Renesans w oświacie.
Otwarcie na nowe czasy. Nasze szkoły i
przedszkola najlepsze w powiecie ustr. 4
Wołomińskie obserw...
temat numeru
2
W ostatnim czasie podjęto dobre dla mieszkańców m.in. Wołomina
decyzje – powstaje w końcu sieć umożliwia...
Uchwała nr 05/2014
Rada NSZZ „Solidarność” Region
Mazowsze Oddział Wołomin w dniu
15.07.2014 podjęła uchwałę dotyczącą ...
4
z regionu
Dobre zmiany w WOŁOMI ŃSKIE J OŚWIA CIE .
Otwarcie na nowe czasy.
Dziecko i rodzina stały się teraz autent...
nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 5
Centrum handlowe coraz bliżej Wołomińskie obserwatorium
astronomiczne
Ostr...
6 nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014
opinie mieszkanców rozrywka
Okiem samorządowca – świadomość wyborcza Krzyżó...
nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 7
Koszykówka Czy Igor Sulich przeprosi mieszkańców?
Wołomin laureatem drugiej...
8
kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości
nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014
Kandydaci do Rady Miejskiej
w Wo...
of 8

Nasze forum-7(14)-internet

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasze forum-7(14)-internet

  • 1. Renesans w oświacie. Otwarcie na nowe czasy. Nasze szkoły i przedszkola najlepsze w powiecie ustr. 4 Wołomińskie obserwatorium astronomiczne – nauka i zabawa ustr. 5 Zanik pamięci Pana Jerzego Pan Jerzy 12 lat rządził w Wołominie... Pan Jerzy... i długo by wymieniać czego nie zrobił ustr. 2 b e z p ł a t n a g a z e t a m i ł o ś n i k ó w w o ł o m i n a i o k o l i c Kierunek:Wołomin bliżej Warszawy udokończenie na str. 2-3 temat numeru nr 7 (7) listopad 2014 www.naszeforumwolomin.pl Sprawy rodzin i inwestycje są zawsze w centrum mojego zainteresowania. Pozyskam środki UE w nowej perspektywie. Wyremontuję pozostałe ulice. Dokończę budowę sieci ścieżek rowerowych. Ossów otworzę dla turystów i małego biznesu. Powstaną nowe miejsca pracy, przygotuję tereny pod budowę domów, osiedli. Szybko dojedziemy do Warszawy - i koleją, i samochodem. Boiska przy każdej szkole będą otwarte nie tylko dla młodych sportowców. Ruszy Karta Wołominiaka - oszczędności dla wszystkich mieszkańców. Według mnie wsparcie rodziny na szczeblu lokalnym to skuteczna polityka prorodzinna oraz inwestycje w sieć infrastrukturalną umożliwiającą znacznie lepszy dojazd do pracy i na uczelnie. Jak widzą to mieszkańcy Wołomina, realizuję to z dobrym skutkiem. Rozmowa z Ryszardem Madziarem, Burmistrzem Wołomina
  • 2. temat numeru 2 W ostatnim czasie podjęto dobre dla mieszkańców m.in. Wołomina decyzje – powstaje w końcu sieć umożliwiająca znacznie lepszy dojazd do Warszawy. Najbliższy czas to nie tylko budowa obwodnicy, rozbudowa trasy 631, to także wielkie inwestycje na kolei, które bardzo pozytyw-nie odczują wołominianie. Ale czy mieszkańcom przez ten czas nie grozi paraliż komunikacyjny? Trochę będziemy się musieli pomęczyć, bo utrudnień zapewne nie zabraknie. Ale o te wszystkie ważne dla mieszkań-ców inwestycje walczyliśmy wiele lat. I to już się dzieje. Dopil-nowaliśmy tego. Prace na kolei ruszyły. Pociągów jest mniej, jed-nak całkowicie wstrzymane nie będą. Do Wołomina robotnicy wraz z maszynami wkroczą na wiosnę przyszłego roku. Inwestor zapewnia, że prace będą postępować bardzo szybko. Zmodernizo-wane zostaną przejazdy, wybudowane tunele i wiadukty, przejścia dla pieszych, dodatkowe tory, nowe perony. Znacznie skróci się czas podróży (160km/h), poprawi się komfort, bezpieczeństwo, ograniczony hałas i drgania, wyeliminowane bariery architekto-niczne dla osób niepełnosprawnych. To naprawdę dobra sprawa dla naszych mieszkańców. A gdy jeszcze ruszy metro przy dworcu Wileńskim ... ..to naprawdę szybko, często szybciej niż warszawiacy będziemy mogli znaleźć się w wielu punktach sto-licy, dojechać do pracy czy na uczelnię. Wołomin powinien stać się jeszcze bar-dziej atrakcyjnym miejscem do zamiesz-kania. Spowodowałem, że o 400% wzrósł obszar gminy objęty planami zagospoda-rowania. Jeśli tu mieszkańcy będą płacili podatki, to powstaną kolejne inwestycje lokalne, w infrastrukturę, w szkoły i przed-szkola, które powinny przyciągnąć kolejne rodziny do Wołomina. I koło się zamyka... Padła magiczna liczba 100 ulic i chodników? Zgadza się. Tych inwestycji już jest wiele. Mieszkańcy je widzą. Codziennie chodzą nowymi chodnikami, jeżdzą po nowych drogach czy posyłają pociechy do wyre-montowanych szkół. W sumie wybudo-wano i wyremontowano prawie 100 ulic i chodników w gminie, dwa nowocze-sne przedszkola, dwie nowe sale gim-nastyczne, wybudowano 10 nowiutkich boisk sportowych... Nie twierdzę oczywi-ście, że to już wszystko, ale wiele docze-kało się swego czasu dopiero teraz, po latach – jak ul. Lipińska, al. Armii Krajowej, Kościelna, szkoła w Leśniakowiźnie, przedszkole nr 9, ulica do cmetarza czy sala przy szkole w Czarnej... Wołomin wygrał słynną „bitwę o węzeł” … Tak to nazwano w mediach.. W tej sprawie nie obyło się bez naszego – samorządów Wołomina i powiatu – zaangażowania. Chodzi tu o budowę nowego śladu odcinka drogi wojewódzkiej 635, dzięki czemu powstanie węzeł komunikacyjny Wołomin na tzw. obwod-nicy Marek. Udało się przekonać zarząd województwa, aby potrak-tował tę inwestycję jako priorytetową. Powstanie proste połącze-nie ułatwiające dojazd do Warszawy. Ta inwestycja ma znaczenie strategiczne dla rozwoju Wołomina. Dłużej na węzeł Wołomin nie można było czekać. Ale to nie wszystkie inwestycje drogowe, które powodują