2013-03-21 „Kolejka mieszkaniowa” krok po kroku ETAP PIERWSZY Nabór wniosków o wynajęcie lokalu...
2013-03-21 ETAP CZWARTY Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań przez Społeczną ...
2013-03-21 LICZBA MIESZKAŃLokale socjalne: 59 szt.Mieszkania „do remontu”: 350 szt.Mieszkania...
2013-03-21 25 MARCA 2013 GODZ. 11.00 Przed siedzibą ZBiLK przy...
2013-03-21 APLIKACJA JAK SPRAWDZIĆ SWOJĄ PUNKTACJĘ? 1. www.zbilk.szczecin.pl lub ...
2013-03-215. Poniżej znajdą się szczegółowe informacje nt. punktacji: ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALILokale so...
2013-03-21 ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALIMieszkania w zamian za remont Wnioskodawcom zakwalifikowanym do zawar...
2013-03-21 LOSOWANIE Dzisiejsze losowanie zadecyduje o tym, czy wnioskodawcy z taką samą li...
2013-03-21 WĄTPLIWOŚCI I PYTANIAo W przypadku pytań i wątpliwości związanych z „kolejką mieszkaniową” zaprasz...
of 9

Prezentacja kolejka mieszkaniowa

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja kolejka mieszkaniowa

  • 1. 2013-03-21 „Kolejka mieszkaniowa” krok po kroku ETAP PIERWSZY Nabór wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnegoOd 21 czerwca do 22 października 2012 roku. ETAP DRUGI Weryfikacja wnioskówDo marca 2013 roku. ETAP TRZECI Upublicznienie projektów wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania25 marca 2013 roku PROJEKT WYKAZU NIE OZNACZA UZYSKANIA MIESZKANIA 1
  • 2. 2013-03-21 ETAP CZWARTY Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań przez Społeczną Komisję Mieszkaniową Do 24 kwietnia 2013 – przyjmowanie odwołań do SKM Do 24 maja 2013 – analiza odwołań przez SKM ETAP PIĄTY Zapoznanie się przez pracowników ZBiLK z opiniami SKM i weryfikacja punktacji Czerwiec 2013 ETAP PIĄTY Upublicznienie wykazów osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu Lipiec 2013 KRYTERIA PUNKTACJI WNIOSKÓW Okres zamieszkiwania w Szczecinie. Zakończony i pozytywnie zaopiniowany udział w programach pomocowych lub terapiach. Stan zdrowia. Zamieszkiwanie w lokalach chronionych lub treningowych. Dotychczasowe warunki mieszkaniowe. Okres oczekiwania w „starej kolejce”.Punkty ujemne: Dewastacja poprzedniego lokalu. Samowolne zajęcie mieszkania. Posiadanie prawa do innego lokalu. Zbycie poprzedniego mieszkania lub rezygnacja z niego. 2
  • 3. 2013-03-21 LICZBA MIESZKAŃLokale socjalne: 59 szt.Mieszkania „do remontu”: 350 szt.Mieszkania TBS: 75 szt._______________________________________________________+ Lokale socjalne dla „starej kolejki”: ok. 100 szt.+ Lokale socjalne dla mieszkańców z wyrokami eksmisyjnymi. LICZBA WNIOSKÓW Liczba wniosków osób zakwalifikowanych do umieszczenia w projekcie wykazu z podziałem na Liczba Liczba gospodarstwa: Typ lokalu mieszkań wniosków 1-os. 2-os. 3-os. 4-os. 5-os. 6-os. 7-os. socjalny 59 2 294 19 6 13 10 8 2 1„do remontu” 350 2 606 LOSOWANIE TBS 75 407 25 20 17 12 1 0 0 Liczba wszystkich wniosków: 5307 Z tego, liczba wnioskodawców, która „stała w starej kolejce”: 3119 Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 5243 3
  • 4. 2013-03-21 25 MARCA 2013 GODZ. 11.00 Przed siedzibą ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 wywieszone zostaną 3 projekty wykazów osób spełniających kryteria do wynajęcia mieszkania: socjalnego, „do remontu”, z zasobów TBS. W tym samym czasie (11.00) wykazy wywieszone zostaną w siedzibach rejonów ZBiLK: nr 2 – ul. Kościelna 12 nr 3 – ul. Komuny Paryskiej 2/3 nr 4 i 5 – ul. Kadłubka 24a nr 6 – ul. Podhalańska 9 nr 7 i 9 – ul. Jagiellońska 33 WYKAZY UPUBLICZNIONE nr 8 – ul. Niemierzyńska 22 BĘDĄ PRZEZ 30 DNI nr 10 – ul. Łokietka 22 nr 13 – ul. Kaszubska 30 W TYM OKRESIE WYKAZY nr 14 – ul. Szpitalna 18 WISIEĆ BĘDĄ ZAWSZE nr 15 – ul. Goszczyńskiego 4 W GODZINACH PRACY ZARZĄDU 25 MARCA 2013 Wykazy dostępne będą także od 25 marca, od godziny 11.00 na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl. Osoby, które nie znalazły się na wykazie swoją punktację sprawdzić będą mogły od 25 marca, od godziny 8.30 w Internecie, wchodząc w odnośnik umieszczony na stronach internetowych: www.zbilk.szczecin.pl oraz nowa-polityka-mieszkaniowa.szczecin.pl. Wysokość punktacji i wszelkie informacje na temat weryfikacji wniosku uzyskać będzie można także w Dziale Zasiedleń Lokali Mieszkalnych ZBiLK w siedzibie przy ul. Mariackiej 25, w pok. 4. Nr telefonów do Działu Zasiedleń:91 43 30 226; 91 43 45 421; 91 43 45 455. 4
  • 5. 2013-03-21 APLIKACJA JAK SPRAWDZIĆ SWOJĄ PUNKTACJĘ? 1. www.zbilk.szczecin.pl lub nowa-polityka-mieszkaniowa.szczecin.pl. 2. Link do aplikacji internetowej do sprawdzania punktacji. 3. Podanie swojego numeru PESEL:4. Kliknięcie przycisku „Pokaż punktację”: 5
