E galitate de şanse şi incluziune social ă Sesiune de instruire a partenerilor sociali Predeal , oct-nov 2011 Liliana...
Definiţii - aspecte de gen <ul><li>Egalitatea de şanse şi de tratament: „luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor ş...
Principiul egalităţii de tratament <ul><li>„ Lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul ...
Aspecte generale = nondiscriminare <ul><li>Discriminare = tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea aparte...
Discriminare - OUG nr. 137/2000 <ul><li>„ orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţiona...
Concepte asociate <ul><li>Discriminare directă </li></ul><ul><li>Discriminare indirectă </li></ul><ul><li>Discriminare mul...
Reglementări europene <ul><li>Tratatul de la Roma (1957) introduce principiul remuneraţiei egale B-F </li></ul><ul><li>Ca...
Reglementări europene <ul><li>Carta europeană a drepturilor fundamentale (2000): ES (GM) -> drepturile fundamentale ale c...
ES în relaţiile de muncă -> acces la: <ul><li>Alegere/exercitare liberă a unei profesii/activit </li></ul><ul><li>Angajare...
ES în relaţiile de muncă -> acces la: <ul><li>Beneficii, altele decât salariale + sisteme publice/private de securitate so...
Autorităţi publice competente <ul><li>Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (direcţie MMFPS)...
Obligaţii legale pentru angajatori <ul><li>Să asigure ES+T intre angajaţi, F/B, în cadrul relaţiilor de munca de orice fel...
Practici interzise – dezavantaj în: <ul><li>Anunţare/organizare recrutare </li></ul><ul><li>Încheiere/suspendare/modificar...
Practici interzise – dezavantaj în: <ul><li>Dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; ...
Maternitatea <ul><li>Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina/concediu de maternitate = d...
Maternitatea - reglementări <ul><li>concedierea nu poate fi dispusă pe durata când: </li></ul><ul><ul><li>salariat a – g...
ES – realităţi la nivel UE <ul><li>F încadrate în muncă – nr. în creştere, dar < B, deşi studenţi/absolvenţi U – majoritat...
Forme de inegalitate pe piaţa muncii <ul><li>Discriminare directă – încă persistă; </li></ul><ul><li>Subevaluarea muncii...
Forme de inegalitate pe piaţa muncii <ul><li>segregare pe piaţa muncii –> verticală: ponderea F în piramida deciziei – sc...
Hărţuirea sexuală <ul><li>= „ameninţare sau constrângere în scopul obţinerii de satisfacţii de natură sexuală” (Codul pen...
Obligaţiile angajatorului <ul><li>Să includă sacţiuni disciplinare în ROF/ROI pentru angajaţii care comit încalcări de tip...
Stereotipuri privind HS <ul><li>HS este rară </li></ul><ul><li>HS nu este o problemă adev, nu are efecte reale (persoanele...
Prevenirea HS – documente interne <ul><li>Definire HS – exemple HS verbală, nonvb, fizică </li></ul><ul><li>Descrierea pre...