że Wołomin ma szanse na rozwój, na to, aby powstały tu nowe przedsiębiorstwa i strefy mieszkaniowe? Można już dojechać do Warszawy po lepszej drodze zmoderni-zowanym ciągiem komunikacyjnym łączącym Wołomin z Mar-kami, obok Maciołek. Trasa zaczyna się od al. Armii Krajowej w Wołominie. Nie mogę jednak nie wspomnieć o trasie 634. Przez sze-reg lat województwo mazowieckie projekto-wało i projektowało rozbudowę. Jednak opóź-nienia spowodowały, że wygasła decyzja śro-dowiskowa i wszystko trzeba zaczynać praktycznie od początku. Wiem, że mieszkańcy są bardzo zawiedzeni powolnym prowa-dzeniem tej inwestycji przez województwo. Oficjalnie występo-waliśmy w tej sprawie wiele razy - o gwarancję realizacji inwesty-cji i zabezpieczenie środków w wieloletnich planach finansowych województwa. Przebudowywana jest jedna z najbardziej obciążo-nych dróg wylotowych trasa 631 na odcinku od granicy węzła z pro-jektowaną drogą ekspresową S-17 do granicy miasta Warszawa. Roboty powinny się zakończyć w czerwcu 2016 r. Wartość inwe-stycji to blisko 46 mln zł. A co Pan powie na pojawiające się w prasie informacje o planach Pana kon-kurentów dotyczących rozwoju Wołomina w zakresie inwestycji, spraw spo-łecznych, oświatowych i sportowych... Hm... po czynach mnie oceńcie... badania mówią, że blisko połowa mieszkańców stwierdza, że chce kontunuacji tej dobrej drogi ze mną jako burmistrzem. Dziękuję za zaufanie i dam z siebie jeszcze więcej. Ja nie gadam ,tylko działam. A po wypowiedziach moich konkurentów i adwersarzy mogę tylko stwierdzić, że to co oni obiecują na przyszłość, ja już zrealizowałem, realizuję lub zreali-zuję w najbliższym czasie. Czerpią z mojego programu i planów wręcz garściami i to utwierdza mnie w przekonaniu, że Wołomin idzie teraz w dobrym kierunku i zmierza do sukcesu. Oznacza to także, że załatwiam i realizuję te najważniejsze i najpotrzebniejsze sprawy dla naszych mieszkańców. Kierunek: Wołomin bliżej Warszawy Zanik pamięci polemika W ostatnim czasie uaktywnił się nowy-stary kandydat na burmistrza Pan Jerzy. Zarzuca on, że w ostatniej kadencji Wołomin zatrzymał się w rozwoju oraz to, że praktycznie nic się nie działo. Podkreśla, ile to rzeczy zostało zrobione przez jego trzy kadencje, ile boisk, ulic i obiektów wybu-dowano. Wskazuje, że potrzebne są odpowiednie fundusze pozyskiwane ze środków unijnych. Ja jednak chciałbym coś przypomnieć, bo zdaje się, że ktoś ma tu zanik pamięci i myśli, że mieszkańcy również już zapomnieli co faktycznie Pan Jerzy zrobił przez te trzy swoje kadencje. Ilość wybudowanych ulic rzeczywiście była porażająca - tylko na Sławku przez te 12 lat zbudował aż trzy nakładki i 2 ulice: jedną prowadzącą przez pola oraz drugą ślepą ulicę Tęczową. Poprzez bezmyślność Pana Jerzego za samo przebicie ul. Tęczowej trzeba było zapłacić kilkaset tysięcy złotych - to tak a propos tych jego przemy-ślanych decyzji. Dla porównania w obecnej kadencji Burmi-strza Ryszarda Madziara w tym samym obszarze wybudo-wano 14 ulic oraz plac zabaw. Podobne proporcje są w całej Gminie i myślę, że mieszkańcy dostrzegają to gołym okiem, a Panu Jerzemu i pamięć i wzrok szwankuje. W obecnej kadencji wszystkie samorządy konsumo-wały projekty unijne przygotowane i złożone w poprzed-nich kadencjach, w tym wiele milionów na infrastrukturę drogową. Niestety Gmina Wołomin nie miała co konsu-mować z prostego powodu - Pan Jerzy nie zadbał o apli-kację i złożenie wniosków. Czy to również jego przemy-ślane decyzje sprawiły, że Wołomin nie pozyskał prawie żadnych środków na budowę ulic? Basen również musie-liśmy wybudować za własne środki, gdy tymczasem inne gminy bez problemu dostawały dofinansowanie na takie projekty. Dokładnie w 2010 roku skończyły się środki na większość projektów twardych w ramach ostatniej perspektywy finansowej obowiązującej do 2013 roku, a i tak w ostatniej kadencji Burmistrzowi Madziarowi udało się pozyskać z „resztówek programów” ponad 7 mln złotych. Dokładnie w przyszłym roku zaczyna się apliko-wanie o środki w ramach nowej perspektywy finansowej. Czy Pan Jerzy zamierza je tak pozyskiwać, jak w poprzed-nich kadencjach? Boisk również zbudował bardzo wiele, bo aż 2 przez 12 lat. Tymczasem Burmistrz Madziar tylko w jednej kadencji zbudował ich 10. W ostatnich 4 latach powstały również dwa przedszkola, w tym najnowocześniejsze przedszkole w powiecie, a nawet na Mazowszu „Jasia i Małgosi”, piękna i nowoczesna szkoła w Leśniakowiźnie. Wybudo- Leszek Czarzasty Redaktor Naczelny #ZROBIONE #WYKONANE nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 100 nowych ulic i chodników wiele dróg doczekało się remontu dopiero po latach 2500 Kart Rodziny 2 nowoczesne przedszkola 2 nowe sale gimnastyczne wygrana „bitwa o węzeł” - strategiczne znaczenie dla rozwoju Wołomina stypendia dla najzdolniejszych 10 nowiutkich boisk sportowych projekt muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 400% więcej obszaru gminy z planami zagospodarowania skuteczna i nagradzana polityka prorodzinna 8000 głosów – pierwszy Budżet Obywatelkski
