Sąd @kręgowy
I Wydział Cywilny
ul. Zamenhofa 7
76-200 Słupsk
Biuro Obsługi Interesanta
tel. 0-59 84-69664, 0-59 84-...
Dnia 14 listopada 2014 r.
Sąd Okregowy w Słupsku l Wydzial Cywilny
w skladzie następującym:
Przewodniczący: SSO Beata...
UZASADNIENIE
Wnioskodawca, Kamil Wojciech Kaczmarek, wniósł złożył w trybie
wyborczym wniosek:
~ o zakazanie uczestnik...
jest nieprawdziwa informacja. Podana przez wnioskodawcę kwota jest
nieoszacowana o około 15 %.
eemmm;
Wnioskodawca j...
może dojść do łamania tych zasad, co skutkuje różnego rodzaju
konsekwencjami prawnymi - cywilnymi i karnymi.
Zgodnie z ...
wiceburmistrza. Z zaświadczenia przedstawionego przez uczestnika
postepowania wynika. że laczny koszt wynagrodzenia taki...
of 6

Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

14.11.2014 przed Sądem Okręgowym w Słupsku odbyła się kolejna rozprawa w trybie wyborczym. Jak poprzednio z udziałem p. Kamila Kaczmarka....
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

  • 1. Sąd @kręgowy I Wydział Cywilny ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk Biuro Obsługi Interesanta tel. 0-59 84-69664, 0-59 84-69-428 fax 0-59 84-6966? wuwv. slupsk. so. gov. pl sygn. akt I Na 217/14 (w odpowiedzi nalezy zawsze podawać sygn. akt ) Pan Arseniusz Finster uLStary Rynck l 89-600 Chojnice DORĘCZENIE Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydzial Cywilny wsprawie z wniosku Kamila Kaczmarka z udziałem Arseniusza Finstera doręcza Panu odpis postanowienia z dn. 14.11.2014 r. z uzasadnieniem. sekretarz sądowy Karina Hofman Pouczenie 0d doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Slupsku, w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym liczonym od dnia ouzymania odpisu postanowienia. Zażalenie można złożyć bezpośrednio w Sądzie Okręgowym w Słupsku lub wysłać do tegoż Sądu drogą pocztową. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Pismo wygenerowane elektronicznie, Pismo nie wymaga podpisu »własnoręcznego na podstawie § 19 uste 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia l2. l 2.2003 r. w sprawie organizacji zakresu dzialania sekretariatów' sądowych oraz irtnych dzialów administracji sądowej jako wlaściwie utwierdzam w sądouym systemie teleinformatycznym.
  • 2. Dnia 14 listopada 2014 r. Sąd Okregowy w Słupsku l Wydzial Cywilny w skladzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Kopania Protokolant: Karina Hofman po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2014 r. w Słupsku na rozprawie sprawy z wniosku Kamila Kaczmarka z udzialem Arseniusz: Finstera o wydanie orzeczenia w trybie art. l11 kodeksu wyborczego postanawia: oddalić Wniosek Na oryginale właściwy podpis
  • 3. UZASADNIENIE Wnioskodawca, Kamil Wojciech Kaczmarek, wniósł złożył w trybie wyborczym wniosek: ~ o zakazanie uczestnikowi postepowania, Arseniuszowi Finserowi rozpowszechniania informacji przedstawionych w materiale siinansowanym przez KWW Arseniusza Finstera w Chojnicach, a znajdujących się na stronach portalu chojnicexv i serwisie youtube pod tytułem „Na konwencji programowej KWW A. Fisntera - o wypowiedziach M. Brunki": - o nakazanie sprostowania podanej informacji poprzez usuniecie z nagrania omawianego fragmentu, w którym wypowiedziano nieprawdziwe informacje; - oraz o publikacje na portalach intemetowych ch24.pl, Chojniceeom oraz radio weenednfmpl i w tygodniku „Czas Chojnic" sprostowania o treści: „Koszt utrzymania jednego stanowiska wiceburmistrza przekracza 600.000 zł. w skali kadencji i nieprawdziwe były oskarzenia pod adresem Kamila Kaczmarka Kandydata do Rady Miasta stwierdzające, że jest nieprawdą i kłamstwem jego postulat stwierdzający, że likwidacja jednego ze stanowisk wiceburmistrza przyniosłaby oszczedności w wysokości 600.000 zł. ” Na uzasadnienie podał, że w dniu 27 pażdziernika 2014r. na spotkaniu wyborczym uczestnik postepowania, Arseniusz Finster - kandydat na Burmistrza Chojnic, omawiając ulotkę wyborca wnioskodawcy, stwierdził, iż kolejna nieprawdą i kolejnym kłamstwem jest twierdzenie zawarte w tej ulotce, iż likwidacja jednego stanowiska wiceburmistrza przyniesienie oszczędności w wysokości 600.000 zł. Tymczasem wnioskodawca wskazuje, że z danych, którymi dysponuje wynika. że likwidacja takiego stanowiska oznaczałaby oszczedności w kwocie szacunkowej 600.000 zł. Uczestnik postępowania, Arseniusz Finsen', wniósł o oddalenie wniosku. Wskazał, że jego wypowiedż z dnia 27 paździemika 2014r. nie jest nieprawdziwa, albowiem łączny koszt wynagrodzenie jednego wiceburmistrza w kadencji stanowi kwote łączna 683.630,30 zł. Zatem uzasadniona była wypowiedź z dnia 27 pażdziernika 2014r. , iż w ulotce wnioskodawcy zawarta
