Project : National Audiovisual Service Center ศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ
ปี 1888 กล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetograph) ปี 1889 เครื่องฉายยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetocope) ปี 1908-19...
ปี 1888 กล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetograph) ปี 1889 เครื่องฉายยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetocope) ปี 1908-19...
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเสื่อมสภาพและการสูญเสียมรดกโสตทัศน์ เป็นผลให้องค์การยูเนสโกประกาศให้วันที่ 27 ตุลาคม ข...
ระบบการดำเนินงานและระบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หอภาพยนตร์ ( องค์การมหาชน ) เดิมคือ หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร ก่อตั้งในปี พ . ศ . 2527 เป็นหน่วยงานระดับชาติหน่ว...
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ แสวงหา ค้นคว้า , ศึกษา ให้บริการสาธารณะ เพื่อการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่วิทยาการด้...
ปัญหาหลักของหอภาพยนตร์ ขาดแคลนอาคารสถานที่ปฏิบัติงานอันเหมาะสม ขาดเครื่องมืออุปกรณ์การอนุรักษ์และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน...
แผนที่ทางไปหอภาพยนตร์แห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ขายของที่ระลึกและสำนักงาน อาคารเก็บฟิล์มส่วนพระองค์ ฯ สำนักงาน ถ . พุทธมณฑล สา...
โรงพยาบาลฟิล์ม
พิพิธภัณฑ์ มีขนาด 230 ตร . ม . เข้าชมได้ไม่เกินครั้งละ 20 คน ( ถือว่าแน่นมาก ) ยังมีสิ่งของต่างๆ อีกมากมายที่ยังอยู...
โรงภาพยนตร์ 120 ที่นั่ง ในหลายๆ ครั้งที่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ที่มาใช้งานได้ เช่น ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานจากองค์กรต่างๆ นิส...
โดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ องค์การมหาชน จึงเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องลงทุนพัฒนาหอภาพยนตร์ โดยการก่อสร้างอาคาร...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น King หรือแม้แต่ในฐานะบุคคลหนึ่งในโลกที่ได้รับการบันทึกไว้ในสื่อโสตทัศน์มากที่สุดและต่...
<ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว </li></ul><ul><li>เพื่อรองรับและต่อย...
จันทร์ที่ 5 ก . ค . 53 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว . กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจดูงาน ที่หอภาพยนตร์ ( องค์การมหาชน ...
หอภาพยนตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หน่วยตรวจสอบภายในและประเมินผล โครงสร้างของหอภาพยนตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ฝ่ายบร...
<ul><li>แบ่งตามภาระงานได้ 3 กลุ่ม </li></ul><ul><li>กลุ่มงานบริหาร </li></ul><ul><li>กลุ่มงานอนุรักษ์ </li></ul><ul><li>...
รศ . ดร . สุกรี เจริญสุข คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายนิวัติ กองเพียร นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล นางจีรนันท์ พิตรปรีชา นายโด...
สถิติการให้บริการค้นคว้าข้อมูลและการให้บริการภาพยนตร์ ของ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ . ศ . 2543 - 2549
ที่มา : - คำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน - เอกสารโครงการอาคารศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ...
 
of 23

NASC

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NASC

 • 1. Project : National Audiovisual Service Center ศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ
 • 2. ปี 1888 กล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetograph) ปี 1889 เครื่องฉายยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetocope) ปี 1908-1928 ยุคหนังเงียบ ปี 1928-1945 ยุคหนังเสียง ปี 1945- ปัจจุบัน Time line of World movie ปี 1895 เครื่องฉายยนตร์ Cinematograph
 • 3. ปี 1888 กล้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetograph) ปี 1889 เครื่องฉายยนตร์เรื่องแรกของโลก ( Kinetocope) ปี 1908-1928 ยุคหนังเงียบ ปี 1928-1945 ยุคหนังเสียง ปี 1945- ปัจจุบัน Time line of Thai movie ปี 1895 เครื่องฉายยนตร์ Cinematograph ปี 1897 Cinematograph เข้ามาในสยาม ปี 1905 โรงหนังโรงแรก ในสยาม ปี 1923 ถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ปี 1927 Hollywood ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ปี 1947 ยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์ไทย