  • 3. Uchwała nr 05/2014 Rada NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Wołomin w dniu 15.07.2014 podjęła uchwałę dotyczącą udzielenia poparcia p. Ryszardowi Madziarowi w wyborach na Burmistrza Wołomina w kadencji 2014-2018. 3 Za Radę NSZZ „Solidarność” Oddział Wołomin Jakie są priorytety burmistrza Ryszarda Madziara? Drogi? Polityka proro-dzinna? Zapowiadana i oczeki-wana przez mieszkańców Karta Wołominiaka? To wszystko równolegle. Nadal intensywnie będę inwestował w infrastruk-turę drogową. Cały czas nadrabiam wieloletnie zanie-dbania poprzednika. Plan to wybudowanie i wyremontowa-nie wszystkich ulic w Wołominie w ciągu najbliższych 6 lat. Przy dobrych gospodarczych wiatrach uda się to wcześniej. Drogi - to tylko z kompletną siecią ścieżek rowerowych. Będziemy brali tu przykłady z najlepszych – Amsterdamu czy Pocz-damu. Wystarczy poczytać. Tam funkcjonuje naprawdę dobrze. I piesi, i kierowcy i rowerzyści bezroblemowo wpółistnieją, poruszają się po mieście. To także dla nich wybuduję parking strategiczny P+R z cześcią dla pozo-stawianych rowerów. Większe środki pójdą także na utrzymanie czystości i porządku, na wszelkie drobne elementy architektury. Ok, to pójdziemy i pojedziemy komfortowo.. ale gdzie ? Wołomin zaczął się naprawdę rozwijać i na wielu płaszczyznach. Można by zapytać, co dalej Panie Burmistrzu? Szukamy kolejnych miejsc dla inwestorów, przedsiębior-ców. Takim dobrym miejscem jest np. teren po spalo-nym Globi, ale to co tam konkretnie powstanie będziemy konsultować szeroko. Oczywiste jest to, że to program „nie na natych-miast”, potrzeba dużo pracy i czasu, #ZROBIĘ #TO PEWNE ale na pewno warto. Liczymy też na środki unijne. Skutecznie będę pozyskiwał środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2013-2020. Będzie to ostatnia pula z UE dla samorządów, dlatego nie zaprze-paszczę tej szansy. Jesteśmy przygotowani. Gdy zosta-łem burmistrzem, pula była już na wyczerpaniu, a mój poprzednik zostawił po sobie „spaloną ziemię” także w tym zakresie. Zrobię to wspólnie z mieszkańcami Wołomina i dla ich dobra. Będę kontynuował konsul-tacje z mieszkańcami choćby poprzez Budżet Obywa-telski. Stworzę również Centrum Społecznego Dialogu, gdzie będą spotykać się różne grupy społeczne. Nadal będę również wspierał organizacje pozarządowe i gospo-darcze działające w naszej gminie. Dla każdego coś miłego? Dla rodzin i dzieci … .. co najmniej dwie kolejne sale gimnastyczne i kolejne kilkanaście boisk. Nowoczesne boiska. Sukcesywnie będę remontował placówki oświatowe, które od lat nie widziały budowlańców. To również scheda po poprzed-nim włodarzu. Kolejne plany miejscowe będą stymulowały rozwój i dadzą miej-sca pracy. Zagospodaruję teren po starym basenie i nadam temu miej-scu nowoczesny walor użytkowy. Wybuduję kolejne place zabaw dla najmłodszych mieszkańców. To realne, to już się dzieje. 2500 wołomińskich Kart Rodziny to duży sukces, doce-niany w Polsce... … nie chodzi o nagrody, tylko o realne oszczędności w kiesze-niach rodzin. Zajęcia w MDK, basen czy usługi stały się teraz tańsze i dostępne. Teraz czas na Kartę Wołominiaka dla wszystkich - wiem jak się to robi i tak będzie. Więcej za mniej dla naszych mieszkańców. Być może zamieszkają tu nowe rodziny, powstaną osiedla ale czy Wołomin pozostanie tylko sypialnią Warszawy? Co z pracą na miejscu? Kierunki rozwoju miasta to temat na szerszą dysku-sję, na głos obecnych mieszkańców, ale i ekspertów. Tzw. sypialnie istnieją i dobrze funkcjonują przy wielu dużych miastach, metropoliach na całym świecie. I tam powstają nowe miejsca pracy, choćby w usłu-gach. W gminie Wołomin zarejestro-wanych jest ok. 6 tys. przedsiębiorstw. Tak przedsiębiorczy i aktywni miesz-kańcy to ogromny kapitał, który przy odpowiednim wsparciu zaprocentuje w przyszłości. Opracowaliśmy m.in. Program Wsparcia Rozwoju Przed-siębiorczości, została powołana Rada Gospodarcza, utworzone Centrum Informacji i Doradztwa Gospodar-czego. Mam nadzieję, że dzięki wszyst-kim działaniom, i w mieście i wokół, Wołomin zwiększy swą dynamikę rozwoju, powstaną i rozwiną się przed-siębiorstwa, będzie lokowany kapitał zagraniczny. Przyj-dzie czas na czyste i reprezentacyjne centrum Wołomina i miejsca rekreacji w ciekawych parkach miejskich. Roz-poczęla się budowa Fabryki Wołomin. To pierwszy obiekt z nowoczesnym kompleksem handlowo-usługowo-roz-rywkowym w Wołominie i regionie. Inwestycja za ok.170 mln zł. Będzie tam miejsce na blisko 80 sklepów i nowe miejsca pracy. Zbuduję nowoczesne w formie Muzeum w Ossowie, które godnie upamiętni Bohaterów Bitwy War-szawskiej i przyciągnie turystów. To miejsce na spędzanie wolnego czasu, pieniądze dla budżetu miasta i kolejne miejsca pracy. Wołomin naprawdę pozostanie na dobrej drodze rozwoju. Wiem, jak to zrobić. Dziekuje za rozmowę red. wano Hale sportowe, wykonano remonty szkół i przed-szkoli, wprowadzono Wołomińską Kartę Rodziny. Uchwa-lono Studium, powołano pracownię Urbanistyczną oraz podjęto intensywne prace nad przygotowaniem i uchwa-laniem planów zagospodarowania przestrzennego. Bardzo sprawnie wdrożono ustawę śmieciową, dzięki czemu mieszkańcy płacą jedną z najniższych opłat za wywóz śmieci w województwie mazowieckim. Dzięki sprawnym zabiegom i działaniom Burmistrza Madziara ruszyły dwie największe inwestycje w dziejach Gminy Wołomin tj. przebudowa linii kolejowej o wartości 180 mln zł oraz budowa centrum handlowego Fabryka Wołomin o wartości 170 mln zł. Chciałbym nadmienić również, że jaka jakość zarzą-dzania, taka jakość kadry i projektów, dlatego trzeba było zatrudnić kilku fachowców, a projekty zaktualizować. Jeśli natomiast chodzi o to, że nie skorzystano z doświadczenia Pana Jerzego, to po prostu dlatego, że nie było najzwyczaj-niej w świecie z czego skorzystać. Pan Jerzy pisze do mieszkańców, że ma świadomość, iż jeszcze wiele zostało do zrobienia i w tym miejscu zasta-nowiłbym