CURS MANAGER PROIECT (COR 241919) acreditare CNFPA 241919) ...
of 1

Prezentare Curs Manager de Proiect

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Curs Manager de Proiect

  • 1. CURS MANAGER PROIECT (COR 241919) acreditare CNFPA 241919) Face i parte din echipa de implementare a unui proiect? V-a i dorit acest lucru? V-a întrebat cineva dacă şti i, dacă pute i sau dacă vre i Cui se să participa i la elaborarea şi implementarea lui? În prima şedin ă de adresează? proiect deja sunte i constrâns: trebuie să intrăm in bugetul proiectului, trebuie să finalizăm mai repede, nu avem mai mul i oameni decât cei aloca i, rezultatele trebuie sa fie... Vă ajutăm să înlătura i aceste neclarită i si temeri printr-un curs intensiv care vă va dezvolta competen ele necesare gestionării şi implementării unui proiect de succes. Dobândirea competen elor şi a tehnicilor necesare pentru Beneficii desfăşurarea unei activită i coerente în cadrul unui proiect:gestionarea costurilor şi resurselor opera ionale, analiza cost/beneficiu, planificarea şi analiza riscurilor, conducerea unei echipe, bugete şi măsuri corective. 1. Ini ierea proiectului – stabilirea scopului şi obiectivelor 2. Evaluarea riscului, estimări necesare, contracte – fezabilitatea Tematică financiară (PP , NPV IRR) 3. Planificarea activită ilor – WBS (structura detaliată a activită ilor), PBS (structura detaliată a produsului), diagrama Gantt, diagrama re elelor de activită i, ciclul de via ă al proiectelor 4. Formarea şi conducerea echipei de proiect – rolul managerului de proiect, comunicarea în cadrul proiectului, solu ionarea conflictelor 5. Execu ia proiectului – monitorizare continuă şi control, stabilirea jaloanelor, măsurarea progreselor, corectarea erorilor, managementul schimbării. Închiderea proiectului, închiderea contractelor 6. Standarde, metodologii ale proiectelor – managementul calită ii, reflec ii asupra experien ei acumulateSimona Frîncu - - Absolventă a Universită ii Bucureşti, Faculta ile de Fizică şiDrept, a urmat studii postuniversitare de Drept Interna ional şi o serie de cursuri la TrainerOpen University Business School, inclusiv Diplomă Profesională în Management.Simona este certificată PMP. Tutor şi trainer de management de proiect de maibine de 5 ani, a sus inut zeci de training-uri, având şansa de a ajuta la dezvoltareamultor cursan i, afla i la diverse etape ale evolu iei profesionale. Pentru a ne contacta folosi i datele de mai jos: Email: office@bestsmart.ro, vanzari@bestsmart.ro Tel: 0727336314, 0726268256 Fax: 0318146748 www.bestsmart.ro