 • 4. ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเสื่อมสภาพและการสูญเสียมรดกโสตทัศน์ เป็นผลให้องค์การยูเนสโกประกาศให้วันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ . ศ . 2547 เป็นต้นมา เป็น วันมรดกโสตทัศน์โลก (World Day of Audiovisual Heritage) เพื่อกระตุ้นให้นานาประเทศเห็นปัญหาวิกฤตและความจำเป็นในการดำเนินการอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ของแต่ละประเทศ ( เพราะ วันนี้เมื่อปี 2523 เป็นวันที่บรรดาประเทศสมาชิกยูเนสโก ได้มีมติในที่ประชุมใหญ่ขององค์การ ณ กรุงเบลเกรด รับรอง “ข้อเสนอแนะว่าด้วยการปกป้องและรักษาภาพเคลื่อนไหว” ) โสตทัศน์ สื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว สื่อบันทึกเสียง ฟิล์มภาพยนตร์ วีดิโอเทป แผ่นวีดิโอ แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง แผ่นซีดีบันทึกเสียง
 • 5. ระบบการดำเนินงานและระบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 6. หอภาพยนตร์ ( องค์การมหาชน ) เดิมคือ หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร ก่อตั้งในปี พ . ศ . 2527 เป็นหน่วยงานระดับชาติหน่วยงานเดียวที่ ทำหน้าที่ แสวงหารวบรวมภาพยนตร์และบรรดาสื่อโสตทัศน์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อ ดำเนินการอนุรักษ์ไว้ในฐานะเป็นมรดกอย่างหนึ่งของชาติ และจัด ให้บริการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่แก่สาธารณะชน
 • 7. ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ แสวงหา ค้นคว้า , ศึกษา ให้บริการสาธารณะ เพื่อการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่วิทยาการด้านภาพยนตร์สู่สาธารณะ จัดกิจกรรมต่างๆ แหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ ผู้สนใจเข้ามาขอศึกษาค้นคว้าจากภาพยนตร์ จัดฉายภาพยนตร์ การแสดงนิทรรศการ การบรรยาย การอบรม การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงกับหอภาพยนตร์นานาชาติและภูมิภาค เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างชาติที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์
 • 8. ปัญหาหลักของหอภาพยนตร์ ขาดแคลนอาคารสถานที่ปฏิบัติงานอันเหมาะสม ขาดเครื่องมืออุปกรณ์การอนุรักษ์และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน หอภาพยนตร์เปรียบเหมือนโรงพยาบาลทำหน้าที่ดูแลสื่อโสตทัศน์ของทั้งประเทศ แต่มีสภาพที่แท้จริงเป็นแค่สุขศาลา โดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ องค์การมหาชน
 • 9. แผนที่ทางไปหอภาพยนตร์แห่งชาติ
 • 10. พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ขายของที่ระลึกและสำนักงาน อาคารเก็บฟิล์มส่วนพระองค์ ฯ สำนักงาน ถ . พุทธมณฑล สาย 5 ห้องสมุด ผังหอภาพยนตร์ปัจจุบัน
 • 11. โรงพยาบาลฟิล์ม
 • 12. พิพิธภัณฑ์ มีขนาด 230 ตร . ม . เข้าชมได้ไม่เกินครั้งละ 20 คน ( ถือว่าแน่นมาก ) ยังมีสิ่งของต่างๆ อีกมากมายที่ยังอยู่ในห้องเก็บของที่รอการจัดแสดงอยู่ และของบางอย่างเช่น ฉากในภาพยนตร์ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการจัดแสดงมาก อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมไม่สามารถรองรับได้
 • 13. โรงภาพยนตร์ 120 ที่นั่ง ในหลายๆ ครั้งที่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ที่มาใช้งานได้ เช่น ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานจากองค์กรต่างๆ นิสิต นักศึกษา และงาน events ต่างๆ ที่ต้องใช้งานภายในอาคารสถานที่ หรือแม้แต่พื้นที่ลานภายนอก ดูแออัดเมื่อเวลามีผู้ใช้งานที่มาเป็นจำนวนมาก
 • 14. โดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ องค์การมหาชน จึงเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องลงทุนพัฒนาหอภาพยนตร์ โดยการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่เพียงพอแก่ความจำเป็นของการดำเนินงานตามภารกิจของหอภาพยนตร์ในมาตรฐานโลก จึงทำโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวา 2554
 • 15. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น King หรือแม้แต่ในฐานะบุคคลหนึ่งในโลกที่ได้รับการบันทึกไว้ในสื่อโสตทัศน์มากที่สุดและต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลก เฉพาะที่เรียกว่า ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ซึ่งทรงโปรดให้จัดตั้งเป็นกิจการส่วนนพระองค์ขึ้นในราชสำนักเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจ เริ่มตั้งแต่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จนถึงปัจจุบัน มรดกภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ของชาติซึ่งหอภาพยนตร์ฯ ได้เก็บไว้ ร้อยละ 80 เป็นเป็นสื่อในรัชสมัยพระองค์ และครึ่งหนึ่งเป็นสื่อฯ ที่บันทึกเกี่ยวกับพระองค์และพระราชวงศ์ พระองค์จึงเป็น พระราชาแห่งสื่อและโสตทัศน์โดยแท้
