Name of the teacher: Salu Sambasivan Std : VIII B
Name of the school : NSS HS Kudassanad Age : 14
Name of the subject : ...
7. tdm_À«v hnäm-¡À Pohn-Isf 5 InMvU-§-fm¡n Xcw-Xn-cn-
¨p.
8. InMvUw samo-d, t{]m«n-Ì, ^wsP, ¹mtâ, An-ta-enb
F¶n-h-bmWv ...
4. Poh-tem-I-¯n hÀKo-I-c-W-¯nsâ {]m[m-y-s¯-¡p-dn¨v
And-bp-hm-pÅ atm-`mhw Pn-¡p-¶p.
5. A©p InMvUw hÀKo-I-c-W-s¯-¡n-dn¨v ...
Activity - I
A²ym-]n-I, ^wK-kv, _mIvSo-cnb Aao_
Ch-bpsS Nn{Xw ImWn-¡p-¶p. Pohn-Isf
Xncn-¨-dn-bp-hm³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p.
Ch...
saod t{]m«nÌ ^wssP ¹mtâ An-ta-
enb
_mIvSo-cnb
Aao_ ^wKkv amhv knwlw
{]hÀ¯w þ 3
]mT-]p-kvX-¯nse hnh-c-W-§-fpsS ASn-Øm-...
c­v
InMvUwhÀKo-I-c-Ws¯ At]-£n¨v A©v InMvUw hÀKo-I-c-W-
¯nsâ khn-ti-jX F´v?
Follow up activity
Poh-temI hÀKo-I-c-W-¯n ...
of 6

