Nacionalni indeks sreće
Croatian Happiness Index
Okoliš
Dobra vlast
Kultura
Obrazovanje
Zdravlje
Zajednica
Vitalnost
Bla...
Radost života
Magazin Banka i agencija
...
ŠTO JE SREĆA? ŠTO NAS ČINI SRETNIMA? 
KOJI FAKTORI UTJEČU NA SREĆU? 
Osim materijalnog bogatstva u obzir treba uzeti i dru...
Kako se koristiti indeksom?
Nacionalni indeks sreće nudi set statističkih indikatora u jednom
indeksu - kako bi nositelji ...
www.banka.hr HRVATSKA Tko ...
Što čini indeks Metodologija
Nacionalni indeks sreće kroz jedan...
Analiza indeksa
Novinari Banke i istraživači Hendala, zajedno sa svojim suradnicima psiholozima
i sociolozima, mjesečno an...
Ponuda sponzorima
PR
Osim podrške u printu i webu, televizijskim i
radioemisijama, planiramo i zaseban portal Indeksa
sre...
Hvala na pažnji!
9
of 9

Nacionalni Indeks Srece Prezentacija

Nacionalni indeks sreće, novi pokazatelj prosperiteta nacije, dugoročni je projekt koji će svaki mjesec pratiti kvalitetu života i osobno zadovoljstvo Hrvata
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalni Indeks Srece Prezentacija

  • 1. Nacionalni indeks sreće Croatian Happiness Index Okoliš Dobra vlast Kultura Obrazovanje Zdravlje Zajednica Vitalnost Blagostanje Životni standard 1
  • 2. Radost života Magazin Banka i agencija ::Joie de vivre Ekonomija sreće C Hendal započeli su s mjerenjem Na poziv francuskog predsjednika Sarkozyja nobelovci Stiglitz, Arrow i Sen napravili su analizu mjerenja ilj svakog društva je pravog pokazatelja blagostanja sreća svih i u tom smje- nacionalnog bogatstva i predložili novo mjerenje ekonomskog rasta, koje umjesto klasične hladne ru treba promijeniti statistike BDP-a uključuje i kvalitetu života, odnosno sreću. Intelektualni krugovi na zapadu već primjenjuju Piše Marina Ralašić javne politike - smanji- hrvatskog društva - Nacionalni Nacionalni Indeks Sreće ekonomske politike koje znače zaokret u javnim politikama nezaposlenosti, zdravstva i obrazovanja  ti nezaposlenost, pove- ćati sigurnost radnih Radost mjesta, osigurati ade- kvatnu opću razinu indeks sreće plaća i mirovina, poja- čati skrb za mentalne života bolesnike... To su neka polazišta ekonomije sreće, nove grane eko- nomske znanosti koju sve češće zagovaraju intelektualni krugovi razvijenih tržišnih gospodarstava. Banka i agencija Hendal započeli Reforma države blagostanja usmjerena je na podiza- nje opće razine sreće u cijelome društvu, koja je i jedino su s mjerenjem pravog pokazatelja pravo mjerilo napretka. Bruto društveni proizvod koji blagostanja hrvatskog društva - izražava samo materijalni napredak ne pokazuje pravu sliku društva, a novija istraživanja pokazuju ni da nje- Nacionalni Indeks Sreće gov rast ne utječe na povećanje sreće. Na poziv francuskog predsjednika Sarkozyja nobe- lovci Joseph Stiglitz i Kenneth J. Arrow iz Sjedinjenih Država, Indijac Amartya Sen i deseci drugih najugledni- jih svjetski znanstvenika napravili su analizu u kojoj su predložili novo mjerenje ekonomskog rasta, koje umje- Na prosperitet zemlje i ljudi ne utječu samo materijalni Svjetski intelektualni krugovi već primjenjuju eko- sto klasične hladne statistike bruto društvenog proizvo- faktori već subjektivni osjećaji zadovoljstva i sreće kvalite- nomske politike koje znače zaokret u javnim politikama da (BDP) uključuje i kvalitetu života, odnosno sreću. tom života samih stanovnika. U svijetu se sve više zagova- nezaposlenosti, zdravstva i obrazovanja. Može li Hrvatska Iako ćemo pričekati nekoliko godina dok se stvore me- ra novo mjerenje ekonomskog rasta, koje umjesto opće- prihvatiti zaokret koju oni predlažu? Mogu li neka pola- đunarodni kriteriji i promijeni svjetska statistika, njihov prihvaćenog praćenja bruto društvenog proizvoda (BDP-a) zišta ekonomije sreće, nove grane ekonomske znanosti, izvještaj na nekoliko stotina stranica (www.stiglitz-sen-fi- uključuje i mjerenje kvalitete života, odnosno sreće. postati