O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no seu
Produto Interior Bruto e por ser un f...
nosa enerxía, mesmo sen poder sequera ter vantaxes competitivas para o
establecemento de tecido industrial en Galiza.
O es...
of 2

Por unha tarifa eléctrica galega

Por unha tarifa eléctrica galega
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Por unha tarifa eléctrica galega

  • 1. O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no seu Produto Interior Bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial. Malia esa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar unha estratexia enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus recursos enerxéticos. A Galiza foille adxudicado polo Estado español o papel de centro subministrador de enerxía para favorecer o desenvolvemento e industrialización doutros territorios. Unha decisión política que parte da visión centralista e unitaria do Estado español, que deseñou a industrialización en lugares afastados da produción de enerxía, que penalizou o desenvolvemento económico de Galiza ao desprazar a nosa enerxía, a producida en Galiza, a outros territorios para o seu impulso industrial, incluso a través dun prezo político, pois –como se exporá detidamente máis adiante- foi determinado en base a factores alleos á lóxica económica. Ao longo de anos Galiza foise especializando na xeración de electricidade, con base no seu potencial hidroeléctrico e nos xacementos de carbón, acrecentado posteriormente co desenvolvemento do aproveitamento eólico e biomasa, e tamén coa construción de dous ciclos combinados de gas natural, o que supuxo o esquilmo de recursos e aínda supón a espoliación de enormes recursos naturais. Galiza ten dereito a controlar os seus recursos, tamén os enerxéticos, e non verse por iso gobernada nun elemento tan central para o desenvolvemento económico, polas decisións que se adoptan no Estado en función dos intereses do oligopolio das eléctricas e de seguir perpetuando un sistema onde os territorios que non teñen enerxía, que só son consumidores, son amplamente subvencionados por aqueles, como Galiza, que sacrifican os seus recursos para a produción de enerxía. A aspiración que defendemos desde o BNG é a de ter plena decisión sobre o control de recursos tan prezados como os que serven de sustento para a produción de enerxía, e tamén do uso e destino desa enerxía, dado o seu carácter estratéxico para moitas actividades económicas. Sen dúbida, a asunción desa capacidade de decisión sobre a enerxía do noso país sería un factor de xeración de riqueza moi relevante, dado que co sistema unitario eléctrico actual gobernado desde Madrid de costas aos nosos intereses, o que estamos a padecer é unha doazón a cambio de nada dunha parte da
  • 2. nosa enerxía, mesmo sen poder sequera ter vantaxes competitivas para o establecemento de tecido industrial en Galiza. O establecemento dun marco regulatorio e tarifario común en todo o Estado español, e as decisións adoptadas polas empresas eléctricas que actúan en réxime de oligopolio a través dos seus centros de decisión afastados de Galiza conduciron a agravar esa situación onde, a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados elevados custos sociais e medioambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade económica, nunca recibiu vantaxes do aproveitamento dos seus recursos, mesmo sofre en amplas zonas do país unha deficiente calidade da subministración eléctrica. No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa única, prexudicial para Galiza ao tratar por igual aos consumidores dos distintos territorios, sen ter en conta a súa achega como produtores de enerxía. Cabe salientar que as tarifas eléctricas no Estado español son as terceiras máis caras para o consumo doméstico e as oitavas para o industrial dentro da UE. Dende o BNG vimos demandando que Galiza teña unha tarifa máis baixa, para que realmente exista un beneficio económico para o propio país, para favorecer o consumo doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do Estado español, onde unhas 187 mil persoas, o 18 % do total da poboación, teñen dificultades para aboar as súas facturas enerxéticas e para posibilitar o seu crecemento industrial. Noutros países da nosa contorna, como o Reino Unido, Alemaña ou Suíza, teñen tarifas diferenciadas atendendo aos distintos territorios. No Estado español, non foi até 1953 que se unificou a tarifa. Mesmo a nova lei 24/2013 do sector eléctrico abre a porta a tarifas diferentes segundo os territorios. Iso si, non para compensar vía tarifa os territorios que sofren os prexuízos sociais e ambientais de produciren enerxía, senón para penalizar as CCAA que impoñan impostos ambientais, ao recollerse a posibilidade da creación de suplementos territoriais onde houber impostos propios á actividade eléctrica. Isto é, queda aberta a posibilidade a que en Galiza paguemos aínda a electricidade máis cara por termos actividade de xeración no propio país. Tamén no caso do Estado español, na actual proposta de peaxes eléctricos realizada polo Goberno central, logo dun pacto co Goberno de Euskadi, recolle o cambio de definición das redes de alta tensión para que teñan collida unha parte moi significativa da rede de distribución vasca, que neste caso é singular, o cal vai permitir a partir de 2015 uns prezos máis baixos para a industria de Euskadi, nunha rebaixa que se estima nun 15% nas peaxes e nun 12,5% no termo de enerxía. A nosa a proposta da tarifa eléctrica galega susténtase na nosa condición excedentaria na produción eléctrica, da análise das perdas no transporte e distribución, así como da análise das diferentes peaxes do sistema que fai que todos paguemos medidas que, como os custes extrapeninsulares, benefician a outros territorios. Así, concretamos a tarifa na bonificación dun 30% nas peaxes, ás Comunidades Autónomas que nos últimos catro anos, exportasen de media máis do 25% da enerxía que producen. Isto suporía para Galiza, unha rebaixa de aproximadamente o 15% no prezo do recibo eléctrico.

Related Documents