Name of te

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Name of te

  • 1. Name of the teacher: Salu Sambasivan Std : VIII B Name of the school : NSS HS Kudassanad Age : 14 Name of the subject : Poh-imkv{Xw Strength : 36/36 Name of the unit : Pohn-IÄs¡mcp taÂhnemkw Date : 15/7/2014 Lesson : A©v InMvUw hÀKo-I-c-Ww Curricular Statement nco-£-Ww, NÀ¨, Bi-b-hn-n-a-bw sN¿Â, hni-Zo-I-c-Ww, nK-a- -¯n-se-¯Â, nÀh-Nw cq]o-I-cn-¡Â F¶n-h-bn-eqsS A©v InMvUw hÀKo-I-c-W-s¯-¡p-dn¨v hyà-amb [mcW ssIh-cn-¡p-¶p. New terms: Poh-temIw _mIvSo-cn-b, Aao-_, ^wK-kv, samWo-d, t{]m«n-Ì-s^-ssP, ¹mtâ, An-ta-enb Facts:1. `qan-bnse Poh-pÅ aWvU-es¯ Poh-temIw F¶ ]d-bp-¶p. 2. kky-§fpw P´p-¡fpw kq£va Pohn-Ifpw tNÀ¶XmWv Poh-tem- Iw. 3. kq£va Pohn-IÄ ]e-hn-[-ap-­v. 4. hyà-amb yq¢n-b-kn-Ãm¯ GI-tImi Pohn-I-fmWv _mIvSo-cn- b-IÄ (t{]m-Im-cn-tbm-«vkv) 5. hyà-amb yq¢n-btkmSp-Iq-Snb GI-tImi Pohn-bmWv Aao_ (bq-Im-cn-tbm-«p-IÄ) 6. k©-cn-¡m³ Ign-hn-Ãm¯ ]c-t]m-jn-I-I-fmWv ^wKkv (bq- Im-cn-tbm-«p-IÄ)
  • 2. 7. tdm_À«v hnäm-¡À Pohn-Isf 5 InMvU-§-fm¡n Xcw-Xn-cn- ¨p. 8. InMvUw samo-d, t{]m«n-Ì, ^wsP, ¹mtâ, An-ta-enb F¶n-h-bmWv 5 InMvU-§Ä. 9. hyà-amb yq¢n-b-kn-Ãm¯ GI tImi-Po-hn-I-fmWv InMvUw samo-d. 10. hyà-amb yq¢n-b-tkmSp IqSnb GI-tImi Pohn-Ifpw Ah-tbm- S-Sp¯ eLp _lp-tImi Pohn-I-fp-amWv InMvUw t{]m«nÌ. 11. k©-cn-¡m³ Ign-hn-Ãm¯ ]c-t]m-jn-I-fmb GI-tImi Pohn- Ifpw _lp-tImi Pohn-Ifpw tNÀ¶-XmWv InMvUw ^wssP. 12. kzt]m-jn-Ifpw k©m-c-ti-jn-bp-Å-h-bp-amb _lp-tImi Pohn-I-fmWv An-ta-enb. Concpt: imkv{Xob ]Tw Ffp-¸-am-¡p-¶-Xnpw Pohn-Isf hyà-ambn Xncn-¨-dn-bp-¶-Xnpw th­n Poh-tem-Is¯ A©v InMvU- §-fmbn hÀKo-I-cn-¨p. Learning outcome:þ Ip«n, 1. apI-fn ]dª ]Z-§Ä, hkvXp-X-IÄ Bibw F¶n-h-bn Andhv tSp-¶p. 2. nco-£-Ww, Bi-b-hn-n-a-bw, nK-a-¯n-se-¯Â F¶n-h-bn Ignhv tSp-¶p. 3. kq£va Pohn-I-fpsS hÀKo-I-c-W-s¯-¡p-dn¨v kÀKm-ß-I-ambn Nn´n-¡p-hm-pÅ Ignhv Ip«n-bn Pn-¡p-¶p.
  • 3. 4. Poh-tem-I-¯n hÀKo-I-c-W-¯nsâ {]m[m-y-s¯-¡p-dn¨v And-bp-hm-pÅ atm-`mhw Pn-¡p-¶p. 5. A©p InMvUw hÀKo-I-c-W-s¯-¡n-dn¨v tSnb Andhv hnhn[ Pohn-I-fpsS hÀKo-I-c-W-s¯-¡p-dn¨v And-bp-hm-mbn {]tbm-Kn#v-Ip-¶p. Pre þ requisites: þ kq£va-Po-hn-Isf c­v InMvUw ¢mkn-^n-t¡- j-n DÄs¸-Sp-¯m³ km[n-¨n-Ã. Tg-lg resources:þ Activity card short flannel board Class room Interaction Procedure Expected pupils response Pohn-Isf hÀ¤o-I-cn-¨n-cn-¡p-¶-Xnsâ Bh-iy-I-X-sb´v? F{Xbmbn Xcw Xncn- ¨n-cn-¡p-¶p. C¯cw tNmZy-§-fn-eqsS hÀKo-I-c-W-¯nsâ Bh-iy-I-X-sb-¡p-dn¨v A[ym-]nI ¢mÊn NÀ¨ sN¿p-¶p. c­v InMvUw ¢mkn-^n-t¡-j-n DÄs¸-Sp- ¯n-bn-cp-¶-h-tb-sXÃmw? Ah-bpsS {]tXy-IX F´v? Ip«n-IÄ A`n- {]mbw ]d-bp-¶p. kky-§Ä, P´p-¡Ä kzt]m-jn-Ifpw k©m-c-ti-jn-bn-Ãm- ¯-Xp-amb _lp-tImi Pohn-I-fmWv kky-§Ä ]ct]mjn-Ifpw k©m-I-ti-jn-bp-Å- Xp-amb _lp-tImi Pohn-I-fmWv P´p-¡Ä
  • 4. Activity - I A²ym-]n-I, ^wK-kv, _mIvSo-cnb Aao_ Ch-bpsS Nn{Xw ImWn-¡p-¶p. Pohn-Isf Xncn-¨-dn-bp-hm³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. Chsb GXv InMvU-¯n DÄs¸-Sp¯mw? _mIvSo-cnb Aao_ C.B ^wKkv kq£va-Po-hn-Isf IqSn DÄs¸-Sp-¯m³ Ignbpw hn[w IqSp-X InMvU-§Ä D­m- Im- ­- Xp-­v. þ tdm_À«v hnäm-¡À F¶ imkv{X-Úsâ Nn{Xw H«n-¨n-cn-¡p¶ ImÀUv nco-£n- ¡p-¶p. At±-l-¯nsâ kw`m-h-bmWv. A©v InMvUw hÀKo-I-cWw F¶v Xncn-¨-dn-bp-¶p. Cu coXn Imkv{X-tem-I¯v IqSp-X kzoIm-cyX tSn. tdm_À«v hnäm-¡À kq£va Pohn-IÄ CB {]hÀ¯-wþ2 ^vfm t_mÀUn hÀKo-I-c-W-¯nse A©v InMvU-§fpw tcJ-s¸-Sp-¯nb tijw Ah-bn Hmtcm-¶nepw DÄs¸-Sp-¯m³ ]änb Pohn-I-fpsS Nn{X-§Ä Xnc-sª-Sp-s¯m-«n-¡m³ A²ym-]nI Bh-iy-s¸-Sp-¶p. Ip«n-IÄ nco-£n- ¡p-¶p. A`n-{]m-b- §Ä tcJ-s¸-Sp- ¯p-¶p. Ip«n-IÄ Bi-b-§Ä {Kln-¡p-¶p. Ip«n-IÄ IrXy-ambn H«n-¡p-¶p.
  • 5. saod t{]m«nÌ ^wssP ¹mtâ An-ta- enb _mIvSo-cnb Aao_ ^wKkv amhv knwlw {]hÀ¯w þ 3 ]mT-]p-kvX-¯nse hnh-c-W-§-fpsS ASn-Øm-- ¯nÂ, {Kq¸n NÀ¨-sNbvXv BIvSn-hnän ImÀUn-se tNmZy-§Ä¡v D¯-c-sa-gp- Xm³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. 1. hÀ¤o-I-cW imkv{X-¯n tdm_À«v hnäm-¡psS kw`m-h? 2. _mIvSo-cn-b, Aao-_, ^wK-kv, amhv, ap-jy³ F¶nh DÄs¸-Sp¶ InMvU-§Ä Gh? 3. Hmtcm InMvU-¯n-tâbpw khn-tjX-IÄ? Ip«n-IÄ NÀ¨ sNbvXv D¯-c-§Ä kb³kv Ub-dn-bn tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p. Consolodation  tdm_À«v hnäm-¡À Poh-tem-Is¯ A©v InMvU-§-fmbn hÀKo-I-cn- ¨p.  _mIvSo-cn-bþ samnd Aao_ þ t{]m«nÌ ^wKkv þ ^wssP amhv þ ¹mtâ ap-jy³ þ An-ta-enb Review
  • 6. c­v InMvUwhÀKo-I-c-Ws¯ At]-£n¨v A©v InMvUw hÀKo-I-c-W- ¯nsâ khn-ti-jX F´v? Follow up activity Poh-temI hÀKo-I-c-W-¯n anI¨ kw`m-h--IÄ ÂInb imkv{X-Ú- ·msc Is­- ¯n. Hcp eLp-teLw X¿m-dm¡p-I.

Related Documents