się nad rzetelnością i odpowiedzialnością jego słów, bo powinien napisać, że po 12 latach jego zarzą-dzania wszystko pozostało do zrobienia, gdyż po prostu nic nie zrobił dla rozwoju naszej Gminy. Burmistrz Ryszard Madziar również ma świadomość, że jeszcze wiele wyzwań i zadań przed nim, bo nie sposób nadrobić w 4 lata zaległości, jakie miały miejsce przez kilkanaście lat zarzadzania Gminą przez Pana Jerzego. Mam nadzieję, że niektórzy ludzie odzyskają pamięć i wzrok i dostrzegą to, jak Gmina Wołomin się zmieniła i to, jak Wołomin wkroczył na drogę rozwoju. nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 Karta Wołominiaka dla wszystkich szybko i komfortowo pociągiem do W-wy tunele i wiadukty, przejścia dla pieszych sieć komunikacyjna – dojazd do obwodnicy remont pozostałych ulic sieć ścieżek rowerowych czyste i reprezentacyjne centrum nowe miejsca rekreacji, parki turystyka patriotyczna – nowoczesne Muzeum w Ossowie nowe miejsca pracy otwarcie centrum Fabryka Wołomin nowoczesne boisko przy każdej szkole kolejne place zabaw więcej na czystość i porządek środki unijne z nowej perspektywy
  • 4. 4 z regionu Dobre zmiany w WOŁOMI ŃSKIE J OŚWIA CIE . Otwarcie na nowe czasy. Dziecko i rodzina stały się teraz autentycz-nymi podmiotami działań władz samorzą-dowych. Wprowadzono politykę kreowania przyszłości, podniesienia jakości kształ-cenia oraz budowania właściwych relacji: szkoła - dom - środowisko lokalne. Jeśli nie uczestniczymy w wyborach, zwiększamy szanse na to, że nasze zda-nie przegra, że sprawy potoczą się ina-czej, niż byśmy tego chcieli Dlaczego warto głosować? Nie uczest-nicząc w wyborach, oddajemy pole tym, którzy pójdą. I pozwolimy im zagłoso-wać tak jak oni tego chcą. Tylko głosując, mamy wpływ na to, jak będziemy żyć, czy coś będzie się u nas działo, czy zosta-nie tak jak jest. Osoby, które ukończyły 18 lat, mają prawo do brania udziału w różnego typu głoso-waniach. Każdy głos, który zostaje oddany przez obywatela, jest bardzo istotny, gdyż czasami jeden głos decyduje o wyniku wyborów. Nie ma w demokracji rzeczy ważniejszej od głosu obywatela. Demokracja to system, w którym władzę sprawują wszyscy obywa-tele. Jeśli nie uczestniczymy w wyborach, zwiększamy szanse na to, że nasze zdanie przegra, że sprawy potoczą się inaczej, niż byśmy tego chcieli. Czasem zresztą jeden głos ma w sensie dosłownym znaczenie rozstrzy-gające. Pomyślcie Państwo, co by się sało, gdyby w ważnej dla Was sprawie Radni nie przyszli na głosowanie, bo by sobie każdy z nich pomyślał, że jeden głos nic nie znaczy. Doceńmy, że żyjemy w państwie demo-kratycznym i możemy decydować o jego kształcie. Obywatele, to dzięki wam, waszym głosom, możemy zmienić sytuację w naszym kraju, osiedlu, miejscowości... Pozostawiając decyzję innym osobom, nie możemy liczyć się z tym, że wybiorą oni słusznie. Dlatego sami musimy podjąć decyzję i pójść do urn wyborczych. Sami musimy zdecydować o naszych losach, aby żyło się lepiej. Beata Gomse Znacząco wzrosła liczba miejsc w przedszkolach. Szkoły stały się miejscem przyjaznym dla dzieci niepełnosprawnych. Stworzono nowe ośrodki wsparcia dziennego. Dobrze działa program stypendialny dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Jesienią ruszył Uniwersytet Dzie-cięcy. Nowe obiekty odpowiadają standardom XXI wieku. Reanesans w MDK i bibliotece. W okresie współczesnego ciągłego rozwoju zmiany stają się znakiem czasu, normą i potrzebą. Zmiany burzą rutynę, stare nawyki i przy-zwyczajenia, wyzwalają twórcze myślenie i strategiczne decyzje pomagające sprostać potrzebom nowych czasów. Młody, energiczny i otwarty na nowatorskie rozwiązania Burmistrz Ryszard Madziar rozumie i wspiera te zmiany, które służą podniesieniu jakości pracy wołomińskich placó-wek oświatowych. Dobra szkoła to nowoczesne zarzą-dzanie, jasno określona strategia rozwoju, wykształcony i otwarty zespół pracowników. Aby urzeczy-wistnić tę wizję, utworzono w struk-turze organizacyjnej urzędu Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edu-kacji, zmieniający sposób myślenia o oświacie. Dziecko i rodzina stały się autentycznymi podmiotami dzia-łań władz samorządowych. Znacząco wzrosła liczba miejsc w przedszkolach. Podniósł się poziom ich dostępności, zwłaszcza na terenach wiejskich. Nasze pla-cówki oświatowe są miejscem przy-jaznym dla dzieci niepełnospraw-nych. Gmina Wołomin, jako jedna z nielicznych, z własnej inicjatywy finansuje zatrudnianie w szkołach asystentów dzieci niepełnospraw-nych, co znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa w tych szkołach. Dla dzieci o specjalnych potrze-bach dydaktyczno-wychowaw-czych stworzono dwa nowe ośrodki wsparcia dziennego. Nie brakuje ofert dla bardzo zdol-nych młodych wołominiaków. Nasza gmina wprowadziła pro-gram stypendialny dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Jesienią ruszył Uniwersytet Dziecięcy, skupiający dzieci i młodzież ze wszystkich okolicznych szkół. W placówkach oświatowych reali-zowany jest program: „Szkoła pro-mująca zdrowie”. Ze sklepików szkolnych systematycznie znika nie-zdrowa żywność, a jej miejsce zaj-mują produkty najwyższej jakości. Ogromnym sukcesem burmistrza R. Madziara są dwie inwestycje oświatowe – Zespół Szkolno-Przed-szkolny w Leśniakowiźnie oraz Przedszkole nr 9 w Wołominie. Te nowoczesne placówki odpowiadają najwyższym standardom i wyzwa-niom XXI wieku. Dzięki wołomińskiemu budżetowi obywatelskiemu, szkoły i przed-szkola już istniejące zyskają