Ewa Sadowska Barka UK
<ul><li>- Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat gospodarki społecznej z dnia 19 lutego 2009r. </li></ul><ul><li>- R...
<ul><li>Celem przedsiębiorstwa społeczne go jest rozwój wspólnot lokalnych. W ytworzona nadwyżka jest przede wszystkim po...
<ul><li>Oparte o tradycję spółdzielczości i działalności non-profit </li></ul><ul><li>62.000 przedsiębiorstw społecznych w...
<ul><li>Firmy społeczne skierowane do osób zamrginalizowanych i zapewniające zdobycie kwalifikacji i zatrudnienia </li></u...
<ul><li>Cafe Fifteen – Sieć restauracji rozwijających potencjał młodych ludzi: szeroka oferta szkoleń przyuczenia zawodo...
<ul><li>Skutkiem zaniedbań w realizacji zasad gsopodarki społecznej są - w zbyt dużej części nieudane - migracje polityczn...
<ul><li>Wyzwania dla przedsiębiorstw społecznych: </li></ul><ul><li>Cięcia budżetowe w projektach socjalnych </li></ul><u...
<ul><li>P omoc ze strony państwowych urzędów zatrudnienia - Job Centre Plus </li></ul><ul><li>Job Seeker Allowance – dod...
<ul><li>1990 – Strategia wychodzenia z bezdomności ulicznej (RSI) ; </li></ul><ul><li>1997 – Rządowa jednostka ds. wyklucz...
<ul><li>1. Budowanie na fundamencie: zakończyć bezdomność w UK do 2012; </li></ul><ul><li>2. Wypracowanie narodowego obr...
<ul><li>Strategia Rządu na rzecz wychodzenia z bezdomności (2008); </li></ul><ul><li>Grupa ds. Bezdomności przy Burmistrzu...
<ul><li>Przedsiębiorczość społeczna powin na nosić znamiona zrównoważonego rozwoju w aspekcie: </li></ul><ul><li>gosp...
<ul><li>Ewa Sadowska </li></ul><ul><li>ewa.sadowska@barkauk.org </li></ul><ul><li>www.barkauk.org </li></ul>
of 14

Prezentacja na konferencji Europejskiego Instytutu Łódź 29.09.11

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na konferencji Europejskiego Instytutu Łódź 29.09.11

 • 1. Ewa Sadowska Barka UK
 • 2. <ul><li>- Rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat gospodarki społecznej z dnia 19 lutego 2009r. </li></ul><ul><li>- Raport na temat przyszłości polityki spójności - dr Fabrizi o Barca ; zawiera ocenę skuteczności dotychczasowej polityki spójności oraz szereg propozycji reform tej polityki na okres po 2013 r. </li></ul><ul><li>- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie : „Jaka powinna być rola i perspektywy afrykańskiej gospodarki społecznej we współpracy na rzecz rozwoju?” </li></ul><ul><li>- Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Jak wspierać skuteczne partnerstwa dotyczące gospodarowania programami w zakresie polityki spójności w oparciu o dobre praktyki z cyklu 2007–2013” </li></ul><ul><li>  - Publikacja pt. ”Barka - Nowy Początek – Społeczna Gospodarka Rynkowa 1989-2009” na temat doświadczeń w obszarze gospodarki społecznej krajów Europy Srodkowo-Wschodniej, które uzyskały wolność po upadku komunizmu (z wyszczególnieniem doswiadczeń polskich, zebranych przez Fundację Barka – lidera w obszarze gospodarki społecznej w Polsce). </li></ul>
 • 3. <ul><li>Celem przedsiębiorstwa społeczne go jest rozwój wspólnot lokalnych. W ytworzona nadwyżka jest przede wszystkim ponownie inwestowana w działalność lub w społeczność lokalną tak, aby osiągać cele społeczne, a nie maksymalizować zyski udziałowców i właścicieli . </li></ul><ul><li>Prymat celów indywidulanych nad zyskiem </li></ul><ul><li>Dobrowolne i otwarte uczestnictwo </li></ul><ul><li>Demokratyczna kontrola przez członków </li></ul><ul><li>Wspólne interesy członków </li></ul><ul><li>Realizowanie w ramach działalności takich wartości jak solidarność i odpowiedzialność za dobro wspólne </li></ul><ul><li>Zarządzanie autonomiczne </li></ul><ul><li>Dystrybucja zysków na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa </li></ul>
