cadrul proiectului „Managementul
eficient al deşeurilor în RDS”;

Crearea...

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud;

Dezvoltarea capacităţilor ADR şi CRD;

Elaborarea manualulu...
PARTENERI
OBIECTIVE



Reabilitarea terenurilor degradate
sau sărăcite de stepă prin dezvoltarea
durabilă în sferel...
ÎNVĂ ȚĂM: GESTIONAREA PĂ ȘUNILOR
Scop: Îmbunătă țirea procesului de
gestionare a pă șunilor publice ca o metodă
de adaptar...
16
Scop: Informarea fermierilor din regiunea
Sud a Moldovei despre condițiile și
cerințele de cultivare a plantelor
eteroolea...
.
Realizam: CULTIVAREA PLANTELOR
ETEROOLEAGINOASE
Realizarea
proiectul pilot de
plantare a 10 ha de lavandă în
or.Tvar...




Semnarea acordului de colaborare.
Editarea și distribuirea a unei broșuri
din 8 pagini privind cultivarea
plant...
Scop: demararea lucrărilor preliminare pentru elaborarea
unui tratat internațional cu valoare legală care va
include linii...
Avansarea funcționării sistemelor de
management a deşeurilor navelor
Punerea în aplicare a testelor
practice și activități...





Identificarea părţilor interesate din Republica Moldova și
asigurarea corespondenței pe tot parcursul proiectu...
Obiectivul principal - dezvoltarea unei strategii transnationale integrate pentru protectia
resurselor de apa si reducerea...


ADR a ini țiat rela ții de par teneriat cu diverse
organiza ții din RM: ODIMM, Centrul Contact Cahul,
Pro-Europa, Ca...
PARTENERIATE ÎN IMPELEMENTAREA
PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE




Elaborată Strategia managementului deșeurilor î...
PARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUI
INVESTI ȚIONAL



În cadrul Forumului investiţional în Dezvoltare Regională
,,Crear...




- ADR Sud este par tener activ cu ambasadele
acreditate în Republica Moldova (Polonia, Cehia)
- ADR Sud mediat...
Prezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferinta
Prezentare pentru conferinta
of 29