place zabaw, parkingi dla rowerów, wyposażenie w pomoce dydak-tyczne. Na uwagę zasługuje dobra współ-praca samorządu z kadrą kierowni-czą placówek oświatowych. W uza-sadnionych przypadkach burmistrz zdecydował się na zmiany, które zaowocowały stworzeniem poli-tyki kreowania przyszłości, pod-niesieniem jakości kształcenia oraz budowaniem właściwych relacji: szkoła - dom - środowisko lokalne. Te placówki wykazały się ogrom-nym zaangażowaniem w życie spo-łeczności szkolnej oraz otwarciem na potrzeby miasta. Młodzież uczyła się samorządności, kultywowała tra-dycje narodowe, inicjując programy artystyczne z okazji świąt narodo-wych, tj. Narodowy Dzień Żołnie-rzy Wyklętych, Święto Niepodle-głości, rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Nie bez znaczenia jest fakt współ-pracy szkół i przedszkoli z Miej-skim Domem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną. W obecnej kadencji instytucje te przeżywają prawdziwy renesans; oferują sze-roki wachlarz propozycji eduka-cyjnych dla najmłodszych miesz-kańców Wołomina. Kierunek zmian, obrany przez burmistrza Madziara, pozwala z nadzieją i spokojem patrzeć w przyszłość. Inwestycja w rozwój naszych dzieci jest najważniejszą i najlepszą inwestycją. Agnieszka Ludwin – dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie MAS Z GŁOS MAS Z WYBÓR nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 opinie mieszkańców
  • 5. nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 5 Centrum handlowe coraz bliżej Wołomińskie obserwatorium astronomiczne Ostro ruszły prace przy centrum handlowym Fabryka Wołomin. Dodatkowe powierzchnie handlowe i spadek cen najmu to zadowole-nie kupców, bo to są ich podsta-wowe koszty działalności. Nawet 1000 nowych miejsc pracy to spa-dek bezrobocia i wzrost dochodów gminy z podatku PIT. Podatek od nieruchomości pozwoli gminie na potrzebne mieszkańcom inwestycje. Pamiętamy jeszcze emocje, jakie towa-rzyszyły uchwalaniu Studium zago-spodarowania przestrzennego gminy Wołomin, w którym dopuszczono han-del wielkopowierzchniowy na terenie po Stolarce Wołomin. Padało wtedy wiele zarzutów, że nie będziemy mieli wpływu na to, co powstanie na tym terenie. Zawsze podkreślałem, że jako mieszkańcowi osiedla Sławek-Nowa Wieś zależy mi, by teren leżący dosłow-nie obok mojego domu został jak naj-szybciej zagospodarowany. Wszystkie działania burmistrza Ryszarda Madziara oraz radnych popierających rozwój Wołomina doprowadziły do uchwalenia planu miejscowego dla terenu po Stolarce oraz terenów przyległych. Nawet naj-bardziej sceptyczni przyznali na sesji Rady Miejskiej, że plan miejscowy został przygotowany w ekspreso-wym tempie, tym samym przyzna-jąc, że się mylili co do sprawności działania oraz celowości powstania Pracowni Urbanistycznej. Uchwalony plan miejscowy pokazał również, jak bardzo mylili się wszy-scy przeciwnicy Studium, ponieważ określił on dokładnie wszystkie szcze-góły dotyczące rodzaju usług, kubatury, wielkości obiektu oraz udziału procen-towego szeroko rozumianej rozrywki. Powtórzę jeszcze raz to co kiedyś pisa-łem, bo uważam to za bardzo ważne: wybudowanie galerii to dodatkowe powierzchnie handlowe, a co za tym idzie spadek cen wynajmu, co powinno tylko zadowolić kupców, bo to są ich podsta-wowe koszty działalności. Dodatkowe miejsca pracy (około 1000) to z kolei spadek bezrobocia i wzrost dochodów gminy z podatku PIT. Jednak najważ-niejsze będą przychody gminy z tytułu podatku od nieruchomości, bo wszy-scy powinni pamiętać, że wyłączenie terenu Stolarki z produkcji spowodo-wało utratę kilku milionów wpływów do budżetu gminy. Takie centrum przy-ciągnie ludzi z całej gminy Wołomin oraz gmin ościennych. Więcej ludzi to więcej pieniędzy dla miasta i gminy, to również większe obroty nie tylko centrum handlowego, ale wszystkich punktów handlowych w Wołominie. Zawsze marzyło mi się centrum han-dlowe z prawdziwego zdarzenia, bo w ostatni weekend musiałem jechać na Targówek, a skoro będę miał podobne blisko swojego domu, to będę mógł się tam przespacerować pieszo lub poje-chać rowerem. I o to marzenia się spełniają, bo w dniu 30 października 2014 r. został wmu-rowany kamień węgielny pod budowę Centrum Handlowego Fabryka Woło-min. Powstanie Galeria handlowa o pow. 23500 m2, park handlowy o pow. 6500 m2, hipermarket o pow. 5800 m2, kino o pow. 1100 m2 oraz parking na 830 miejsc. Fabryka Woło-min to nowoczesne centrum, gdzie nie zapomniano o strefie rozrywko-wej oraz restauracjach i kawiarniach. Inwestycja warta około 180 mln zło-tych ruszyła pełną parą, gdyż 23 wrze-śnia 2014 roku podpisano umowę z generalnym wykonawcą. Planowany termin otwarcia to dokładnie za rok, czyli październik 2015 r. Cieszę się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i mam nadzieję, że wszyscy dołożą wszelkich starań, aby inwestycja tak ważna dla Woło-mina powstała w zapla-nowanym termi-nie . Ja wierzę, że powstanie. Leszek Czarzasty Wołomin leży na 52°20’48’’N szerokości oraz 21°14’31’’E długości geograficznej. Do najbliższej naturalnej sate-lity ziemi - Księżyca ma 384 403 km, natomiast od Słońca dzieli go 149 600 000 km. To bardzo dużo. Okazuje się, że już nie-długo w wersji wizualnej, ten dystans może się skrócić. W Wołominie jedno ze stowarzyszeń chce zbudować nowoczesne obserwatorium astronomiczne. Miłośnicy astronomii skupieni są wokół Stowarzyszenia Aktywny Wołomin, organizacji ludzi młodych, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. W jego skład