polazište hrvatske ekonomske politike - kroz sma- toussi.fr) argumentira zašto kvantitativni faktori izraženi njenje nezaposlenosti, povećanja sigurnosti radnih mje- u BDP-u nisu pravo mjerilo napretka društva te zašto veliki utjecaj imaju i kvalitativni pokazatelji poput zdravlja, edu- ŠTO JE SREĆA? ŠTO NAS ČINI SRETNIMA? sta, adekvatne opće razine plaća i mirovina... kacije i obrazovanja, da nabrojimo samo najvažnije. KOJI FAKTORI UTJEČU NA SREĆU? Sarkozy nije otkrio “toplu“ vodu. Koncept ekonomije Osim materijalnog bogatstva u obzir treba uzeti i druge TKO U SvIJETU MJERI SREĆU sreće predlagali su filozofi utilitaristi već u 18. stoljeću, kvalitativne pokazatelje kvalitete života: zdravlje, eduka- • UN - Human Development Index (HDI) bilježi samo tri razradili i argumentirali ga suvremeni ekonomisti, poput ciju, aktivnosti pojedinca, politički glas (demokracija) i varijable: dohodak, životnu dob i obrazovanje lorda Richarda Layarda s London School of Economicsa, upravljanje, socijalne mreže, uvjete iz okoline, osobnu i • Kanada i Butan - Gross National Happiness a usvojili liberalni političari poput bivšeg britanskog pre- ekonomsku nesigurnost, odnos prema okolišu...  • Nizozemska - Svjetska baza sreće na Sveučilištu u mijera Tonyja Blaira. Priča s gore spomenutim izvještajem Roterdamu Ilustracija Danilo Dučak počinje 50-ih godina prošloga stoljeća, kad je američki BDP KAKO SE KORISTITI INdEKSOM? • Prosperity Index - Legatum Institut, američki think-tank bio znatno viši i rastao znatno brže od francuskog, ali se Nacionalni Indeks Sreće nudi set statističkih indikatora Francuzi zato nisu osjećali manje bogatima. Dapače, više u jednom indeksu - kako bi nositelji ekonomske politike donosili uspješnije odluke, a domaća i strana poslovna za- USKORO I U HRvATSKOJ - NAcIONAlNI su uživali u životu od Amerikanaca, bili su zadovoljniji i imali više slobodnog vremena. Poznata francuska uzrečica jednica objektivnije sagledavala stvarni život u Hrvatskoj. INdEKS SREĆE 40 :: BANKA :: studeni :: 2009. 2009. :: studeni :: BANKA :: 41 Na prosperitet zemlje i ljudi ne utječu samo materijalni faktori već subjektivni osjećaji zadovoljstva i sreće kvalitetom života samih stanovnika. U svijetu se sve više zagovara novo mjerenje ekonomskog rasta, koje umjesto općeprihvaćenog praćenja bruto društvenog proizvoda (BDP-a) uključuje i mjerenje kvalitete života, odnosno sreće. 2
  • 3. ŠTO JE SREĆA? ŠTO NAS ČINI SRETNIMA?  KOJI FAKTORI UTJEČU NA SREĆU?  Osim materijalnog bogatstva u obzir treba uzeti i druge kvalitativne pokazatelje kvalitete života: zdravlje, obrazovanje, aktivnosti pojedinca, politički glas (demokracija) i upravljanje, socijalne mreže, uvjete iz okoline, osobnu i ekonomsku nesigurnost, odnos prema okolišu...  3
  • 4. Kako se koristiti indeksom? Nacionalni indeks sreće nudi set statističkih indikatora u jednom indeksu - kako bi nositelji ekonomske politike donosili uspješnije odluke, a domaća i strana poslovna zajednica objektivnije sagledavala stvarni život u Hrvatskoj. Svjetski intelektualni krugovi već primjenjuju ekonomske politike koje znače zaokret u javnim politikama nezaposlenosti, zdravstva i obrazovanja. Može li Hrvatska prihvatiti zaokret koji oni predlažu? Mogu li neka polazišta ekonomije sreće, nove grane ekonomske znanosti, postati polazište hrvatske ekonomske politike - kroz smanjenje nezaposlenosti, povećanje sigurnosti radnih mjesta, adekvatne opće razine plaća i mirovina...  Što je cilj indeksa i kome je namijenjen Nacionalni indeks sreće je mjerljiv, objektivan brojčani pokazatelj o kvaliteti života, zadovoljstvu i sreći u Hrvatskoj, a time i o djelotvornosti vlasti i javnih politika u cilju zadovoljavanja potreba i očekivanja ljudi. Nositeljima ekonomske politike otvara nove horizonte i putove promjena, a domaćoj i stranoj poslovnoj zajednici daje stvaran uvid u hrvatsko društvo. 4
