GDY BLOGER CHCE
ZOSTAĆ PISARZEM
RELACJONUJ S POTKANIE U ŻYWAJĄC # WYDAWNICTWOMUZA
www.autostopem-www.kotlet.tv przez-zycie.pl
www.gojka.blog.onet.pl
www.zorkownia.blogspot.com
JAK M ÓJ B LOG M OŻE Z AMIENIĆ S IĘ
W KSIĄ ŻKĘ ?
KULINARNY -> Z BIÓR P RZEPISÓW
OSOBISTY -> Z BIÓR F ELIETONÓW
PODRÓŻN...
JAK M ÓJ B LOG M OŻE Z AMIENIĆ S IĘ
W KSIĄ ŻKĘ ?
BLOG M ODOWY -> P ORADNIK M ODOWY
MÓJ B LOG -> ?
D L A K OGO M OJA K SIĄ ŻK A B ĘDZIE
WARTOŚCIĄ?
* O DBIORCY M OJEGO B LOGA
* C ZYTELNICY, K TÓRZY J ESZCZE
NIE Z NAJĄ ...
FAQ
* D O K OGO Z W YDAWNICTWA SIĘ Z WRÓCIĆ?
* C ZY M USZĘ M IEĆ G OTOWĄ K SIĄŻKĘ K IEDY
ZWRACAM SIĘ D O W YDAWNICTWA? ...
FAQ
* J AKICH M OGĘ SPODZIEWAĆ SIĘ Z YSKÓW
Z M OJEJ K SIĄŻKI?
* K TO Z AJMIE SIĘ P ROMOCJĄ M OJEJ K SIĄŻKI?
* J AKĄ F ...
JAK D OBR ZE W YBR AĆ W YDAWNIC T WO?
NA P RZYKŁADZIE „ AUTOSTOPEM P RZEZ Ż YCIE” S KOKOWSKIEGO
1. C ZY W YDAWNICTWO W Y...
2. C ZY W YDAWNICTWO M A O DPOWIEDNIĄ SIEĆ DYSTRYBUCJI?
3. C ZY W YDAWNICTWO Z NAJDZIE B UDŻET N A P ROMOCJĘ M OJEJ K SIĄ...
4. C ZY W YDAWNICTWO D OBRZE P ROMUJE S WOJE K SIĄŻKI?
5. C ZY W YDAWNICTWO M A N A S WOIM K ONCIE B ESTSELLERY?
I KOLEJNY
BESTSELLER NA
K O N C I E!
KOR Z YŚCI Z P ROJEK TU K SIĄ ŻKOWEGO
1. P RESTIŻ I W ALORY W IZERUNKOWE
(BUDOWANIE R OLI E KSPERTA)
2. K ORZYŚCI F INA...
P ROPOZYCJE Ś LIJ N A
BLOGFORUM@MUZA.COM.PL
DZIĘKI!
/wydawnictwo.muza.sa /wydawnictwomuza /wydmuza
Blog Forum Gdańsk 2014, Gdy bloger chce zostać pisarzem, Marcin Garliński
Blog Forum Gdańsk 2014, Gdy bloger chce zostać pisarzem, Marcin Garliński
of 16

Blog Forum Gdańsk 2014, Gdy bloger chce zostać pisarzem, Marcin Garliński

Blog Forum Gdańsk 2014, Gdy bloger chce zostać pisarzem, Marcin Garliński
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Blog Forum Gdańsk 2014, Gdy bloger chce zostać pisarzem, Marcin Garliński

 • 1. GDY BLOGER CHCE ZOSTAĆ PISARZEM RELACJONUJ S POTKANIE U ŻYWAJĄC # WYDAWNICTWOMUZA
 • 2. www.autostopem-www.kotlet.tv przez-zycie.pl www.gojka.blog.onet.pl www.zorkownia.blogspot.com
 • 3. JAK M ÓJ B LOG M OŻE Z AMIENIĆ S IĘ W KSIĄ ŻKĘ ? KULINARNY -> Z BIÓR P RZEPISÓW OSOBISTY -> Z BIÓR F ELIETONÓW PODRÓŻNICZY -> K SIĄŻKA P ODRÓŻNICZA
 • 4. JAK M ÓJ B LOG M OŻE Z AMIENIĆ S IĘ W KSIĄ ŻKĘ ? BLOG M ODOWY -> P ORADNIK M ODOWY MÓJ B LOG -> ?
 • 5. D L A K OGO M OJA K SIĄ ŻK A B ĘDZIE WARTOŚCIĄ? * O DBIORCY M OJEGO B LOGA * C ZYTELNICY, K TÓRZY J ESZCZE NIE Z NAJĄ M OJEGO B LOGA
 • 6. FAQ * D O K OGO Z W YDAWNICTWA SIĘ Z WRÓCIĆ? * C ZY M USZĘ M IEĆ G OTOWĄ K SIĄŻKĘ K IEDY ZWRACAM SIĘ D O W YDAWNICTWA? * C ZY M USZĘ S AM PISAĆ M OJĄ K SIĄŻKĘ?
 • 7. FAQ * J AKICH M OGĘ SPODZIEWAĆ SIĘ Z YSKÓW Z M OJEJ K SIĄŻKI? * K TO Z AJMIE SIĘ P ROMOCJĄ M OJEJ K SIĄŻKI? * J AKĄ F ORMĘ DYSTRYBUCJI W YBRAĆ, NA J AKIE W YDAWNICTWO SIĘ Z DECYDOWAĆ?
 • 8. JAK D OBR ZE W YBR AĆ W YDAWNIC T WO? NA P RZYKŁADZIE „ AUTOSTOPEM P RZEZ Ż YCIE” S KOKOWSKIEGO 1. C ZY W YDAWNICTWO W YDAJE K SIĄŻKI W P ODOBNEJ T EMATYCE? REPORTAŻE REDAKCJA SPORTU I TURYSTYKI SERIA SPECTRUM POLECA
 • 9. 2. C ZY W YDAWNICTWO M A O DPOWIEDNIĄ SIEĆ DYSTRYBUCJI? 3. C ZY W YDAWNICTWO Z NAJDZIE B UDŻET N A P ROMOCJĘ M OJEJ K SIĄŻKI? SESJA ZDJĘCIOWA REKLAMA SOCIAL MEDIA AGENCJA P R TRASA AUTORSKA EMPIK SKLEP INTERNETOWY KSIĘGARNIE LOKALNE MATRAS E-BOOKI
 • 10. 4. C ZY W YDAWNICTWO D OBRZE P ROMUJE S WOJE K SIĄŻKI?
 • 11. 5. C ZY W YDAWNICTWO M A N A S WOIM K ONCIE B ESTSELLERY? I KOLEJNY BESTSELLER NA K O N C I E!
 • 12. KOR Z YŚCI Z P ROJEK TU K SIĄ ŻKOWEGO 1. P RESTIŻ I W ALORY W IZERUNKOWE (BUDOWANIE R OLI E KSPERTA) 2. K ORZYŚCI F INANSOWE 3. W ZROST P OPULARNOŚCI B LOGA -> K OLEJNE P ROPOZYCJE I K ORZYŚCI F INANSOWE -> M OŻLIWOŚĆ R OZWIJANIA S WOICH PASJI
 • 13. P ROPOZYCJE Ś LIJ N A BLOGFORUM@MUZA.COM.PL
 • 14. DZIĘKI! /wydawnictwo.muza.sa /wydawnictwomuza /wydmuza

Related Documents