wchodzi wielu członków Młodzieżowej Rady Miasta oraz mło-dych zdolnych wołominiaków. Postanowiliśmy zapytać Konrada Fuśnika – Prezesa SAW o ten projekt. „Szcze-gółów projektu zdradzić jeszcze nie mogę – mówi, ale rzeczywiście mamy projekt zaawansowany już w swo-ich planach, aby ze środków prywatnych sponsorów i datków ofiarodawców postawić w Wołominie obser-watorium astronomiczne. Wybraliśmy już nawet jego siedzibę: teren Liceum Ogólnokształcącego nr III na os. Niepodległości. Będziemy chcieli tam zbudować kopułę oraz kupić bardzo nowoczesny sprzęt do obser-wacji planet, gwiazd, komet oraz obiektów mgławico-wych. W przyszłych latach chcielibyśmy rozbudować go o system zdalnego sterowania. Wołomińskie szkoły, o ile chciałby przystąpić do tego projektu, mogłyby zdalnie i „na żywo” prowadzić obserwację planet Układu Sło-necznego na lekcjach fizyki. Pozwoli to szkołom uatrak-cyjnić swoją ofertę edukacyjną. Również mieszkańcy Wołomina będą mogli z niej bezpłatnie skorzystać. Pla-nujemy organizować otwarte pokazy obserwacji nieba oraz zapraszać naukowców na wykłady. Dla niektórych obecnie może wydawać się to nierealne, aby coś takiego powstało u nas, ale widziałem już kilka takich projek-tów w Polsce i jest to fascynujące doświadczenie, które determinuje nas do pracy. Sprzęt, który chcemy zaku-pić, wyposażony byłby w system Go-To, czyli bazę ok. 40.000 obiektów, na które teleskop naprowadzany byłby jednym kliknięciem z klawiatury komputera. Dzięki takiemu obserwatorium będzie można bardzo dokładnie obejrzeć powierzchnię Słońca i procesy wybuchu, które na nim obecnie zachodzą, pierścienie Saturna, a nawet bardzo odległe obiekty mgławicowe katalogu Messiera. A jest co oglądać – dodaje Konrad Fuśnik. Rzeczywiście projekt wydaje się bardzo ciekawy, ponie-waż mogliby z niego korzystać uczniowie oraz wszyscy mieszkańcy powiatu wołomińskiego. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za jego realizację. Redakcja. Mamy projekt zaawansowany już w swoich planach, aby ze środków prywatnych sponsorów i datków ofiaro-dawców postawić w Wołominie obser-watorium astronomiczne. Wybraliśmy już nawet jego siedzibę: teren Liceum Ogólnokształcącego nr III na os. Niepod-ległości. Będziemy chcieli tam zbudować kopułę oraz kupić bardzo nowoczesny sprzęt do ob-serwacji planet, gwiazd, komet oraz obiektów mgławicowych – Konrad Fuśnik, prezes SA W.
  • 6. 6 nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 opinie mieszkanców rozrywka Okiem samorządowca – świadomość wyborcza Krzyżówka Kandydat z pomysłami „na siłę” – na obcym terenie chce wybudować to co już jest? Do napisania tego polemicznego tekstu zainspirował mnie pewien młody człowiek, który swój program wyborczy zamieścił na łamach lokalnej gazety „Netkonkret” z dnia 29 września 2014 roku. Projekt budżetu na 2015 rok skierowany do Burmistrza Wołomina od autora, zakłada mię-dzy innymi wybudowanie placu zabaw przy klubie „Tramp” oraz bieżni wokół boiska piłkar-skiego na terenie OSiR „Huragan”. Z tego wynika, że niewiele orientuje się w obecnych potrze-bach mieszkańców osiedla. A minęło 20 lat z okładem kiedy stawiał pierwsze kroki w bloku przy Fieldorfa, a o czym wspomina w liście – ulotce, skierowanym do „sąsiadów”. Na osiedlu Lipińska mieszkam od 35 lat, a jako przewodniczący tego osiedla od 25 lat (czyli od początku przemian ustrojowych) odbyłem kilkadziesiąt spotkań z Zarzą-dem Spółdzielni mieszkaniowej w sprawach najróżniejszych. W tym czasie powstało wiele przejść wewnątrz osiedla, chod-ników, zwłaszcza wzdłuż ulicy 1 Maja, no i parkingów. Wyja-śniam zatem: na wspomnianym placu pobliżu „Trampu” już od dawna jest boisko do piłki siatkowej i koszykówki. Dziś akurat nikt już nie prowadzi zajęć z młodzieżą i dziećmi. Gdyby w tym dziele chciał się zaangażować nasz projekto-dawca, byłoby to mile widziane przez kierownictwo „Trampu”... Na tym terenie znajduje się też obiekt z drewna za zjeżdżalnią Wyborcy pewnie woleliby, by ten młody człowiek napisał, co poza stawianiem pierwszych kroków na osiedlu „Lipińska”, zrobił dla tego osiedla dla dzieci. Na boisko do piłki nożnej nie wyrazili zgody lokatorzy przylegającego doń bloku, w którym były tłuczone szyby przez grających bez opieki w piłkę chłopców. Chciałem rów-nież nadmienić, że w 70% mieszkają na tym osiedlu starsi ludzie, chcący żyć w spokoju. Nie marzy im się budowa nowych piaskownic, a raczej proszą o ich likwidację. Nie chcą pijących i hałasujących młodzieńców i to nie z osiedla, a najczęściej „przyjezdnych”. Co do bieżni - na OSiRze istnieje już od 60 lat. Trzeba ją tylko zmodernizować. To, że jest żużlowa, a nie tartanowa to jej atut, a nie wada. Na tartanie odbywają się zawody, a do trenin-gów i biegania rekreacyjnego przyjaźniejszy dla nóg jest żużel. Raz – jako instruktor rekre-acji fizycznej, dwa - jako trzykrotny mistrz Polski w biegach długich mam lepszą wiedzę na ten temat od początkującego amatora. Gdyby udało się jeszcze pokryć bieżnię w obecnym stanie miałkim żużlem jak na kortach tenisowych, byłaby to najlepsza bieżnia w Polsce! Co do jej oświetlenia, zgoda. Wieczorem biega rekreacyjnie sporo ludzi w różnym wieku. Od kilku lat Klub Biegacza i Towarzystwo Relaks działa w tej sprawie, ale niestety brakuje środków na ten cel. