CURS Expert Achizi ii Publice (COR 214946) acreditare CNFPA ...
of 1

Prezentare Curs Expert Achizitii Publice

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Curs Expert Achizitii Publice

  • 1. CURS Expert Achizi ii Publice (COR 214946) acreditare CNFPA 214946) Faci parte dintr-o comisie de evaluare sau de deschidere a ofertelor?Cui se Faci parte dintr-un departament de achizi ii publice? sau i i doreşti asta pe viitor.....?adreseazăadresează ? Eşti ofertant şi vrei să i i cunoşti drepturile ? Aplicarea corectă şi consecventă a tuturor prevederilor legale pentru atribuirea contractelor de achizi ie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorită ile Beneficii contractante Înve i să aplici corect noua legisla ie în vigoare! Înve i să elaborezi sigur şi uşor o strategie de achizi ii publice! Înve i să operezi în SEAP! Înve i să formulezi o contesta ie solidă! 1. Sistemul achizi iilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC, CURTEA DE CONTURI) 2. Principiile care guvernează procesul achizi iilor publiceTematică 3. Tipuri de contracte; Acordul cadru; Contracte de publicitate media 4. Prezentarea CPV şi a modului de codificare precum şi încadrarea produselor similare 5. Estimarea valorii contractului 6. Estimarea valorii în cadrul Acordului cadru 7. Prezentarea formelor de participare, asociere, subcontractare, precum şi a interdic iilor 8. Reguli de publicitate - modalită ile de asigurare a transparen ei procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achizi ie publică 9. Operarea în SEAP 10. Riscuri în aplicarea exclusivă a legisla iei na ionale în efectuarea achizi iilor finan ate din fonduri europene – studii practice şi exemple concrete 11. Diferen e între procedurile de licita ie cu valori estimate între 125.000 – 130.000 euro şi cele peste 130.000 euro 12. “Capcane” în formularea criteriilor de calificare şi selec ie – Ordinul 509/2011 13. Factori de evaluare subiectivi – sanc ionabili? 14. Proceduri de atribuire off-line 15. Prezentarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ie publică on-line 16. Prezentarea condi iilor în care poate fi anulată o procedură de achizi ie publică 17. Prezentarea regulilor şi modalită ilor de întocmire a unei documenta ii de atribuire 18. Prezentarea modalită ilor de elaborare a ofertelor şi a ofertelor alternative 19. Prezentarea comisiei de evaluarea a ofertelor şi a atribu iilor acesteia 20. Prezentarea con inutului dosarului de achizi ie publică şi obliga iile care decurg din legisla ie privind necesitatea întocmirii acestuia 21. Prezentarea modalită ilor de soluţionare a contesta iilor 22. Erori frecvente constatate şi sanc ionate de către Comisia Europeană şi autorită ile na ionale cu competen e în gestionarea fondurilor europene; Modalită i de prevenire 23. Re inerea garan iei de participare: obliga ie sau drept al autorită ii contractante? 24. Distinc ia între criteriile de calificare şi/sau selec ie şi factorii de evaluare Conform protocolului semnat cu ANRMAP, beneficiem de cei mai buni specialişti cu o bogată experien ă în derularea achizi iilor publice şi livrarea sesiunilor de Traineri Traineri pregătire aferente. Pentru a ne contacta folosi i datele de mai jos: jos: Email: office@bestsmart.ro, vanzari@bestsmart.ro Tel:0726268256, 0727336314 Fax: 0318146748 www.bestsmart.ro