KAFAZI I KRAHERORIT-THORAX
Azize Sulejmani
Azize Sulejmani
Kufijte e thorax-it
Morfologjikisht dhe funksionalisht Thorax eshte i
lidhur:
• Larte-collum s. cervix
• Larte dhe anash-a...
Thorax eshte pjesa e siperme e trupit.
Faqja e perparme quhet pectus,
Faqja e pasme quhet dorsum.
PectusDorsum
Azize Sulej...
Kufiri i siperm
Kufiri i siperm apo kufiri
ndaj qafes paraqet vijen
e cila fillon prej te incisura
jugularis,art.sternocla...
Kufiri i siperm anesor
Kufiri i siperm anesor
Kufiri i siperm anesor
fillon nga mesi i
clavicules dhe zbret
poshte ne form...
Kufiri i poshtem
Kufiri i poshtem
Kufiri i poshtem fillon nga
maja e processus
xiphoideus,vazhdon ne arcus
costalis duke s...
Thoraxi ne kuptimin anatomik (compages thoracis) e
perbejne muret e tij dhe cavitas thoracis.
Kufijte e mureve te thorax-i...
Kufiri i siperm i cavitas thoracis
• Kufiri i siperm i zgavres se kraherorit i pergjigjet
apertura thoracis superior.Hapje...
Kufiri i poshtem i cavitas thoracis
• Kufiri i poshtem I zgavres se kafazit te kraherorit nuk i
pergjigjigjet apertura tho...
Forma e thorax-it
Prerja horizontale
Thorax-i te te rriturit ka
forme n e konit te shtypur
ne rrafshin sagital.Prerjet
hor...
Per orjentim te sakte ne muret e thorax-it dhe
vecanerisht per percaktimin e disa organeve jane
vertetuar:
-Pikat orientue...
Pikat me te rendesishme natyrale jane:
• Incisura jugulatis
• Art.sternoclavicularis
• Angulus sterni i pergjigjet discus ...
Vijat me te rendesishme natyrale jane:
• Buzet e sternumit
• Buzet e te gjitha brinjeve
• Clavicula
• Arcus costalis
• Col...
Vijat orientuse te definuara nderkombtarisht jane:
• Linea mediana anterior
• Linea sternalis
• Linea parasternalis
• Line...
Azize Sulejmani
Regjiionet e perparme:
• Regiones pectorales
• Regio presternalis
• Fossa infraclavicularis
• Trigonum clavocopectoralis
•...
Regjionet e pasme:
• Regio vertebralis
• Regio scapularis
• Regio infrascapularis
Regio scapularis
Regio infrascapularis
R...
Muret e thorax-it
Ne pikepamje anatomike dhe klinike muret e thorax-it
jane te ndertuara nga tre shtresa:
• Shtresa siperf...
of 18

Anatomia sistematike dhe topografike e Thorax-it

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Anatomia sistematike dhe topografike e Thorax-it