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. I już na koniec chciał-bym zadać pytanie: dlaczego młody człowiek pragnie uszczęśliwić nie naj-bliższych sąsiadów, a tych z innego osiedla i woli z niego kandydować? Miejskiej z okręgu nr 14 (Osiedle Lipińska) kronika kryminalna Oznakowany radiowóz kia i 10 alkomatów dla wołomińskich Policjantów Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wołomińskiej Komendy zostali doposażeni w nowoczesny ozna-kowany radiowóz Kia Ceed oraz 10 urządzeń do badania trzeźwo-ści uczestników ruchu drogowego. To efekt porozumienia lokalnych władz samorządo-wych i Policji. Podczas konferencji zorga-nizowanej w Urzędzie Miasta w Wołomi-nie – „RAZEM TWORZYMY BEZPIECZNY WOŁOMIN”, nastąpiło uroczyste przekaza-nie pojazdu i alkomatów. Eugeniusz Dembiński kandydat do Rady Fałszywy alarm bombowy. Dowcipnisiowi zabrakło wyobraźni W czwartek 27.10 tuż po 8.00 do Urzędu Skarbowego, Sądu Rejonowego oraz Sta-rostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęło drogą e-mailową zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, zasobnika z gazem bojowym oraz korespondencją zarażoną wirusem „Ebola”. Ewakuowano 440 osób. W akcji uczestniczyło 8 policjantów, 1 załoga Pogotowia Ratunkowego oraz 15 funkcjo-nariuszy Straży Pożarnej. Instytucje zostały sprawdzone pod kątem wymienionych zagro-żeń z wynikiem negatywnym. Kto odpowie za ten poważny alarm? Nietrzeżwi kierujacy zatrzymani W Duczkach policjanci zatrzymali do kon-troli drogowej samochód osobowy marki Daewoo Matiz, którego kierującą była Ange-lika R., znajdowała sie w stanie nietrzeźwo-ści – aż 2,2 promila alkoholu. Kolejnym „tra-fionym” był 24 -letni Kamil O. l 24. z 2,5 pro-mila alkoholu kierowal Fiestą. Fanatyk fiatów seicento. 10 jego łupem. 25-latek zatrzymany w skradzionym fiacie seicento. Uwagę policjantów zwróciło co naj-mniej nietypowe zachowanie kierującego - nocą mężczyzna prowadził samochód w okularach przeciwsłonecznych, na głowie miał kaptur, a na dłoniach rękawiczki. Okazalo się, że to swoisty specjalista w tej marce – jego łupem padło już 10 takich samochodów. Funkcjona-riusze zatrzymali również pasera, którego na posesji ujawnili części pochodzące z kradzio-nych pojazdów. Na poczet przyszłych kar poli-cjanci zabezpieczyli 6500 złotych i sportowy samochód mazda. (info za KPP Wołomin) „Nasze Forum Wołomin” Bezpłatna gazeta miłośników Wołomina i okolic. www.naszeforumwolomin.pl Wydawca „Prawo i Sprawiedliwość” Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86, redakcja@naszeforumwolomin.pl, naczelny@naszeforumwolomin.pl Redaktor Naczelny Leszek Czarzasty. Redaguje zespół. Tel. 782 399 476. Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w nadesłanych tekstach.
  • 7. nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 7 Koszykówka Czy Igor Sulich przeprosi mieszkańców? Wołomin laureatem drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO organizowanego przez Ambasadę Francji ekologia Rozpoczęły się prace na ul. Pogodnej w Nowych Lipinach. Odcinek od Szosy Jadowskiej do Batalionów Chłopskich w ciągu dwóch miesięcy zostanie przebudowany. Zapla-nowano też utwardzenie pobocza kruszywem łamanym i przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką 634, czyli Szosą Jadowską. Wykonawca zobowiązał się też do budowy odwodnienia. Koszt kolejnej już inwestycji w Nowych Lipinach to 630 tys. zł. W ostanich latach przy-było tutaj sporo inwesty-cji. Pogodna za dwa mie-siące będzie jak nowa - nie kryje zadowolenia Stanisław Dol Czarna - uroczystość wmurowa-nia kamienia węgielnego Kolejne ulice odzyskują należny im wygląd - także te, które od lat były zanie-dbane i domagały się remontu. Dobrym przykładem jest infra-struktura wokół osiedla położonego przy ul. Reja i Mieszka I – cho-ciażby ulica Lipińska, Kościelna i parking przy szkole nr 7 - podkresła Krzysztof Rembelski Jeszcze przed wakacjami Urząd Miejski podpisał umowę z firmą REMBUD na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Czarnej. Efekty kilkumiesięcznych prac są już znaczne. Oprócz sali gimnastycznej szkoła zosta-nie rozbudowana o kolejne sale lekcyjne. Wielomilio-nowa inwestycja (6,3 mln zł) , która zgodnie z umową powinna zakończyć się przed wakacjami w 2016 r., to nie tylko sala gimnastyczna, ale także częściowa moder-nizacja i rozbudowa szkoły. Sala łączyć się będzie ze szkołą łącznikiem podzielonym na część socjalno-tech-niczną, w której znajdą się m.in. komunikacja, toalety, szatnie, umywalnie, natryski, pokój trenera, magazyn sprzętu, pomieszczenia techniczne, kotłownia, roz-dzielnia elektryczna, oraz drugą część dydaktyczną, gdzie powstaną klasy zerowe, szatnia, trzy nowe sale dydaktyczne, pomieszczenie rekreacyjne, gabinet lekarski i pomieszczenie socjalne. Sama sala zajmie teren między szkołą a boiskiem, jej powierzchnia użytkowa wyniesie 674,30 m2. Ulice Laskowa i Złota w Wołomi-nie doczekają się odnowy – za chwilę UM będzie projekt budowy tych ulic. