BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
The wisdom of Finance by
SICA 2nd Price and volume
ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
SICA official
LINE@
เพื่อการติดตามข่าวสาร
และงานสัมมนาต่างๆ
ของศูนย์การเรียนรู้
ตลาดทุน ม.ศ...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
บัณฑิต ว่องอาไพประเสริฐ
รองผู้อานวยการ
ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน
ม.ศรีปทุม
poknakkahoon.blogs...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
วิธีคิด
วิธีการ
วิธีการ
วิธีคิด
Technical Analysis เป็ นส่วนหนึ่งของวิธีการ
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
คาจากัดความ
• In finance, technical analysis is a security analysis methodology for
forecas...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
การเก็งกาไร
การลงทุน การพนัน
วิเคราะห์
ตัวเลขทาง
การเงิน
วิเคราะห์
กราฟ
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
PRICE and VOLUME
Chart Analysis
1. Trendline
analysis
2. Support and
resistance
3. Chart pa...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคาและ volume ในเชิงบวก
1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้น และ volume เพิ่มขึ้น สนับสนุนการขึ้นของ
รา...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคากับ volume ในเชิงลบ
1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแต่ volume ลดลง จะค้านการ
ขึ้น...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคากับ volume ในเชิงลบ
4. เมื่อราคา กับ volume ขึ้นไปอย่างช้าๆ แล้วอยู่ๆ ราคาขึ้นอย่าง
รวด...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
พักกันก่อนนะครับ !!!!
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ราคา กับ volume เพื่อพิจารณา แนวรับ และแนวต้าน
1. Volume ในบริเวณนั้น ยิ่งการซื้อขายมากเป็ ...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
ทาไมหุ้น new high แล้ว volume การซื้อขายเทียบกับ ที่ผ่านมาน้อยลง แต่ราคาไปได้เรื่อยๆ เพราะ ...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
เราแนะนาให้ “รู้” ส่วนนักลงทุนจะทาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ เพราะ สิ่งที่นักลงทุน ”...
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
จุดอ่อนของ Price&Volume คือ เวลา
BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
Q&A
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า เมื่อไหร่ volume จะเข้ามา???
1. หุ้นใน SET50 SET100 มีความคาดหวังต...
of 22

The wisdom of finance by SICA 2nd - Price and volume

เอกสารประกอบการสัมมนา The wisdom of finance by SICA 2nd เมื่อวันที่ 20-6-2558 ที่ผ่านมา หัวข้อ Price+volume เพื่อให้นักลงทุนเห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และนำไปใช้งานได้เหมาะสมกับการเก็งกำไรของนักลงทุน
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - The wisdom of finance by SICA 2nd - Price and volume