of 23

Prezentare egalitate de sanse predeal

Prezentare egalitate de sanse predeal - Centrul roman de initiative
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare egalitate de sanse predeal

 • 1. E galitate de şanse şi incluziune social ă Sesiune de instruire a partenerilor sociali Predeal , oct-nov 2011 Liliana Voicu “ Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare ş i incluziune ” Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Contract POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304
 • 2. Definiţii - aspecte de gen <ul><li>Egalitatea de şanse şi de tratament: „luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora” </li></ul><ul><ul><li>Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi: art. 1, alin. 2 </li></ul></ul>
 • 3. Principiul egalităţii de tratament <ul><li>„ Lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială”. Prin tratament discriminatoriu se înţelege „orice excludere, restricţie ori diferenţă de tratament, direct sau indirect, între femei şi bărbaţi” </li></ul><ul><ul><li>Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/27.06.2007 </li></ul></ul>
 • 4. Aspecte generale = nondiscriminare <ul><li>Discriminare = tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea apartenenţei, reale sau presupuse la un anumit grup social </li></ul>
 • 5. Discriminare - OUG nr. 137/2000 <ul><li>„ orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” </li></ul>
 • 6. Concepte asociate <ul><li>Discriminare directă </li></ul><ul><li>Discriminare indirectă </li></ul><ul><li>Discriminare multiplă </li></ul><ul><li>Hărţuire </li></ul><ul><li>Victimizare </li></ul><ul><li>Dispoziţia de a discrimina </li></ul>
 • 7. Reglementări europene <ul><li>Tratatul de la Roma (1957) introduce principiul remuneraţiei egale B-F </li></ul><ul><li>Carta Socială europeană 1961 rev.1996 </li></ul><ul><li>Tratatul de la Amsterdam (mai 1999) politici şi activităţi comune anti discriminare, Abordarea integratoare a perspectivei de gen (Gender Equality Mainstreaming), </li></ul>
 • 8. Reglementări europene <ul><li>Carta europeană a drepturilor fundamentale (2000): ES (GM) -> drepturile fundamentale ale cetăţenilor EU. </li></ul><ul><li>Regulamentul Consiliului European nr. 1083/2006 - art. 16, prevederi generale legate de politica egalităţii de şanse FEDR, FSE, FC. </li></ul><ul><li>Directive europene </li></ul>
 • 9. ES în relaţiile de muncă -> acces la: <ul><li>Alegere/exercitare liberă a unei profesii/activit </li></ul><ul><li>Angajare/promovare la orice nivel ierarhic şi profesional </li></ul><ul><li>Venituri egale pentru munca de valoare egala </li></ul><ul><li>ICC, EFP </li></ul><ul><li>condiţii de muncă ce respecta normele SSM; </li></ul>
 • 10. ES în relaţiile de muncă -> acces la: <ul><li>Beneficii, altele decât salariale + sisteme publice/private de securitate sociala </li></ul><ul><li>Organizaţii patronale, sindicale, organisme profesionale + beneficii acordate de acestea </li></ul><ul><li>Prestaţii şi servicii sociale, conf. legislaţiei </li></ul>
 • 11. Autorităţi publice competente <ul><li>Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (direcţie MMFPS) </li></ul><ul><li>Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării </li></ul><ul><li>Inspectoratele Teritoriale de Muncă </li></ul><ul><li>Instanţa judecătorească </li></ul>
 • 12. Obligaţii legale pentru angajatori <ul><li>Să asigure ES+T intre angajaţi, F/B, în cadrul relaţiilor de munca de orice fel </li></ul><ul><ul><li>inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în ROF/ROI. </li></ul></ul><ul><li>Să informeze permanent angajaţii asupra drepturilor lor privind respectarea ES+T pentru F/B în relaţiile de muncă </li></ul><ul><ul><li>inclusiv prin afişare în locuri vizibile </li></ul></ul>
 • 13. Practici interzise – dezavantaj în: <ul><li>Anunţare/organizare recrutare </li></ul><ul><li>Încheiere/suspendare/modificare CM /încetare a raportului juridic de muncă ori de serviciu; </li></ul><ul><li>Stabilire/modificare a atribuţiilor din FP </li></ul><ul><li>Beneficii, altele decât cele de natură salarială+SS </li></ul><ul><li>ICC, EFP, promovare profesională </li></ul><ul><li>Evaluarea performanţelor profesionale individ </li></ul><ul><li>Aplicare a măsurilor disciplinare </li></ul>