Prezentare pentru conferinta

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare pentru conferinta

 • 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor PRIN COOPERARE SPRE DEZVOLTARE REGIONALĂ Sud
 • 2. Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) acoperă partea de sud şi sud-est a Republicii Moldova, învecinîndu-se cu România şi Ucraina. Teritoriul RDS include 8 raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia şi se întinde pe o suprafaţă de 7379 km2 sau 22 % din suprafaţa totală a ţării. Populaţia regiunii constituie 543,1 mii de persoane.
 • 3. Agenţiile de Dezvoltare Regională Sud, Nord și Centru sunt instituţii publice necomerciale, subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, create pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Regională şi a Planului Operaţional Regional. Activitatea ADR Sud a fost lansată oficial la 20 aprilie 2010
 • 4. Misiune:    implicarea în programarea strategică a dezvoltării socialeconomice a regiunii, gestionarea competentă şi eficientă a programelor/proiectelor finanţate din fondurile alocate pentru dezvoltarea regională iniţierea programelor pentru promovarea strategică a regiunilor Rol: de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a întreg teritoriului regiunilor Sud, Centru și Nord, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre zonele regiunii în favoarea locuitorilor ei
 • 5.  Activitatea ADR este ghidată de Strategia de Dezvoltare Regională Sud. Strategia stabileşte 3 priorităţi de bază în dezvoltarea RDS : I. Reabilitarea infrastructurii fizice II. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat III. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice Activitatea ADR Sud este coordonată de Consiliul Regional de Dezvoltare Sud care întruneşte 32 membri
 • 6.    2 apeluri de propuneri de proiecte desfă șurate în anii 2010 și 2012 11 proiecte cu o valoare totală de peste 178 650 mii lei aprobate spre finan țare din sursele FNDR în perioada 2011-2013 8 din cele 11 proiecte aprobate au fost finalizate. Valoarea proiectelor finalizate constituie peste 109 350 mii lei
 • 7.        Aprobate spre finanțare în 2013 8 proiecte investiționale, inclusiv 6 din FNDR; Bugetul alocat (FNDR)- 56381 mii lei ; Desfăşurate 10 proceduri de achiziţii publice în cadrul a 5 proiecte, valoarea contractelor semnate fiind 87,5 mln.lei; Valorificat la data de 10 decembrie 2013 – 56381 mii lei, sau 100% din planul anual 2013; Finalizate lucrările în cadrul a 4 proiecte (inclusiv 1 finanaţat de GIZ); Desfășurate 4 evenimente de recepție finală în cadrul a 4 proiecte; Transmise bunuri către aplicanți în valoare totală de 25562,14 mii lei.
 • 8.         Finanţarea proiectelor investiţionale (Roşu, apă-canal Cahul); în valoare de peste 5133 mii lei Actualizarea SDR Sud (studiu EE); Elaborare a POR Sud 2013-2015 (finanţarea atelierelor APP II, instruirea aplicanţilor şi a comisiei de evaluare, expertiza proiectelor,etc.) Elaborare a planurilor regionale sectoriale Actualizare a SDSE a raionului Cahul Dezvoltarea capacităţilor actorilor de dezvoltare regională, inclusiv finanţarea vizitelor de studiu. Crearea Sistemului Informatic de Gestiune a Documentelor şi Înregistrărilor Autorităţilor Publice Centrale Desfăşurarea Forumului investiţional în RDS
 • 9.  Organizarea campaniei de conștientizare în cadrul proiectului „Managementul eficient al deşeurilor în RDS”;  Crearea Asociaţiei de gestionare a deşeurilor în RDS;  Iniţierea procesului de elaborare a studiilor de fezabilitate.
 • 10.  Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Sud;  Dezvoltarea capacităţilor ADR şi CRD;  Elaborarea manualului privind metodologia elaborării strategiilor regionale;  Traducerea SDR Sud 2010-2016, varianta actualizată în limba engleză;  Selectarea a doi potenţiali beneficiari din RDS în cadrul proiectului ”Procesarea legumelor şi/sau a fructelor”, finanţat de ACD;
 • 11. PARTENERI OBIECTIVE    Reabilitarea terenurilor degradate sau sărăcite de stepă prin dezvoltarea durabilă în sferele de mediu, sociale şi economice Menținerea și sporirea biodiversității de stepă și conservarea habitatelor animalelor ierbivore prin gestionarea agriculturii ecologice și crearea de noi arii protejate Suport pentru reduceri globale ale emisiilor de CO2, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și dezvoltarea locală alternative de energie regenerabilă
 • 12. ÎNVĂ ȚĂM: GESTIONAREA PĂ ȘUNILOR Scop: Îmbunătă țirea procesului de gestionare a pă șunilor publice ca o metodă de adaptare la schimbările climatice Contractarea primăriei Ecaterinovca, raionul Cimișlia, privind realizarea proiectul pilot de îmbunătățire a pășunilor. Alcătuirea Planului de management al pășunilor primăriei Ecaterinovca. Realizarea activităților de îmbunătățire a 3 parcele de pășuni prin diferite metode. 15
 • 13. 16
 • 14. Scop: Informarea fermierilor din regiunea Sud a Moldovei despre condițiile și cerințele de cultivare a plantelor eterooleaginoase ca o oportunitățile reală de adaptare a dezvoltării agriculturii în condițiile de seceta.  Identificarea practicii de succes în cultivarea și procesarea plantelor eterooleaginoase satul Cioara, raionul Hîncești.Terenuri cultivate -250 га, minifabrică de procesare a uleiului. Familiarizarea fermierilor și autoritatilor publice din regiune cu practica de succes prin organizarea de seminare, excursii și mese rotunde. 18