 • 1. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA The wisdom of Finance by SICA 2nd Price and volume ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม
 • 2. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA SICA official LINE@ เพื่อการติดตามข่าวสาร และงานสัมมนาต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ ตลาดทุน ม.ศรีปทุม
 • 3. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA บัณฑิต ว่องอาไพประเสริฐ รองผู้อานวยการ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ม.ศรีปทุม poknakkahoon.blogspot.com
 • 4. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA วิธีคิด วิธีการ วิธีการ วิธีคิด Technical Analysis เป็ นส่วนหนึ่งของวิธีการ
 • 5. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA คาจากัดความ • In finance, technical analysis is a security analysis methodology for forecasting the direction of prices through the study of past market data, primarily price and volume. (from wikipedia) • A method of evaluating securities by analyzing statistics generated by market activity, such as past prices and volume. Technical analysts do not attempt to measure a security's intrinsic value, but instead use charts and other tools to identify patterns that can suggest future activity. (www.investopedia.com)
 • 6. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA การเก็งกาไร การลงทุน การพนัน วิเคราะห์ ตัวเลขทาง การเงิน วิเคราะห์ กราฟ
 • 7. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA PRICE and VOLUME Chart Analysis 1. Trendline analysis 2. Support and resistance 3. Chart pattern Technical Indicators and overlays 1. Moving average 2. MACD, RSI…and anymore MARKET Indicator 1. AD LINE 2. VIX and TRIN…and any more
 • 8. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
 • 9. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคาและ volume ในเชิงบวก 1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้น และ volume เพิ่มขึ้น สนับสนุนการขึ้นของ ราคา 2. หลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ต่อมาปรับตัวลงจากเหตุการณ์เฉพาะ หน้า เมื่อ volume ลดลง แสดงถึงการพักตัว ชั่วคราวของราคา ก่อน จะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในเวลาต่อมา 3. กรณีที่ราคาลงมาระยะหนึ่ง แล้วเกิด panic selling มักจะเป็ นจุด ต่าสุดของการลงในตอนนั้น
 • 10. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคากับ volume ในเชิงลบ 1. เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแต่ volume ลดลง จะค้านการ ขึ้นของราคา 2. ราคาหุ้นปรับตัวลงมาระยะหนึ่งแล้วมีการดีดกลับของราคา แต่หาก volume ลดลง เทียบกับช่วงที่ราคาลงมา จะค้านการขึ้นของราคา 3. กรณีที่ราคาปรับตัวขึ้นไปที่ high เดิม แต่ volume ลดลงเทียบกับ volume ณ high เดิม แสดงถึงการสร้างรูปแบบ ซึ่งต้องให้เวลา
 • 11. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคากับ volume ในเชิงลบ 4. เมื่อราคา กับ volume ขึ้นไปอย่างช้าๆ แล้วอยู่ๆ ราคาขึ้นอย่าง รวดเร็วพร้อม volume การซื้อขายสูงมาก หลักจากนั้นราคาก็ลด ต่าลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีความเสี่ยงที่หุ้นจะปรับตัวลงในช่วงนั้น 5. ถ้าราคาหุ้นขึ้นมาระยะเวลานาน และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ราคาขยับขึ้น ลงเล็กน้อย แต่ volume สูงมากๆ จะสื่อสารถึงการโยนหุ้นระหว่าง กลุ่มเพื่อสร้างราคาให้ผิดไปจากความเป็ นจริง เช่น ตลาดปรับตัว ลง แต่พยายามพยุงราคาเอาไว้
 • 12. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA พักกันก่อนนะครับ !!!!
 • 13. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
 • 14. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
 • 15. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
 • 16. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
 • 17. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ราคา กับ volume เพื่อพิจารณา แนวรับ และแนวต้าน 1. Volume ในบริเวณนั้น ยิ่งการซื้อขายมากเป็ นการยืนยันความ แข็งแกร่งของจุดแนวรับ แนวต้าน นั้น 2. ระยะเวลา คือ ถ้าระดับราคาซื้อขายในแต่ละช่วงกินเวลานานหลาย วัน หรือหลายสัปดาห์ ก็ยิ่งยืนยันความเหนียวแน่นของแนวรับ และ แนวต้านในช่วงเวลานั้น 3. ระยะห่าง คือ ถ้าระยะห่างของแนวรับ และแนวต้านนั้น ห่างจาก ราคาปัจจุบันมากเท่าไหร่ ความน่าเชื่อถือของแนวรับและแนวต้าน ก็จะลดน้อยลง • แนวรับ แนวต้าน ไม่ใช่ ลากเส้น
 • 18. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA ทาไมหุ้น new high แล้ว volume การซื้อขายเทียบกับ ที่ผ่านมาน้อยลง แต่ราคาไปได้เรื่อยๆ เพราะ supply ถูกเก็บไปจานวนมาก
 • 19. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA
 • 20. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA เราแนะนาให้ “รู้” ส่วนนักลงทุนจะทาได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ เพราะ สิ่งที่นักลงทุน ”รู้” ไม่สาคัญเท่าสิ่งที่นัก ลงทุน “ทาได้” แต่ถ้า “รู้” อาจจะจะยังทาไม่ได้ในตอนนี้ นักลงทุนควรจะ ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ การเรียนรู้โดยที่ไม่ลงมือทา ไม่ต่างอะไรกับการหัดว่ายน้าบน พื้นแห้งๆ
 • 21. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA จุดอ่อนของ Price&Volume คือ เวลา
 • 22. BHUNDIT @pok_nakkahoon SICAIRA Q&A แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า เมื่อไหร่ volume จะเข้ามา??? 1. หุ้นใน SET50 SET100 มีความคาดหวังต่อธุรกิจใน วงกว้าง หาข้อมูลได้ง่าย เมื่อมีความคาดหวังจึงมี แรงซื้อ จึงวิเคราะห์ volume ได้ 2. หุ้นขนาดเล็ก ต้องไปหากันเองว่าบริษัทนี้ถูกคาดหวัง อะไรในอนาคต

Related Documents