ШTO E GPS ?
НАДВОРЕШЕН ОПИС НА GPS
АНТЕНА
QUIT
OUT
IN
GO TO
СВЕТЛО
ЛЕВО-ДЕСНО
ГОРЕ-ДОЛЕ
ДИСПЛЕЈ
ENTER
MARK
PAGE
БАТЕРИИ
ТАСТАТУРА
☼ Power
☼ Page
☼ Mark
☼ Go To
☼ Enter
☼ Quit
☼ In , Out
☼ Keypad
☼ Cursor
☼ Default
☼ Field
☼ Highlight
☼ Scrol...
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
☼ Инсталирање на батерии
☼ Почетен екран
НИВО НА БАТЕРИЈА
3D NAV
EPE
61
F
FT
26
0 0 1 1 1 1
2 4 5 6 6 9
22
E
2 2 - - - 6 7 - - - -
03
05
27
19
N
15
САТЕЛИТИ
ACQUIRING
EPE
----
F
FT
15
N
02
14
26
E
0 0 1 1 1 2
2 4 4 5 6 6
27
16
2 - - - - 7 - - - - -
ИНИЦИЈАЛИЗАЦИЈА
ACQUIRING EPE
F
FT
CHOOSE INIT METHOD:
CHOOSE INIT METHOD: - - N
0 2 2
3 2 5 - - -
E
E
1 SELECT COUNTRY...
ГЛАВНО МЕНИ
ОТЧИТУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА
MARK POSITION
Waypoint:
Add to
route
MARK POSITION
Waypoint:
Add to
route
HOME_ _ 
HOME
numb...
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА
MARK POSITION
Waypoint:
Add to
route
001

number:
_ _
N 3851.350’
W09447.936’
Save?
SAVE?
F...
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА
MAIN MENU
NEAREST WPTS
WAYPOINT LIST
WAYPOINT
ROUTES
DIST AND SUN
SYSTEM MENU
FIND CITY
КОРИСТЕЊЕ НА GO TO
ПРЕИМЕНУВАЊЕ ИЛИ БРИШЕЊЕ
НА ПАТНИ ТОЧКИ
∆
WAYPOINT TRAIL
N 3851.350’
W09447.936’
GREAT SUNSET
REF: -----BRG
RENAME?
N...
СТРАНА СО МАПИ
♦
♦
HOME
HOME


TRK
087
SPD
2.9
TRK
SPD
179
2.9
СТРАНА СО КОМПАС
HOME
344°
BRG
*
*
TRK
344°
N
*

W
2.43 m
DST i
S
E
MESSAGES
Approaching
HOME
*
ETE 43:42
S...
КОРИСТЕЊЕ НА КОМПАС СТРАНАТА
Агол на движење
Одредена патна точка
Покажувач
“ кон точката“
Агол под кој треба
да се дв...
КОРИСТЕЊЕ НА Highway СТРАНАТА
Агол на движење
Одредишна патна точка
Растојание до точката
Графички пат
Скала
Агол под...
КОРИСТЕЊЕ НА “МАПИ“ СТРАНА
Агол на движење
Линија на рутата
Растојание до
патна точка
Линија на движење
Агол под кој т...
КОРИСТЕЊЕ НА TracBack ОПЦИЈА
КОРИСТЕЊЕ НА TracBack ОПЦИЈА
КОРИСТЕЊЕ НА TracBack ОПЦИЈА
ПРАШАЊА ?
prezentacija za GPS
of 24

prezentacija za GPS

UPATSTVO PPT
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - prezentacija za GPS

