Χαλάνδρι,
11Νοεμβρίοσ, 2013
Αρ.Πρωη.: 1654
Ελαθρύηερα και ενιζτσμένα δομικά σλικά για ηεν
αεροπορική βιομετανία ποσ δια...
of 1

Nanotechnology in Aviation Industry | Glonatech Attends ASME 2013

Glonatech.com nanotechnology company goes to ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition conference to present the advantages of using lighter materials for aviation industry needs with the help of nanotechnology. Thanks for viewing our nanotechnology in aviation industry pdf.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nanotechnology in Aviation Industry | Glonatech Attends ASME 2013

  • 1. Χαλάνδρι, 11Νοεμβρίοσ, 2013 Αρ.Πρωη.: 1654 Ελαθρύηερα και ενιζτσμένα δομικά σλικά για ηεν αεροπορική βιομετανία ποσ διαζθαλίδoσν ηον έλεγτο ηες δομικής ηοσς ακεραιόηεηας Η GLONATECHA.E, ζπγαηξηθή εηαηξία Ναλνηερλνινγίαο ηνπ Οκίινπ ΟΝΔΧ ζα ζπκκεηέρεη ζην Γηεζλέο Σπλέδξην ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην San Diego ηεο Καιηθόξληα 15-21 Ννεκβξίνπ, κέζω ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Παξαθνινύζεζε δνκηθήο αθεξαηόηεηαο αεξνπνξηθώλ δνκώλ κε ρξήζε ειαθξηώλ εληζρπκέλωλ ζύλζεηωλ πιηθώλ». Η κειέηε απηή εθπνλήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα, εθπξόζωπνη ηωλ νπνίωλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ παξνπζίαζε. Καηλνηόκα, ειαθξύηεξα δνκηθά πιηθά πνπ ηαπηόρξνλα επηδεηθλύνπλ βειηηωκέλεο κεραληθέο ηδηόηεηεο έλαληη ηωλ πξνγελέζηεξωλ, είλαη αθξηβώο ην δεηνύκελν ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία. Όπωο είλαη γλωζηό, ε ηάζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο είλαη ε θαηαζθεπή πνιπιεηηνπξγηθώλ ζύλζεηωλ πιηθώλ. Η ελ ιόγω εξγαζία αλέδεημε ηελ αλάπηπμε δνκηθώλ πιηθώλ πνπ πέξαλ ηελ απμεκέλεο ειαζηηθόηεηαο θαη αγωγηκόηεηαο, ραξαθηεξίδνληαη επίζεο από ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη άκεζνπ εληνπηζκνύ ηπρόλ αιιαγώλ ζηελ ειεθηξηθή ηνπο αληίζηαζε θαηά ηε δεκηνπξγία βιάβεο ή ξωγκήο θαζ’όιε ηε δηάξθεηα δωήο απηώλ ηωλ πιηθώλ. Σην κέιινλ, ν ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο πιηθώλ αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζεη πνιινύο αηζζεηήξεο (sensors) νη νπνίνη επί ηνπ παξόληνο ρξεζηκνπνηνύληαη επξέωο ζηηο αεξνπνξηθέο θαηαζθεπέο γηα ην ζθνπό απηό, εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ειαθξύηεξεο δνκέο πνπ εμνηθνλνκνύλ θαηαλάιωζε θαπζίκνπ. Απηή ε εγγελήο δπλαηόηεηα ηωλ πιηθώλ, εληζρύεη ηελ αζθάιεηα ηωλ θαηαζθεπώλ αιιά ηαπηόρξνλα κεηώλεη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο-άξα θαη ην θόζηνο (έμνδα/ρξόλνο)-απηώλ. Τα λέα απηά δνκηθά πιηθά έρνπλ εθαξκνγή ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνπνξίαο όζν θαη ζηε ηζηκεληνβηνκεραλία θαη ηα πξνϊόληα ηεο γηα γέθπξεο, πεδνδξόκηα, απηνθηλεηόδξνκνπο, νπξαλνμύζηεο θ.α. Η εξγαζία ζα δεκνζηεπζεί κεηά ην πέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα. http://www.asmeconferences.org/congress2013/ Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε όπωο απεπζπλζείηε: ΚαΔ.Βαϊνπ, ONEX PR & Executive Assistant, evaiou@onexcompany.com,Tει. 210-6083465 Technology Solutions Group ONEX | Aviation Industry Google+ 1 Κωλ. Παιαηνιόγνπ 87, Χαιάλδξη, Τ.Κ. 15232, Διιάδα, ηει.+30-2106083465, θαμ.+30 -2104310875 www.onexcompany.com

Related Documents