 • 16. <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว </li></ul><ul><li>เพื่อรองรับและต่อยอดการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ ให้มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาค้นคว้าแก่ประชาชน เผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ </li></ul><ul><li>เพื่อพัฒนาหอภาพยนตร์ฯ ให้มีอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานวิชาการและทันสมัยระดับโลก มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ฯ </li></ul>
 • 17. จันทร์ที่ 5 ก . ค . 53 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว . กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจดูงาน ที่หอภาพยนตร์ ( องค์การมหาชน ) ก่อนเข้า ครม . เพื่อให้ผ่านงบประเดิม 600 ล้านบาท
 • 18. หอภาพยนตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หน่วยตรวจสอบภายในและประเมินผล โครงสร้างของหอภาพยนตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ฝ่ายบริหาร ( 3 ตำแหน่ง ) <ul><li>ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน </li></ul><ul><li>ติดต่อ รับมอบ </li></ul><ul><li>ประเมินคุณค่า </li></ul><ul><li>ลงทะเบียน </li></ul><ul><li>ควบคุมดูแลลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>( 2 ตำแหน่ง ) </li></ul><ul><li>ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษา </li></ul><ul><li>ตรวจสภาพ </li></ul><ul><li>ซ่อมสงวนรักษา </li></ul><ul><li>ดำเนินการในห้องปฏิบัติการ </li></ul><ul><li>ดำเนินการจัดเก็บ </li></ul><ul><li>( 5 ตำแหน่ง ) </li></ul><ul><li>ฝ่ายพัฒนาสื่อ </li></ul><ul><li>แปลงฟิล์มเป็นวีดิทัศน์ </li></ul><ul><li>ทำสำเนาให้บริการ </li></ul><ul><li>ผลิตสื่อ </li></ul><ul><li>( 2 ตำแหน่ง ) </li></ul><ul><li>ฝ่ายข้อมูลและวิจัย </li></ul><ul><li>ทำบัตรรายการและเครื่องมือช่วยค้น </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>ผลิตข้อมูล </li></ul><ul><li>( 2 ตำแหน่ง ) </li></ul><ul><li>ฝ่ายพัฒนากิจกรรม </li></ul><ul><li>จัดทำพิพิธภัณฑ์ </li></ul><ul><li>จัดรายการฉายภาพยนตร์ </li></ul><ul><li>จัดหลักสูตรอบบรม </li></ul><ul><li>( 4 ตำแหน่ง ) </li></ul><ul><li>ฝ่ายอำนวยการ </li></ul><ul><li>สารบรรณ </li></ul><ul><li>การเงิน การบัญชี </li></ul><ul><li>อาคารพัสดุ ยานยนต์ </li></ul><ul><li>บุคคล สวัสดิการ </li></ul><ul><li>( 3 ตำแหน่ง ) </li></ul><ul><li>ฝ่ายนโยบาย </li></ul><ul><li>แผนงาน งบประมาณ </li></ul><ul><li>ประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>พัฒนาธุรกิจ </li></ul><ul><li>( 2 ตำแหน่ง ) </li></ul><ul><li>ฝ่ายห้องสมุด </li></ul><ul><li>จัดหาและให้บริการหนังสือ วารสาร </li></ul><ul><li>จัดหาและให้บริการโปสเตอร์ โชว์การ์ด </li></ul><ul><li>จัดหาและให้บริการภาพนิ่ง </li></ul><ul><li>( 4 ตำแหน่ง ) </li></ul>
 • 19. <ul><li>แบ่งตามภาระงานได้ 3 กลุ่ม </li></ul><ul><li>กลุ่มงานบริหาร </li></ul><ul><li>กลุ่มงานอนุรักษ์ </li></ul><ul><li>กลุ่มงานบริการ </li></ul><ul><li>แบ่งตามพื้นที่งานได้ 3 กลุ่ม </li></ul><ul><li>ส่วนสำนักงาน </li></ul><ul><li>ส่วนการปฏิบัติการ </li></ul><ul><li>ส่วนบริการสาธารณะ </li></ul><ul><li>ผลที่คาดว่าจะได้รับ </li></ul><ul><li>สามารถเผยแพร่พระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว </li></ul><ul><li>หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ตลอดจนมรดกโสตทัศน์ของชาติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างสะดวก ทันสมัย เป็นการตอบสนองแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้ทางหนึ่ง </li></ul><ul><li>สามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากมรดกของชาติในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและทันทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจ </li></ul>
 • 20. รศ . ดร . สุกรี เจริญสุข คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายนิวัติ กองเพียร นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล นางจีรนันท์ พิตรปรีชา นายโดม สุขวงศ์
 • 21. สถิติการให้บริการค้นคว้าข้อมูลและการให้บริการภาพยนตร์ ของ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ตั้งแต่ ปี พ . ศ . 2543 - 2549
 • 22. ที่มา : - คำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน - เอกสารโครงการอาคารศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