LLaa GGrraann RReedd
Blanca Rey 2ºBCT
DDeesseeoo ddee ccoonneexxiióónn
ÉÉrraassee uunnaa vveezz,, aall
pprriinncciippiioo ddee llooss aaññooss
cciinnccuueenn...
DDAARRPPAA
EEssttoo eerraa uunnaa aaggeenncciiaa ddeell
mmiinniisstteerriioo ddee ddeeffeennssaa ddee llaa
pprriinnccee...
AARRPPAANNEETT
yy sseerrvvííaa ppaarraa ccoonneeccttaarr
ttooddaass llaass ppaasstteelleerrííaass ddeell
rreeiinnoo,, y...
InterNetworking WWoorrkkiinngg
GGrroouupp
EEssttoo ppeerrmmiittiióó aa ttooddoo eell
mmuunnddoo ppooccoo aa ppooccoo ii...
SSuubbiieennddoo ……
• CCaaddaa vveezz mmááss ccoommeerrcciiooss
yy ppeerrssoonnaass ssee
ccoonneeccttaabbaann aa eessaa...
NNCCSSAA MMoossaaiicc
EEnnttoonncceess ssee ccrreeoo eell
pprriimmeerr bbuussccaaddoorr,, eell ccuuaall
ppeerrmmiittíía...
BBuurrbbuujjaa..ccoomm
LLóóggiiccaammeennttee aall yyaa tteenneerr
uunn nnaavveeggaaddoorr,, yy mmiilllloonneess
ddee c...
AAccttuuaalliiddaadd
MMááss ttaarrddee ccuuaannddoo yyaa ttooddoo eell
ggrraann rreeiinnoo eessttaabbaa ccoonneeccttaadd...
CCoolloorríínn ccoolloorraaddoo
eessttee ccuueennttoo ssee hhaa
aaccaabbaaddoo
EEnn rreessuummeenn::
11º AAmméérriiccaa ccrreeóó uunnaa rreedd ppaarraa
ddeeffeennddeerrssee..
22º LLoo qquuee ssee ll...
of 11

La Gran Historia

La Gran Historia de Internet.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La Gran Historia