  • 4. jest nieprawdziwa informacja. Podana przez wnioskodawcę kwota jest nieoszacowana o około 15 %. eemmm; Wnioskodawca jest Kandydatem do Rady Miasta Chojnic. To kandydat Komitatu Wyborczego Stowarzyszenie , Projekt Chojnicka Samorządność" (bezsporne, k. 19). W ulotce wyborczej wnioskodawcy zawarte jest twierdzenie: .. Likwidacja jednego stanowiska wiceburmistrza - w skali kadencji- 600 tys. zł. oszczedności" (bezsporne, ulotka wyborcza wnioskodawcy). Na spotkaniu wyborczym zorganizowanym w dnu 27 paździemika 2014r. Arseniusz Finster, obecny Bunnistrz Chojnic i kandydat do tego urzedu, analizując zapisy w ulotce wyborczej wnioskodawcy, stwierdził, że informacja o tym, że likwidacja jednego stanowiska wiceburmistrza - w skali kadencji- to 600.000 zł to kolejne kłamstwo i kolejna nieprawda" Dowód: nagranie przebiegu spotkania, k. 6. Łączny koszt wynagrodzenia wiceburmistrza Edwarda Pieti-zyka przez okres kadencji od 2l listopada 2010r. do 16.11.2014r. wyniósł 68363030 zł. Dowód: zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dnia 13.11.2014r. &muwi; Wniosek nie zasługuje na uwzglednienie. Kampania wyborcza powirma być prowadzona według ol-: reślonych ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy reguł i zasad. W toku rywalizacji kandydatów i ich komitetów wyborczych o zdobycie mandatu
  • 5. może dojść do łamania tych zasad, co skutkuje różnego rodzaju konsekwencjami prawnymi - cywilnymi i karnymi. Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm. ) jeżeli rozpowszechnianie, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, materiały wyborcze w szczególności plakaty, ulotki, hasła. a także wypowiedzi lub inne formy agitacji wyborczej, zawieraja informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do Sadu Okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia: zakazu rozpowszechniania takich informacji, przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje, nakazania sprostowania takich informacji, nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszajace dobra osobiste, nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone, oraz nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100.000 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego. Celem tego przepisu jest nie tylko ochrona uczestników' kampanii (kandydatów i komitetów' wyborczych) przed skutkami rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, ale również ocena prawidłowości przebiegu kampanii wyborczej, rywalizacji politycznej, zasad uczciwej konkurencji wyborczej, która ma przez to zapobiegać zniekształceniu ocen wyborców i w tym znaczeniu ma charakter tależe ochrony dobra publicznego. Warughgm dochodzenia ; wskazanych wyżej goszczgń w trybie mborcgym jest zatem œzœxœrszechgiegie nicgrawdzimgch informacji za pgmocg mgtegałóxt' wyborcych, Odnosząc powyższe do niniejszej sprawry stwierdzić należy, iż wypowiedż uczestnika postepowania nie była nieprawdziwa Odnosi sie ona do niepełnej, dotkniętej bledem szacunkowym informacji o oszczędnościach związanych z likwidacja stanowiska wiceburmistrza. Informacja wnioskodawcy, zawarta w ulotce nie stanowi pełnej i prawdziwej informacji o rzeczywistych oszczędnościach związanych z likwidacja stanowiska
  • 6. wiceburmistrza. Z zaświadczenia przedstawionego przez uczestnika postepowania wynika. że laczny koszt wynagrodzenia takiego urzędnika to 638.630,30 zł. Nadto przesłuchanie stron prowadzi do wniosku. że z likwidacja stanowiska wiceburmistrza wiąża sie też inne oszczedności, nie tylko koszt wynagrodzenia. Powyższe prowadzi clo wniosku. że wysoce utrudnione. a nawet niemożliwe jest podanie dokładnej kwoty oszczedności. Zatem twierdzenie uczestnika postępowania, że kwota wskazana w ulotce jest nieprawdziwa, nie stanowi informacji polegającej na podaniu nieprawdy. Trudno wymagać, by uczestnik życia społecznego, kandydat na jakiekolwiek stanowisko w jakichkolwiek wyborach mógł o swoim przeciwniku wypowiadać tylko dobre oceny, by nie narazić sie na zarzut w ramach ustawy Kodeks Wyborczy, bo w takim wypadku wypaczona zostałaby idea prowadzenia kampanii wyborczej. Jak wielokrotnie wskazywały Sądy orzekające w tego rodzaju sprawach w trybie art. 111 ust.1 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 tycznia 2014r. nie można nikomu zabronić wyrażania własnych sądów i dokonywania ocen, oraz krytyki o ile nie naruszają one dóbr osobistych innej osoby. Jeżeli treść wypowiedzi uczestnika jest w ocenie tvnioskodawcy dla niego krzywdząca, to ma on możliwość dochodzenia ochrony na zasadach ogólnych i zgloszenia roszczeń na podstawie przepisów innych ustaw, wobec osób, których działanie lub zaniechanie naruszyło jego dobra osobiste lub majatkowe. Z tych wzgledów, majac na uwadze poczynione rozważania poczymione na podstawie art. 111 § l Kodeksu wyborczego wniosek został oddalony jako niezasadny. Na oryginale właściwy podpis

Related Documents