  • 5. www.banka.hr HRVATSKA Tko u svijetu mjeri sreću Objavljeno Vrijeme zadnje promjene 20.11.2009 11:00:00 20.11.2009 11:00:00 Anketa: Svaki drugi Hrvat je sretan • Human Development Index (HDI) Ujedinjenih Sretno je 56 posto gra ana, a ene su sretnije od mu karaca, pokazala je anketa Banke i agencije Hendal nacija bilježi samo tri varijable: dohodak, Bankamagazin životnu dob i obrazovanje Veli ina slova: Ispi i • Gross National Happiness imaju samo dvije Za ve i dio Hrvata se mo e re i da su sretni. Potaknuti svjetskim istra ivanjima o ispitivanju države: Kanada i himalajska kraljevina Butan osje aja sre e i zadovoljstva magazin Banka i agencija Hendal proveli su na nacionalno reprezentativnom uzorku gra anstva kratku anketu koja je pokazala da je 56 posto Hrvata sretno. • Svjetska baza sreće postoji na Sveučilištu u Ve i broj od onih ukupno sretnih, ak 73 posto ispitanih odgovorilo je da je tijekom ve ine ju era njeg dana (dana prije onog u kojem je izvr eno istra ivanje) bilo sretno, a samo manji Roterdamu, Nizozemska dio (27 posto) nije bio sretan. I 70 posto ispitanih je u ne em u ivalo tijekom ve ine ju era njeg dana (dana prije onog u • Prosperity Index Legatum Instituta, američkog kojem je izvr eno istra ivanje), a pribli no isto toliko ih se puno smije ilo ili smijalo. Sve u svemu, svaki drugi Hrvat je odgovorio pozitivno na sva tri postavljena pitanja, te je u think-tanka  kona nici ispalo da je 56 posto gra ana zemlje sretno. Nacionalni indeks sreće u Hrvatskoj mjere magazin Banka i agencija Hendal 5
  • 6. Što čini indeks Metodologija Nacionalni indeks sreće kroz jedan pokazatelj na skali od 0 do 100 nudi Kontinuirano mjesečno mjerenje NIS-a na nacionalno- splet statističkih indikatora izvedenih iz 8 komponenti koje istražujemo reprezentativnom uzorku od 750 ispitanika starijih od 15 godina. upitnikom. Komponente indeksa su: Provodi se visokostrukturiranim upitnikom tijekom cijelog mjeseca, pokrivajući ravnomjerno sve dane. Opće zadovoljstvo životnom situacijom i procjena Emotivno stanje na osnovu doživljenih emocija Početak mjerenja: Tjelesno stanje i aktivnosti veljača 2010. Uvjeti u radnoj (školskoj) okolini prvi reprezentativni rezultati: Zdravstveno stanje travanj 2010. Osnovni uvjeti za život Odnos prema okolišu Zadovoljstvo socijalnom okolinom Sve komponente sastavljene od su od više pitanja koje ispitanici vrednuju na različitim skalama ili alokacijom. 6
  • 7. Analiza indeksa Novinari Banke i istraživači Hendala, zajedno sa svojim suradnicima psiholozima i sociolozima, mjesečno analiziraju indeks po socio-demografsko-ekonomskim karakteristikama, prate pojedinačne varijable indeksa u kontekstu društvenih i ekonomskih zbivanja u zemlji i svijetu te ga uspoređuju s postojećim stranim i domaćim indeksima (npr. s Hendalovim indeksom optimizma - HIO® koji prati zadovoljstvo pojedinca ekonomskim uvjetima). Objava rezultata • mjesečnik Banka i internetske stranice www.banka.hr • posebni portal Nacionalnog indeksa sreće (u radu) • Elektronički newsletter Indeks sreće koji se mjesečno šalje na preko 15.000 adresa • Priopćenja za javnost • Banka TV • Komercijalne televizijske i radioemisije Prateća događanja • Okrugli stolovi (dvomjesečno) • Domaće konferencije (kvartalno) • Regionalna/međunarodna konferencija (godišnje) • Javna predavanja (mjesečno) 7
  • 8. Ponuda sponzorima PR Osim podrške u printu i webu, televizijskim i radioemisijama, planiramo i zaseban portal Indeksa sreće koji će na jednome mjestu donositi sve o ekonomiji sreće, najvažnijim novostima iz svijeta i Hrvatske, pratiti aktualnosti u svijetu (konferencije, predavanja, akademske radove, nove knjige...) i Hrvatskoj. Benefit Kroz kvalitetan i ekskluzivan sadržaj usmjeravanje na partnera/sponzora • Vezivanje imena partnera uz pojam sreće • Mogućnost sudjelovanja na svim pratećim događanjima tijekom cijele godine 8
  • 9. Hvala na pažnji! 9

Related Documents