Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua1GAITASUN SOZIOLINGUISTIKOARI DAGOZKION EDUKIAKA. TESTUINGURUARI ...
Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua2 Lekua enuntziazioaren planoarekin bat etor daiteke edo ez. Le...
Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua3o Esaldien modalitatea: esaldi mota desberdinak igorlearen ikusp...
Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua4GAITASU DISKURTSIBOARI DAGOZKION EDUKIAKA. KOHERENTZIA1. Pragmat...
Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua5 Anafora eta katafora: pertsona izenordainak, leku eta denbora ...
Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua6 Gramatikalak: Denbora/leku menderagailuak: (e)n,(e)la.,(e)nea...
Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua7 Menderakuntzazko perpaus konpletiboak, denborazkoak, moduzkoak...
Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua8o Testu-generoen araberako konbentzio tipografikoak: lerro-burua...
of 8

Narrazio testuak

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narrazio testuak

  • 1. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua1GAITASUN SOZIOLINGUISTIKOARI DAGOZKION EDUKIAKA. TESTUINGURUARI LOTUTAKO ALDAGAIAK1. Komunikazio asmoa: xedea eta funtzioao Xedea: informatzea.o Xedea: entretenitzea.o Funtzio erreferentziala.o Funtzio poetikoa.2. Partaideak. EzaugarriakEnuntziazio mailan:o Igorle eta hartzaile rolak ez dira trukagarriak.o Enuntziazioari dagokion hartzailea, hartzaile unibertsala.Enuntziatu mailan, fikziozko narrazio testuetan:o Igorlea = Narratzailea Narratzaile motak: pertsonaia (1./ 2. pertsona), lekukoa, orojakilea.o Hartzailea = Pertsonaiak (fikziozko markoan sortutako hartzailea) Pertsonaia motak: pertsonaia nagusiak, bigarren mailakoak, aipamen hutsezkoakedo 3.mailakoak.o Polifonia: ahots asko nahasten dira: estilo zuzena, zehar estiloa.3. Testuinguru fisikoa: lekua eta denborao Lekua:Enuntziazio mailan: Hartzaileak bere egin dezake edo ez igorlearen testuingurua. Igorlearen testuingurua enuntziatuaren testuinguruarekin bat etor daitekeedo ez.Enuntziatu mailan, fikziozko narrazioetan:
  • 2. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua2 Lekua enuntziazioaren planoarekin bat etor daiteke edo ez. Leku errealak edo egileak bereziki sortuak izan daitezke.o Denbora: Enuntziazio mailan: hartzaileak igorlearen denbora parteka dezake edo ez. Enuntziatu mailan, fikziozko narrazioetan, enuntziazio-denboraenuntziatuaren denbora bera izan daiteke edo ez. Enuntziatu mailan, denbora erreala edo egileak bereziki sortua izan daiteke.4. Kanalao Ahozkoa, idatzia, ikus-entzunezkoa.B. ENUNTZIAZIOARI LOTUTAKO HIZKUNTZA MARKAK1. Denbora deixiao Enuntziatuari, fikziozkoa zein ez, dagozkion denbora deiktikoak.o Aditzondoak, denbora adizlagunak eta esapideak...2. Leku deixiao Enuntziatuari, fikziozkoa zein ez, dagokion tokiari lotutako deiktikoako Erakusleak,aditzondoak, adizlagunak.3. Pertsona deixiao Enuntziatuari, fikziozkoa zein ez, dagozkion deiktikoak .o Pertsona-izenordainak, determinatzaileak, erakusleak, aditzaren pertsona-morfemak.4. Deixi sozialao Enuntziatuaren barruan, pertsonaiei eta narratzaileari lotutako formulak.5. Igorlea ezkutatzeko baliabideak eta egitura inpertsonalak6. Modalizazio-baliabideako Maila ezberdineko modalizazioa:o Neutroao Balorazioa egiten duenao Epistemikoa (zalantza-ziurtasuna)
  • 3. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua3o Esaldien modalitatea: esaldi mota desberdinak igorlearen ikuspuntuaren eta narratzailemotaren arabera.7. Informazioa hautatzeko eta trinkotzeko hizkuntza baliabideak8. Hizkuntza aldaerako Aldaera diafasikoak edo erregistroak, komunikazio egoerari lotuak. Erregistro aniztasuna, igorlearen eta hartzailearen arabera.o Aldaera diatopikoak (euskalkiak, tokian tokiko aldaerak), alderdi historiko-geografikoei lotuak.o Aldaera diastratikoak (hizkerak, argotak, jergak), (hizkuntzaren gizarte ezaugarriei lotuak. Pertsonaien hizkera ezaugarri soziolinguistikoetara egokituta.9. Kortesia arauakC. HIZKUNTZAZ KANPOKO ALDAGAIAK1. Proxemikoako Solaskideen arteko espazio antolaketa ahozko narrazioetan.2 . Kinesikoako Solaskideen mugimenduak, keinuak, imintzioak, ahozko narrazioetan.3. Paralinguistikoako Ahozkoetan, ahots aldaketak, intentsitatea, tonua, abiadura...D. ALDAGAI KULTURALAK1. Munduaren ezaguerao Enuntziazio mailan, igorleak eta hartzaileak munduaren ezaguera partekatzen dute.o Enuntziatu mailan fikziozko testuetan, intertestu literarioaren garrantzia.
