1.1 Evitar lesions
muscoesquelètiques
amb l’ordinador
 COL·LOCACIÓ DE LA PANTALLA
 PORTADOCUMENTS
 TAULA DE TREBALL
 T...
1.2 Evitar la fatiga
visual
 FEU PAUSES
 MANTENIU LA PANTALLA NETA
 AJUSTEU ELS NIVELLS DE BRILLANTOR
I CONTRAST.
 EVI...
Evitar lesions
musculoesquelètiqu
es al manipular
càrregues
 FLEXIONEU ELS GENOLLS MANTENINT LA
COLUMNA RECTA
 PORTEU LA...
Evitar el risc de
fatiga mental
 EN CAS DE SITUACIONS CONFLICTIVES:
- Manteniu la calma
- Eviteu parlar.
- Deixeu parlar ...
Evitar la fatiga
mental
 ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
- Alternar tasques senzilles amb més
complicades.
- Fer la feina més co...
Evitar caigudes ,
cops i talls.
 NO DEIXEU CAPSES NI PAQUETS AL MIG
 GUARDEU ELS MATERIALS CONSUMIBLES.
 TANQUEU ELS CA...
Evitar contactes
elèctrics
 CABLES:
- EVITEU TREPITJAR-LOS
- COMPROVEU EL SEU ESTAT
- NO ELS ESTIREU PER A DESCONNECTAR-L...
Evitar incendis
 NO ÉS PERMÉS DE FUMAR AL
LLOC DE TREBALL
 NO SOBRECARREGUEU LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 NO DIPOSITEU MA...
En cas d’incendi
 MANTINGUEU LES SORTIDES I VIES
D’EVACUACIÓ LLIURES.
 SEGUIU LES PAUTES DEL PLA
D’EVACUACIÓ DEL CENTRE:...
En cas d’accident
 PAS: PROTEGIR, AVISAR,
SOCÓRRER:
- Conserveu la calma
- No toqueu a la persona
afectada
- Examineu a l...
En cas d’accident...
 ÀMBIT LABORAL:
- MALALTIA LABORAL:
MÚTUA
- VIGILÀNCIA DE LA SALUT:
SERVEI DE PREVENCIÓ
 ACCIDENT C...
Quins danys pot
provocar el treball
 ACCIDENT LABORAL
És qualsevol lesió corporal que
el/la treballador/a pateix per
caus...
Quins danys pot ocasionar el lloc
de treball
 MALALTIA
PROFESSIONAL
És la deterioració lenta i
gradual de la salut del/de...
Prevenció de riscos laborals treball administratiu
Prevenció de riscos laborals treball administratiu
Prevenció de riscos laborals treball administratiu
of 16

Prevenció de riscos laborals treball administratiu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevenció de riscos laborals treball administratiu

 • 1. 1.1 Evitar lesions muscoesquelètiques amb l’ordinador  COL·LOCACIÓ DE LA PANTALLA  PORTADOCUMENTS  TAULA DE TREBALL  TECLAT I RATOLÍ  SEIENT DE TREBALL  REPOSAPEUS  ALTERNANÇA DE POSTURES
 • 2. 1.2 Evitar la fatiga visual  FEU PAUSES  MANTENIU LA PANTALLA NETA  AJUSTEU ELS NIVELLS DE BRILLANTOR I CONTRAST.  EVITEU TENIR LA PANTALLA DAVANT O DARRERA D’UNA FINESTRA.
 • 3. Evitar lesions musculoesquelètiqu es al manipular càrregues  FLEXIONEU ELS GENOLLS MANTENINT LA COLUMNA RECTA  PORTEU LA CAIXA DAVANT EL COS.  REPARTIU EL PES DE FORMA SIMÈTRICA.  NO FLEXIONEU NI GIREU EL COS.
 • 4. Evitar el risc de fatiga mental  EN CAS DE SITUACIONS CONFLICTIVES: - Manteniu la calma - Eviteu parlar. - Deixeu parlar l’altra persona. - Manteniu la distància prudencial. - Si hi ha perill de violència, aviseu a seguretat  VIDA SANA I EQUILIBRADA: - Feu activitats extralaborals. - No penseu en la feina for del centre.  FEU EXERCICI FÍSIC
 • 5. Evitar la fatiga mental  ORGANITZACIÓ DEL TREBALL - Alternar tasques senzilles amb més complicades. - Fer la feina més complexa al principi de jornada. - Fer pauses.  RELACIONS PERSONALS I PROFESSIONALS - Davant d’un conflicte fomentar el diàleg.
 • 6. Evitar caigudes , cops i talls.  NO DEIXEU CAPSES NI PAQUETS AL MIG  GUARDEU ELS MATERIALS CONSUMIBLES.  TANQUEU ELS CALAIXOS  GUARDEU OBJECTES TALLANTS  RETIREU DEIXALLES DEL TERRA  TRAIEU ELS CABLES DEL LLOC DE PAS  NO SOBRECARREGUEU ELS PRESTATGES  UTILITZEU ESCALES EN BON ESTAT
 • 7. Evitar contactes elèctrics  CABLES: - EVITEU TREPITJAR-LOS - COMPROVEU EL SEU ESTAT - NO ELS ESTIREU PER A DESCONNECTAR-LOS  NO SOBRECARREGUEU ELS ENDOLLS  AIGUA I ELECTRICITAT  EVITEU REPARACIONS PROVISIONALS
 • 8. Evitar incendis  NO ÉS PERMÉS DE FUMAR AL LLOC DE TREBALL  NO SOBRECARREGUEU LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  NO DIPOSITEU MATERIALS COMBUSTIBLES PROP DE FONTS DE CALOR
 • 9. En cas d’incendi  MANTINGUEU LES SORTIDES I VIES D’EVACUACIÓ LLIURES.  SEGUIU LES PAUTES DEL PLA D’EVACUACIÓ DEL CENTRE: - DEIXEU IMMEDIATAMENT LA FEINA - DIRIGIU-VOS AMB RAPIDESA AL PUNT DE REUNIÓ EXTERIOR -NO UTILITZEU ASCENSORS. -SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE , NO TORNEU ENRERA. -ESPEREU-VOS A FORA FINS QUE US COMUNIQUIN QUE PODEU TORNAR.  SI QUEDEU ATRAPATS: TAPEU AMB DRAPS LES REIXES I AVISEU DE LA VOSTRA PRESÈNCIA.
 • 10. En cas d’accident  PAS: PROTEGIR, AVISAR, SOCÓRRER: - Conserveu la calma - No toqueu a la persona afectada - Examineu a la persona i tranquil·litzeu-la - No la mediqueu. - Comuniqueu l’accident al vostre cap i a prevenció
 • 11. En cas d’accident...  ÀMBIT LABORAL: - MALALTIA LABORAL: MÚTUA - VIGILÀNCIA DE LA SALUT: SERVEI DE PREVENCIÓ  ACCIDENT COMÚ: SEGURETAT SOCIAL
 • 12. Quins danys pot provocar el treball  ACCIDENT LABORAL És qualsevol lesió corporal que el/la treballador/a pateix per causa o conseqüència del treball que executa per compte d’altri.
 • 13. Quins danys pot ocasionar el lloc de treball  MALALTIA PROFESSIONAL És la deterioració lenta i gradual de la salut del/de la treballador/a causada per una exposició prolongada a una situació adversa, ja sigui per la presència de contaminants a l’entorn de treball o per la forma en què es desenvolupa.