 • 15. . Realizam: CULTIVAREA PLANTELOR ETEROOLEAGINOASE Realizarea proiectul pilot de plantare a 10 ha de lavandă în or.Tvardița, rl Taraclia (Contractarea, Alcătuirea Planului de management , realizarea și monitorizarea lucrărilor de plantare și îngrijire in primul an de vegetație) . Familiarizarea fermierilor din regiune cu experienta de plantare a lavandei. 19
 • 16.     Semnarea acordului de colaborare. Editarea și distribuirea a unei broșuri din 8 pagini privind cultivarea plantelor eterooleaginoase. Popularizarea activităților efectuate în regiune prin Articole în presa scrisă locală, Articole pe pagina Web și buletinul electronic ale ADR Sud. Participarea la Forumuri internaționale investițional și în agricultură. 20
 • 17. Scop: demararea lucrărilor preliminare pentru elaborarea unui tratat internațional cu valoare legală care va include liniile directoare pentru managementul deşeurilor de la nave. Parteneri: 11 Instituții din 9 Ţări FEDR Partenerii : Austria, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria 10 % Parteneri : Moldova şi Ucraina IPA Parteneri : Croaţia şi Serbia
 • 18. Avansarea funcționării sistemelor de management a deşeurilor navelor Punerea în aplicare a testelor practice și activităților pilot Dezvoltarea unei Convenţii pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre Dunărea este o cale navigabilă internațională!
 • 19.      Identificarea părţilor interesate din Republica Moldova și asigurarea corespondenței pe tot parcursul proiectului. Editarea unor materiale promoţionale (broşuri, calendare, pixuri etc.) Transmiterea informaţiei privind derularea proiectului, a buletinelor informative și materialelor editate tuturor părţilor interesate. Desfășurarea atelierelor de lucru cu părțile interesate. Elaborarea unei strategii naţionale privind modul de implementare al Conventiei Internaționale de management a deșeurilor generate de nave pe Dunare.
 • 20. Obiectivul principal - dezvoltarea unei strategii transnationale integrate pentru protectia resurselor de apa si reducerea vulnerabilitatii acestora ca fundament pentru implementarea planurilor de actiune la nivel national si regional. ADR Sud va par ticipa ca par tener asociat . Grupuri de activită ți: Evaluare integrată și clasificarea riscurilor surselor de apă potabilă în conditiile schimbărilor climatice. Elaborarea de propuneri pentru structura planului de acţiuni regional -naţional pentru implementarea strategiei transnaţionale Identificarea zonelor critice in sensul vulnerabilităţii resurselor acvatice si posibile opţiuni de management Evaluarea celor mai bune practici de gestionare a apei potabile. Par ticiparea la activită țile de transfer al cunoştinţelor pentru ţările de pre-aderare din SEE .
 • 21.   ADR a ini țiat rela ții de par teneriat cu diverse organiza ții din RM: ODIMM, Centrul Contact Cahul, Pro-Europa, Camera de Comer ț din or. Hînce ști, Moldcell, ș.a. În par teneriat au fost organizate activită ți pentru dezvoltarea capacită ților, schimb de experien ță, vizite de studiu, elaborarea de strategii, studii de fezabilitate, instruiri pentru membrii CRD, APL I și II, ONG-uri, etc
 • 22. PARTENERIATE ÎN IMPELEMENTAREA PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE     Elaborată Strategia managementului deșeurilor în Regiunea Sud și constituirea Asociației managementului deșeurilor solide în cadrul proiectului „Guvernarea deşeurilor în Republica Moldova” Parteneriat în cadrul proiectului CO-WANDA privind managementul deşeurilor navale pe Dunăre; Colaborare cu Asociația Bird Life International filiala Ucraina privind implementarea proiectului "Consolidarea instrumentelor economice și juridice pentru conser varea biodiversită ții stepei, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora. (Biodiversitatea stepei)" (atrase surse financiare în RDS circa 11,8 mii Euro); Parteneriat și obţinută finanţarea de la Corpul Păcii pentru proiectul: „Cimişlia oraş curat, colectăm deşeurile separat” (atrase surse financiare în valoare de 40,3 mii lei);
 • 23. PARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUI INVESTI ȚIONAL    În cadrul Forumului investiţional în Dezvoltare Regională ,,Crearea opor tunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud" desfăşurat în perioada 2526 octombrie 2012 au fost semnate acorduri de parteneriat: - între Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) şi Provincia di Novara din Italia vine să stabilească un parteneriat de succes între ambele părţi şi să creeze mecanisme de facilitare a parteneriatelor bilaterale între agenţii economici şi comunităţi locale din Provincia di Novara din Italia şi Regiunea de Sud din Republica Moldova. Al doilea acord de colaborare semnat între ADR Sud şi BirdLife International, filiala din Ucraina, vine să faciliteze crearea unei reprezentanţe BirdLife International în Republica Moldova.
 • 24.     - ADR Sud este par tener activ cu ambasadele acreditate în Republica Moldova (Polonia, Cehia) - ADR Sud mediator al selectării proiectelor finan țate de către ambasada Poloniei (7 proiecte locale aprobate spre finan țare de către ambasada Poloniei) - Agen ța Na țională de Dezvoltare a Cehiei a contribuit la actualizarea strategiei de dezvoltare a regunii Sud. Actual se lucrează asupra efectuării studiului de fezabilitate în domeniul managementului deseurilor  Ambasada Cehiei este par tener în proiectele de Dezvoltare Regională (primăria Cimi șlia)

Related Documents