  • 4. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua4GAITASU DISKURTSIBOARI DAGOZKION EDUKIAKA. KOHERENTZIA1. Pragmatikao Munduaren ezaguerao Inplikatura eta Aurresuposizioa2. Semantikao Gainegitura orokorra: Markoa (denbora, lekua eta pertsonaien aurkezpena; aurrekogertaeren kontaketa); Korapiloa-Arazoa; Ondorioa –Konponbidea.o Denboraren trataeraren araberako gainegitura: Kronologikoki . “Flash-black”a “In media res” Kontrapuntua.o Deskribapen sekuentzien sarrera: eskenatokiak, giroak, pertsonaiak...B. KOHESIOA1. Progresio Tematikoa2. Korreferentziao Lexikala Errepikapenak. Ordezkapen lexikala: sinonimia, hiperonimia, hiponimia, metonimiak, metaforak,proformak. Lotura semantikoak Eremu semantikoak. Hitz familiak.o Gramatikala
  • 5. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua5 Anafora eta katafora: pertsona izenordainak, leku eta denbora aditzondoak etaadizlagunak. Elipsia. Determinazioa.3. Markatzaileak eta lokailuako Diskurtso markatzaileak Testu antolatzaileak: hasteko, bukatzeko, testuaren gainegitura azpimarratzeko, formaerritualak. Sarrera egitekoak Denborazkoak Erritmoa aldatzekoak Lekuzkoak Diskurtso sartzaileak:Iritzia adierazteko, birformulatzekoo Lokailuak: Harreman logiko-semantikoako Indize grafikoak: tipografia, espazioaren antolamendua.4. Denbora loturak: aditz ardatzari eusteao Aditzaren ardatza, lehenaldia.o Aditz aspektu burutua.o Balio desberdinak dituen orainaldia.GAITASUN LINGUISTIKOARI DAGOZKION EDUKIAKA. MORFOSINTAXIA1. Hitzako Elementuak:lexemak eta morfemak Eratorriak
  • 6. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua6 Gramatikalak: Denbora/leku menderagailuak: (e)n,(e)la.,(e)nean......o Kategoria: Flexioa eta izen motak: arruntak, bereziak, antroponimoak, toponimoak, gentilizioak... Flexioa eta adjektibo motak. Flexioa eta aditz motak: lehenaldiaren ardatza, aspektu burutua; estilo zuzena, zeharestiloa adierazteko aditz formak . Adberbio motak: denbora, lekua; modua; maila; iritzia. Flexioa eta determinatzaile motak. Flexioa eta izenordain motak: pertsona izenordainak, zehaztugabeak, galdetzaileak... Juntagailu motak. Postposizio motak.o Egiturak:bakunak , elkartuak, eratorriak, parasintetikoak.2. Sintagmako Motak: izen sintagma, aditz sintagma, adjektibo sintagma eta adberbio sintagma Aditz sintagma:osagaiak eta funtzioak. Adjektibo sintagma: osagaiak eta funtzioak.3. Perpausako Osagaiak: subjektua eta predikatuao Egitura ergatiboa Aditz predikatua: nukleoa eta osagaiak.o Motak Igorlearen arabera Galde-perpausak. Harridura-perpausak. Harreman sintaktikoen arabera: bakunak, elkartuak, juntaduraz eta menderakuntzaz Iragankorrak, Iragangaitzak
  • 7. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua7 Menderakuntzazko perpaus konpletiboak, denborazkoak, moduzkoak etalekuzkoak.B. LEXIKOA1. Hiztegia2. Esaldi eginako Esamoldeak, lokuzioak, atsotitzak.o Onomatopeiak eta interjekzioak...3. Erlazio semantikoako Semantiko-lexikoa: denotazioa, konnotazioa Sinonimia. Lexiko baliabide askotarikoak. Irudi erretorikoak: konparaketa, metafora, metonimia... Denotazio eta konnotazioao Semantiko-gramatikala: morfemek gehitzen duten informazioa Aditz morfemak, denborari eta aspektuari lotuak. Menderakuntza morfemak, denborari eta zehar estiloari lotuak.o Semantiko-pragmatikoaC. FONOLOGIA1. Hots unitateak2. Hitzen fonetika3. Perpausen fonetikao Azentua eta erritmoao Doinua: ahots desberdinak, intonazioa, abiadura…D. ORTOGRAFIA1. Konbentzio tipografikoak
  • 8. Komunikazio gaitasunari lotutako edukiak. Narrazio-Testua8o Testu-generoen araberako konbentzio tipografikoak: lerro-buruak, izenburuak, letratipoak...2. Fonema eta grafemaren arteko lotura3. Arau ortografikoak4. Puntuazio zeinuak eta erabilera arauako Parentesiak eta letra etzana antzezlanen akotazioetan5. Alfabetotik kanpoko zeinuak

Related Documents