 • 1. LLaa GGrraann RReedd Blanca Rey 2ºBCT
 • 2. DDeesseeoo ddee ccoonneexxiióónn ÉÉrraassee uunnaa vveezz,, aall pprriinncciippiioo ddee llooss aaññooss cciinnccuueennttaa yy sseesseennttaa ccuuaannddoo llaa pprriinncceessaa AAmméérriiccaa ddeesseeoossaa ddee ppoonneerrssee aa llaa ccaabbeezzaa ddeell mmuunnddoo dduurraannttee llaa GGuueerrrraa FFrrííaa ccrreeóó …
 • 3. DDAARRPPAA EEssttoo eerraa uunnaa aaggeenncciiaa ddeell mmiinniisstteerriioo ddee ddeeffeennssaa ddee llaa pprriinncceessaa,, ppaarraa ddeeffeennddeerrssee ddee llooss ppaaíísseess qquuee aattaaccaabbaann ssuu rreeiinnoo.. GGrraacciiaass aa eessttaa ddeeffeennssaa ssuurrggiióó aallggoo ttoottaallmmeennttee ddiiffeerreennttee ……
 • 4. AARRPPAANNEETT yy sseerrvvííaa ppaarraa ccoonneeccttaarr ttooddaass llaass ppaasstteelleerrííaass ddeell rreeiinnoo,, yy eellllaa ppooddeerr aassíí,, ccoommeerr ppaasstteelleess ttooddooss llooss ddííaass.. PPooccoo aa ppooccoo mmááss ccoommeerrcciiooss ffuueerroonn uunniiéénnddoossee aa eessttaa rreedd yy ssee ffoorrmmóó ……
 • 5. InterNetworking WWoorrkkiinngg GGrroouupp EEssttoo ppeerrmmiittiióó aa ttooddoo eell mmuunnddoo ppooccoo aa ppooccoo iirr uunniiéénnddoossee aa eessttaa eennoorrmmee rreedd,, yy ddiissffrruuttaarr,, aall iigguuaall qquuee nnuueessttrraa pprriinncceessaa ddiissffrruuttaarr ddee eellllaa.. EEssttoo ccaauussóó ggrraann aalleeggrrííaa eenn ttooddoo ssuu rreeiinnoo yy eenn ttooddoo eell mmuunnddoo..
 • 6. SSuubbiieennddoo …… • CCaaddaa vveezz mmááss ccoommeerrcciiooss yy ppeerrssoonnaass ssee ccoonneeccttaabbaann aa eessaa rreedd pprriimmiittiivvaa.. • 1100000000 • 110000000000 • 11000000000000
 • 7. NNCCSSAA MMoossaaiicc EEnnttoonncceess ssee ccrreeoo eell pprriimmeerr bbuussccaaddoorr,, eell ccuuaall ppeerrmmiittííaa iinnddiiccaannddoo llaa ddiirreecccciióónn eennccoonnttrraarr ttooddoo lloo qquuee eessttuuvviieerraa ddaaddoo ddee aallttaa eenn llaa rreedd.
 • 8. BBuurrbbuujjaa..ccoomm LLóóggiiccaammeennttee aall yyaa tteenneerr uunn nnaavveeggaaddoorr,, yy mmiilllloonneess ddee ccoommeerrcciiooss yyaa ccoonneeccttaaddooss eexxpplloottaa uunnaa bbuurrbbuujjaa eeccoonnóómmiiccaa qquuee lllleevvaa ddeennttrroo mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess yy ssee ddiirriiggeenn aa llooss ccoommeerrcciiooss íínntteerr nnááuuttiiccooss..
 • 9. AAccttuuaalliiddaadd MMááss ttaarrddee ccuuaannddoo yyaa ttooddoo eell ggrraann rreeiinnoo eessttaabbaa ccoonneeccttaaddoo lllleeggoo llaa WWeebb 11..00,, eenn llaa qquuee ssóólloo llooss ccoommeerrcciiooss iimmppoorrttaanntteess tteennííaann ppaaggiinnaa WWeebb,, ppeerroo ppoorr ssuueerrttee lllleeggóó llaa WWeebb 22..00 qquuee nnooss ppeerrmmiittiióó aa ttooddooss ppooddeerr ccoollggaarr ttooddoo ttiippoo ddee ccoossaass eenn eessaa iinnmmeennssaa rreedd,, ccrreeaaddaa ggrraacciiaass aa llaa pprriinncceessaa AAmméérriiccaa..
 • 10. CCoolloorríínn ccoolloorraaddoo eessttee ccuueennttoo ssee hhaa aaccaabbaaddoo
 • 11. EEnn rreessuummeenn:: 11º AAmméérriiccaa ccrreeóó uunnaa rreedd ppaarraa ddeeffeennddeerrssee.. 22º LLoo qquuee ssee llllaammaa ppaasstteelleerrííaass ssoonn uunniivveerrssiiddaaddeess,, llaass ccuuaalleess,, ssee ccoonneeccttaarroonn 33º CCaaddaa vveezz mmááss uunniivveerrssiiddaaddeess ssee ccoonneeccttaabbaann,, yy ssee eenncceennddiióó ppoorr ttooddoo eell mmuunnddoo.. 44º SSee ccrreeóó eell pprriimmeerr bbuussccaaddoorr.. 55º MMuucchhoo ddiinneerroo ffuuee iinnvveerrttiiddoo eenn llaass eemmpprreessaass ddee IInntteerrnneett.. 66º AAccttuuaallmmeennttee yyaa nnoo ssóólloo eemmpprreessaass eessttáánn eenn IInntteerrnneett,, ssiinnoo qquuee ttooddoo eell mmuunnddoo yyaa ffoorrmmaa ppaarrttee ddee ééll..

Related Documents