НАСТАВЕН ЛИСТ за II одд.
1. Прочитај и избој. Read and colour.
blue orange green red yellow
2. Поврзи и нацртај. Match and...
Име и презиме: ____________________
Одделение: ____________________
ги препознава пишаните форми за БОИ
ги препознава пиша...
of 2

Nastavno ii moeto lice i zivotni

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nastavno ii moeto lice i zivotni

  • 1. НАСТАВЕН ЛИСТ за II одд. 1. Прочитај и избој. Read and colour. blue orange green red yellow 2. Поврзи и нацртај. Match and draw. 3. Поврзи. Match. elephant hippo rhino lion zebra giraffe 1-4 5-8 9-13
  • 2. Име и презиме: ____________________ Одделение: ____________________ ги препознава пишаните форми за БОИ ги препознава пишаните форми на зборовите за ЛИЦЕ ги препознава пишаните форми на зборовите за ЖИВОТНИ

Related Documents