 • 1. ШTO E GPS ?
 • 2. НАДВОРЕШЕН ОПИС НА GPS АНТЕНА QUIT OUT IN GO TO СВЕТЛО ЛЕВО-ДЕСНО ГОРЕ-ДОЛЕ ДИСПЛЕЈ ENTER MARK PAGE БАТЕРИИ
 • 3. ТАСТАТУРА ☼ Power ☼ Page ☼ Mark ☼ Go To ☼ Enter ☼ Quit ☼ In , Out ☼ Keypad ☼ Cursor ☼ Default ☼ Field ☼ Highlight ☼ Scroll
 • 4. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА ☼ Инсталирање на батерии ☼ Почетен екран
 • 5. НИВО НА БАТЕРИЈА 3D NAV EPE 61 F FT 26 0 0 1 1 1 1 2 4 5 6 6 9 22 E 2 2 - - - 6 7 - - - - 03 05 27 19 N 15
 • 6. САТЕЛИТИ ACQUIRING EPE ---- F FT 15 N 02 14 26 E 0 0 1 1 1 2 2 4 4 5 6 6 27 16 2 - - - - 7 - - - - -
 • 7. ИНИЦИЈАЛИЗАЦИЈА ACQUIRING EPE F FT CHOOSE INIT METHOD: CHOOSE INIT METHOD: - - N 0 2 2 3 2 5 - - - E E 1 SELECT COUNTRY FROM 1 SELECT COUNTRY FROM LISTCOUNTRY 22 LISTCOUNTRY 2 AUTOLOCATE 2 AUTOLOCATE - - - - - 03 25 3 NO RE-INIT 3 NO RE-INIT - - - - - (CONTINUE (CONTINUE ACQUIRING) ACQUIRING)
 • 8. ГЛАВНО МЕНИ
 • 9. ОТЧИТУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈАТА
 • 10. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА MARK POSITION Waypoint: Add to route MARK POSITION Waypoint: Add to route HOME_ _  HOME number: _ _ N 3851.350’ W09447.936’ number: _ _ Save? SAVE FOM _ _ _._ FT 00 N 3851.350’ W09447.936’ Save? AVERAGE? AVE? FOM _ _ _._ FT AVERAGE?
 • 11. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА MARK POSITION Waypoint: Add to route 001  number: _ _ N 3851.350’ W09447.936’ Save? SAVE? FOM _ _ _._ FT AVERAGE?
 • 12. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈА MAIN MENU NEAREST WPTS WAYPOINT LIST WAYPOINT ROUTES DIST AND SUN SYSTEM MENU FIND CITY
 • 13. КОРИСТЕЊЕ НА GO TO
 • 14. ПРЕИМЕНУВАЊЕ ИЛИ БРИШЕЊЕ НА ПАТНИ ТОЧКИ ∆ WAYPOINT TRAIL N 3851.350’ W09447.936’ GREAT SUNSET REF: -----BRG RENAME? NEW? DELETE? DST DONE? m i 086 5.00 Rename RIDGE To: CANVON ARE YOU SURE Yes? or No?
 • 15. СТРАНА СО МАПИ ♦ ♦ HOME HOME   TRK 087 SPD 2.9 TRK SPD 179 2.9
 • 16. СТРАНА СО КОМПАС HOME 344° BRG * * TRK 344° N *  W 2.43 m DST i S E MESSAGES Approaching HOME * ETE 43:42 SPD 3.3 m h PRESS PAGE
 • 17. КОРИСТЕЊЕ НА КОМПАС СТРАНАТА Агол на движење Одредена патна точка Покажувач “ кон точката“ Агол под кој треба да се движиме Растојание до точката Графички компас Предвидено време Брзина на движење
 • 18. КОРИСТЕЊЕ НА Highway СТРАНАТА Агол на движење Одредишна патна точка Растојание до точката Графички пат Скала Агол под кој треба да се движиме Брзина на движење Предвидено време
 • 19. КОРИСТЕЊЕ НА “МАПИ“ СТРАНА Агол на движење Линија на рутата Растојание до патна точка Линија на движење Агол под кој треба да се движиме Брзина на движење Моментална позиција
 • 20. КОРИСТЕЊЕ НА TracBack ОПЦИЈА
 • 21. КОРИСТЕЊЕ НА TracBack ОПЦИЈА
 • 22. КОРИСТЕЊЕ НА TracBack ОПЦИЈА
 • 23. ПРАШАЊА ?

Related Documents