 • 14. Practici interzise – dezavantaj în: <ul><li>Dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; </li></ul><ul><li>Orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. </li></ul>
 • 15. Maternitatea <ul><li>Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina/concediu de maternitate = discriminare; </li></ul><ul><li>Interzis să se solicite unei candidate la angajare să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinata sau că nu va naşte pe durata CiM </li></ul>
 • 16. Maternitatea - reglementări <ul><li>concedierea nu poate fi dispusă pe durata când: </li></ul><ul><ul><li>salariat a – gravidă sau în concediu de maternitate; </li></ul></ul><ul><ul><li>angajatul – în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap </li></ul></ul>
 • 17. ES – realităţi la nivel UE <ul><li>F încadrate în muncă – nr. în creştere, dar < B, deşi studenţi/absolvenţi U – majoritate F </li></ul><ul><li>Salariu F: cu 17.8% < B (stabil). </li></ul><ul><li>F: slab reprez în decizie pol/econ (nr. în creştere) </li></ul><ul><li>Responsabilităţi familiale - inegal repartizate F/B </li></ul><ul><li>Riscul sărăciei pentru F > B </li></ul><ul><li>F – princ. victime ale violenţei pe criterii de sex </li></ul><ul><li>F – mai vulnerabile la traficul de fiinţe umane. </li></ul>
 • 18. Forme de inegalitate pe piaţa muncii <ul><li>Discriminare directă – încă persistă; </li></ul><ul><li>Subevaluarea muncii femeilor – modalităţile de evaluare a diferitelor tipuri de munci; </li></ul><ul><li>Tradiţii şi stereotipuri – opţiuni pe filiere profes </li></ul><ul><li>Concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie: F – mai des CM parţiale/temporare, munci sezoniere, concediu pentru îngrijirea copilului, retragere temporară de pe PM </li></ul>
 • 19. Forme de inegalitate pe piaţa muncii <ul><li>segregare pe piaţa muncii –> verticală: ponderea F în piramida deciziei – scade spre vârf </li></ul><ul><li>segregare orizontală – F: sectoare cu venituri < </li></ul><ul><ul><li>sănătate şi asistenţă socială (78,8%); </li></ul></ul><ul><ul><li>activităţi financiare, bancare şi de asigurări (71,3%); </li></ul></ul><ul><ul><li>învăţământ (69,5%); </li></ul></ul><ul><ul><li>hoteluri şi restaurante (66%); </li></ul></ul><ul><ul><li>comerţ (55,4%); </li></ul></ul><ul><ul><li>poştă şi telecomunicaţii (53,9%); </li></ul></ul><ul><ul><li>agricultură (50,4%). </li></ul></ul>
 • 20. Hărţuirea sexuală <ul><li>= „ameninţare sau constrângere în scopul obţinerii de satisfacţii de natură sexuală” (Codul penal, art. 223) ; presupune: abuz de funcţie + plângere </li></ul><ul><li>= comportament nedorit (verbal, nonvb, fizic), de natură sexuală, cu scop/efect de: </li></ul><ul><ul><li>atingere a demnităţii persoanei </li></ul></ul><ul><ul><li>crearea unui mediu degradant sau ofensator, de ostilitate, de intimidare/descurajare sau de umilire </li></ul></ul><ul><ul><li>(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată) </li></ul></ul>
 • 21. Obligaţiile angajatorului <ul><li>Să includă sacţiuni disciplinare în ROF/ROI pentru angajaţii care comit încalcări de tip HS </li></ul><ul><li>Să informeze angajaţii cu privire la interzicerea HS –> inclusiv prin afişarea vizibilă a prevederilor ROF/ROI </li></ul><ul><li>Să informeze imediat ce a fost sesizat autorităţile publice competente in ES </li></ul>
 • 22. Stereotipuri privind HS <ul><li>HS este rară </li></ul><ul><li>HS nu este o problemă adev, nu are efecte reale (persoanele „hărţuite” nu ştiu de glumă) </li></ul><ul><li>F = vinovate – provoacă B, nu spun ferm „NU” </li></ul><ul><li>Numai F sunt victimele HS </li></ul>
 • 23. Prevenirea HS – documente interne <ul><li>Definire HS – exemple HS verbală, nonvb, fizică </li></ul><ul><li>Descrierea prevederilor legale + surse info </li></ul><ul><li>Mesaj clar de toleranţă 0 </li></ul><ul><li>Descriere a procedurilor aplicate în caz de HS </li></ul><ul><li>Garanţia confidenţialităţii, seriozităţii </li></ul><ul><li>Garanţia lipsei repercursiunilor </li></ul><ul><li>Mesaj clar privind consecinţele pentru vinovat – sancţiuni aplicabile – până la desfacerea CM </li></ul>