Przygotował: Zbyszko Siewkowski Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu
<ul><li>1. Historia. </li></ul><ul><li>2. Centrum Integracji Społecznej (CIS). </li></ul><ul><li>3. Działania partnerskie....
<ul><li>1. Powstanie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo jako filii Stowarzyszenia Szkoły Barki: </li></ul><ul><li>P r...
<ul><li>2. Listopad 2007 – powstanie Stowarzyszenia ETAP. </li></ul><ul><li>3. Kwiecień 2008 – uzyskanie statusu Centrum I...
<ul><li>1. Czym jest CIS? </li></ul><ul><li>- Organizacja powołana do realizacji reintegracji zawodowej i społecznej osób ...
<ul><li>- Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności. </li></ul><ul><li>- Uzależnieni od ...
<ul><li>- Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról </li></ul><ul><li>społecznych i osiąganie pozycji spo...
<ul><li>1. Charakter edukacyjny -> zawodowy. </li></ul><ul><li>2. 5 dni w tygodniu – 6 godzin dziennie. </li></ul><ul><li>...
<ul><li>4. Indywidualne Szkolenie z Zakresu Obsługi Komputera: </li></ul><ul><li>- łagodne wejście w program, </li></ul><u...
<ul><li>5. Warsztaty zawodowe ( zewnętrzne ): </li></ul><ul><li>- opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, </li></ul>
<ul><li>- ogrodnictwo, </li></ul>
<ul><li>- rękodzieło, </li></ul>
<ul><li>- budowlanka. </li></ul>
<ul><li>6. Finansowanie: </li></ul><ul><li>- Urząd Marszałkowski – dotacja na pierwsze wyposażenie, </li></ul><ul><li>- Ur...
<ul><li>1. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (PSM): </li></ul><ul><li>- zrozumienie działań na polu Ekonomii Społecznej...
<ul><li>3. Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego. </li></ul><ul><li>4. Szkoła Podstawowa nr 15. </li></ul><ul><li>5. P...
CIS MOPR PSM CES Spółdzielnie socjalne Caritas Urząd Miasta PUP Szkoła Podstawowa nr 15 ???
<ul><li>Dostrzeżenie działań przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych (FISE) – Atlas Dobrych Praktyk. </li></ul>
<ul><li>1. Spółdzielnie socjalne działają w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych. </li></ul><ul><li>2. Spółdziel...
<ul><li>3. Cele założenia: </li></ul><ul><li>- społeczna reintegracja jej członków przez co należy rozumieć działania mają...
<ul><li>4. Pomoc spółdzielniom: </li></ul><ul><li>- CIS, </li></ul><ul><li>- CES. </li></ul><ul><li>5. Problemy funkcjonow...
<ul><li>Spółdzielnia socjalna ART SMAK: </li></ul><ul><li>- obsługa cateringowa uczestników CIS, </li></ul><ul><li>- obsł...
<ul><li>Spółdzielnia socjalna Tajemniczy Ogród : </li></ul><ul><li>Uczestnicy CIS Piątkowo – warsztat ogrodniczy. </li></...
<ul><li>Spółdzielnia socjalna rękodzielnicza: </li></ul><ul><li>- planowana rejestracja - kwiecień 2009, </li></ul><ul><li...
<ul><li>Dziękuję za uwagę ! </li></ul><ul><li>Zbyszko Siewkowski </li></ul><ul><li>Centrum Integracji Społecznej Piątkowo ...
of 25

Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Ekonomia W Praktyce 03 09

 • 1. Przygotował: Zbyszko Siewkowski Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu
 • 2. <ul><li>1. Historia. </li></ul><ul><li>2. Centrum Integracji Społecznej (CIS). </li></ul><ul><li>3. Działania partnerskie. </li></ul><ul><li>4. Spółdzielnie socjalne. </li></ul>
 • 3. <ul><li>1. Powstanie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo jako filii Stowarzyszenia Szkoły Barki: </li></ul><ul><li>P roblem dłużników Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – dzielnicy Piątkowo i Winogrady . </li></ul><ul><li>Odpowiedź Barki. </li></ul><ul><li>Powstanie Centrum Integracji Społecznej. </li></ul><ul><li>Filia jako lokalna instytucja. </li></ul>
 • 4. <ul><li>2. Listopad 2007 – powstanie Stowarzyszenia ETAP. </li></ul><ul><li>3. Kwiecień 2008 – uzyskanie statusu Centrum Integracji Społecznej. </li></ul><ul><li>4. Lipiec 2008 – działalność Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP (objęcie zasięgiem całego miasta). </li></ul>
 • 5. <ul><li>1. Czym jest CIS? </li></ul><ul><li>- Organizacja powołana do realizacji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. </li></ul><ul><li>- Podstawa prawna – ustawa o zatrudnieniu socjalnym. </li></ul>
 • 6. <ul><li>- Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności. </li></ul><ul><li>- Uzależnieni od alkoholu , po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. </li></ul><ul><li>- Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej. </li></ul><ul><li>- Chorzy psychicznie , w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. </li></ul><ul><li>- Bezrobotni , w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. </li></ul><ul><li>- Zwalniani z zakładów karnych , mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. </li></ul><ul><li>- Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. </li></ul>
 • 7. <ul><li>- Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról </li></ul><ul><li>społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych </li></ul><ul><li>osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu. </li></ul><ul><li>- Kształcenie umiejętności zawodowych oraz </li></ul><ul><li>przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub </li></ul><ul><li>podwyższanie kwalifikacji zawodowych. </li></ul><ul><li>- Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania </li></ul><ul><li>posiadanymi środkami pieniężnymi. </li></ul>Indywidualne podejście.
 • 8. <ul><li>1. Charakter edukacyjny -> zawodowy. </li></ul><ul><li>2. 5 dni w tygodniu – 6 godzin dziennie. </li></ul><ul><li>3. Zajęcia edukacyjne (przedsiębiorczość, etyka w pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty psychologiczne, integracja społeczna). </li></ul>
 • 9. <ul><li>4. Indywidualne Szkolenie z Zakresu Obsługi Komputera: </li></ul><ul><li>- łagodne wejście w program, </li></ul><ul><li>- poznanie uczestników. </li></ul>
 • 10. <ul><li>5. Warsztaty zawodowe ( zewnętrzne ): </li></ul><ul><li>- opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, </li></ul>
 • 11. <ul><li>- ogrodnictwo, </li></ul>
 • 12. <ul><li>- rękodzieło, </li></ul>
 • 13. <ul><li>- budowlanka. </li></ul>
 • 14. <ul><li>6. Finansowanie: </li></ul><ul><li>- Urząd Marszałkowski – dotacja na pierwsze wyposażenie, </li></ul><ul><li>- Urząd Miasta, </li></ul><ul><li>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, </li></ul><ul><li>- działania Przedsiębiorcze (!). </li></ul>
 • 15. <ul><li>1. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (PSM): </li></ul><ul><li>- zrozumienie działań na polu Ekonomii Społecznej, </li></ul><ul><li>- pomoc w realizacji przedsięwzięć, </li></ul><ul><li>- miejsce pracy warsztatu. </li></ul><ul><li>2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR): </li></ul><ul><li>- filia Piątkowo, pozostałe dzielnice, </li></ul><ul><li>- miejsce pracy warsztatu. </li></ul>
 • 16. <ul><li>3. Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego. </li></ul><ul><li>4. Szkoła Podstawowa nr 15. </li></ul><ul><li>5. Powiatowy Urząd Pracy. </li></ul><ul><li>6. Urząd Miasta. </li></ul><ul><li>7. Spółdzielnia socjalna ART SMAK. </li></ul><ul><li>8. Centrum Ekonomii Społecznej (CES). </li></ul>
 • 17. CIS MOPR PSM CES Spółdzielnie socjalne Caritas Urząd Miasta PUP Szkoła Podstawowa nr 15 ???
 • 18. <ul><li>Dostrzeżenie działań przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych (FISE) – Atlas Dobrych Praktyk. </li></ul>
 • 19. <ul><li>1. Spółdzielnie socjalne działają w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych. </li></ul><ul><li>2. Spółdzielnia socjalna jest podmiotem prawnym funkcjonującym na pograniczu działalności gospodarczej i organizacji pozarządowej. Jej celem jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków na rzecz ich zawodowej i społecznej reintegracji. </li></ul>
 • 20. <ul><li>3. Cele założenia: </li></ul><ul><li>- społeczna reintegracja jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, </li></ul><ul><li>- zawodowa reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. </li></ul>
 • 21. <ul><li>4. Pomoc spółdzielniom: </li></ul><ul><li>- CIS, </li></ul><ul><li>- CES. </li></ul><ul><li>5. Problemy funkcjonowania spółdzielni: </li></ul><ul><li>- procedura zakładania, </li></ul><ul><li>- zaufanie i poznanie, </li></ul><ul><li>- nieumiejętna współpraca członków założycieli. </li></ul>
 • 22. <ul><li>Spółdzielnia socjalna ART SMAK: </li></ul><ul><li>- obsługa cateringowa uczestników CIS, </li></ul><ul><li>- obsługa imprez okolicznościowych, pikników itp. </li></ul>
 • 23. <ul><li>Spółdzielnia socjalna Tajemniczy Ogród : </li></ul><ul><li>Uczestnicy CIS Piątkowo – warsztat ogrodniczy. </li></ul><ul><li>Prace na terenie PSM. </li></ul><ul><li>Założenie spółdzielni. </li></ul><ul><li>Konkurencyjność. </li></ul><ul><li>Pomoc nowo powstającym spółdzielniom. </li></ul>
 • 24. <ul><li>Spółdzielnia socjalna rękodzielnicza: </li></ul><ul><li>- planowana rejestracja - kwiecień 2009, </li></ul><ul><li>- poszukiwanie rynku zbytu (11 Listopada – Święto Ulicy, wystawy, imprezy okolicznościowe, festyny, sprzedaż wysyłkowa), </li></ul><ul><li>- poznanie i zaufanie. </li></ul>
 • 25. <ul><li>Dziękuję za uwagę ! </li></ul><ul><li>Zbyszko Siewkowski </li></ul><ul><li>Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP </li></ul><ul><li>Os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań </li></ul><ul><li>Tel. (061) 823-45-02 </li></ul><ul><li>E-mail: stowarzyszenie.etap@o2.pl </li></ul>

Related Documents