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w tej sprawie, przeznaczając po 10 000 zł na aktualizację dokumentacji ulicy Laskowej i wyko-nanie dokumentacji ulicy Złotej. Wołomin jest w tej kadencji wyjątkowo przyjazny rodzinom, dzieciom, młodzieży. Powstaje wiele obiektów: szkoły, przedszkola, sale gimnastyczne, boiska. A wiem że w planach już następne budowle – mówi Ewa Żelisko. Podwyżki dla pracowników oświaty Pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych od listopada będą mieli wyż-sze wynagrodzenie. Tak wynika z uchwały podjętej przez radnych na ostatniej sesji. Na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych w listopadzie i grudniu br. przeznaczono 54 766 zł. Głosuj na Wołomin Zagłosuj na Wołomin na stronie www.mazowszanie.eu i spraw, że stanie się on elementem gry planszowej Mazowszanie. Oddaj swój głos 1 raz dziennie i zaproś do głosowania całą swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych. Czas trwania konkursu: do 13 listopada 2014 r. Regu-lamin dostępny na stronie www.mazowszanie.eu Złote Gody w Wołominie 21 par z Wołomina otrzymało „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość odbyła się w MDK i oprócz samych jubilatów zagościli na niej Ks. Dziekan Sylwester Sien-kiewicz, Burmistrz Wołomina Pan Ryszard Madziar z żoną, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Katarzyna Lubiak oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pan Jacek Rze-pecki. Prócz medali wszystkie pary otrzymały list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz słodki upominek. Na uroczystości licznie zgromadziła się rodzina jubilatów, która wzniosła toast za kolejne szczęśliwe lata. Czy mieszkańcy Ossowa doczekają się zbudowania ulicy Grabicznej? Do rozwoju południowej części Gminy Wołomin konieczne są szybsze decyzje jeśli cho-dzi o warunki zabudowy oraz ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego, czyli jasne określenie gdzie będzie zabudowa mieszkaniowa i gdzie pod działalność. Plan ten powinien powstać po konsultacjach z mieszkańcami. Klarowne przedsta-wienie racji z uwzględnieniem i oczekiwaniem wszystkich zaintere-sowanych stron tego przedsięwzięcia pozwoli na udaną realizację tego celu. Zbudowanie tak oczekiwanej przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat drogi Grabicznej łączącej północne i połu-dniowe krańce Ossowa będzie istotnym impulsem do kolejnych działań w tym kierunku. Sławomir Kaczprzak Organizatorem projektu ECO-MIASTO jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Naro-dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii. W kategorii gospodarka odpadami za wprowadzanie kompleksowych rozwiązań w tym segmencie zrówno-ważonego rozwoju wyróżnienie otrzymał Wołomin. - Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na to, że staną się oni wzorem do naśladowania dla innych polskich miast. Z pewnością bowiem na to zasługują – mówi Pierre Buh-ler, Ambasador Francji w Polsce. W skład jury konkursu ECO-MIASTO 2014 weszli nieza-leżni eksperci, uznani za swoje kompetencje w kategoriach mobilności zrównoważonej i ekologicznego budownictwa, m.in. przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Śro-dowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele Krajowej Agencji Posza-nowania Energii, jak również naukowcy i dziennikarze. sport listy do redakcji 40-punktowa wygrana! – UKS Huragan Wołomin - SKS 12 Warszawa 106:65 Seniorki Huraganu od pierwszych minut spotkania z SKS 12 Warszawa objęły prowadzenie i potrafiły je utrzymać przez całe spotkanie. Po drugiej kwarcie pro-wadziły 70:35, do końca meczu powiększyły przewagę do ponad czterdziestu punktów. Szanowna Redakcjo, z przykrością poruszamy temat skandalicznej wypo-wiedzi radnego PO Igora Sulicha, która padła w minionej kadencji i z powodów dla nas niezro-zumiałych nie doczekała się dotychczas właści-wej reakcji ani radnych ani obiektywnych mediów wołomińskich. Szokujące jest to zwłaszcza w kon-tekście trwającej kampanii wyborczej, gdzie radny Igor Sulich przedstawia się jako osoba bezpartyjna na billboardach i plakatach (wstyd z jakiej partii się wywodzi?, brak logo partii ) i z kwiecistymi hasłami chce otumanić mieszkańców Wołomina, a w szcze-gólności mieszkańców Osiedla „Centrum”, które to nazwał „SLAMSY”. Przypominamy, że było to 15 lipca 2010r., kiedy ważyły się losy Uchwały Nr. XL- 64/2010 w spra-wie podziału Gminy Wołomin na okręgi wybor-cze. Czyżby słowa radnego Igora Sulicha przeszły niezauważone i nikogo nie dotknęły? Myli się ktoś jak tak myśli, słowa te dotknęły głęboko mieszkań-ców Osiedla „Centrum”, którzy pamiętają i dadzą wyrazy swojego niezadowolenia w dniu 16 listopada 2014 r., gdyż w wyborach 2010r. sprawa zbyt późno ujrzała światło dzienne. Myślimy, że jedno z głoszo-nych haseł pasuje jak ulał do tego tematu i radny Igor Sulich posłucha mieszkańców i zrezygnuje z uprawiania nietaktownej polityki. Z poważaniemRada Osiedla „CENTRUM ” oraz mieszkańcy Osiedla „CENTRUM ” dzieje się… inwestycje Krótko
  • 8. 8 kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości nasze forum wołomin nr 7 (7) listopad 2014 Kandydaci do Rady Miejskiej w Wołominie OKRĘG NR 4 Ewa Żelisko OKRĘG NR 11 Henryk Paciorek OKRĘG NR 18 Krzysztof Rembelski OKRĘG NR 5 Stanisław Dol OKRĘG NR 12 Grzegorz Skoczeń OKRĘG NR 19 Mariusz Stępnik OKRĘG NR 6 Beata Gomse OKRĘG NR 13 Paweł Banaszek OKRĘG NR 20 Adam Bereda OKRĘG NR 7 Paweł Pijarczyk OKRĘG NR 14 Eugeniusz Dembiński OKRĘG NR 21 Kazimierz Tarapata OKRĘG NR 1 Sławek Kacprzak OKRĘG NR 8 Krzysztof Wytrykus OKRĘG NR 15 Mateusz Bereda OKRĘG NR 2 Jakub Orych OKRĘG NR 9 Marcin Godlewski OKRĘG NR 16 Zbigniew Paziewski OKRĘG NR 23 Bogdan Sawicki Kandydaci do Rady Powiatu Wołomińskiego OKRĘG NR 5 OKRĘG NR 3 Mirosław Bieńczyk OKRĘG NR 10 Leszek Czarzasty OKRĘG NR 17 Konrad Fuśnik NR 1 Katarzyna Lubiak NR 8 Beata Bieńczyk NR 2 Marek Szafrański NR 9 Jolanta Sawicka-Jurek NR 3 Robert Szumski NR 10 Andrzej Wesołowski NR 4 Ireneusz Maślany NR 11 Bożena Ciechanowicz NR 5 Jarosław Stryjek NR 12 Maciej Szyba OKRĘG NR 22 Rafał Gwara NR 6 Agnieszka Ludwin NR 13 Henryka Piwowar NR 7 Agnieszka Strzembosz NR 14 Ryszard Madziar

Related Documents