 • 4. <ul><li>Oparte o tradycję spółdzielczości i działalności non-profit </li></ul><ul><li>62.000 przedsiębiorstw społecznych w UK, dostarczają gospodarce 24 biliony funtów, zatrudniają 800,000 pracowników; </li></ul><ul><li>Ponad 1,3 miliona ludzi uważa się za przedsiębiorców społecznych w UK; </li></ul><ul><li>Historia powstania przedsiębiorstw społ.: 1840 r. w Rochdale; </li></ul><ul><li>Struktura prawna przedsiębiorstw społecznych: CIC, IPS; </li></ul><ul><li>Zasady: rozwijanie celów społecznych, niezależność w tym od grantów publicznych, reinwestycja większości zysków w działalność przedsiębiorstwa; konkurencyjność na rynku, równowaga :cele społeczne a finansowe; </li></ul><ul><li>Sektory gospodarki przedsiębiorstw społ.: zdrowie, pomoc społeczna, transport, recykling; </li></ul><ul><li>Koalicja Przedsiębiorstw Społecznych (Social Enterprise UK) : http://www.socialenterprise.org.uk – zrzesza ponad 10,000 przedsiębiorstw społecznych; </li></ul>
 • 5. <ul><li>Firmy społeczne skierowane do osób zamrginalizowanych i zapewniające zdobycie kwalifikacji i zatrudnienia </li></ul><ul><li>Związki kredytowe – cel: zapewnienie dostępu do środków finansowych na zasadach niekomercyjnych, w odróżnieniu od np. komercyjnych banków </li></ul><ul><li>Instytucje pośredniczące na rynku pracy </li></ul><ul><li>Instytucje organizujące usługi opiekuńcze na poziomie lokalnym - ale nie działąjące dla zysku </li></ul><ul><li>Spółdzielnie i stowarzyszenia osób, które prowadzą wspólnie przedsiebiorstwo </li></ul><ul><li>Organizacje pozarządowe, które prowadzą działania społeczne </li></ul><ul><li>Przedsiębiorstwa społeczne w UK : </li></ul><ul><li>- Usługi publiczne np: opieka nad dziećmi czy osobami straszymi, usługi w zakresie ochrony środowiska i recyklingu </li></ul><ul><li>- Działają na rzecz integracji zawodowej i reintegracji (np. osoby niepełnosprawne) </li></ul><ul><li>- Dostarczają specjanych towarów i usług zwłaszcza w handlu </li></ul>
 • 6. <ul><li>Cafe Fifteen – Sieć restauracji rozwijających potencjał młodych ludzi: szeroka oferta szkoleń przyuczenia zawodowego; </li></ul><ul><li>Divine Chocolate fair trade - Luksusowe przedsiębiorstwo społ. -fabryka czekolady; </li></ul><ul><li>Cardboard Citizens/Streetwise Opera – Organizacje pracujące z osobami bezdomnymi (1,500 osób w roku), oferujące warsztaty teatralne i realizujące sztuki teatralne oraz organizujące wspracie w zakwaterowaniu i zatrudnieniu. </li></ul><ul><li>Booth Centre – Centrum dzienne, punkt doradztwa i pomocy w zatrudnieniu(warsztaty, edukacja zawodowa). </li></ul><ul><li>Street League – Integracja przez sport : trudna młodzież zaangażowana w uzależnienia, przestępczość, bezrobocie, bezdomność. </li></ul><ul><li>The Farm and Conservation Project - Program przyuczenia zawodowego dla osób bezdomnych na farmie w Sussex – od maja do października, 2x tydzień, (program realizowany w partnerstwie ). </li></ul><ul><li>BIG ISSUE – gazeta uliczna sprzedawana na ulicach przez bezrobotnych sprzedawców </li></ul><ul><li>Ogrody na rzecz zmiany – projekt projektowania ogrodów przez 300- 500 osób bezdomne </li></ul>
 • 7. <ul><li>Skutkiem zaniedbań w realizacji zasad gsopodarki społecznej są - w zbyt dużej części nieudane - migracje polityczne i ekonomiczne . </li></ul><ul><li>Program POWROTY (ponad 1500 bezrobotnych obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej wróciło z UK do przedsiębiorstw społecznych w krajach pochodzenia oraz do rodzin); </li></ul><ul><li>Program Centrum Gospodarki Solidarnej (po roku działalności spośród 60 bezrobotnych obywateli nowych krajów akcesyjnych w Londynie - 70% uzyskało zatrudnienie w UK); </li></ul><ul><li>Program szkolenia kadr angielskich samorządów, organizacji i przesiębiorstw społecznych w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce; </li></ul>
 • 8. <ul><li>Wyzwania dla przedsiębiorstw społecznych: </li></ul><ul><li>Cięcia budżetowe w projektach socjalnych </li></ul><ul><li>Potencjalna prywatyzacja niektórych usług publicznych </li></ul><ul><li>Relacja pomiędzy przedsiębiorstwami społecznmi a związkami zawodowymi </li></ul><ul><li>Nieuprawnione używanie nazwy “przedsiębiorstwo społeczne” </li></ul><ul><li>Tradycja wiktoriańskiej charity, której sednem jest “ postawa paliatywna ” (będąca półśrodkiem, łagodząca objawy bez wyleczenia ). </li></ul>