 • 1. KAFAZI I KRAHERORIT-THORAX Azize Sulejmani Azize Sulejmani
 • 2. Kufijte e thorax-it Morfologjikisht dhe funksionalisht Thorax eshte i lidhur: • Larte-collum s. cervix • Larte dhe anash-axilla • Poshte-abdomen • Kufiri i siperm • Kufiri i siperm anesor • Kufiri i poshtem Azize Sulejmani
 • 3. Thorax eshte pjesa e siperme e trupit. Faqja e perparme quhet pectus, Faqja e pasme quhet dorsum. PectusDorsum Azize Sulejmani
 • 4. Kufiri i siperm Kufiri i siperm apo kufiri ndaj qafes paraqet vijen e cila fillon prej te incisura jugularis,art.sternoclavicu laris,clavicules,art.acromi oclavicularis dhe perfundon ne processus spinosis te vertebrae prominens. Azize Sulejmani Kufiri i siperm
 • 5. Kufiri i siperm anesor Kufiri i siperm anesor Kufiri i siperm anesor fillon nga mesi i clavicules dhe zbret poshte ne forme harku ka mesi i plica axillaris anterior. Azize Sulejmani
 • 6. Kufiri i poshtem Kufiri i poshtem Kufiri i poshtem fillon nga maja e processus xiphoideus,vazhdon ne arcus costalis duke shkuar pergjate buzeve te poshtme te cartilago costae VII-X,pergjate vijes qe e lidh majen e brinjes X-XI dhe vazhdon pergjate buzes se poshtme te brinjes se XII deri te vertebrae thoracica XII. Azize Sulejmani
 • 7. Thoraxi ne kuptimin anatomik (compages thoracis) e perbejne muret e tij dhe cavitas thoracis. Kufijte e mureve te thorax-it kryesisht iu pergjigjen kufijve te kafazit te kraherorit si pjese e trupit te njeriut. Kufijte e zgavres se kafazit te kraherorit pak dallohen nga kufijte e mureve te kafazit te kraherorit. Azize Sulejmani
 • 8. Kufiri i siperm i cavitas thoracis • Kufiri i siperm i zgavres se kraherorit i pergjigjet apertura thoracis superior.Hapjen e siperme e kufizon: -perpara:incisura jugularis -anash:buza e brendshme e brinjes se pare -pas:faqja e perparme e e gjysmes se poshtme te trupit te vertebrae prominenes. Azize Sulejmani
 • 9. Kufiri i poshtem i cavitas thoracis • Kufiri i poshtem I zgavres se kafazit te kraherorit nuk i pergjigjigjet apertura thoracis inferior .Rrafshi I kesaj hapje kalon neper processus xiphoideus dhe gjysmen e poshtme te trupit te vertebrae thoracica XII. Kufirin e poshtem te vertete te cavitas thoracis e paraqet DIAFRAGMA. Azize Sulejmani
 • 10. Forma e thorax-it Prerja horizontale Thorax-i te te rriturit ka forme n e konit te shtypur ne rrafshin sagital.Prerjet horizontale kane forme veshkore . Thorax-it i pershkruhen kater mure: -Muri i perparem:16-20 cm -Muret anesor -Muri i pasem:27-32 cm Azize Sulejmani
 • 11. Per orjentim te sakte ne muret e thorax-it dhe vecanerisht per percaktimin e disa organeve jane vertetuar: -Pikat orientuese, Natyrale ose te percaktuara me marveshje -Vijat orientuese dhe -Regjionet topografike. Pikat dhe vijat orientuese te percaktuara me marveshje nuk kane baze anatomike por jane te percaktuara ndermjet elementeve te perhershme anatomike. Azize Sulejmani
 • 12. Pikat me te rendesishme natyrale jane: • Incisura jugulatis • Art.sternoclavicularis • Angulus sterni i pergjigjet discus intervertebralis IV-V TH • Art.e te gjitha brinjeve • Art.xiphosternal • Maja e processus spinosis te gjitha V-TH • Angulus inferior scapulae • Papillla mammae Azize Sulejmani
 • 13. Vijat me te rendesishme natyrale jane: • Buzet e sternumit • Buzet e te gjitha brinjeve • Clavicula • Arcus costalis • Columna vertebralis • Maje e processus spinosis te gjitha V-TH • Margo scapulae • Spina scapulae • Plica axillaris anterior (m.pectoralis major) • Plica axillaris posterior(m.latissimus dorsi). Azize Sulejmani
 • 14. Vijat orientuse te definuara nderkombtarisht jane: • Linea mediana anterior • Linea sternalis • Linea parasternalis • Linea medioclavicularis • Linea mammillaris • Linea axillaris anterior • Linea axillaris • Linea axillaris posterior • Linea scapularis • Linea paravertebralis • Linea mediana posterior Azize Sulejmani
 • 15. Azize Sulejmani
 • 16. Regjiionet e perparme: • Regiones pectorales • Regio presternalis • Fossa infraclavicularis • Trigonum clavocopectoralis • Regio mammaria • Regio inframammaria • Regio axillaris Regio infraclavicularis Regio axillaris Regio mammillaris Regiopectoralis Azize Sulejmani
 • 17. Regjionet e pasme: • Regio vertebralis • Regio scapularis • Regio infrascapularis Regio scapularis Regio infrascapularis Regiovertebralis Azize Sulejmani
 • 18. Muret e thorax-it Ne pikepamje anatomike dhe klinike muret e thorax-it jane te ndertuara nga tre shtresa: • Shtresa siperfaqesore:lekura,indi dhjamor nenlekuror dhe muskujt siperfaqesor. • Shtresa e mesme:sternumi,cartilago costae,costae dhe vertebrae thoracica me nyjetimet e tyre,m.intercostalis dhe m.fqinj. • Shtresa e thelle:facsia endothoracica dhe pleura costalis. Azize Sulejmani

Related Documents