  • 6. 2013-03-215. Poniżej znajdą się szczegółowe informacje nt. punktacji: ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALILokale socjalne Wnioskodawcom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalusocjalnego, którzy zostali ujęci w ostatecznym wykazie Gmina Miasto Szczecinreprezentowana przez ZBiLK wskazuje ofertę wynajęcia lokalu. W pierwszej kolejności ofertę otrzymują wnioskodawcy, którzy uzyskalinajwyższą wartość punktów. Po wydaniu oferty wynajęcia lokalu socjalnego wnioskodawca w terminie7 dni od daty jej otrzymania może obejrzeć lokal i określić swoje stanowiskodotyczące przyjęcia lub odmowy przyjęcia proponowanego lokalu. Przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu ZBiLK ponowniesprawdza kryterium dochodowe oraz czy wnioskodawca nadal ma niezaspokojonepotrzeby mieszkaniowe. 6
  • 7. 2013-03-21 ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALIMieszkania w zamian za remont Wnioskodawcom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie prac remontowych, którzy zostali ujęci w ostatecznym wykazie Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBiLK nie wskazuje oferty wynajęcia lokalu. Przyszli najemcy sami składają propozycje na wybrane lokale. Lista lokali upubliczniona będzie wraz z minimalnym, koniecznym zakresem prac remontowych i kosztorysem na stronach internetowych oraz w siedzibie Zarządu przy ul. Mariackiej. Lokale przeznaczone do remontu będzie można oglądać w terminach określonych przez ZBiLK. O przyznaniu konkretnego mieszkania, w przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa niż jeden decyduje liczba punktów. W przypadku takiej samej punktacji wnioskodawców starających się o najem jednego lokalu, o przyznaniu mieszkania zadecyduje losowanie. Przed wydaniem umowy na przeprowadzenie remontu ZBiLK ponownie sprawdza kryterium dochodowe oraz czy wnioskodawca nadal ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALIMieszkania z zasobów TBS Wnioskodawcom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Towarzystw Budownictwa Społecznego, którzy zostali ujęci w ostatecznym wykazie Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBiLK wskazuje ofertę wynajęcia lokalu. W pierwszej kolejności ofertę otrzymują wnioskodawcy, którzy uzyskali najwyższą wartość punktów. Po wydaniu oferty wynajęcia lokalu z zasobu TBS wnioskodawca w terminie 7 dni od daty jej otrzymania może obejrzeć lokal i określić swoje stanowisko dotyczące przyjęcia lub odmowy przyjęcia proponowanego lokalu. Przed wydaniem upoważnienia do zawarcia umowy najmu ZBiLK ponownie sprawdza kryterium dochodowe oraz czy wnioskodawca nadal ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. 7
  • 8. 2013-03-21 LOSOWANIE Dzisiejsze losowanie zadecyduje o tym, czy wnioskodawcy z taką samą liczbą punktów znajdą się na projekcie wykazu osób starających się o najem mieszkania „do remontu”. Losowanie jest koniecznością, gdyż na wykazie znaleźć się musi 350 nazwisk – tyle, ile do wynajęcia będzie mieszkań. Losowanie dotyczy wszystkich wniosków, które uzyskały 12 punktów. Nad przebiegiem losowania czuwać będzie komisja (radca prawny, przedstawiciele SKM, pracownik ZBiLIK, pracownik WGN). Do losowania przygotowane są pocięte paski z imieniem, nazwiskiem i numerem wniosku. Umieszczenie w projekcie wykazu nie wyklucza udziału w losowaniu ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu z zasobów gminy i nie jest równoznaczne z umieszczeniem na wykazie ostatecznym. Liczba wniosków z 12 punktami: 367 (mieszkanie do remontu) Liczba wszystkich miejsc na projekcie wykazu: 350 (mieszkanie do remontu) Liczba miejsc na projekcie wykazu dla wniosków z 12 punktami: 193 (mieszkanie do remontu) KOMISJA LOSUJĄCA• Beata Forkasiewicz – Dział Zasiedleń Lokali Mieszkalnych – przewodnicząca komisji losującej• Renata Matusiak – Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin – zastępca przewodniczącej komisji losującej• Łucja Plaugo – przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej – członek komisji losującej• Tadeusz Woźniak – członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej – członek komisji losującej• Andrzej Lubiniecki – radca prawny – członek komisji losującej 8
  • 9. 2013-03-21 WĄTPLIWOŚCI I PYTANIAo W przypadku pytań i wątpliwości związanych z „kolejką mieszkaniową” zapraszamy do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30.o Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Zasiedleń Lokali Mieszkalnych (pok. nr 4) 91 43 30 226; 91 43 45 421; 91 43 45 455 Dziękujemy za uwagę Szczecin, 21 marca 2013 9

Related Documents