6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011(PONÈNCIA B)Molt Honorable Presidenta del Parlament de...
Ens trobem que els governants no fan prou per lluitar contra elfrau fiscal, contra els paradisos fiscals i per una veritab...
- El R/Decret 8/2010 dóna sis mesos de temps a les Administracions Públiques per resoldre els expedients de les pers...
of 3

Ponencia 'B' parlament 3 octubre

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponencia 'B' parlament 3 octubre

  • 1. 6è Ple de l’Experiència Parlament de Catalunya 3 d’octubre de 2011(PONÈNCIA B)Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya,Honorable Conseller de Benestar Social i Família,Senyores i senyors diputats,Amics i amigues del Consell de la Gent Gran de Catalunya,Senyores i senyors,A les persones grans de Catalunya no ens agrada el món queveiem, ni el que està passant darrerament al nostre país.Ja fa uns anys que celebrem regularment els nostrescongressos, amb les conclusions, reivindicacions i manifestosfinals que presentem en aquest Parlament.I què ens trobem avui ?Ens trobem amb polítiques concretes, tan del govern de l’estatcom del govern de Catalunya, que retallen d’una maneraimportant molts dels avenços que tant ens havia costat assolir.Ens trobem amb una congelació de les nostres pensions,d’importants retallades en sanitat, en serveis socials i eneducació, i tot això mentre els principals culpables d’aquestacrisi, aquells que predicaven que quan menys estat millor, ararecorren a l’estat per a què, gràcies als impostos que paguementre tots, es sanegi el sistema financer i al mateix temps,poder continuar aplicant una política escandalosa d’incrementsa les retribucions de les seves cúpules directives; i això passasense que cap govern hi posi remei.
  • 2. Ens trobem que els governants no fan prou per lluitar contra elfrau fiscal, contra els paradisos fiscals i per una veritableredistribució de les càrregues fiscals.I mentrestant, què podem fer les persones grans ?Volem continuar lluitant perquè no es deteriori aquest estat delbenestar que hem aconseguit entre tots. I ja estem fent elssacrificis necessaris, però volem que els nostres governantsbusquin iniciatives per incrementar els ingressos de lesAdministracions Públiques, per equiparar-nos en nivellimpositiu a la mitjana dels països de la Unió Europea .Des d’un principi de sobirania nacional i que l’economia had’estar al servei de les persones :s’han de regular els mercats financers,s’ha de crear un impost especial de transaccions financeres ,s’ha de canviar la fiscalitat de les SICAV,s’ha de regular la composició i actuacions de les agènciesprivades de qualificació financera,s’han d’eliminar els paradisos fiscals,s’han de controlar les grans primes que cobren els directius delmón de les finances i grans empreses, etc.,com tantes vegades hem aconsellat.Davant d’aquesta situació, nosaltres continuem plantejant enaquest Parlament les reivindicacions que consideremnecessàries :Demanem el posicionament dels grups parlamentaris d’aquestacàmera perquè en el Congrés dels Diputats : - S’elimini la congelació de les pensions en el proper exercici i es recuperi el poder adquisitiu perdut aquest any. - L’aplicació gradual del 70 % de la base reguladora en les pensions de viduïtat. En Dependència i Serveis Socials,
  • 3. - El R/Decret 8/2010 dóna sis mesos de temps a les Administracions Públiques per resoldre els expedients de les persones en situació de dependència.- Això és de tot punt inadmissible, exigim la seva derogació, així com la reducció efectiva entre el temps de la sol·licitud i l’inici de la prestació, com també la simplificació del procés, excessivament burocratitzat al nostre entendre. - S’ha de millorar i potenciar l’assistència domiciliària, per garantir la permanència de les persones en els seus domicilis. - S’ha de donar prioritat a les prestacions de serveis enfront les prestacions econòmiques.En matèria sanitària, reivindiquem,- Que no es retallin les despeses en sanitat, tal i com proposael nostre govern a Catalunya.- Estem en total desacord que des dels poders públics espotenciï la sanitat privada, retallant inversions i activitat públicaals hospitals, ambulatoris, etc., per afavorir al sector privatsanitari.Hem parlat moltes vegades dels maltractaments a les personesgrans. Es va treballar un protocol de lluita contra aquestsmaltractaments. Ara cal exigir que es revisi, es millori, s’aprovi ique s’apliqui.Teniu una tasca difícil i feixuga.Nosaltres volem ajudar-vos i que ens ajudeu.Moltes gràcies per escoltar-nos.

Related Documents