 • 9. <ul><li>P omoc ze strony państwowych urzędów zatrudnienia - Job Centre Plus </li></ul><ul><li>Job Seeker Allowance – dodatek do niskiej pensji </li></ul><ul><li>- Employment and Support Allowance – dodatek dla osób nie moga pracowa ć, które ze wzgledu na z ł y stan zdrowia </li></ul><ul><li>Maternity Allowance – zasiłek macierzy ńs ki dla matek pracujacych w przeszlosci </li></ul><ul><li>Crisis Loan – nieoprocentowane po ż yczki kryzysowe dla os ó b pobieraj ą cych zasi ł ek z Job Centre Plus np. JSA lub ESA </li></ul><ul><li>P omoc ze strony HMRC </li></ul><ul><li>- Working Tax Credit – dodatek dla os ó b pracuj ą cych z niskim dochodem </li></ul><ul><li>-   Child Tax Credit – dodatek na dzieci dla osob pracuj ą ch z niskim dochodem </li></ul><ul><li>- Dissability Living Allowance – dofinansowanie dla os ó b niepełnosprawnych pracuj ą cych i niepracuj ą cych </li></ul><ul><li>P omoc ze strony lokalnego samorządu </li></ul><ul><li>- Housing Benefit i Council Tax Benefit – dofinansowanie wydatk ó w wynajmu mieszkania najcz ęś ciej dla os ó b z niskim dochodem </li></ul>
 • 10. <ul><li>1990 – Strategia wychodzenia z bezdomności ulicznej (RSI) ; </li></ul><ul><li>1997 – Rządowa jednostka ds. wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie bezdomności ulicznej - jako priorytet; </li></ul><ul><li>1998 – Cel: redukcja bezdomności ulicznej o 2/3 do roku 2002; </li></ul><ul><li>1999- Powołanie rządowej jednostki ds. bezdomności ulicznej; </li></ul><ul><li>2002 – Przyjęcie ustawy o bezdomności ; </li></ul><ul><li>2003 – Supporting People -wsparcie programów mieszkalnictwa ; </li></ul><ul><li>2007 – 70 milionów funtów –program Changing Places; </li></ul><ul><li>2008 – Rządowa strategia “No One Left Out” – redukcja bezdomności do zera do 2012 r.; </li></ul><ul><li>2009 -Grupa ds. bezdomności przy burmistrzu Londynu ; </li></ul>
 • 11. <ul><li>1. Budowanie na fundamencie: zakończyć bezdomność w UK do 2012; </li></ul><ul><li>2. Wypracowanie narodowego obrazu bezdomności XXI w. oraz strategii przeciwdziałania; </li></ul><ul><li>3. Wypracowanie efektywnych programów mieszkalnictwa i punktów doradczych; </li></ul><ul><li>4. Zapobieganie bezdomności podczas kluczowych sytuacji życiowych ; </li></ul><ul><li>5. Zapenienie, że każdy ma dostęp do podstawowego wsparcia humanitarnego; </li></ul><ul><li>6. Koncentracja na osobach długotrwale bezdomnych i wykluczonych ; </li></ul><ul><li>7. Umożliwienie pełnego dostęu do opieki psychiatrycznej, programów rehabilitacji dla uzależnionych; </li></ul><ul><li>8. Rozszerzenie programów na rzecz pozytywnej aktywności: edukacja zawodowa i zatrudnienie – program Places of Change ; </li></ul><ul><li>9. Reforma świadczeń socjalnych w kierunku wsparcia zatrudnienia i przeciwdziałania bezdomności ; </li></ul><ul><li>10. Wzrost dostępnych mieszkań oraz lepsze wykorzystanie istniejącego zakwaterowania , redukcja pustostanów i wzmocnienie oferty mieszkań w sektorze prywatnym; </li></ul>
 • 12. <ul><li>Strategia Rządu na rzecz wychodzenia z bezdomności (2008); </li></ul><ul><li>Grupa ds. Bezdomności przy Burmistrzu Londynu (2009); </li></ul><ul><li>Nowa era lokalizmu – Wielkie Społeczeństwo - partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami ; </li></ul><ul><li>Poprawa standardów hosteli i schronisk ; </li></ul><ul><li>Londyn: wrzesień 2010 – listopad 2010 : 3,730 korzysta z 402 hosteli ; </li></ul><ul><li>Liczenie osób bezdomnych (300) – CHAIN – 3,673 osoby; </li></ul><ul><li>Projekty innowacyjne np: Indywidualne Budżety - City, Inicjatywa 205, Pilotaż – Druga noc na ulicy; </li></ul>
 • 13. <ul><li>Przedsiębiorczość społeczna powin na nosić znamiona zrównoważonego rozwoju w aspekcie: </li></ul><ul><li>gospodarczym; </li></ul><ul><li>społecznym – rozwój potencjału kapitału ludzkiego; </li></ul><ul><li>ekologicznym – ochrona środkowiska naturalnego; </li></ul><ul><li>prawnym – ze szczególnym uwzględnieniem systemów demokratycznych ; </li></ul><ul><li>bezpieczeńtswa i pokoju . </li></ul>
 • 14. <ul><li>Ewa Sadowska </li></ul><ul><li>ewa.sadowska@barkauk.org </li></ul><ul><li>www.barkauk.org </li></ul>

Related Documents